• ChiProject
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2009-09-09
  • จำนวนเรื่อง : 23
  • จำนวนผู้ชม : 78468
  • ส่ง msg :
  • โหวต 81 คน
โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ำชี WWF ประเทศไทย
กิจกรรมภายใต้ โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ำชี WWF ประเทศไทย อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/chiproject
วันศุกร์ ที่ 10 ธันวาคม 2553
Posted by ChiProject , ผู้อ่าน : 2864 , 19:18:10 น.  
หมวด : ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน ChiProject โหวตเรื่องนี้

ป่าชุมชนโคกหลุบกุง

บ้านโพนเพ็ก ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

            บ้านโพนเพ็ก ตั้งอยู่ในเขตการปกครองหมู่ที่ 1 และ 14 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่ห่างอำเภอมัญจาคีรีประมาณ 10 กิโลเมตร ลักษณะพื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบ มีลำห้วยคำปากดาวเป็นลำน้ำสายหลักไหลผ่านหมู่บ้าน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม รองลงมาคือพื้นที่ป่าไม้ คิดเป็นร้อยละ 12 ของพื้นที่หมู่บ้าน พื้นที่หมู่บ้าน และอื่น ๆ

              

             ป่าชุมชน ความสัมพันธ์และการพึ่งพิงใช้ประโยชน์ทรัพยากรจากป่าของชุมชน

ป่าชุมชนโคกหลุบกุง เป็นป่าผืนเดียวของหมู่บ้านที่ยังคงหลงเหลืออยู่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้าน ทอดตัวตามแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก มีพื้นที่ประมาณ 480 ไร่ ลักษณะทั่วไปเป็นที่ราบ มีความลาดชันเล็กน้อย มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 185 เมตร ตั้งอยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 1 กิโลเมตร ทิศเหนือติดต่อกับบ้านแจ้ง ตำบลโพนเพ็ก ทิศตะวันออกติดต่อกับศูนย์วิปัสสนา (วัดป่า) และหมู่บ้านโพนเพ็ก ทิศตะวันตกติดต่อกับบ้านหนองต่อ ตำบลนาข่า และทิศใต้ติดต่อกับบ้านขาม ตำบลสวนหม่อน ลักษณะพันธุ์ไม้ที่พบส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ไม้ป่าเต็งรังที่ยังคงมีความอุดสมบูรณ์ บางส่วนเป็นป่าที่กำลังเริ่มฟื้นตัว พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ รัง มะค่าแต้ เต็ง แดง ยางพลวง มะกอกเกลื้อน ประดู่ เหมือดแอ กระบก ฯลฯ สัตว์ป่าที่ยังคงพบเห็นส่วนใหญ่เป็นสัตว์ป่าขนาดเล็ก เช่น แลน อีเห็น แย้ กระแต นก หนู งู กระรอก กิ้งก่า เป็นต้น

            บ้านโพนเพ็กร่วมกับโครงการฟื้นฟูลุ่มน้ำชี WWF ประเทศไทย ดำเนินกิจกรรมการจัดการป่าชุมชนขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น

3. เพื่อจัดการดูแลรักษาป่าและใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน

              

            ผลของการอนุรักษ์และฟื้นฟู

ผลของการดำเนินงานส่งผลให้ชุมชนสามารถรักษาพื้นที่ป่าธรรมชาติของชุมชนจำนวน 480 ไร่ เอาไว้ได้ การแบ่งเขตการจัดการทำให้การดูแลพื้นที่ทำได้ง่ายขึ้น ปัญหาไฟป่าลดลงอย่างมาก ส่งผลให้ความอุดมสมบูรณ์เริ่มกลับคืน ป่าฟื้นตัว ผลผลิตจากป่า เช่น เห็ด อีรอก ดอกกระเจียว ผักหวานป่า ฯลฯ ตลอดจนสัตว์และแมลงเพิ่มขึ้นอย่างมาก พืชพรรณ และสัตว์ป่าเพิ่มขึ้น ผลผลิตจากป่าสามารถสร้างรายได้เสริมแก่ชุมชนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ 700,000 บาท 

ลำดับ

ชนิด

ปริมาณที่เก็บหาได้ (กก.)

 

2551

รายได้ (บาท)

2552

รายได้ (บาท)

2553 (ม..-..)

