• น.นิรนาม
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : chinawut_po@yahoo.co.th
  • วันที่สร้าง : 2012-06-12
  • จำนวนเรื่อง : 174
  • จำนวนผู้ชม : 113086
  • ส่ง msg :
  • โหวต 9 คน
cleanpolicy
การนำสู่การเมืองภาคประชาชน..เพื่อการสร้างมิติการเมืองใหม่..ปลอดโกง ไร้การทำธุรกิจต่อจากรัฐ..กำจัดการครอบงำของนายทุนและอิทธิพล..เพื่อนำ"การเมืองภาคประชาชนเป็นการเมืองสีขาว...เพื่อประชาชน" โดยพลังจิตอาส
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/cleanpolicy
วันศุกร์ ที่ 3 มกราคม 2563
Posted by น.นิรนาม , ผู้อ่าน : 330 , 10:09:17 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

มาวันนี้ที่อะไรๆก็เพิ่มขึ้น หมายถึงรายจ่ายนะครับ โดยเฉพาะงบประมาณภาครัฐสูงขึ้นๆจำนวนมาก แต่ไม่เคยเห็นลดเลย มันมีกรสูญหายไปกับ กระบนจัดการของนักการเมืองหรือรัฐนั่นเอง หากเป็นไปด้วยปกติการพัฒนาก็งจะดีมาก แต่หลุดไปกบค่าโง่ ค่าคอมฯ ค่าส่วนแบ่งปันนายทุนที่หนุนนักการเมือง(หรือคือ นอมินีนักการเมืองหากินโดยอาศัยยืมมือประชาชนเลือกตั้งมาแบบไม่น่าจะจริงใจต่อ ประชาชน ด้วยสภาพจริงพ่อค้านายทนมเป็นนักการเมือง จิตวิญญาณไม่ได้ทำเพื่อสังคม ตรรกะพ่อค้คือ กำไรสูงสุด แล้วยังไม่สนจรรยบรรณใครๆ นี่คือ พ่อค้านายทุน)

-

หากประชาชนทุกคนได้มองเห็น...รัฐบาลล้วนแต่มีพลังการชักนำกระบวนงานให้ไปในทิศทางใดๆ และ หากรัฐมุ่ง่พัฒนาแต่ไม่ได้มุ่งลดรายจ่ายให้รัฐไปพร้อมกัน การดูแลพัฒนาก็ไม่ได้ผลเต็มที่ เม็ดเงินที่จ่ายเพิ่มบานไม่จบ ก็คือ การทำให้ประโยชน์ต่อประชาชน ลดน้อยลง กลายไปจมอยู่กับ"ธุรกิจเอกชนนายทน ทุจริต ไร้ประสิทธิภาพ และล้มเหลว ไปสิ้น"

-

ระบบที่รัฐต้องทำให้องค์กรรัฐมีประสิทธิภาพในด้านบุุคคลากรรัฐและกระบวนการจัดการก็จะต้องพัฒนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นควบคุ๋ไปกับการพัฒนาบ้านเมืองในทุกมิติ สิ่งที่รัฐพึ่งกระทำเร่งด่วน คือ การลดรายจ่ายภาครัฐในด้านที่ไม่พึ่งต้องเสียให้มากขึ้น ดังนี้/-

-

๑.ลดตำแหน่ง สส. สว.ในสภา ให้น้อยลง เหลือ สส.เพียง ๑๕๐ คน สว.ไม่ต้องมี และให้การเลือก สส.ก็เพื่อให้ไปใช้งานเป็น"รัฐบาลแห่งชาติ"ไปเสียเลยไม่ต้องมีฝ่ายค้านเดินนหน้างานนโยบายที่มาจากประชาชนกำหนดหรือนโยบายแห่งชาติ ที่มาจากแผนพัฒนาทุกตำบลที่ประชาชนต้องการให้ตำบล/อำเภอ/จังหวัด/ภาคและประเทศไปในทิศทางใดจัดเป็น"นโยบายแห่งชาติ" แก้ปรับทุกๆ๕ ปี

