risk management forum
แนวคิดการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการธุรกิจ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/chirapon
วันอาทิตย์ ที่ 4 กันยายน 2554
Posted by จิรพรสุเมธีประสิทธิ์ , ผู้อ่าน : 8082 , 08:07:13 น.  
หมวด : เศรษฐกิจ

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

อาจารย์จิรพร สุเมธีประสิทธิ์

sumetheeprasit@hotmail.com

 

         การควบคุมภายในเป็นหนึ่งในกลไกที่มีอยู่ในกิจการทุกประเภทก็จริง แต่การบริหารจัดการการควบคุมภายในในแต่ละกิจการอาจจะมีประสิทธิภาพในการช่วยลดความเสี่ยงแตกต่างกันมาก หากผู้บริหารละเลยและขาดความเอาใจใส่ในการพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องตามความจำเป็น

         ในความหมายโดยทั่วไป การควบคุมภายใน(Internal Control) เป็นกระบวนการที่ออกแบบและกำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง และบุคลากร เพื่อจะให้หลักประกันว่าการดำเนินงานจะบรรลุตามวัตถุประสงค์

         อีกนัยหนึ่งอาจจะกล่าวได้ว่า การควบคุมภายในเป็นเทคนิคของผู้บริหารที่นำมาช่วยให้กิจการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์

         หน้าที่หลักของการบริหารกิจการ ที่นำมาใช้กันมี 4 องค์ประกอบก็คือ หน้าที่ของการวางแผน(Planning) หน้าที่ในการจัดการองค์กร (Organizing) หน้าที่ในการสั่งการและกำหนดทิศทาง(Directing) และหน้าที่ในการควบคุมกิจการ(Controling) ซึ่งทำให้การควบคุมภายในเกี่ยวข้องกับหน้าที่ของการควบคุมกิจการ

         การควบคุมภายในอย่างเพียงพอ จึงสามารถพิจารณาได้จากการที่ผู้บริหารมีการกระจายความรับผิดชอบและมอบหมายอำนาจการตัดสินใจภายในองค์กรแก่บุคลากรในตำแหน่งต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและผู้ที่ได้รับอำนาจและการมอบหมายสามารถดำเนินงานของกิจการได้ตามความคาดหมาย โดยผู้บริหารควรจะพัฒนาระบบการควบคุมภายในเพื่อใช้กำกับกิจกรรมแต่ละกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาระงานของตน

         หากจะสรุปขอบเขตของการควบคุมภายในก็อาจจะกล่าวได้ว่า

(1)   การควบคุมภายในเป็นกระบวนการที่แรกอยู่ในกระบวนการดำเนินงานและธุรกรรมของกิจการที่ดำเนินการอยู่เป็นประจำวัน

(2)   การควบคุมภายในกำหนดขึ้น ดำรงอยู่ และมีการกำกับติดตามประสิทธิภาพในการกำกับกิจกรรม โดยบุคลากรทุกระดับภายในกิจการ ไม่ใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่ง

(3)   การควบคุมภายในเป็นส่วหนึ่งของกลไกที่ช่วยเพิ่มความเป็นไปได้ที่กิจการจะบรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของกิจการ

(4)   การควบคุมภายในจะต้องคำนึงถึงความคุ้มค่า การประหยัดค่าใช้จ่าย และได้ประโยชน์จากการควบคุมมากกว่าค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการควบคุม

(5)   ระบบของการควบคุมภายในในกิจการเป็นความรับผิดชอบของบุคลากรทุกคน ตั้งแต่ระดับบริหารถึงระดับพนักงานระดับปฏิบัติการ

ความจำเป็นที่ทำให้กิจการต้องมีการควบคุมภายใน

(1)   เพื่อให้เกิดความรับผิดรับชอบ (Accountability) โดยความรับผิดชอบขั้นพื้นฐานคือการบริหารทรัพยากรที่ได้รับการจัดสรรจากกิจการให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า

(2)   เพื่อส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติด้านการบริหารที่ดี ในการปกป้องและรักษาสินทรัพย์ของกิจการ และทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่กิจการตามลำดับ ซึ่งมาจากการปฏิบัติงานที่ดี รายงานทางการเงินที่ครบถ้วน ถูกต้อง และการกำกับการปฏิบัติตามกฏเกณฑ์อย่างครบถ้วน

ประเภทของการควบคุมภายใน

การควบคุมภายในจะมีลักษณะเป็นการกำหนดจุดควบคุม(Control Point) ซึ่งเป็นจุดใด ๆ ที่อยู่ในระหว่างการดำเนินกระบวนการที่อาจจะเกิดความผิดพลาด คลาดเคลื่อน ความผิดปกติ ความเบี่ยงเบนเกิดขึ้นจนเกิดความจำเป็นในการที่จะต้องมีการควบคุม

