risk management forum
แนวคิดการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการธุรกิจ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/chirapon
วันศุกร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559
Posted by จิรพรสุเมธีประสิทธิ์ , ผู้อ่าน : 1826 , 17:37:47 น.  
หมวด : เศรษฐกิจ

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

อาจารย์ จิรพร  สุเมธีประสิทธิ์

sumetheeprasit@hotmail.com

ขณะที่การบริหารความเสี่ยงได้ยอมรับว่า ประเภทของความเสี่ยงหลักๆของกิจการ ได้แก่ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านปฏิบัติการ ด้านการเงิน และด้านกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ แต่เมื่อพูดถึงความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputation Risk) ของกิจการกลับมีพูดถึงแนวทางการบริหารจัดการกับความเสี่ยงด้านนี้น้อยมาก

ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงนับวันจะมีความสำคัญเพราะมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น และเป็นสิ่งที่กิจการทุกกิจการจะต้องประเมินและจัดวางให้เพียงพอก่อนที่จะทำการวางแผนกลยุทธ์ใดๆต่อไปเพราะหากมีสถานะความเสี่ยงด้านชื่อเสียงยังสูง ก็คงไม่อาจประสบความสำเร็จในการดำเนินแผนกลยุทธ์ใดๆ

แม้แต่กิจการที่เชื่อว่าได้สั่งสมชื่อเสียงของกิจการมานานหลายปี หลายสิบปี แต่ก็ยังอาจจะมีความเสี่ยงสูงเพราะความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputation Risk)เกิดเพียงครั้งเดียวและอาจจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ ก็สร้างความเสียหายมหาศาล ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงจึงเป็นประเภทที่มีโอกาสเกิดน้อย (ค่าเท่ากับ 1) แต่ผลกระทบสูงสุด (ค่าเท่ากับ 5) เช่นเดียวกับการเกิดมหันตภัยหรืออุบัติการณ์ร้ายแรงอื่นๆของกิจการ อย่างไฟไหม้ แผ่นดินไหว

ยิ่งกว่านั้น กิจการทุกประเภทมักจะมีความทนทานกับความเสี่ยงด้านชื่อเสียงน้อยมากทำให้ Risk Appetite อยู่ในระดับที่ต่ำมากเทียบกับความเสี่ยงประเภทอื่นๆ การเตรียมการล่วงหน้าให้กิจการมีความพร้อมเสมอที่จะตอบโต้กับความเสี่ยงด้านชื่อเสียงอย่างทันทีทันใดจึงมีความสำคัญมาก ซึ่งยังถูกละเลยโดยกิจการส่วนใหญ่

แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านชื่อเสียงที่เพียงพอจึงต้องมี4 องค์ประกอบสำคัญ คือ

องค์ประกอบที่ 1

แผนบริหารความเสี่ยงเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

องค์ประกอบที่ 2

ทีมบริหารงานตามแผน

องค์ประกอบที่ 3

วัฒนธรรมความเสี่ยงที่สร้างความตื่นตัวในการปกป้องความเสี่ยงด้านชื่อเสียงที่

เข้มแข็งและตลอดเวลาที่ดำเนินกิจการ

องค์ประกอบที่ 4

ดัชนีชี้นำ ตังบ่งชี้ ที่สะท้อนด้วยการเฝ้าระวัง เพื่อเตือนภัย

เป็นการสร้างข้อมูลประกอบการตัดสินใจตลอดเวลา และก่อนที่เหตุการณ์จะพัฒนา

ไปสู่ระดับที่รุนแรง

จากองค์ประกอบดังกล่าวประเด็นที่กิจการควรคำนึงถึง และนำไปพิจารณาในกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านชื่อเสียง ได้แก่

ประการที่ 1

วัฒนธรรมความตื่นตัวในการปกป้องความเสี่ยงด้านชื่อเสียงที่เข้มแข็งและต่อเนื่อง

เป็นส่วนที่มีสำคัญเพราะเป็นส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อมด้านการควบคุม ซึ่งอาจจะต้องครอบคลุมถึง

(ก) โครงสร้างระบบแรงจูงใจที่มีประเด็นการปกป้องความเสี่ยงด้านชื่อเสียงได้ ควบคู่กับการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการช่วยกำกับความเสี่ยงด้านชื่อเสียง

(ข) การวางแนวทางให้เกิดการสื่อสารกันอย่างเปิดเผย การมีระบบรายงานที่โปร่งใสและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

(ค) การกำหนดแผนการปรับปรุงมาตรการในการปกป้องความเสี่ยงด้านชื่อเสียงอย่างต่อเนื่อง

(ง) การกำหนดพันธกิจในการดำเนินกิจการอย่างมีจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

