risk management forum
แนวคิดการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการธุรกิจ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/chirapon
วันศุกร์ ที่ 2 กันยายน 2554
Posted by จิรพรสุเมธีประสิทธิ์ , ผู้อ่าน : 1695 , 11:51:48 น.  
หมวด : เศรษฐกิจ

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน anonymouz โหวตเรื่องนี้

อาจารย์จิรพร  สุเมธีประสิทธิ์

Sumetheeprasit@hotmail.com

ในกิจการที่กล้าที่จะยอมรับและยินดีเผชิญหน้ากับความเสี่ยงแบบเปิดเผย บทบาทของการตรวจสอบภายในก็ควรจะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาและยกระดับของการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร  หรือที่เรียกกันติดปากว่า ERM : Enterprise Risk Management มากขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่กิจการ

อะไรคือประเด็นที่งานตรวจสอบภายในควรพิจารณาเพิ่มเติมในมุมของ ERM ที่อาจจะนำไปประกอบเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในบนฐานความเสี่ยงหรือ Risk based Audit planning

และการที่งานตรวจสอบต้องผูกพันกับงาน ERM จะทำให้เสียความเป็นอิสระและการตรวจสอบภายในบนฐานของข้อเท็จจริงหรือไม่

ผลของการตรวจสอบภายในที่เน้นการสนับสนุน ERMจะมีส่วนช่วยปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับกิจการที่ดีอย่างไร

สถานการณ์และความจำเป็น

ในเรื่องนี้ แนวทางของ COSO ได้กล่าวถึงไว้เป็นแนวทางที่อาจจะนำไปใช้ประโยชน์ในงานการตรวจสอบภายในได้พอสมควร

แม้ว่าบทบาทของงานตรวจสอบภายในจะไม่ได้กำหนดว่าต้องมีความรับผิดชอบหลักที่เกี่ยวข้องกับการเสนอแนะให้มีหรือการธำรงรักษากลไกการทำงานในลักษณะ ERM แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันว่างานการตรวจสอบภายในเข้าไปมีบทบาทสำคัญอย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้

- การติดตามดูแล

- การตรวจสอบ สอบทาน

- การประเมินผล

- การรายงานผล

ซึ่งเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าและพัฒนาการของระบบการบริหารความเสี่ยงแบบ ERM ด้วย

นอกจากนั้น งานการตรวจสอบภายในยังมีส่วนช่วยผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริษัทในการแสดงข้อคิดเห็น ข้อสังเกตว่าควรจะทำอย่างไรจึงจะปรับปรุงกระบวนการทำงานของการบริหารความเสี่ยงแบบ ERM ได้

บทบาทหลักของงานการตรวจสอบภายในที่บูรณาการกับ ERM

หากจะระบุว่ามีกิจกรรมของงานการตรวจสอบภายในอะไรบ้างที่มีลักษณะที่บูรณาการกับ   ERM ขององค์กรบ้าง

กิจกรรมที่มีความชัดเจนในเรื่องนี้ได้แก่

- การทบทวนการบริหารงานที่เป็นความเสี่ยงหลักของกิจการ

- การประเมินประสิทธิภาพของระบบรายงานด้านความเสี่ยงหลัก ๆ

- การประเมินกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับระบบการบริหารความเสี่ยง

- การเพิ่มความมั่นใจหรือหลักประกันว่ามีการประเมินความเสี่ยงอย่างถูกต้อง เหมาะสม

- การเพิ่มความมั่นใจหรือหลักประกันว่าจะมีการดำเนินกระบวนการบริหารความเสี่ยงเกิดขึ้นจริง

บทบาทหลักของกระบวนการบริหารความเสี่ยง

กิจกรรมหลักที่อยู่ในกระบวนการบริหารความเสี่ยง  ที่มีความชัดเจนในการเชื่อมโยงกับงานการตรวจสอบภายใน ได้แก่

-          อำนวยความสะดวกในการระบุและประเมินความเสี่ยงในกิจการ

-          เป็นพี่เลี้ยงให้เกิดการบริหารในลักษณะที่ตอบโต้กับความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

-          ทำหน้าที่ประสานงานในกิจกรรม ERM ต่าง ๆ

-          รวบรวมและประมวลรายงานเกี่ยวกับสถานะของความเสี่ยง

-          ธำรงรักษาและพัฒนากรอบการดำเนินงานด้าน ERM

-          พัฒนากลยุทธ์ ERM ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

บทบาทที่งานการตรวจสอบภายในพึงระวังในการเข้าไปเกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ดี มีกิจกรรมบางอย่างที่งานการตรวจสอบภายในพึงให้ความระมัดระวังในการเข้าไปเกี่ยวข้องในการเชื่อมโยงกับ ERM ภายในกิจการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