โดยทั่วไปมักจะมีการกำหนดประเภทของการควบคุมออกเป็น 4 ประเภท

(1)   การควบคุมแบบป้องกัน (Preventative)

(2)   การควบคุมแบบตรวจพบ (Detective)

(3)   การควบคุมแบบแก้ไข (Corrective)

(4)   การควบคุมแบบชดเชย (Compensating)

วิธีการในการควบคุม

โดยทั่วไป วิธีการที่ใช้ในการควบคุม มี 4 วิธีคือ

(1)   การควบคุมระดับองค์กร เป็นกรอบแนวทางที่องค์กรกำหนดเพื่อใช้ในการกำกับกิจกรรมขององค์กร มักจะได้แก่ การกำหนดอำนาจ ความรับผิดชอบ โครงสร้างองค์กร อำนาจการสั่งการและตัดสินใจคำอธิบายลักษณะงาน และการแบ่งแยกหน้าที่

(2)   การควบคุมระดับปฏิบัติการอาจจะมองได้ว่า เป็นเรื่องของการวางแผนการงบประมาณ ระบบบัญชีและการเงิน ระบบเอกสาร ระบบการมอบอำนาจ นโยบายและขั้นตอนปฏิบัติและสายการบังคับบัญชา

(3)  การควบคุมระดับบุคคล มีลักษณะเป็นการกำกับการปฏิบัติงานของบุคคลเพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามที่ต้องการหรือที่กำหนดให้ มักจะประกอบด้วย การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรเพื่อดำรงตำแหน่งต่าง ๆ การนิเทศน์ การอบรมและการพัฒนาบุคลากร และการกำกับงาน

(4)  การควบคุมแบบเป็นครั้งคราว มักจะประกอบด้วย การทบทวนและประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรรายบุคคล การทบทวนและประเมินการดำเนินงานจากหน่วยงานภายใน และการทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานจากภายนอก

(5)   การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร

ภัยคุกคามต่อโครงสร้างของการควบคุมภายใน

แม้จะจัดทำและใช้การควบคุมภายในแล้วก็ตาม แต่การศึกษาได้พบว่า กิจการจำนวนมากยังมีความเสี่ยงจากภัยคุกคามต่อการควบคุมภายใน ทำให้ไม่อาจช่วยลดความเสี่ยงได้ ภัยคุกคามต่อโครงสร้างของการควบคุมภายในที่สำคัญได้แก่

(1)   การให้อำนาจในการแทรกแซงด้วยการงดเว้นการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน (Management Overside) หรือลุแก่อำนาจโดยไม่ยอมปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่มี เท่ากับยกเลิกระบบการควบคุมภายในที่กำหนดให้ถือปฏิบัติอยู่ และใช้ดุลยพินิจหรือการตัดสินใจของตนเองแทน

(2)  ความสามารถในการเข้าถึงสินทรัพย์และเอาไปใช้ประโยชน์ที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อกิจการ และไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมขององค์กร

(3)  ความขัดแย้งของผลประโยชน์ หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน ทำให้การดำเนินงานเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ส่วนบุคคล หรือพวกพ้อง มากกว่าผลประโยชน์ขององค์กร หรือบางครั้งทำให้องค์กรเสียประโยชน์

(4)  ความบกพร่องหรือความอ่อนแอในการค้นหาและระบุประเมินความเสี่ยงที่สำคัญ ทำให้ขาดการจัดวางระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม

 
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
จิรพรสุเมธีประสิทธิ์ วันที่ : 06/09/2011 เวลา : 07.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chirapon

การทำงานแบบทำไปวัน ๆ และไม่ได้มีโอกาสทบทวนการทำงาน อาจจะเป็นความเสี่ยงได้ หากสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปมาก
การวางระบบควบคุมที่ดี เป็นการเพ่มประสิทธิภาพของงานได้ทางหนึ่ง เรียกว่า ขยันด้วย ฉลาดด้วย รู้เท่าทันด้วย นอกจากนั้น ปัจจุบันการทำงานเราต้องควบคุมตนเอง ในฐานะของมืออาชีพ ไม่ใช่องค์กรควบคุมเรา และหากเกิดความผิดพลาดจะชี้แจงยากค่ะ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
หนูจุก วันที่ : 04/09/2011 เวลา : 09.08 น.

ค่ะ แต่ภาระกิจการทำนี่ละค่ะมันเอาเวลาที่ควรใช้ทำงาน ไปนั่งทำรายงานจนน่าจะทำให้เสียงาน

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< กันยายน 2011 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  [ Add to my favorite ] [ X ]