risk management forum
แนวคิดการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการธุรกิจ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/chirapon
วันพุธ ที่ 4 มีนาคม 2558
Posted by จิรพรสุเมธีประสิทธิ์ , ผู้อ่าน : 950 , 07:43:54 น.  
หมวด : เศรษฐกิจ

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

 

อาจารย์ จิรพร  สุเมธีประสิทธิ์

sumetheeprasit@hotmail.com

 

 

ประการที่ 10 - การกำกับดูแลความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

นอกเหนือจากการกำหนดทิศทาง และกำกับติดตามผลคืบหน้าของการดำเนินงานแล้ว ผุ้บริหารยังต้องทำการกำกับดูแลความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ด้วย โดยถือว่าเป็นความรับผิดชอบขั้นพื้นฐานอีกอย่างหนึ่ง

การยอมรับความเสี่ยง (Risk Taking) ถือว่าเป็นการตัดสินใจระดับบริหาร ที่ผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทต้องดำเนินการเอง และนับวันการพิจารณาว่า จะยอมรับความเสี่ยงมากน้อยเพียงใดจะมีความสำคัญต่อกิจการมากขึ้น เพราะความไม่แน่นอนและความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในการดำเนินกิจการ ขณะที่รูปแบบการดำเนินงานก็มีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น

บทบาทของการกำกับดูแลความเสี่ยงด้านกลยุทธ์จึงต้องการทักษะ ความสามารถในการบริหารความเสี่ยงจริงจัง เพื่อหลีกเลี่ยงความล้มเหลวของกิจการ พร้อมทั้งส่งเสริมความสำเร็จ การส่งมอบผลผลิต และการสร้างผลตอบแทนไม่ต่ำกว่าที่ควรจะเป็น

ในกิจการที่ยังไม่ได้กำหนดบทบาทของการกำกับดูแลความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ และเส้นแบ่งระหว่างผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท ควรจะดำเนินการให้ชัดเจน เพื่อมิให้ความล้มเหลวของการดำเนินงานกิจการมาจากผู้บริหารหรือคณะกรรมการบริษัท

การกำกับดูแลความเสี่ยงด้านกลยุทธ์จึงต้องอาศัยความรู้ความสามารถทักษะและความพร้อมที่เพียงพอ ไม่เกิดช่องว่างในส่วนนี้ จนเกิดการมองข้ามความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ และทำให้ภัยคุกคาม กลายเป็นความเสี่ยงที่กระทบต่อการดำเนินงานของกิจการ เพียงเพราะว่า ภายในกิจการมีจุดอ่อน (Internal Weakness)

หากความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ สามารถจัดการได้ด้วยการประกันภัย หรือการวิเคราะห์ความเสี่ยงแบบดั้งเดิม โดยใช้เทคนิคการบริหารจัดการเท่าที่มีอยู่คงไม่ยาก แต่ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์หลายเรื่องเป็นเรื่องท้าทายที่เหนือกว่าเงื่อนไขในการประกัยภัย เช่นความเสี่ยงทางการเมือง ความเสี่ยงด้านสังคมที่มีผลต่อชื่อเสียงของกิจการ จรรยาบรรณวิบัติ

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารจึงต้องนวัตกรรม มาตรการเฉพาะเจาะจงในแนวคิดใหม่ๆเพื่อแก้ไขและกำกับดูแลความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

ประการที่ 11 - ผลการสำรวจเมื่อมานานมานี้ของ ฟอรับส์

จากบริษัทกว่า 300 บริษัท โดยผู้ดำเนินการคือ ดีลอยด์ ผู้ตอบแบบสำรวจราว 94% ระบุว่ากิจการต้องเพิ่ม ความสำคัญของการกำกับความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ และคิดค้นหาทางใหม่ๆ ในการจัดการด้วยเพราะแนวทางเดิมๆ ไม่ได้ผล และการกำกับดูแลความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ก็เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่มีการวางแผนกลยุทธ์และกำหนดแผนธุรกิจ

ประการที่ 12 - บทสรุปเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์แนวทางใหม่

