*/
  • ครูควนฮาย
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : udom_chimdee@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-07-19
  • จำนวนเรื่อง : 71
  • จำนวนผู้ชม : 166092
  • จำนวนผู้โหวต : 37
  • ส่ง msg :
  • โหวต 37 คน
<< สิงหาคม 2007 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

[ Add to my favorite ] [ X ]


การศึกษาขั้นพื้นฐานที่รัฐจัดให้ฟรี ควรกำหนดกี่ปี
9 ปี
1 คน
12 ปี
7 คน

  โหวต 8 คน
วันพุธ ที่ 29 สิงหาคม 2550
Posted by ครูควนฮาย , ผู้อ่าน : 3808 , 16:54:12 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

...............ช่วงนี้ในวงข้าราชการทหาร  ตำรวจ หรือข้าชการพลเรือน เรียกว่า ฤดูโยกย้าย และพิจารณาความดีความชอบ ส่วนข้าราชการครู เป็นช่วงประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือ เรียกว่า การพิจารณา "ความดีความชอบ" เพียงอย่างเดียว 

................คำว่า "ความดีความชอบ" เป็นคำนาม ที่ให้ความหมายเดียว โดย พจนานุกรม ฉบับ ราชบัญฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หน้า 231 ให้ความหมาย  ความชอบ น. คุณงามความดีที่ควรได้รับบำเหน็จรางวัล ดังนั้น ความดีความชอบ จึงน่าจะเป็นคำซ้อนความหมาย  หรือ อาจหมายความว่า ความดีและคุณงามความดีที่ควรได้รับบำเหน็จรางวัล แต่คนส่วนใหญ่มักเข้าใจความหมายผิดไปว่า ในการปฏิบัติราชการนั้น ความดี 50 % อันหมายถึง ความชอบ ตามพจนานุกรม ส่วนความชอบ 50 % อาจเข้าใจว่า การกระทำหรือแสดงออกอันเป็นที่รักและชอบของเจ้านายผู้ให้คุณให้โทษ ข้าราชการส่วนใหญ่จึงต้องทำงานสนองรับใช้เจ้านายหรือผู้บังคับบัญชา และสนองภาระกิจตามอัตราส่วนระหว่างความดี กับ ความชอบตามที่เจ้านายต้องการ

..................วันนี้ ว่าที่ ดร.พินิจ  หนูเกตุ รองผอ.สพท.สฎ.3 และคณะ ได้มาตรวจราชการที่โรงเรียน(ควนฮาย) และประเมินความดีความชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งปกติ สพท. จะส่งคณะกรรมการประเมินออกปีละ 2 ครั้ง หรือทุก 6 เดือน เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนผู้บริหารโรงเรียน ดร.พินิจ กล่าวว่า ไม่ได้มาพิจารณาความดีความชอบ แต่มาดู ความดีความงาม

..................อย่างไรก็ดี ไม่ว่าจะเรียกอย่างไร ความหมายแบบไทยๆ คือ ความดี+ความชอบ นั่นเอง

.................ส่วนการประเมินคุณภาพการศึกษานั้น เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณา "ความชอบ" โดยคณะประเมินได้ตรวจและประเมิน 3 มาตรฐาน (สพฐ.) คือ

มาตรฐานที่ ๑๐ ครู มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ตัวบ่งชี้

๑๐.๑ มีความรู้ความเข้าใจเป้าหมายการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑๐.๒ มีการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล

๑๐.๓ มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

๑๐.๔ มีความสามารถใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน

๑๐.๕ มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนและอิงพัฒนาการของผู้เรียน

๑๐.๖ มีการนำผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ

๑๐.๗ มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและนำผลไปใช้พัฒนาผู้เรียนสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

มาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษา

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบการบริหารงานและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร

ตัวบ่งชี้

๑๒.๑ มีการจัดองค์กร โครงสร้างและระบบการบริหารงานที่มีความคล่องตัวสูงและปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตามสถานการณ์

๑๒.๒ มีการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบครอบคลุมและทันต่อการใช้งาน

๑๒.๓ มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

๑๒.๔ มีการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

๑๒.๕ ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจผลการบริหารงานและการพัฒนาผู้เรียน

มาตรฐานที่ ๑๔ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ตัวบ่งชี้

๑๔.๑ มีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น

๑๔.๒ มีรายวิชา/กิจกรรมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความสนใจ

๑๔.๓ มีการส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความถนัดและความสามารถของผู้เรียน

๑๔.๔ มีการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และสื่ออุปกรณ์การเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้

๑๔.๕ มีการจัดระบบการบันทึก การรายงานผล และการส่งต่อข้อมูลของผู้เรียน

๑๔.๖ มีระบบการนิเทศการสอนและนำผลไปปรับปรุงการสอนอย่างสม่ำเสมอ

๑๔.๗ มีการนำแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอน

.................คณะกรรมการขอดูหลักฐาน หรือร่องรอยการปฏิบัติงานของครูและผู้บริหาร ที่ดำเนินมาอย่างปกติ เป็นปัจจุบัน  จึงกล่าวได้ว่า การบริหารงานในสถานศึกษาหากได้ศึกษาและเข้าใจแนวทาง หรือนโยบายของส่วนกลางและนำมาบูรณภาพ หรือบูรณาการกับบริบทของสถานศึกษาอย่างสอดคล้อง ตั้งแต่แผนกลยุทธ์ที่เป็นแผนระยะกลาง  แผนปฏิบัติการประจำปี ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ ทั้งมาตรฐานหลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรท้องถิ่น และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (18 มาตรฐาน) รวมทั้งให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องและมีส่วนได้เสีย อันได้แก่ ผู้บริหาร ครู คระกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ผู้นำท้องถิ่น องค์กรเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการวางนโยบาย ร่วมทำ ร่วมสนับสนุน และร่วมแสดงความภาคภูมิใจ ผลงานที่ได้ คือ ผู้เรียน

