risk management forum
แนวคิดการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการธุรกิจ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/chirapon
วันจันทร์ ที่ 2 มีนาคม 2558
Posted by จิรพรสุเมธีประสิทธิ์ , ผู้อ่าน : 1055 , 15:11:44 น.  
หมวด : เศรษฐกิจ

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

บริหารความเสี่ยงด้านเงินตราต่างประเทศ เพื่อเตรียมตัวสู่ AEC

อาจารย์จิรพร สุเมธีประสิทธิ์

sumetheeprasit@hotmail.com

การทำธุรกิจระหว่างประเทศเป็นเงินตราต่างประเทศ ย่อมจะประสบกับความเสี่ยงด้านเงินตราต่างประเทศ (FX Currency Risk) และต้องมั่นใจว่าจะสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเงินตราต่างประเทศได้

ความเสี่ยงด้านเงินตราต่างประเทศ มี 2 ลักษณะใหญ่ ได้แก่

1)      ความเสี่ยงด้านธุรกรรม (Transaction Risk)

ความเสี่ยงประเภทนี้เกิดขึ้นเพราะ คู่ค้า หรือลูกค้าทำธุรกรรมกับกิจการเป็นเงินตราต่างประเทศที่ไม่ใช่เงินบาท และมีช่วงต่างของเวลาระหว่างทันทีตกลงทำธุรกรรม (Contract Date) และวันที่ชำระเงิน (Payment or Settlement Date) เพราะอัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง 2 ช่วงเวลาอาจจะเปลี่ยนแปลงไป ทำให้รายรับหรือรายจ่ายเป็นเงินบาทเพิ่มขึ้นหรือลดลง

2)        ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk)

ความเสี่ยงประเภทนี้เกิดขึ้นเมื่อเกิดการต่อรองจากคู่ค้า ลูกค้าเพื่อให้ตนเองได้เงื่อนไขที่ดีกว่าเดิมเป็นการลดความเสี่ยงด้านเงินตราต่างประเทศของตน

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตลาดโลก ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินอย่างรุนแรง และแม้แต่ในช่วงเวลาปกติก็มีความเป็นไปได้ที่ค่าเงินจะผันผวนมาก เช่น

ปี   1990

เกิดการล่มของ   5 เสือแห่งเอเซียน Asian Tiger

รัสเซียเกิดการลดค่าเงินและผิดนัดชำระหนี้

ปี 2001

เกิดเหตุการณ์   9/11

ปี 2008

เกิดการล้มละลายของ   Icesave   Bank

ปี 2008

เกิดการล้มละลายของ Lehman   Brothers/AIG จาก Sub-Prime

ปี 2010

เกิดวิกฤติการณ์กรีซ   จากหนี้สินภาครัฐ รอบที่1

ปี 2011

เกิดสึนามิในญี่ปุ่น   และกรณีโรงงานไฟฟ้า ปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ฟูกูชิมะ

อันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตของสหรัฐถูกปรับลด

ปี 2012

วิกฤติหนี้สินกรีซยังคงอยู่

 

แนวทางที่กิจการใช้ในการตอบโต้กับความเสี่ยงด้านเงินตราต่างประเทศ ซึ่งกิจการจะต้อเลือกว่า จะใช้วิธีการใด มีหลายทาง เช่น

 

ทางเลือกที่ 1

ปฏิเสธความเสี่ยง โดยเชื่อว่าหลักการของค่าเสมอภาคของอำนาจซื้อและราคา(Purchasing   Price Parity: PPP) จะทำงานให้อัตราแลกเปลี่ยนเข้าสู่ดุลยภาพเสมอ

ทางเลือกที่ 2

กดดันให้คู่ค้า   ลูกค้าเป็นฝ่ายรับความเสี่ยงด้านเงินตราต่างประเทศ

ทางเลือกที่ 3

เพิ่มสำรองเงินตราเพื่อเป็นเกราะคุ้มกันความเสี่ยง

ทางเลือกที่4

ตอบโต้ด้วยการจัดการและบริหารความเสี่ยง   เช่น การป้องกันผ่าน Hedging

 

ลักษณะของการป้องกันผ่าน Hedging มีหลายลักษณะ ได้แก่

ลักษณะที่ 1

Natural Hedging

หาวิธีทาง   หาโอกาสในการชดเชยสถานะความเสี่ยง ได้ทั้งกรณี กิจการภายในเครือข่ายเอง และกับกิจการภายนอกเครือข่าย

กิจการภายในเครือข่าย

กิจการภายนอกเครือข่าย

กิจการย่อย

กิจการร่วมทุน

ลูกค้า

ซับพลายเออร์

ธนาคาร

เงินปันผลเป็นเงินตราต่าง   ประเทศ

ค่าลิขสิทธิ์

ค่าธรรมเนียมบริการ

ลูกหนี้การค้า

เจ้าหนี้การค้า

ชำระคืนภาระหนี้เงินกู้ทั้งดอกเบี้ยและเงินต้น

หักกลบรายการระหว่างกัน

จากการขายหรือการส่ง   ออก

ขายเงินตราต่างประเทศ

จากการสั่งซื้อสินค้ามาเพื่อค้า

ซื้อเงินตราต่างประเทศ

 

 

 

ซื้อเงินตราต่างประเทศ

แนวทางการลดสถานะ(Exposure) คือ การหักกลบลบหนี้กัน (Offset) เพื่อให้เงินในสกุลเดียวกันและช่วงเวลาเดียวกัน   หักกลบกันเองคงเหลือสุทธิ (Net Exposure)

หลังจากนั้น   จึงพิจารณาบริหารจัดการสถานะสุทธิต่อไป

ลักษณะที่ 2

Active Hedging

เป็นการสร้างสถานะตรงข้าม (Opposite) เพื่อจะทำให้รายการทั้ง 2 ด้านหักกลบกันได้ วิธีการป้องกันความเสี่ยงบางอย่างไม่สนใจประมาณการ   การพยากรณ์และการวิเคราะห์แนวโน้ม

ลักษณะที่ 3

Hedging with Forwards/Future

เป็นการทำสัญญากับธนาคารในการตกลงซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า   ณ ระดับราคาที่ตกลงกันล่วงหน้า(Forward rate) ณ วันที่กำหนดในอนาคต

ลักษณะที่ 4

Hedging with Swap

เป็นการทำสัญญาเปลี่ยนสถานะจากเงินสกุลหนึ่งเป็นเงินอีกสกุลหนึ่ง   หรือแลกสถานะ

ลักษณะที่ 5

Hedging with Options

เป็นการทำสัญญาให้สิทธิในการทำสัญญาในอนาคตได้   เพื่อเลื่อนการตัดสินใจออกไป

  ปัจจุบันแนวทางการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) มีความยึดหยุ่นมาก สามารถรองรับความเสี่ยงได้เกือบทุกสถานะความเสี่ยง อาจจะมีตั้งแต่สัญญาเดียว หรือหลายสัญญาให้เหมาะสมกับเงื่อนไขการจ่ายที่เป็นรายเดือน หรือหลายครั้งได้ รองรับได้ทั้งการทำธุรกิจที่มีการกำหนดวันและเงื่อนไขสัญญาแน่นอน หรือไม่สามารถพยากรณ์กระแสเงินไหลในอนาคตได้แน่ชัด รองรับทั้งธุรกรรมระยะสั้น เช่น 1 สัปดาห์ หรือระยะยาว 5 ปีได้ และครอบคลุมสถานะเงินตราต่างประเทศหลายสกุล

  จุดเด่นที่เป็นข้อดีสำคัญของกิจการคือ เมื่อตัดสินใจตกลงใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งไปแล้ว ฝ่ายบริหารกิจการก็จะเลิกกังวลด้านความเสี่ยงด้านเงินตราต่างประเทศ และหันไปดำเนินงานตามกลยุทธ์ทางธุรกิจได้ต่อไป ในขณะที่ฝ่ายบริหารเงินจะติดตามประเมินผล ดำเนินงานด้านการบริหารเงิน ว่าเป็นการตัดสินใจ Hedging ที่ถูกต้องและเหมาะสมหรือไม่

  แนวทางการป้องกันความเสี่ยงผ่าน Hedging เป็นงานที่ต้องร่วมพิจารณากับธนาคารพาณิชย์

ประการที่ 1

ธนาคารพาณิชย์จึงเป็นพันธมิตรที่มีความสำคัญมากต่อการทำธุรกิจระหว่างประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้   ทั้งในการรับฝากเงินตราต่างประเทศ ให้กู้ยืมเงินตราต่างประเทศ   และนำเสนอเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้าน Hedging ที่ธุรกิจระหว่างประเทศต้องการ

ประการที่ 2

ธนาคารเป็นฝ่ายกำหนดราคาเครื่องมือ Hedging และอาจเสนอราคาที่สูงกว่าราคาที่ควรจะเป็น เพราะเครื่องมือส่วนใหญ่คือ OTC   (Over-the-Counter) จึงต้องมีเทคนิคการต่อรองราคาอย่างระมัดระวัง   อาจจะสูงถึง 20-50 bps

ประการที่ 3

การกำหนดราคาของธนาคาร   เป็นไปเพื่อกำไรของตนเอง ไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ของกิจการทั้งหมด

ประการที่ 4

ธนาคารตั้งสมมติฐานว่า   กิจการจะมีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเงินตราต่างประเทศเป็นอย่างดีอยู่แล้ว   จึงอาจจะไม่ได้เตรียมพร้อมที่จะช่วยเหลือกิจการ ในทุกๆเรื่อง   ในทุกด้านตามกิจการคาดหวัง

          ดังนั้น กิจการอาจจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญ ที่เป็นอีกฝ่ายหนึ่ง นอกเหนือจากธนาคารพาณิชย์แต่เพียงฝ่ายเดียว เพื่อการพิจารณาข้อมูลจาก 2 ทางเป็นอย่างน้อย

          ในหลักการของการบริหารสถานะเงินตราต่างประเทศ การป้องกันความเสี่ยง (Hedging) เป็นเสมือนกรมธรรม์ประกันภัย ที่ประกันความเสี่ยงจากความผันผวนขึ้นลงของค่าเงิน ที่อาจจะสร้างความสูญเสียจากความผันผวน
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< มีนาคม 2015 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        [ Add to my favorite ] [ X ]