ประการที่ 2

การบริหารความเสี่ยงด้านชื่อเสียง ควรจะเริ่มจากขั้นตอนเช่นเดียวกับความเสี่ยงด้านอื่นๆคือ การค้นหา ระบุเหตุการณ์ที่อาจจะเป็นความเสี่ยง การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเพื่อเรียงลำดับความเสี่ยงตามความสำคัญ

ด้วยเหตุที่การบริหารความเสี่ยงด้านชื่อเสียง แตกต่างจากความเสี่ยงประเภทอื่นที่สำคัญคือ ไม่มีพรมแดน หรือรอยต่อของหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลใดๆ บุคคลหนึ่งแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทั้งองค์กร และยังเป็นเรื่องที่ต้องการค้นหาและระบุออกไปยังผู้ประกอบการอื่นๆที่เกี่ยวข้องภายในห่วงโซ่อุปทานอย่างเพียงพอด้วย

ปัจจัยที่เป็นตัวขับเคลื่อนความเสี่ยงด้านชื่อเสียงอาจจะมาจาก

(1)   การหยุดชะงักของกิจการในห่วงโซ่อุปทาน โดยเฉพาะซับพลายเออร์

(2)   การปฏิบัติหรือคุณภาพสินค้าและบริการไม่เป็นไปตามที่รับประกันคุณภาพ

(3)   การเรียกคืนสินค้าที่จำหน่ายออกไปแล้ว

(4)   เกิดความไม่ปลอดภัยในการใช้สินค้าหรือบริการของกิจการ

(5)   การปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย

(6)   การดำเนินการที่ต่ำกว่าความคาดหวังหรือความคาดหมายของสังคม

ประการที่ 3

กิจกรรม CSR เป็นส่วนหนึ่งของช่องทางในการส่งเสริมชื่อเสียงในทางบวกของกิจการ จึงควรจะพิจารณาใช้กิจกรรม CSR ให้เป็นประโยชน์ในการบริหารความเสี่ยงด้านชื่อเสียงของกิจการด้วย

นอกจากนั้นกิจการอาจจะต้องมีแผนในการปกป้องและป้องกันความเสี่ยงด้านชื่อเสียงของกิจการที่เป็นทางการและเป็นรูปธรรม

แผนบริหารความเสี่ยงอีกแผนหนึ่งที่ถือว่ามีความสำคัญคือ การทำแผนประเมินทุกครั้งที่เกิดการดำเนินธุรกรรมใหม่ นวัตกรรมใหม่ที่เป็นเรื่องที่กิจการไม่คุ้นเคยมาก่อน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าไม่มีส่วนกระทบทางลบต่อชื่อเสียงของกิจการ และทางตรงกันข้ามธุรกรรมใหม่ นวัตกรรมใหม่นั้นเป็นโอกาสที่กิจการจะมีการเพิ่มพูนชื่อเสียงของกิจการในอนาคต

ประการที่ 4

ทีมงานบริหารความเสี่ยงด้านชื่อเสียง อาจจะเป็นบุคลากรของกิจการเองและบุคลากรของ Outsourcing กิจการจึงต้องใช้บุคลากรเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์ในการบริหารแผนบริหารความเสี่ยงด้านชื่อเสียง

ประการที่ 5

ความเสียหายที่เกิดจากความเสี่ยงด้านชื่อเสียงอาจจะมาจากการที่กิจการไม่ได้เตรียมการหรือไม่ได้มีแผนการบริหารความเสี่ยง ปล่อยให้เรื่องต่างๆเป็นไปตามยถากรรมและตามธรรมชาติ

นอกจากนั้น การกำหนดและดำเนินกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม ก็อาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุของความเสี่ยงด้านชื่อเสียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ผลดำเนินงานที่ไม่เหมาะสมนั้นมีผลต่องบการเงินและสถานะทางการเงินของกิจการด้วย

ประการที่ 6

แผนบริหารภาวะวิกฤติ (Crisis Management) อาจจะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารชื่อเสียงของกิจการด้วย โดยวัตถุประสงค์สำคัญ คือการทำให้กิจการสามารถพลิกพื้นสู่ภาวะปกติหลังจากเกิดวิกฤติได้อย่างรวดเร็ว จนได้รับความเชื่อถือจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

กิจการจึงอาจจะต้องคอยทดสอบและปรับปรุงแผนบริหารภาวะวิกฤติในส่วนที่อาจจะมีส่วนกระทบต่อความเสี่ยงด้านชื่อเสียงของกิจการ

 
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< กุมภาพันธ์ 2016 >>
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29          [ Add to my favorite ] [ X ]