รายได้ (บาท)

1

เห็ดทุกชนิด

2,000

400,000

3,000

600,000

2,000**

400,000

2

ไข่มดแดง

400

80,000

500

100,000

600

120,000

3

แย้

140

9,800

140

9,800

200

14,000

4

อึ่ง

400

48,000

500

60,000

400

48,000

5

แมลงทับ

1,000 ตัว

1,000

1,600 ตัว

1,600

2,000 ตัว

2,000

6

กิ้งก่า

200 ตัว

1,000

400 ตัว

2,000

400 ตัว

2,000

7

หน่อโจด

-

-

40

6,000

20

3,000

8

ผักติ้ว

100

8,000

120

9,600

120

9,600

9

ผักหวานป่า

140

25,200

200

36,000

200

36,000

10

ผักสาบ

100

15,000

120

18,000

120

18,000

11

อีรอก

100

20,000

120

24,000

150

30,000

รวม

 

608,000

 

867,000

 

682,600

หมายเหตุ            *   ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ชาวบ้านและแม่ค้ารับซื้อของป่า

                        **  ฤดูฝนมาช้ากว่าปกติทำให้ปริมาณเห็ดที่เก็บหาได้ลดน้อยลง

              

กฎระเบียบป่าชุมชนโคกหลุบกุง 

1.    ห้ามล่าสัตว์ทุกชนิด เฉพาะ ในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า  ฝ่าฝืนมีโทษปรับตั้งแต่ 100 – 1,000 บาท

2.    ห้ามราษฎรหมู่บ้านอื่น ๆ ล่าสัตว์ในป่าชุมชน

3.    ห้ามตัดไม้ทำลายป่าในเขตป่าชุมชน ฝ่าฝืนมีโทษปรับตั้งแต่ 100 – 5,000 บาท

4.    ห้ามจุดไฟเผาป่า ฝ่าฝืนมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 – 10,000 บาท

5.    เห็ด อีรอก ดอกกระเจียว ผักหวานป่า พืชผักป่า ไข่มดแดง ไม้แห้ง และสมุนไพร สามารถเก็บหาได้

6.    ผู้แจ้งเบาะแสการกระทำผิด คณะกรรมการฯ จะพิจาณารางวัลให้ตามความเหมาะสม

            การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติป่าชุมชนโคกหลุบกุงของชุมชนบ้านโพนเพ็ก มีการดำเนินการมาเป็นระยะเวลานานกว่า 6 ปี ประสบกับปัญหาและความล้มเหลวในช่วงแรก แต่ก็เป็นกระบวนการและพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชน และเกิดความร่วมมือระหว่างชุมชนกับหน่วยงานภายนอก

------------------

   นายทองปัก    นาดี

 “ป่าโคกหลุบกุงเป็นป่าเศรษฐกิจจริง ๆ เอื้อประโยชน์แก่คนในชุมชนและหมู่บ้านอื่น ๆ ได้เยอะมาก ตอนนี้กรรมการป่ากับชาวบ้านให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี ช่วยดูแลกัน โดยเฉพาะเรื่องไฟป่าถ้าไม่เกิดขึ้น
ป่าจะฟื้นด้วยตัวของมันเอง แต่เราก็ช่วยปลูกเสริมด้วย เพาะกล้าไม้กันเอง เช่น ไผ่รวก มะค่าโมง ต้นจิก ต้นฮัง ฯลฯ เหลือก็เอาแจกให้ชาวบ้านไปปลูกที่ไร่ที่นาบ้าง ต่อไปเราก็จะเก็บข้อมูลผลผลิตจากป่า ว่ามีปริมาณเท่าไหร่ในแต่ละปี เพื่อนำข้อมูลมาวางแผนจัดการป่าของเราได้
” นายทองปัก นาดี ประธานป่าชุมชนและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านโพนเพ็ก

---------------

                                  ภาพกิจกรรมป่าชุมชนโคกหลุบกุง บ้านโพนเพ็ก

                 

                                          การฟื้นตัวของป่าชุมชนโคกหลุบกุง

                   

                                    การวางแปลงประเมินความสมบูรณ์ของป่า   

 

                  

                                             สภาพป่าโคกหลุบกุงเป็นป่าเต็งรัง

                  

                                        กิจกรรมการสำรวจ ลาดตระเวณป่าชุมชน

                       

                                            การวางแปลงประเมินความสมบูรณ์ของป่า   

------------------------------------------------------------------------------------------------------

สามารถนำข้อมูลและรูปภาพไปใช้เผยแพร่ได้ แต่กรุณาอ้างอิงแหล่งที่มา คือ

โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ำชี WWF ประเทศไทย

-------------

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ำชี WWF ประเทศไทย

เลขที่ 404-406 ม.13 ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160

โทร/แฟกซ์ 043-381 158-9

------------------------------------------------------------------------------------------------------
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

วังอนุรักษ์พันธุ์ปลา บ้านหนองหัวช้าง

บ้านหนองหัวช้าง ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น, โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ำชี WWF ประเทศไทย

View All
<< ธันวาคม 2010 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  [ Add to my favorite ] [ X ]