*/
  • คนเมืองพระชนกจักรี
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2010-05-02
  • จำนวนเรื่อง : 1064
  • จำนวนผู้ชม : 2786851
  • จำนวนผู้โหวต : 1275
  • ส่ง msg :
  • โหวต 1275 คน
<< กรกฎาคม 2014 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

[ Add to my favorite ] [ X ]


"เบนซ์ ท่าทราย" แฉเรื่องส่วยยาเสพติด คุณเชื่อหรือไม่?
เชื่อ
12 คน
ไม่เชื่อ
0 คน

  โหวต 12 คน
วันพฤหัสบดี ที่ 31 กรกฎาคม 2557
Posted by คนเมืองพระชนกจักรี , ผู้อ่าน : 3698 , 22:31:18 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 8 คน แม่หมี , นักเดินทางตัวเขื่อง และอีก 6 คนโหวตเรื่องนี้

รายชื่อ สนช.

ทรงโปรดเกล้าฯ 200 สนช.แล้ว ทหารพรึ่บ ตามคาด ห้าเสือ แม่ทัพ นายกอง อดีต ผบ.เหล่าทัพ

พร้อมโปรดเกล้าฯตราพระราชกฤษฏีกา เรียกประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 7 สค. 2557

๑. นายกรรณภว์ ธนพรรคภวิน

๒. พลเรือโท กฤษฎา เจริญพานิช

๓. พลตรี กลชัย สุวรรณบูรณ์

๔. นายกล้านรงค์ จันทิก

๕. นางกอบกาญจน์ สุริยสัตย์ วัฒนวรางกูร

๖. พลโท กัมปนาท รุดดิษฐ์

๗. นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์

๘. พลเรือเอก กําธร พุ่มหิรัญ

๙. นายกิตติ วะสีนนท์

๑๐. พลโท กิตติ อินทสร

๑๑. นายกิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย

๑๒. พลเอก กิตติพงษ์ เกษโกวิท

๑๓. นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ

๑๔. พลตรี กู้เกียรติ ศรีนาคา

๑๕. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์

๑๖. พลเอก คณิต สาพิทักษ์

๑๗. พลอากาศโท จอม รุ่งสว่าง

๑๘. พลเรือเอก จักรชัย ภู่เจริญยศ

๑๙. พลตํารวจโท จักรทิพย์ ชัยจินดา

๒๐. พลตรี จารึก อารีราชการัณย์

๒๑. พลเอก จิรพงศ์ วรรณรัตน์

๒๒. พลเอก จีระศักดิ์ ชมประสพ

๒๓. พลเอก จิระเดช โมกขะสมิต

๒๔. นายเจตน์ ศิรธรานนท์

๒๕. พลโท ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข

๒๖. นายเฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ

๒๗. พลโท เฉลิมชัย สิทธิสาท

๒๘. พลอากาศเอก ชนะ อยู่สถาพร

๒๙. พลอากาศเอก ชนัท รัตนอุบล

๓๐. พลเอก ชยุติ สุวรรณมาศ

๓๑. พลตํารวจเอก ชัชวาล สุขสมจิตร์

๓๒. นายชัชวาล อภิบาลศรี

๓๓. พลตรี ชัยยุทธ พร้อมสุข

๓๔. พลเรือเอก ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร

๓๕. พลโท ชาญชัย ภู่ทอง

๓๖. นายชาญวิทย์ วสยางกูร

๓๗. พลโท ชาตอุดม ติตถะสิริ

๓๘. พลอากาศเอก ชาลี จันทร์เรือง

๓๙. พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์

๔๐. พลเรือโท ชุมพล วงศ์เวคิน

๔๑. นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ

๔๒. นายณรงค์ชัย อัครเศรณี

๔๓. พลอากาศเอก ณรงค์ศักดิ์ สังขพงศ์

๔๔. นายดิสทัต โหตระกิตย์

๔๕. พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง

๔๖. นายตวง อันทะไชย

๔๗. พลเอก ไตรรัตน์ รังคะรัตน

๔๘. พลอากาศโท ถาวร มณีพฤกษ์

๔๙. พลเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร์

๕๐. พลอากาศเอก ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์

๕๑. คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี

๕๒. พลเอก ทวีป เนตรนิยม

๕๓. พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์

๕๔. นายทวีศักดิ์ สูทกวาทิน

๕๕. พลอากาศเอก ธงชัย แฉล้มเขตร

๕๖. พลเรือโท ธราธร ขจิตสุวรรณ

๕๗. พลเอก ธวัชชัย สมุทรสาคร

