• cm_coffee
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2010-05-29
  • จำนวนเรื่อง : 555
  • จำนวนผู้ชม : 1533916
  • ส่ง msg :
  • โหวต 549 คน
มุมคอกาแฟไทย
พักผ่อน..ท่องเที่ยวไปกับ.. "คนรักกาแฟไทย"
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/cm-arabica
วันศุกร์ ที่ 3 สิงหาคม 2555
Posted by cm_coffee , ผู้อ่าน : 6099 , 07:58:55 น.  
หมวด : อาหาร

พิมพ์หน้านี้
โหวต 12 คน ลุงจรัส , เรือนข้าหลวง และอีก 10 คนโหวตเรื่องนี้วันหยุดก็ค้นเก็บเรื่องเก่ามาบอกเล่าเกี่ยวกับกาแฟ โดยเฉพาะเพื่อนบ้านใกล้เคียงเรา
ว่ากันตามจริงแล้ว กาแฟเวียดนามมีชื่อเสียงโด่งดังเพราะผลิตกาแฟจำนวนมากเป็นอันดับต้นๆ
ของโลกตีคู่มากับกาแฟบราซิล แต่กาแฟดีมีคุณภาพที่เป็นกาแฟอราบิก้า ประมวลความแล้ว
จะเป็นของอินโดนีเชีย ที่ถือได้ว่าเป็นกาแฟดีอันดับหนึ่งชองเอเซีย โดยเฉพาะเป็นประเทศ
ที่เริ่มผลิตกาแฟขี้ชะมด"kopi luwuk"เป็นประเทศแรก ที่ออกจำหน่ายราคาแพงที่สุดในโลก
"เรื่องนี้เบื่อปาก ไม่อยากคุย เราขอข้ามไปถึงกาแฟดีตัวอื่นๆของอินโดนีเซีย
ที่มีความดีเด่นกันดีกว่า"...

ปริมาณการผลิต ผู้ผลิตกาแฟรายใหญ่ (จากวิกิพีเดีย)
 บราซิล17,000,000ตัน /เวียดนาม15,580,000/โคลอมเบีย 9,400,000/อินโดนีเซีย2,770,554

โดยภาพรวมแล้วจะเห็นได้ว่า“กาแฟ” อินโดนีเซีย เปนแหลงผลิตกาแฟที่มีชื่อเสียงแหงหนึ่ง
ของโลก ไม่ธรรมดาน่าสนใจ กาแฟจากเกาะชวา และเกาะสุมาตราเปนกาแฟที่เชื่อวามี
กระบวนการผลิตพิเศษทําใหกาแฟมีรสชาติเยี่ยมยอดตางจาก กาแฟแหลงอื่นๆ
ประการสําคัญอินโดนีเซียยังเปนผูนําในการผลิตกาแฟอันดับ 4 ของโลก โดยมีสัดสวนผลผลิต
ถึงรอยละ 6 ของผลผลิตกาแฟโลก ดวยรัฐบาลมีนโยบายที่เอื้อตอการสงเสริมศักยภาพ
ในการผลิตและสงออกกาแฟในตลาดโลก จึงเปนที่น่าจับตามองวาอินโดนีเซียจะสามารถ
กาวสูความเป็นผู้ผลิตและส่งออกออกกาแฟแนวหน้าของโลกได้หรือไม่?


 กาแฟจากแหลงเพาะปลูกที่มีชื่อเสียงของอินโดนีเซียมีหลายแหง ไดแก เกาะสุมาตรา เกาะชวา
เกาะบอรเนียว เกาะซูลาเวซี เกาะโมลุกกะ และเกาะปาปว โดยเฉพาะกาแฟที่ชวาและเกาะสุมาตรา
ที่มีรสชาติเปนที่ยอมรับของตลาดกาแฟทั่วโลก โดยกาแฟจากเกาะชวามีวิธีการผลิตเฉพาะ
กลาวคือ การบมในโกดังพิเศษเพื่อให้เมล็ดกาแฟเปลี่ยนสี่ี และมีรสชาติที่ดีสําหรับกาแฟที่สุมาตรา
ถึงกับมีผูเชี่ยวชาญบางคนกลาวว่า "กาแฟแมนเฮลิง มีรสดีกว่าบลูเมาเทน และกาแฟโคนาเสียอีก"

ถ้าจะไปมองกันด้าน การส่งออก 
ผลผลิตกาแฟของอินโดนิเซียร้อยละ 70-75 เปนการผลิตเพื่อสงออก สรางรายไดจากการสงออก
ใหกับอินโดนีเซียเฉลี่ยไมนอยกวาปละ 360 ลานดอลลารสหรัฐฯ ในชวงหลายปที่ผานมา
การสงออกกาแฟของอินโดนีเซียแบงชองทางการสงออกเปน 2 ชองทาง ไดแก ตลาดที่เนนขาย
เชิงปริมาณและตามแผนการสั่งซื้อ อีกชองทางหนึ่ง คือ ตลาดที่เนนขายคุณภาพ
(ลักษณะพิเศษของกาแฟ/กาแฟอาราบิกา) โดยปริมาณและมูลคาสงออกกาแฟในภาพรวมมีความสามารถในการแขงขันในตลาดโลกกับประเทศคูแขงเชนบราซิลและเวียดนามในภาคการผลิต
กาแฟแปรรูปของอินโดนีเซียเน้นการผลิตมีทั้งแบบอุตสาหกรรมในครัวเรือนและ
อุตสาหกรรมขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ


มีกาแฟคุณภาพดี แล้วเค้ามีการบริโภคเป็นยังไงบ้าง ?
แมวาปริมาณผลผลิตกาแฟของอินโดนีเซียจะมีปริมาณมาก แตการบริโภคกาแฟภายในประเทศ
ของอินโดนีเชียยังอยู่ในระดับน้อยเพียงร้อยละ 25-30 ของผลผลิตกาทั้งหมดภายในประเทศ
เนื่องจากสวนใหญเนนผลิตเพื่อสงออกเปนสําคัญ มีการสงเสริมใหเพิ่มการบริโภคกาแฟ
โดยเฉพาะรานกาแฟ มีการสนับสนุนธุรกิจรานกาแฟแบบสมัยใหมในรูปแบบแฟรนไชน
โดยมีเปาหมายกลุมลูกคาที่มีรายไดปานกลางถึงรายไดสูงตามเมืองใหญ
การสงเสริมดังกลาวสงผลใหปริมาณบริโภคกาแฟตอคนตอวันของชาวอินโดนีเซียสูงขึ้น
 

สำหรับบ้านเราวันนี้มีกลุ่มคนรุ่นใหม่เริ่มดื่มกาแฟกันมากขึ้นตามค่านิยม
ก็ไม่มีใครให้การส่งเสริม แต่เป็นไปตามกลไกตลาดเอง กาแฟเรามีดีแต่ยังไม่มีปริมาณ
กาแฟดีๆพอใช้ในประเทศ และสั่งซื้อจากอินโดนีเซียเข้ามาผลิตจำหน่ายมากพอควรทุกปี.

 
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
คนขายปุ๋ย วันที่ : 04/08/2012 เวลา : 07.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kpm

ต้องหามาชิมละครับ..

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
เรือนข้าหลวง วันที่ : 04/08/2012 เวลา : 06.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/banklangtung

กาแฟ..

ค่านิยมสากล

แต่สำหรับบางคน

รักกาแฟจนถอนตัวไม่ขื้น(ติดคาเฟอีน)

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
นามา วันที่ : 04/08/2012 เวลา : 04.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mydaychapter

เคยชิมเบล็นอะราบิก้าอินโดฯ อร่อยทีเดียวค่ะ
รัฐบาลเขาเอาจริงเอาจังกับการส่งเสริมพืชเศรษฐกิจมากๆ นอกเหนือจากกาแฟก็โกโก้ค่ะ คอยจับตาดู ไม่เกิน ๑๐ ปีเขาจะเป็นผู้ส่งออกอันดับหนึ่งของโลก (ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด หรือภัยพิบัติ)

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
ก่อพงษ์ วันที่ : 04/08/2012 เวลา : 04.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/gorbhong

ผมกินกาแฟทุกวัน กินตามที่หาได้ครับ
แต่ก็เคยชิมกาแฟแบบตั้งใจหนหนึ่ง เป็นยี่ห้อชุมพรครับเพื่อนเอามาฝากหอมมากเลยครับ ยังติดใจไม่หาย

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
ปวิภา วันที่ : 04/08/2012 เวลา : 04.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pavipa
ปวิภา วัฒนวราสิน...@ บูชาคนดี...ไว้เชิดชู...แผ่นดินไทย @ 

...เรียนรู้กันต่อไป นะคะ...

