risk management forum
แนวคิดการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการธุรกิจ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/chirapon
วันศุกร์ ที่ 26 สิงหาคม 2554
Posted by จิรพรสุเมธีประสิทธิ์ , ผู้อ่าน : 340 , 20:45:17 น.  
หมวด : เศรษฐกิจ

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

อาจารย์ จิรพร  สุเมธีประสิทธิ์

sumetheeprasit@hotmail.com

นักบริหารความเสี่ยงจำนวนไม่น้อยพยายามอย่างยิ่งที่จะไต่ระดับของการบริหารความเสี่ยงจากการตั้งรับ หรือคอยแต่จะแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดความเสี่ยงขึ้นและกระทบต่อการดำเนินงานในธุรกิจตามปกติ เป็นการบริหารความเสี่ยงเชิงรุก ที่วางแนวกำแพงป้องกันมิให้ความเสี่ยงข้ามจากเกณฑ์ที่ยอมรับไดเมาสู่เกณฑ์ที่ยอมรับไม่ได้

แต่เมื่อก้าวเข้าไปสู่วิธีการ หรือ How to มักจะเริ่มติดขัดหรือคิดไม่ออกว่าจะทำอย่างไรดี

แนวทางหนึ่งของการพัฒนาให้องค์กรนำไปสู่ Value Creation ก็คือ การที่องค์กรสามารถ

1.กรอบแนวคิดในภาพรวม

ความเสี่ยงที่เพียงพอควรจะพัฒนาระบบเฝ้าระวัง (Watchlist) เพื่อช่วยในการบริหารจัดการด้านการงบประมาณของสำนักงบประมาณ และพัฒนาระบบสัญญาณเตือนภัย (Early Warning System) บางระบบ

1.2 นิยามที่เกี่ยวข้อง

(1) ระบบเฝ้าระวังในการดำเนินโครงการ

หมายถึง  ระบบการจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญระดับยุทธศาสตร์หรือระดับนโยบายไว้ในส่วนกลาง เพื่อใช้เป็นแหล่งในการอ้างอิงและเฝ้าระวัง ด้วยการนำเอาข้อมูลโครงการที่กำลังจะดำเนินการของเจ้าหน้าที่ของ ณ ปัจจุบัน เข้าไปสอบทานหรือตรวจสอบว่ามีความเชื่อมโยงหรือตรงกันกับข้อมูลเฝ้าระวังกลางดังกล่าวหรือไม่ หากมีความเชื่อมโยงหรือตรงกัน จะต้องเพิ่มกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยงเพื่อให้กิจกรรมการดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย ระบบข้อมูลเฝ้าระวังกลางจึงทำหน้าที่ในการเป็นตัวเตือนว่ามีเงื่อนไขพิเศษหรือสถานการณ์บางอย่างที่อาจจะมีการพัฒนาไปสู่สถานะที่เป็นความเสี่ยงจนอาจจะผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและการบรรลุเป้าหมายของสำนักงบประมาณ

(2) ที่มาของระบบเฝ้าระวัง

ควรจะเป็นข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้  เช่น  ข้อมูลของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลเหล่านั้นโดยตรง  และเป็นข้อมูลที่มีการจัดเก็บอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา  หรือเป็นรายงานมาตรฐานภายในองค์กร

(3) ระบบสัญญาณเตือนล่วงหน้า

หมายถึง ระบบที่ใช้ในการติดตาม จับตา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนดนโยบายและบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างเหมาะสม ช่วยให้ทราบถึงสถานภาพทางด้านการคลังของรัฐบาลว่า ขณะนี้มีความแข็งแกร่ง หรือมีแนวโน้มของความอ่อนแอทางด้านการคลังหรือไม่ อย่างไร และมีความน่าจะเป็นในการเกิดวิกฤตการณ์หรือไม่

 

2. วัตถุประสงค์ระบบเฝ้าระวังและระบบสัญญาณเตือนภัย

(1) เพื่อให้เกิดการติดตามการเปลี่ยนแปลงหรือผลการใช้งานที่นำไปสู่การปรับปรุงวิธีการหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง ด้วยการสร้างตัวเชื่อมโยงข้อมูลให้เป็นไปอย่างมีระบบ  ต่อเนื่องสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน  และใช้ประโยชน์รวมกันได้ในกระบวนการจัดทำงบประมาณ และการประเมินผลการใช้งบประมาณ

