risk management forum
แนวคิดการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการธุรกิจ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/chirapon
วันพุธ ที่ 4 มีนาคม 2558
Posted by จิรพรสุเมธีประสิทธิ์ , ผู้อ่าน : 905 , 07:41:09 น.  
หมวด : เศรษฐกิจ

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

อาจารย์ จิรพร  สุเมธีประสิทธิ์

sumetheeprasit@hotmail.com

 

การกดดันของหน่วยงานกำกับและความเข้าใจในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงดีขึ้น ทำให้กิจการมีการพูดถึงเรื่องของความเสี่ยงกลยุทธ์และการบริหารความเสี่ยงกลยุทธ์กันมากขึ้น และมีแนวโน้มที่จะปรับเปลี่ยนแนวคิด และแนวทางในการกำกับดูแลและควบคุมความเสี่ยงกลยุทธ์ที่ฉีกแนวออกไปมากขึ้น

สิ่งที่อาจจะเป็นความเปลี่ยนแปลงไปของการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

ประการที่ 1 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ของโลก

มีส่วนทำให้ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์เปลี่ยนแปลงไปด้วย

การค้นหา ระบุ ความเสี่ยงด้วยการนำเอาข้อมูลความเสี่ยงเดิมมาทบทวนอาจจะไม่เพียงพออีกต่อไป จะต้องมีช่วงเวลาที่กิจการจะต้องพยายามค้นหา ความเสี่ยงกลยุทธ์เกิดใหม่ๆให้ได้ เพราะเป็นเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะยังไม่มีการควบคุมมาก่อน เนื่องจากหลงอยู่และข้ามหูข้ามตาไป

การปรับแนวคิดและกระบวนทัศน์ให้กว้างขวางออกไปจากเดิม ไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องอาศัยความรอบรู้ของบุคลากรที่เป็นตัวแทนในการค้นหาและระบุความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ด้วย

ประการที่ 2 บรรดาทรัพยากร ปัจจัยนำเข้า (Input) และสินทรัพย์ของกิจการเป็นความเสี่ยงที่ส่งต่อตัวขับเคลื่อนด้านกลยุทธ์

เพราะบุคลากรระดับล่างคงไม่มีสิทธิจะตัดสินใจในส่วนนี้ได้

ประเด็นจึงอยู่ที่ว่า สินทรัพย์ของกิจการมองในระดับใด

(1)    รวมเอาบุคคลเป็น Human Capital ด้วยเหลือไม่

(2)    รวมเอาทรัพย์สินทางปัญญาด้วยหรือไม่

(3)    รวมเอาลูกค้า คู่ค้าด้วยหรือไม่

(4)    รวมเอาความพยายามทางการตลาดที่ลงไปแล้ว อาจจะยังไม่เกิดผลวันนี้ แต่อาจจะมีผลในอนาคตหรือไม่

หากมุมมองและขอบเขตของการค้นหาและระบุความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ขยายออกไปกว้างขวางกว่าเดิมสู่แนวคิดใหม่ ก็คงต้องการบุคลากรที่มีความสามารถเพิ่มขึ้น เพราะต้องหาทางที่จะวิเคราะห์และวัดค่าความเสี่ยงได้ยากกว่าเดิมมาก และต้องเป็นไปอย่างมีระบบและเที่ยงตรง ไปจนถึงขั้นของการบริหารจัดการและการติดตามกำกับสถานะที่เปลี่ยนไป

ประการที่ 3 มาตรการกำกับความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ที่กิจการเคยใช้มาในอดีต

อาจจะไม่สามารถใช้การกำกับและสอดส่องความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ในอนาคต หรือมั่นใจว่าผลประกอบการในอนาคตจะไม่ได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

ประการที่ 4 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ที่เริ่มมีการพูดถึงกันมากขึ้น

คือ

(ก) ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง

(ข) ความเสี่ยงจากการสะดุดหยุดลงของการดำเนินงานจากปัจจัยเสี่ยง แม้แต่กิจการสถาบันการเงิน

ที่เป็นเช่นนี้ เพราะเทคโนโลยีและ IT ที่เข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนกระบวนการดำเนินงานของกิจการมากขึ้น

คำว่า เทคโนโลยีและ IT ในที่นี้ หมายถึง

(1)    สื่อสังคมออนไลน์

(2)    คลังข้อมูล (Data Mining)

(3)    เครื่องมือวิเคราะห์และประมวลผล

(4)    แอบพิเคชั่นบนออนไลน์

(5)    คลาวด์ คอมพิวติ้ง

(6)    การโจมตีทางไซเบอร์

เทคโนโลยีและ IT เหล่านี้มีส่วนในการสนับสนุนให้กิจการได้ค้นพบกับความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ได้ ซึ่งทำให้กิจการหยุดนิ่งอยู่กับที่ไม่ได้ หากแต่ต้องปรับตัวตามเทคโนยีและ IT เหล่านี้ มิฉะนั้นจะไม่มีโอกาสที่จะพบความเสี่ยงได้ทัน เนื่องจากความรวดเร็วของข้อมูลความเสี่ยงที่ปรากฎผ่านเทคโนโลยีและ IT เหล่านี้ ซึ่งหากแก้ไขหรือหักล้างไม่ทัน ย่อมสร้างความเสี่ยงให้เกิดขึ้นไปแล้ว

ประการที่ 5 การวางกรอบการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่เน้นการติดตามตัวชี้วัดทางการเงิน และสภาพแวดล้อมทางกฎหมายที่มากำกับ อย่างเช่น ISO 31000 ที่ใช้เป็นกรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยง และจากเดิมที่ใช้กรอบแนวทางที่อิงผลดำเนินงานในอดีต และเหตุการณ์ทางลบในอดีต สู่แนวทางใหม่ที่

(1)    มองภาพความเสี่ยงแบบพลวัตร (Dynamic)

(2)    มองภาพความเสี่ยงที่มีลักษณะเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆ

(3)    มองภาพลึกลงไปที่รากฐานของกิจการ คุณค่าและพันธกิจของกิจการ

ประการที่ 6 การบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ เป็นการตอบโต้ต่อความไม่แน่นอนและโอกาสที่ยังเข้าไม่ถึงของกิจการ

โดย

(1)    การทำความเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับกลยุทธ์ของกิจการ

(2)    การทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงในส่งต่อจากกลยุทธ์สู่ภาคปฏิบัติ

(3)    การทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงระหว่างการจัดการแผนงานในระหว่างการดำเนินงานประจำวันของกิจการ

ซึ่งความเสี่ยงที่แทรกอยู่ในระหว่างกระบวนการ (2)และ (3) ดังกล่าว อาจจะมีปัจจัยเสี่ยงจากภายในหรือภายนอกกิจการก็ได้

เมื่อได้เกิดความเข้าใจความเสี่ยงอย่างชัดเจนแล้ว จึงพัฒนาแนวทางการจัดการความเสี่ยงนั้น

 

ผลดำเนินงานสำเร็จตามเป้าหมาย

มูลค่าของกิจการ

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

                Business Value Chain

                 Risk Appetite

 

 

แฟ้มข้อมูลความเสี่ยง

ที่ส่งผลต่อผลดำเนินงาน

(Risk Profile)

 

สถานะความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยง

 

ประการที่ 7 การวางแผนกลยุทธ์เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง

แต่เดิมกระบวนการวางแผนกลยุทธ์จะแยกออกจากกระบวนการบริหารความเสี่ยง และไม่ถือว่าการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับกระบวนการดำเนินธุรกิจของกิจการ

กรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยง ERM ยังไม่สามารถจะเชื่อมโยงกระบวนการทั้ง 2 กระบวนการเข้าด้วยกัน แม้ว่าปัจจัยความเสี่ยงวิกฤติในกระบวนการERM เทียบเคียงแล้วคือปัจจัยที่นพไปสู่การวางแผนกลยุทธ์ก็ตาม หรือกลับข้าง สิ่งที่เป็นผลของการวางแผนกลยุทธ์ อาจจะกลายเป็นปัจจัยความเสี่ยงในงานบริหารความเสี่ยง ERM

หนึ่งในประเด็นที่สำคัญของการวางแผนกลยุทธ์ของกิจการ คือการระบุ Scenario ที่เป็นภาพทางธุรกิจที่แตกต่างกันไปจากสภาพปัจจุบันและออกแบบหรือจัดวางกลยุทธ์ โดยคิดว่าสถานะของความเสี่ยงจะเปลี่ยนแปลงไป ใช้สถานความเสี่ยงเหมือนเดิมได้หรือไม่

ดังนั้นกระบวนการบริหารความเสี่ยงจะต้องหาทางค้นหา ระบุ วิเคราะห์ความเสี่ยงให้ชัดเจน เพื่อให้ได้ข้อมูลความเสี่ยงที่จะเป็น INPUT ของการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยส่วนรวม

หากทำอย่างนี้ได้ ก็จะทำให้เกิดการเชื่อมโยงและยึดโยงกันระหว่างกระบวนการทั้ง 2 กระบวนการ
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< มีนาคม 2015 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        [ Add to my favorite ] [ X ]