- การกำหนดเกณฑ์ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)

- การกำหนดกิจกรรมที่อยู่ในกระบวนการบริหารความเสี่ยง

- การบริหารจัดการที่เพิ่มหลักประกันว่าให้ความสำคัญกับความเสี่ยง

- การตอบโต้ต่อความเสี่ยงที่เป็นความรับผิดชอบในระดับผู้บริหาร

-การมอบหมายความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงในแต่ละระดับภายในกิจการ

คุณค่าในงานการตรวจสอบภายในเพื่อสนับสนุนกระบวนการพัฒนา ERM

หากจะประมวลกิจกรรมของงานการตรวจสอบภายในที่อาจจะช่วยเพิ่มคุณค่าของกิจการในอนาคตได้อีก หากเห็นว่าการยกระดับและพัฒนากระบวนการ ERM น่าจะเป็นวัตถุประสงค์ประการหนึ่งของงานการตรวจสอบภายใน 

ประเด็นของ ERM ที่น่าจะอยู่ในแผนงานการตรวจสอบภายในและกิจกรรมการตรวจสอบภายใน ควรจะครอบคลุมถึง

1.     การทบทวนความเพียงพอและประสิทธิภาพของกระบวนการพัฒนา ERM ทั่วทั้งองค์กร โดยเฉพาะขั้นตอนการระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง จัดการความเสี่ยง และรายงานการเคลื่อนที่ของความเสี่ยง  และให้ความเห็นของงานการตรวจสอบภายในควรจะปรับปรุงอย่างไรได้อีก

2.     การทบทวนระบบการควบคุมจุดเสี่ยงที่วิกฤติ และกระบวนการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนการตอบโต้กับความเสี่ยงเพื่อนำไปสู่ระดับที่มีความเพียงพอและมีประสิทธิผล

3.     การให้คำแนะนำที่นำไปสู่การออกแบบและการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน และกลยุทธ์การถ่ายโอนความเสี่ยง

4.     การนำเอาแนวคิดการวางแผนตรวจสอบภายในบนฐานความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานตรวจสอบภายในอย่างจริงจัง

5.     การทำให้เกิดความมั่นใจว่างานการตรวจสอบภายในจะดำเนินไปในทิศทางที่แก้ไขจุดเสี่ยงที่สำคัญอันดับต้น ๆ ของกิจการ

6.     การท้วงติงแก่ฝ่ายบริหารในการประเมินความเสี่ยงที่ต่ำเกินไป และกำหนดกลยุทธ์การจัดการกับความเสี่ยงได้ไม่เพียงพอและยังไม่เกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง  จนไม่อาจจะเป็นหลักประกันได้ว่าจะทำให้การบริหารกิจการเป็นไปอย่างน่าเชื่อถือ

7.     การทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการแสดงสถานะความเสี่ยงและระบบการรายงานด้านความเสี่ยงจะเป็นไปอย่างสมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้อง และเหมาะสม

8.      การอำนวยความสะดวกให้เกิดการทำ workshop ที่สนับสนุน ERM

 

อย่างไรก็ดี งานการตรวจสอบภายในจะต้องไม่ละเลยหลักการสำคัญที่ว่า ERM ไม่ใช่เรื่องของการกำจัดความเสี่ยงแต่เพียงอย่างเดียว หากแต่เป็นเรื่องของการยอมรับความเสี่ยงในระดับหนึ่งและอยู่กับความเสี่ยงให้ได้ เพราะหากปราศจากความเสี่ยงก็อาจจะหมายถึงการหดหายไปชองโอกาสทางธุรกิจด้วย และเมื่อโอกาสทางธุรกิจต่ำ กิจการก็จะไม่สามารถเติบโตอย่างต่อเนื่อง และไม่อาจจะดำรงบทบาทของกิจการในวงการต่อไปได้

และการพัฒนาระบบ ERM ให้ความสำคัญกับการมองสถานะความเสี่ยงในองค์รวมของทั้งกิจการ เพื่อที่จะทำให้ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริษัท กำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้  เพื่อดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของกิจการ

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
พล.ท.นันทเดช วันที่ : 02/09/2011 เวลา : 13.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nunrimfar
พลโทนันทเดช เมฆสวัสดิ์

ขอบคุณครับ เอาความรู้ไปใช้ได้พอดี
ผมเป็นประธานตรวจสอบของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยี่อวกาศฯ(Gistda)

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< กันยายน 2011 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  [ Add to my favorite ] [ X ]