๕๘. นายธานี อ่อนละเอียด

๕๙. พลโท ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ

๖๐. นายธํารง ทัศนาญชลี

๖๑. พลโท ธีรชัย นาควานิช

๖๒. พลเอก ธีระวัฒน์ บุญยะประดับ

๖๓. พลเอก ธีรเดช มีเพียร

๖๔. พลเอก นพดล อินทปัญญา

๖๕. พลเรือเอก นพดล โชคระดา

๖๖. นายนรนิติ เศรษฐบุตร

๖๗. นายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล

๖๘. นางนิพัทธา อมรรัตนเมธา

๖๙. พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก

๗๐. นายนิรวัชช์ ปุณณกันต์

๗๑. พลโท นิวัติ ศรีเพ็ญ

๗๒. นางนิสดารก์ เวชยานนท์

๗๓. นายนิเวศน์ นันทจิต

๗๔. นายบุญชัย โชควัฒนา

๗๕. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ

๗๖. พลอากาศเอก บุญยฤทธิ์ เกิดสุข

๗๗. พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์

๗๘. พลตํารวจโท บุญเรือง ผลพานิชย์

๗๙. นายประดิษฐ์ วรรณรัตน์

๘๐. นายประมุท สูตะบุตร

๘๑. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์

๘๒. พลโท ปรีชา จันทร์โอชา

๘๓. นายปรีชา วัชราภัย

๘๔. พันตํารวจโท พงษ์ชัย วราชิต

๘๕. ร้อยตํารวจตรี พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร

๘๖. นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์

๘๗. พลตํารวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ

๘๘. คุณพรทิพย์ จาละ

๘๙. นายพรเพชร วิชิตชลชัย

๙๐. นายพรศักดิ์ เจียรณัย

๙๑. พลเรือเอก พลวัฒน์ สิโรดม

๙๒. พลเรือเอก พิจารณ์ ธีรเนตร

๙๓. พลตํารวจเอก พิชิต ควรเดชะคุปต์

๙๔. พลเอก พิรุณ แผ้วพลสง

๙๕. พลโท พิสิทธิ์ สิทธิสาร

๙๖. นายพีระศักดิ์ พอจิต

๙๗. นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ

๙๘. พลอากาศเอก เพิ่มเกียรติ ลวณะมาลย์

๙๙. พลเอก ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ

๑๐๐. พลอากาศเอก ไพศาล สีตบุตร

๑๐๑. พลตรี ไพโรจน์ ทองมาเอง

๑๐๒. พลเอก ไพโรจน์ พานิชสมัย

๑๐๓. นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง

๑๐๔. นายภาณุ อุทัยรัตน์

๑๐๕. พลโท ภาณุวัชร นาควงษม์

๑๐๖. นายภิรมย์ กมลรัตนกุล

๑๐๗. นายมณเฑียร บุญตัน

๑๐๘. นายมนตรี ศรีเอี่ยมสะอาด

๑๐๙. นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร

๑๑๐. พลเอก มารุต ปัชโชตะสิงห์

๑๑๑. พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ

๑๑๒. นายยุทธนา ทัพเจริญ

๑๑๓. พลเรือเอก ยุทธนา ฟักผลงาม

๑๑๔. พลเอก ยุวนัฏ สุริยกุล ณ อยุธยา

๑๑๕. นายรัชตะ รัชตะนาวิน

๑๑๖. พลเอก เลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์

๑๑๗. พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร

๑๑๘. พลโท วลิต โรจนภักดี

๑๑๙. พลตํารวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ

๑๒๐. นายวันชัย ศารทูลทัต

๑๒๑. นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์

๑๒๒. พลเรือเอก วัลลภ เกิดผล

๑๒๓. พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

๑๒๔. พลเอก วิชิต ศรีประเสริฐ

๑๒๕. นายวิทยา ฉายสุวรรณ

๑๒๖. นายวิทวัส บุญญสถิตย์

๑๒๗. พลตํารวจโท วิบูลย์ บางท่าไม้

๑๒๘. พลเอก วิลาศ อรุณศรี

๑๒๙. พลเรือโท วีระพันธ์ สุขก้อน

๑๓๐. นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล

๑๓๑. พลโท วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล

๑๓๒. นายวุฒิชัย กปิลกาญจน์

๑๓๓. นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์

๑๓๔. นายศรีศักดิ์ ว่องส่งสาร