๒.ลดยุบ อบต.สุขาภิบาล.เทศบาล เปลี่ยนเป็น"องค์การบริหารส่วนอำเภอ" ให้ทุกตำบลมีการเลือกผู้แทนประชาชนตำบลละ๒ คนพอครับ เพื่อลดรายจ่ายลง ปรับกระแสเงินงบประมาณไปเพื่อใช้พัฒนาแทนต้องจ่ายเงินเดือนนักการเมืองจนไม่มีงบพอพัฒนาในตำบลอย่างที่เป็นมาตลอด

๓.ให้ลดจำนวนข้าราชการระดับสูงลงดูแลงานให้มากกรมกอง เพิ่มฐานข้าราชการระดับล่างให้บริการทั่วถึงมากขึ้น และให้ทุกคนต้องมีการพัฒนางานรับผิดชอบมากขึ้นทุกตำแหน่งหน้าที่ ทั้งข้าราชการประจำและการเมือง(ให้ลดจำนวนตำแหน่งที่ปรึกษา ผู้ช่วย ฯลฯ ของนักการเมืองลง รมต.จะต้องได้จาก สส.ที่เก่งจริงมานั่่งทำงาน ไม่เก่งทำไม่เป็นไม่ต้องให้นั่ง รมต. ปชช.ก็ไม่ควรเลือกพวกเก่งแต่ปาก มาเป็น สส.เพื่อไม่ต้องไปจ้างคนอีกจำนวนมากเพียงเพราะ รมต.ไร้น้ำยา เปลืองงบประมาณแผ่นดิน)

๔.ยุบ อบจ.เปลี่ยนเป็น"สภาตรวจสอบแห่งชาติ"เข้ามาทำหน้าที่ในการรับเรืองตรวจสอบการทำหน้าที่ของรัฐบาลแห่งชาติ(ตามข้อ๑) โดยให้ สจ.เดิมหรือ ส.ตช.มาจากทุกอำเภอๆละ ๑ คน รับหน้าที่ดูแลการสอบตรวจจากผลงานหน่วยงานรัฐ รัฐบาล ข้าราชการ เอกชนที่ับช่วงต่อจากรัฐ ความทุกข์ยากเดือดร้อนจาก ประชาชน ตลอดจนการรับข้อเสนอแนะจากภาคส่วนในสังคม เพื่อนำไปสู่การออกกฎหมายหรือเสนอให้รัฐบาลไปแก้ไข หรือ สอบทุจริต ความไร้ค่า ล้มเหลวและให้เป็น"สภาที่รองรับความต้องการของประชาชน"เป็นที่พึ่งได้ เมื่อสอบพบให้ส่งต่อไปตามกระบวนงานของศาล-ตุลาการต่อไป สภาตรวจสอบแห่งชาติ จะมีสาขาในทุกจังหวัด สามารถเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเห็นชอบงบประมาณแผ่นดินตามที่รัฐบาลนำเสนอหรือไม่? และให้เป็น"สภาสูง"เฉพาะด้านตรวจสอบสอดส่องช่วยเหลือและแก้ปัญหาทางตัน โดยมติเป็นเอกฉันท์

๕.ให้ยุบสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เป็น"คณะทำงานให้กับสภาตรวจสอบแห่งชาติ" เพื่อจะประสานให้ทุกสาขาดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกันและดูแลงานด้าน"นโยบายแห่งชาติ"ที่จะต้องรวบรวมแผนพัฒนาตำบล/อำเภอ/จังหวัด/ภาค/ประเทศ ให้รัฐบาลนำไปปฎิบัติ ติดตามรายงานผลให้"สภาตรวจสอบแห่งชาติ"และประชาชนตลอดเวลาต่อเนื่องในทุกๆนโยบายมีความคืบหน้าอย่างไร?

๖.ปรับระบบการใช้งบประมาณที่ต้องเกินงบประมาณเป็นให้อยู่ในความสามารถของการจัดเก็บภาษี-รายได้ของรัฐเท่านั้น ไม่ให้ไปกู้เงินอีกเพื่อตัดภาระดอกเบี้ยและใช้เกินวินับคลัง ให้ใช้หลักการ"รัฐต้องเหนือกว่าเอกชนในการสร้างมิติสัญญาหากรับช่วงงานจากรัฐ"ต้องไม่มีค่าโง่ ล่าช้า ไร้คุณภาพรวดเร็ว และใช้"ตั๋วเงินคลัง"จ่ายแทนได้ไม่มีดอกเบี้ยกับเอกชนที่ทำสัญญากับรัฐในทุกมิติ ต่อไปนี้ ทุกโครงสร้างงานรัฐ ต้องไม่ให้รัฐเป็นเบี้ยล่างเอกชนอีกต่อไป หมายรวมรัฐวืสาหกิจทุกแห่งด้วยต้องยึดหลักการเดียวกัน

๗.ให้ยุบลดหน่วยงานรัฐที่ซ้ำซ้อน ไม่ทันสมัยล้าหลังให้หมด เพื่อลดรายจ่ายรัฐ พร้อมดูแลทรัพย์สินอุปกรณ์ เครืืองมือเครืองใช้ของรัฐมิให้เสียหายสูญหายไร้ค่าสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ

๘.ให้ทำการ"Down size"องค์กรรัฐให้เล็กลง แต่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น นับแต่นี้เป็นต้นไป

๙.องค์กรอิสระต่างๆให้โอนไปสังกัดในหน้าที่ของ"สภาตรวจสอบแห่งชาติ" โดยให้ยุบเลิกและให้ใช้การ"จัดตั้งคณะทำงานในแต่ละด้านเข้าไปดูแลกำกับเนิ้องานนั้น ยกเว้น กกต.ให้ยกเป็น"สำนักงานองค์กรอิสระเพื่อการเลือกตั้ง"

-

          นอกจากนี้ให้ยกระดับ"กรมบัญชีกลางและสำนักงบประมาณ"เป็น"สำนักงานงบประมาณและบัญชีกลาง" ดูแลงานด้านการเงิน/บัญชีและติดตามการใช้เงินตามงบประมาณให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด สกัดการทุจริต รั่วไหล บ่งชี้ประสิทธิภาพผลงานบริหารของรัฐบาลแห่งชาตื และทุกหน่วยงานรัฐให้มีการพัฒนาต่อเนื่ือง

-

         ด้วยหลักการนี้ จะทำให้"เม็ดเงินมหาศาล"ที่รั่วไหลกลับมาใช้เพื่อประเทศประชาชนต่อไปอีกมาก คุ้มค่า ทั่วถึง ตรงใจ ประชาชนทุกตำบล เพราะมาจาก"แผนพัฒนาตำบล"บูรณาการเป็น"นโยบายแห่งชาติ"แล้วแบบนี้ เราคนไทยจะยอมจัดระบบปกครองแบบไทยๆ ประชาธิปไตยที่มีรัฐบาลสามัคคี ประชาชนได้สิ่งที่ต้องการ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ทุกเม็ด ไปพร้อมๆกับพลังประชาชนทุกถิ่นที่พร้อมจะเป็นตาสัปรด แจ้งเหตุให้"สภาตรวจสอบแห่งชาติ"ทำหน้าที่ "กำจัดภัยให้ ประชาชน"รวมไปถึง"ผู้เป็นสมาชิกสภาตรวจสอบแห่งชาติเองก็ต้องโปร่งใส"ไม่มีเลี้ยงเล่นพวกกันได้ คัดทิ้ง"คนไม่ดีออกก่อนบ้านเมืองพัง ประชาชนคือพลังแจ้งภัย ต้องการสิ่งใดใฝห้เสนอแนะกับ สภาตรวจสอบแห่งชาติ" เครือข่าบประชาสังคม สามารถเชื่อมต่อกับสภาตรวจสอบแห่งชาติได้ทุกเวลาให้ ประชาชนเป็นใหญ่ 

จาก น.นิรนาม ๓ มค.๖๓

 
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< มกราคม 2020 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  [ Add to my favorite ] [ X ]