(2) เพื่อเพิ่มความสามารถในการควบคุมระบบการดำเนินงานในการบริหารจัดการด้านการงบประมาณของสำนักงบประมาณ ที่สะท้อนการบริหารจัดการความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้น  จากการที่มีข้อมูลให้เข้าไปตรวจสอบหรือสอบทานคอยเตือนแสดงสถานภาพการดำเนินงาน  โดยเฉพาะดัชนีชี้วัดความเสี่ยงระดับองค์กรที่สามารถประเมินการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานได้ตลอดเวลา (Real Time)

(3) เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำรายงานประเภทต่างๆ เพิ่มเติมจากที่ระบบงานปัจจุบัน  สำหรับผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจได้รวดเร็วขึ้น บนฐานของปัจจัยความเสี่ยง  โดยสามารถเรียกใช้และคัดเลือกเฉพาะข้อมูลที่ต้องการในการจัดทำรายงานประเภทต่างๆ  ได้ตามความต้องการ  ตลอดเวลาและรวดเร็ว  เนื่องจากมีพร้อมอยู่แล้วในระบบงาน

(4) เพื่อเพิ่มความสามารถในการปฏิบัติงานควบคุมความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  ปราศจากการคุกคามเนื่องจากสามารถทราบสถานการณ์ของสำนัก/ศูนย์/สถาบัน/กลุ่มงานในองค์กรอยู่ตลอดเวลา  ทำให้สามารถจัดสรรงบประมาณ  บุคลากร  เวลา  อุปกรณ์  เครื่องมือนำไปใช้งานอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ

 

 

3. เป้าหมายของการเฝ้าระวัง และ/หรือสัญญาณเตือน

(1)   ลดความล่อแหลมเสี่ยงภัยของการดำเนินงานภายในองค์กร

(2)   เพิ่มขีดความสามารถการติดตามการเปลี่ยนแปลงด้วยตนเองของบุคลากรภายใน      องค์กร

(3)   เพิ่มขีดความสามารถในการจัดการกับเหตุ/ภัยต่าง ๆ ในองค์กร

(4)   เพิ่มความสามารถในการประเมินความเสี่ยงภัยและเหตุผิดปกติ และการวิเคราะห์      ความล่อแหลมของสถานการณ์

(5)   เพิ่มความสามารถในการประเมินความสามารถในการบริหารจัดการเหตุ/ภัยของบุคลากรภายในองค์กร

(6)   การดำเนินงานและสภาพแวดล้อมภายในของสำนักงบประมาณมีความเป็นอยู่ที่         ปลอดภัย และการพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน

4. ลักษณะสำคัญของการเฝ้าระวังและ/หรือสัญญาณเตือนภัย

   ระบบเฝ้าระวัง และ/หรือสัญญาณเตือนภัยที่ดี ควรจะต้องมีลักษณะที่สำคัญ

1. เป็นการเตือน การบอกให้เกิดความระวัง เป็นเครื่องเตือน

2. ไม่ใช่เป็นเรื่องของการวัด (measurement) หรือการประเมิน

    (evaluation or assessment) เป็นครั้งๆ

3. เป็นการติดตามอย่างต่อเนื่อง ในลักษณะของต่อเนื่องตลอดเวลา

    (continuous monitoring) หรือเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง (continual monitoring)

4. ผลจากการเฝ้าระวังหรือสัญญาณเตือนต้องนำไปสู่การตอบสนองต่อไป

5. ต้องมีองค์ประกอบตามหลักการเฝ้าระวัง ได้แก่ การมีจิตใจหรือเจตคติที่จะเฝ้าระวัง การรับรู้ในสิ่งที่เฝ้าระวัง และเลือกที่จะใช้วิธีการเฝ้าระวังที่เหมาะสม

 

 

 
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< สิงหาคม 2011 >>
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      [ Add to my favorite ] [ X ]