๑๓๕. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย

๑๓๖. นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์

๑๓๗. นายศิระชัย โชติรัตน์

๑๓๘. พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล

๑๓๙. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ

๑๔๐. พลอากาศเอก ศิวเกียรติ์ ชเยมะ

๑๔๑. พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ

๑๔๒. พลโท ศุภกร สงวนชาติศรไกร

๑๔๓. พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์

๑๔๔. พลเอก สกล ชื่นตระกูล

๑๔๕. นายสถิตย์ สวินทร

๑๔๖. พลเรือโท สนธยา น้อยฉายา

๑๔๗. นายสนิท อักษรแก้ว

๑๔๘. นายสม จาตุศรีพิทักษ์

๑๔๙. นายสมคิด เลิศไพฑูรย์

๑๕๐. นายสมชาย แสวงการ

๑๕๑. นายสมบูรณ์ งามลักษณ์

๑๕๒. นายสมพร เทพสิทธา

๑๕๓. นายสมพล เกียรติไพบูลย์

๑๕๔. นายสมพล พันธุ์มณี

๑๕๕. พลตํารวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง

๑๕๖. นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ

๑๕๗. พลเอก สมหมาย เกาฏีระ

๑๕๘. พลเอก สมเจตน์ บุญถนอม

๑๕๙. พลตรี สมโภชน์ วังแก้ว

๑๖๐. นายสรณ บุญใบชัยพฤกษ์

๑๖๑. พลอากาศเอก สฤษดิ์พงษ์ โกมุทานนท์

๑๖๒. พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร

๑๖๓. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล

๑๖๔. นายสีมา สีมานันท์

๑๖๕. พลโท สุชาติ หนองบัว

๑๖๖. พลอากาศเอก สุทธิพันธ์ กฤษณคุปต์

๑๖๗. นายสุธรรม พันธุศักดิ์

๑๖๘. นายสุพันธุ์ มงคลสุธี

๑๖๙. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ

๑๗๐. นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย

๑๗๑. พลโท สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์

๑๗๒. พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์

๑๗๓. พลเอก สุรวัช บุตรวงษ์

๑๗๔. พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์

๑๗๕. นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์

๑๗๖. พลโท สุวโรจน์ ทิพย์มงคล

๑๗๗. นางสุวิมล ภูมิสิงหราช

๑๗๘. นางเสาวณี สุวรรณชีพ

๑๗๙. พลเอก โสภณ ศีลพิพัฒน์

๑๘๐. พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์

๑๘๑. พลเอก องอาจ พงษ์ศักดิ์

๑๘๒. พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ

๑๘๓. พลโท อดุลยเดช อินทะพงษ์

๑๘๔. พลโท อนันตพร กาญจนรัตน์

๑๘๕. นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ

๑๘๖. นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล

๑๘๗. พลเรือเอก อมรเทพ ณ บางช้าง

๑๘๘. นางสาวอรจิต สิงคาลวณิช

๑๘๙. พลเอก อักษรา เกิดผล

๑๙๐. พลอากาศเอก อาคม กาญจนหิรัญ

๑๙๑. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ

๑๙๒. พลอากาศเอก อานนท์ จารยะพันธุ์

๑๙๓. นายอาศิส พิทักษ์คุมพล

๑๙๔. นายอําพน กิตติอําพน

๑๙๕. พลโท อําพล ชูประทุม

๑๙๖. พลตรี อินทรัตน์ ยอดบางเตย

๑๙๗. พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ์

๑๙๘. นายอิสระ ว่องกุศลกิจ

๑๙๙. พลเอก อู้ด เบื้องบน

๒๐๐. พลตํารวจเอก เอก อังสนานนท์

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ เป็นปีที่ ๖๙ ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

 

(ขอบคุณข้อมูลจากเพจ Wassana Nanuam)
 
........................................................................................................................................
 