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
คนปทุมรักสุขภาพและครอบครัว วันที่ : 04/08/2012 เวลา : 01.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jarinasa

เข้ามาชิมกาแฟอินโดฯ ยามดึกครับคุณอาcm_coffee

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
chailasalle วันที่ : 04/08/2012 เวลา : 01.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chailasalle

แปลกดีนะครับเขาเก่งในเรื่องการผลิต และแปรรูปกลิ่นรส และมีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมมาก แต่ทำไมทานกันน้อยจัง..

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
cm_coffee วันที่ : 03/08/2012 เวลา : 12.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/cm-arabica
"ลุงรภ"

สวัสดีครับ "พี่ลูกเสือฯ".........

สวัสดีครับ นักเดินทางฯ...........

สวัสดีครับ พี่ชาลี........................

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
BlueHill วันที่ : 03/08/2012 เวลา : 11.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

กาแฟแมนเฮลิง รสชาติืดีกว่าบลูเมาเท่นอีกหรือครับ
แบบนี้ต้องลองเสียแล้ว

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
นักเดินทางตัวเขื่อง วันที่ : 03/08/2012 เวลา : 10.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/navigaty

เพิ่งดื่มกาแฟ..เสร็จพอดีค่ะ..ตื่นสายได้วันหยุดแบบนี้..
สวัสดีวันเข้าพรรษานะคะ..คุณลุง cm
เสร็จจาการดื่ม..ก้อมีเรื่องดี..ดี..ของกาแฟได้อ่านเพิ่มเติม ซะหน่อยก้อดีค่ะ..ขอบคุณคุณลุงที่นำมาแบ่งปัน..ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
ลูกเสือหมายเลข9 วันที่ : 03/08/2012 เวลา : 10.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chai
<<==แวะไปทัก..แล้วคุณจะรักหนุ่มคนนี้

น่าลองลิ้มชิมรส....

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
cm_coffee วันที่ : 03/08/2012 เวลา : 09.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/cm-arabica
"ลุงรภ"

ความคิดเห็นที่ 1
hayyana สวัสดีครับ

ความคิดเห็นที่ 2
ชบาตานี สวัสดีครับครูฯ
ไปเที่ยวไร่สักวันซี่ครับ...

ความคิดเห็นที่ 3
ลูกแม่ลำดวน สวัสดีครับ
เราไปสร้าง
ค่านิยมกันเอง มันคงไม่วิเศษ..
ไปเท่าไร่ครับ เสียดายเงินน่ะ..

ความคิดเห็นที่ 4
ชายสามหยด สวัสดีครับคุณชายฯ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
ชายสามหยด วันที่ : 03/08/2012 เวลา : 09.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chartsiam
เรื่องเล่าธรรมด๊า...ธรรมดา ของผู้ชายธรรมดา

หอมกลิ่นกาแฟ สดจังเลยครับ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
ลูกแม่ลำดวน วันที่ : 03/08/2012 เวลา : 09.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/FriendlygirL
         Leave Well Enough Alone        

เห็นเค้าบอกว่า กาแฟกาแฟขี้ชะมดมีชื่อและรสชาติดีมากๆ

แถมแพงมากๆ ซ่ะด้วย

+++++

บ้านเค้าผลิตเยอะแต่ปริมาณดื่มยังน้อย

ผิดกับบ้านเราโดยเฉพาะลูกแม่ลำดวน ทุกวันเลย

..........

สวัสดียามเช้าค่ะ

ขอบพระคุณค่ะ


ความคิดเห็นที่ 2 (0)
ชบาตานี วันที่ : 03/08/2012 เวลา : 09.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chabatani

อยากกินกาแฟสดๆจังค่ะ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
hayyana วันที่ : 03/08/2012 เวลา : 08.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/hayyana
You are what you is  !   

ประเทศนี้เกษตรสมบูรณ์จัง

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< สิงหาคม 2012 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  [ Add to my favorite ] [ X ]