(1)    ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

เพราะความเสี่ยงด้านกลยุทธ์มักจะเป็นความเสี่ยงตั้งต้นที่กระทบต่อการตัดสินใจทางกลยุทธ์ธุรกิจ และนำไปสู่การเกิดความเสี่ยงประเภทอื่นในกิจการต่อๆไปตามลำดับ การค้นหาแผนที่ความเสี่ยงของกิจการแต่ละครั้ง จึงต้องเริ่มจากการพิจารณาความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ว่าการตัดสินใจด้านกลยุทธ์นั้นๆว่ามีผลให้เกิดความเสี่ยงประเภทอื่นในกิจการอย่างไร

หมายความว่าผลกระทบทางธุรกิจจากการเกิดความเสี่ยงด้านกลยุทธ์จึงมากกว่า กว้างขวางกว่าความเสี่ยงประเภทอื่น โดยเฉพาะอย่างอยาง

(ก)   การตัดสินใจที่เป็นการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงาน

(ข)   การตัดสินใจที่เป็นคนใหม่ แตกต่างจากเดิม

(ค)   การตัดสินใจในสิ่งที่เป็นเรื่องใหม่ ยังไม่คุ้นเคย

(ง)     การตัดสินใจทั้งที่ยังมีความไม่แน่นอนบางประการที่มีนัยสำคัญ

(2)    ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์กลายเป็นเรื่องเร่งด่วนที่กิจการต้องนำมาพิจารณา

ในอดีต กิจการอาจจะพอมีเวลาในการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะตอบโต้กับความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ จึงมักคุ้นเคยกับการใช้วิธี “Wait and See” ก่อนการเลือกแนวทางหรือการตัดสินใจ

แต่สถานการณ์ในปัจจุบันชี้ว่า กิจการมีเวลาน้อยลง หากรอให้เกิดความเสี่ยงกลยุทธ์ก่อนไม่อาจจะตอบโต้ได้ทัน

กิจการจึงควรเน้นการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการรองรับความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ก่อนที่จะเกิดเหตุร้าย

(3)    แนวทางการตอบโต้ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

การตอบโต้จะต้องยกระดับมาสู่การพิจารณาในระดับผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทแทน โดยอาศัย Risk Oversightและ Portfolio Views of Risk ในการจัดการความเสี่ยงกลยุทธ์

(3.1)    เพิ่มความถี่ในการติดตามผลความคืบหน้า สถานะความเสี่ยง

(3.2)    จัดสรรทรัพยากร งบประมาณให้มีระบบงานสนับสนุน เพื่อแสดงสถานะของความเสี่ยงที่เป็นปัจจุบันและล่าสุด

(3.3)    การติดตาม ประเมินผลความเสี่ยงกลยุทธ์ที่มีการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง

(3.4)    มอบหมายให้มีคณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยงด้านกลยุทธ์อย่างใกล้ชิด

(4)    การมุ่งเน้นประเด็นความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ที่เปลี่ยนไป

เดิมการกำกับดูแล ความเสี่ยงกลยุทธ์จะพิจารณาผลดำเนินงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ผ่านไปแล้ว

ปัจจุบันจะเปลี่ยนเป็นการพิจารณา ความเสี่ยงกลยุทธ์ในอนาคตมองล่วงหน้ามากขึ้น แนวทางการกำกับความเสี่ยงด้านกลยุทธ์มีเป้าหมายที่เปลี่ยนแปลง

จาก การพยายามปกป้องมูลค่ากิจการ หรือเชิงตั้งรับ

เป็น การสร้างมูลค่าเพิ่ม เป็นเชิงรุก

(5)    การกำกับดูแลความเสี่ยงต้องการการพัฒนาศักยภาพและความพร้อม

ผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท จะต้องมั่นใจว่ามีความรู้ ทักษะเพียงพอ ที่จะทำให้สามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ได้อย่างถูกต้อง

นอกจากนั้นจะต้องปรับวิธีคิดใหม่

จาก การมองจากภายในออกไปภายนอก (Insider-Out)

เป็น การมองจากภายนอกเข้ามาภายใน (Outsider- In)

เป็นการให้ความสำคัญกับความคิดเห็น ข้อมูลภายนอกเพิ่มมากขึ้น และพิจารณา Bad News ของกิจการอื่นมากกว่ามองจากภายในกิจการตนเองอย่างเดียว

 
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< มีนาคม 2015 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        [ Add to my favorite ] [ X ]