เพิ่มเติมสัดส่วน

 

ทบ. 67 (33.5%)

ทอ. 19 (9.5%)

ทร. 19 (9.5%)

ตร. 11 (5.5%)

ปชช. 84 (42.0%)

 

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 12 BlueHill ถูกใจสิ่งนี้ (1)
คนเมืองพระชนกจักรี วันที่ : 01/08/2014 เวลา : 11.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chainoy70

ความคิดเห็นที่ 10
BlueHill
......................
ขอบคุณครับท่าน บก.
ผมแจ้งไปทางเพจคุณวาสนาแล้วเช่นกัน

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
คนเมืองพระชนกจักรี วันที่ : 01/08/2014 เวลา : 11.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chainoy70

ความคิดเห็นที่ 9
แม่หมี
....................
ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 10 คนเมืองพระชนกจักรี ถูกใจสิ่งนี้ (1)
BlueHill วันที่ : 01/08/2014 เวลา : 10.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

148. เช็คแล้วเป็นนายสม จาตุศรีพิทักษ์ ครับ
พี่ชายคุณสมคิด


ความคิดเห็นที่ 9 คนเมืองพระชนกจักรี ถูกใจสิ่งนี้ (1)
แม่หมี วันที่ : 01/08/2014 เวลา : 10.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mamaomme


ความคิดเห็นที่ 8 (0)
คนเมืองพระชนกจักรี วันที่ : 01/08/2014 เวลา : 08.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chainoy70

ความคิดเห็นที่ 4
นายยั้งคิด
....................
แน่นอนครับคุณลุง รอดูผลงานของ สนช.ว่าจะขับเคลื่อนได้ดีเพียงใด

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
คนเมืองพระชนกจักรี วันที่ : 01/08/2014 เวลา : 08.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chainoy70

ความคิดเห็นที่ 3
BlueHill
....................
สนช. น่าจะไม่มีอะไรเกินความคาดหมายนะครับท่าน บก.
แต่อยากเห็นหน้าตาของ"สภาปฏิรูป" มากกว่า เพราะนั่นหมายถึงทิศทางของประเทศเราในอนาคต

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
คนเมืองพระชนกจักรี วันที่ : 01/08/2014 เวลา : 08.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chainoy70

ความคิดเห็นที่ 2
คนปทุมรักสุขภาพและครอบครัว
......................................
หากไม่ต้องการให้การยึดอำนาจครั้งนี้เสียของ ต้องลุงตู่นั่ง นรม. ครับ

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
คนเมืองพระชนกจักรี วันที่ : 01/08/2014 เวลา : 08.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chainoy70

พลตรี อินทรัตน์ ยอดบางเตย ก็มาแล้ว

ความคิดเห็นที่ 4 คนเมืองพระชนกจักรี ถูกใจสิ่งนี้ (1)
นายยั้งคิด วันที่ : 31/07/2014 เวลา : 23.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/political79

พอใจ 95% ครับ ไม่ชอบใจ 5 % แต่โดยภาพรวมแล้วก็ดีแล้วครับ ดีกว่าสภาทาสที่แล้วมาหลายเท่าตัว

ความคิดเห็นที่ 3 คนเมืองพระชนกจักรี ถูกใจสิ่งนี้ (1)
BlueHill วันที่ : 31/07/2014 เวลา : 22.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

เปิดประชุมสภา 7 ส.ค.นี้
น่าจะเห็นอะไรเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นนะครับ

ความคิดเห็นที่ 2 คนเมืองพระชนกจักรี ถูกใจสิ่งนี้ (1)
คนปทุมรักสุขภาพและครอบครัว วันที่ : 31/07/2014 เวลา : 22.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jarinasa

อ่านรายชื่อสนช.แล้วเห็นถึงนายกฯคนใหม่เลยครับ

ความคิดเห็นที่ 1 แม่มดเดือนMarch ถูกใจสิ่งนี้ (1)
คนเมืองพระชนกจักรี วันที่ : 31/07/2014 เวลา : 22.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chainoy70

พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก ก็มา
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ก็มาด้วยเช่นกัน

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน