risk management forum
แนวคิดการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการธุรกิจ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/chirapon
วันศุกร์ ที่ 26 สิงหาคม 2554
Posted by จิรพรสุเมธีประสิทธิ์ , ผู้อ่าน : 671 , 20:42:23 น.  
หมวด : เศรษฐกิจ

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

  อาจารย์จิรพร  สุเมธีประสิทธิ์

sumetheeprasit@hotmail.com

ในอีกหนึ่งของโลกนักบริหารความเสี่ยง  เป็นโลกของนักพัฒนาโมเดลใช้โมเดลเป็นตัวตัดสินชะตากรรมของทิศทางการตลาด  หรือใช้โมเดลในการตัดสินความถูก-ผิด  หรือความเก่งไม่เก่งของคน

แท้ที่จริงแล้ว  สิ่งที่นักบริหารความเสี่ยงกลุ่มนี้กำลังสร้างให้เกิดขึ้นในโลกก็คือความเสี่ยงรูปแบบใหม่อีกอย่างหนึ่ง

อะไรคือความเสี่ยงที่เป็นสาระที่แท้จริงของความเสี่ยงที่องค์กรควรจะพิจารณาและหาทางจัดการ

1.ความเสี่ยงกลยุทธ์

2.ความเสี่ยงกระบวนการ

3.ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

4.ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ?

เบื้องหลังจริงๆ ของตัวขับเคลื่อนความเสี่ยงเหล่านี้คือ  ก็คือมนุษย์นั่นเอง

ดังนั้นในทุกองค์กร  ควรจะหาทางจัดการกับ People Risk ก่อนเป็นอันดับแรกอยู่ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงอันดับแรก   ระหว่าง

.People ที่เป็นผู้บริหาร

.People ที่เป็นพนักงาน

จากประสบการณ์พบว่า  องค์กรมักเลือกที่จะจัดการกับ People ที่เป็นพนักงานและบุคลากรระดับปฏิบัติการก่อน สิ่งที่เกิดขึ้นจึงเป็นเรื่องของการสั่งการ การมอบหมาย และการกำหนดบทบาทของเจ้าภาพความเสี่ยงว่าต้องเป็นความรับผิดชอบของทุกคนในองค์กร

แต่ People ตัวแรกคือผู้บริหารต่างหากที่เป็นความเสี่ยงสูงสุด

People Risk ที่เกิดมาจากตัวผู้บริหารมีอะไรบ้าง

1.ไร้ความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงเกี่ยวกับเรื่องของความเสี่ยง  หรือคิดว่าตนเองรู้ดี

2.ถึงรู้ว่าเป็นความเสี่ยงก็ยังหลอกตัวเองว่า  ความเสี่ยงไม่มาก  องค์กรมั่นคง

3.บิดเบือนประเด็นเรื่องของความเสี่ยง  ไม่ยอมบอกว่ามีความเสี่ยง  ถือว่าการเปิดเผยเรื่องของความเสี่ยงเป็นการเปิดเผยความผิดพลาด  ข้อบกพร่อง

4.มีความเชื่อว่า  ไฟในอย่านำออก  ไม่ควรเอาความเสี่ยงไปเที่ยวเปิดเผย  พูดกันเซ็งแซ่

5.มีพฤติกรรมการบริหารจัดการที่เป็นบ่อเกิดความเสี่ยงแก่องค์กร  เช่น

5.1  ไม่กล้าตัดสินใจในเรื่องต่างๆ จนมีแต่ปัญหาการบริหารจัดการและกลายเป็นตัวขับเคลื่อนความเสี่ยงภายในองค์กร

 

5.2  บริหารงานแบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่อยู่กับร่องกับรอย  จนเกิดความปั่นป่วนและวุ่นวายไปทั่วทั้งองค์กร

5.3  ตัดสินใจแบบกล้าบ้าบิ่น  ทั้งที่ขาดความพร้อม  จนทำให้การดำเนินงานตกอยู่ในฐานะของความเสี่ยงอย่างไม่ควรเกิด

จะแก้ไข People Risk จาก CEO อย่างไร

และผู้ที่จะบริหารจัดการ People Risk ที่เกิดจากผู้บริหารระดับสูงขององค์กรควรจะเป็นใคร

ไม่น่าจะมีใครที่เหมาะสมได้เท่ากับคณะกรรมบริษัท  เพราะ

1. คณะกรรมการบริษัทคือคนที่เลือกข้างผู้บริหารคนนั้น  ก็ต้องแก้ปมที่ตนเองผูกเอาไว้

2. คณะกรรมการบริษัทคือคนที่ทำหน้าที่ประเมินผลการดำเนินงานของผู้บริหารย่อมสามารถกำหนดเกณฑ์ชี้วัดผลการดำเนินงานจากคุณภาพของการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีน้ำหนักสูงกว่าปกติได้  หากจะเป็นการช่วยปรับปรุงแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขององค์กรได้

3. แม้แต่ผู้บริหารระดับรองลงไปจาก CEO ก็อาจจะต้องกำหนดให้ CEO นำเสนอขออนุมัติในหลักการก่อนการดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ  ที่อาจจะเป็นตัวการสร้างความเสี่ยงรูปแบบใหม่

ใช้ระบบผู้น้อยประเมินผู้ใหญ่เพื่อจัดการความเสี่ยง

นอกเหนือจากการดึงเอาคณะกรรมการบริษัทลงมาทำหน้าที่แก้ไขและปรับระดับความเสี่ยงที่มากจาก People Risk-CEO ตามบทบาทที่ควรจะเป็นแล้ว คณะกรรมการบริษัทอาจจะสามารถวางเกณฑ์เพื่อให้เกิดกลไกการบริหารจัดการลงไปในผู้บริหารระดับต่ำกว่า CEO ก็ได้

ในองค์กรสมัยใหม่ และให้ความสำคัญกับ Change Agent สูงๆ  ได้กำหนดให้มีระบบการประเมินผลการดำเนินงาน 2 ทางคือ

1.ผู้บังคับบัญชา  ทำการประเมินผู้ใต้บังคับบัญชา  อาจจะให้คะแนน 70-80%

2.ผู้ใต้บังคับบัญชา  ประเมินคะแนนในสัดส่วน 20-30% เมื่อรวมกับคะแนนใน (1)  จะเท่ากับ 100% พอดี

ที่เป็นเช่นนี้  เพราะผู้บังคับบัญชามักจะเห็นมุมมอง  พฤติกรรมที่ดีๆ ของผู้บริหารที่กำลังประเมิน  ตามสัจธรรมที่ว่ามนุษย์เป็นนักปรุงแต่งพฤติกรรมที่เก่งที่สุดในโลก

แต่พอลับหลังผู้บังคับบัญชาหรือ CEO หรือเมื่ออยู่กับลูกน้องพฤติกรรมของผู้บริหารของคนนี้ กลับเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ ไม่เอาไหน ไม่มีคุณค่าต่อองค์กรในการบริหารจัดการเลย ดีแต่ present face คอยหาจังหวะพูดอยู่เรื่อยๆ

คนที่จะประเมินพฤติกรรมลับหลังได้ดีที่สุด  ก็คือ  ผู้ใต้บังคับบัญชานั่นเองและจะทำให้การประเมินคนและแก้ไข People Risk ออกมาใกล้เคียงกับ 360 องศามากขึ้น

แนวทางการแก้ไข People Risk อีกประการหนึ่งที่ทำได้จริงและใช้ได้กับองค์กรทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นกิจการที่ทำธุรกิจประเทศใดก็คือ “หลักการมีส่วนร่วม”

1.   กรณีของผู้บริหารระดับรองและพนักงาน

หลักการมีส่วนร่วมในมุมมองของการบริหารความเสี่ยงก็คือ  การมีส่วนร่วมอย่างมีคุณค่าและเต็มใจ  ในการให้ข้อมูลข่าวสาร  ให้สารสนเทศที่เป็นฐานข้อมูล (Data Base) แก่ผู้บริหารระดับสูง  เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ

ขณะเดียวกันก็เข้ามีส่วนร่วมในการทำให้ตนเองเกิดความรู้ความเข้าใจจากองค์ความรู้ที่มีเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง  จนสามารถเอาไปประยุกต์ดัดแปลงใช้ในการปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่ได้

2.   กรณีของผู้บริหารระดับสูง

หลักการมีส่วนร่วมคงจะเปลี่ยนไปและแตกต่างจากพนักงานระดับทั่วไป  เพราะคงจะต้องหมายถึงการร่วมในการตัดสินใจอย่างมีคุณค่า ชอบธรรม รับผิดชอบ เพื่อให้องค์กรเกิดการขับเคลื่อนอย่างสมเหตุสมผลและสอดคล้องกับสถานการณ์และเป้าประสงค์ขององค์กร

หากขาดความร่วมมือการเข้ามีส่วนร่วมของการตัดสินใจที่ดีเมื่อใดก็ย่อมบอกได้ทันทีว่า  ตัวผู้บริหารคนนั้นนั่นเองที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่น่ากลัวที่สุดขององค์กร

 
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< สิงหาคม 2011 >>
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      [ Add to my favorite ] [ X ]