................โดยทั่วไป การจัดการศึกษา ย่อมมีความแตกต่างกันไปแต่ละภูมิภาคหรือท้องถิ่น แม้แต่ในท้องถิ่นเดียวกันยังต่างบริบท ต่างความคิด และต่างปัจจัยนำเข้าหรือตัวป้อน อย่างไรก็ตาม แม้มีความแตกดังกล่าว แต่หากถือว่ากระบวนการดี ผลิตด้วยเครื่องจักรอันทันสมัยแล้วละก็ ผลผลิตน่าจะออกมาอย่างเสมอเหมือนกัน จึงเรียนว่า การประกันคุณภาพผู้เรียนของชาติ

 


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
Apirak วันที่ : 16/04/2008 เวลา : 23.07 น.

ว่าที่ดร.พินิจ หนูเกตุ ประเมินความดีความงามแล้วพิจารณาความดีความชอบได้ตามเกณฑ์หรือไม่ (มีเกณฑ์หรือเปล่าถ้ามีด้มาอย่างไร)น้องชื่ออภิรักษ์ น้องม.เกษตร ถามมาพี่วานตอบหน่อย ชอบใจที่ที่รองฯพินิจออกประเมินแบบนี้ขอความเป็นธรรมให้กับผู้บริหารโรงเรียนด้วย ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
mesa วันที่ : 09/09/2007 เวลา : 09.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sanjorn


เป็นกำลังใจให้ข้าราชการที่ทำดี แต่ไม่มีความชอบทุกท่าน สู้ต่อไปเพื่อลูกหลานของเรา

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
วิหคพลัดถิ่น วันที่ : 01/09/2007 เวลา : 14.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/vihokpludtin
..'AVihok's Family@Mafia War


แวะมาเยี่ยม และมาชวนไปร่วมรำลึกการจากไป 17 ปี ของสืบนาคะเสถียรจ้า
http://www.oknation.net/blog/vihokpludtin/2007/09/01/entry-1

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
HalfMoon วันที่ : 01/09/2007 เวลา : 14.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/halfMoon
Twinkle light  from the "half Moon" in a dark sky...

เกณฑ์การประเมิน เยอะแยะ
พอเอาเข้าจริง
โผออกมา

เด็กใคร ใครเชียร์

ทุกที
หุหุ

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
ครูแมน วันที่ : 31/08/2007 เวลา : 18.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/manrit

หลายคนใช้ความชอบนำทางนะครับ

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
chao-oa วันที่ : 30/08/2007 เวลา : 16.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chao-oa


กรี๊ดดดดดดดดดดดดดดดด

ท่านพี่วิหค

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
วิหคพลัดถิ่น วันที่ : 30/08/2007 เวลา : 08.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/vihokpludtin
..'AVihok's Family@Mafia Warเห็นรูปชงกาแฟ เลยว่าจะมาขอกาแฟกินเจ้าค่ะ


ความคิดเห็นที่ 5 (0)
ผ่านมาระบาย วันที่ : 29/08/2007 เวลา : 23.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Sodoyouthinkyoucanblog
Keep reading and tell me what i am   

ชอบการตีความหมาย ของ ความดี ความชอบ
ครูควนฮาย ตีได้แตก ดีค่ะ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
Supawan วันที่ : 29/08/2007 เวลา : 17.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/supawan

มีญาติๆเป็นครูอยู่ต่างจังหวัด รู้สึกว่าต้องดิ้นรน ต่อสู่กับอะไรมากมายจังเลยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
siampatriot วันที่ : 29/08/2007 เวลา : 17.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/siampatriot
แวะมาเยี่ยมคร๊าบบบบ

โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนประถม มัธยม (เอกชน) ดีๆ ดังๆ ค่าเรียนแพงกว่ามหาฯลัยซะอีกครับครู....

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
ทรายรุ้ง วันที่ : 29/08/2007 เวลา : 17.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kartai
เกาะกูด science : กลุ่มเขียนข้าว http://www.oknation.net/blog/scienceteachวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

ใกล้ถึงเวลาพิจารณาความดี + ความชอบอีกแล้วสิค่ะครู...
แวะมาเยี่ยมครูค่ะ..และก็มาอ่านบล็อกที่ครูน้อยจะพอใช้เป็นแนวทางปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับคำว่า... ครู .....

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
วิหคพลัดถิ่น วันที่ : 29/08/2007 เวลา : 17.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/vihokpludtin
..'AVihok's Family@Mafia Warครู อัพทีเดียว สองบล็อคเลยเหรอคะ

เอ้า ขอเจิมก่อนละกันแสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน