• คนริมเล
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : songrak@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2010-05-17
  • จำนวนเรื่อง : 127
  • จำนวนผู้ชม : 315555
  • ส่ง msg :
  • โหวต 368 คน
การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เรื่องราวของชุมชนประมงเล็ก ๆ จากชายฝั่งทะเลอันดามัน สะท้อนถึงวิถีประมงชายฝั่งและการดำรงอยู่อย่างยิ่งใหญ่ของคนชายเล
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/coreman
วันจันทร์ ที่ 17 มีนาคม 2557
Posted by คนริมเล , ผู้อ่าน : 3896 , 11:40:50 น.  
หมวด : ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 14 คน เกสรมาเฟีย , Chaoying และอีก 11 คนโหวตเรื่องนี้

แหล่งหญ้าทะเล...กับมูลค่าทางเศรษฐกิจ และผลประโยชน์ในการดูดซับคาร์บอน

        การประเมินมูลค่าเศรษฐกิจของทรัพยากรธรรมชาติ  เป็นแนวคิดที่จะบ่งชี้ถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของมนุษย์ เพราะเป็นที่มาของปัจจัยการผลิตที่มนุษย์นำมาเพื่อการผลิต การแปรรูปสินค้าและบริการต่าง ๆ ทั้งที่มีผลโดยตรงต่อความเป็นอยู่และความอยู่รอดของระบบเศรษฐกิจและสังคมของมนุษย์

         ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติมีอยู่ ๓ ด้านหลัก  คือ (๑) เพื่อการบริโภคโดยตรง (๒) ใช้ประกอบกับปัจจัยการผลิตอื่น ๆ เพื่อผลิตสินค้าและบริการ และ (๓) เป็นแหล่งรองรับของเสียและของเหลือจากกระบวนการผลิต การแปรรูป ตลอดจนการบริโภคของมนุษย์   นอกจากประโยชน์ที่ได้จากการใช้ประโยชน์ทางตรงและใช้เป็นปัจจัยการผลิตแล้ว ทรัพยากรธรรมชาติยังเป็นแหล่งรองรับของเสียจากการผลิตและการบริโภคของมนุษย์  เช่นปริมาณขยะและของเสียที่เกิดขึ้น

          ถ้าพิจารณาในด้านมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ จะสามารถจัดประเภทของมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ได้จากทรัพยากรทะเลและชายฝั่งไว้ ๓ กลุ่มด้วยกัน คือ (๑) มูลค่าจากการใช้ทางตรง (Direct Use Value) ซึ่งได้แก่

           ประโยชน์จากการทำประมง, ประโยชน์จากการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง, ประโยชน์ในการคมนาคม, การสันทนาการ  และประโยชน์ในด้านการศึกษาและค้นคว้า (๒) ประโยชน์จากการใช้ทางอ้อม (Indirect Values) เช่นการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง การเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งอนุบาลปลา และสิ่งมีชีวิตในทะเล, การเป็นแหล่งอาหารของสิ่งมีชีวิตในทะเล และ (๓) มูลค่าที่ไม่ได้เกิดจากการใช้ (non-use value) คือมูลค่าของการคงอยู่ (Existence Value) ของสัตว์น้ำทะเลที่ให้ร่มเงากับสัตว์อื่น, มูลค่าของการเก็บรักษาทรัพยากรไว้ให้ลูกหลานในอนาคต (Bequest value) และมูลค่าของการคงอยู่ของระบบนิเวศใต้ท้องทะเล

 

          รายงานการศึกษาในต่างประเทศโดย Edward B. Barbier6 รายงานว่าระบบนิเวศต่าง ๆ มีความเชื่อมโยงกันและหากระบบนิเวศย่อยระบบใดเสื่อมสภาพลงก็อาจจะมีผลกระทบต่อเนื่องไปสู่ระบบนิเวศอื่น เช่น ป่าชายเลนและแนวหญ้าทะเลเป็นแหล่งอนุบาลปลาและหอยหลายชนิด แต่พอโตสัตว์พวกนี้ก็จะย้ายไปอาศัยอยู่ในระบบนิเวศปะการังและพอถึงช่วงสืบพันธุ์ก็จะกลับมาสู่ป่าชายเลนหรือแนวหญ้าทะเลเพื่อวางไข่  ซึ่งยืนยันแนวคิดที่ว่าแหล่งหญ้าทะเลเป้นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนและเป็นแหล่งอยู่อาศัยสัตว์น้ำที่สำคัญ

           มีรายงานการสำรวจประเมินมูลค่าของหญ้าทะเลทั่วโลก เฉพาะประโยชน์ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ (การรีไซเคิ้ลสารอาหาร) เพียงอย่างเดียว พบว่ามีมูลค่าเท่ากับ ๙๑,๒๐๙ บาท/ไร่/ปี ในขณะที่ข้อมูลการศึกษาในออสเตรเลียพบรายได้จากการประมงจับกุ้งในแหล่งหญ้าทะเล ประเมินได้มูลค่าเท่ากับ ๗,๗๐๐ บาท บาท/ไร่/ปี

 

           บริเวณแห่งหญ้าทะเลในจังหวัดตรัง ซึ่งเป็นพื้นที่หญ้าทะเลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย  และยังมีฝูงพะยูนอาศัยอยู่มากที่สุดด้วย  ได้มีการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะด้านการใช้ประโยชน์เพื่อการประมง  ซึ่งตั้งสมมติฐานว่าประมาณร้อยละ ๒๐  ของชาวประมงพื้นบ้านทำการประมงในบริเวณแนวหญ้าทะเล จะพบว่าเรือประมง ๑ ลำ มีรายได้จากการประมง ในแหล่งหญ้าทะเลประมาณ ๖๖,๕๓๕ บาท/ลำ/ปี คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการทำประมงในแหล่งทะเลของจังหวัดตรังทั้งหมดปีละ ๔๒,๑๓๑,๕๓๕ บาท ส่วนมูลค่าจากการท่องเที่ยวประมาณ ๑๙๒,๔๑๕,๓๙๗ บาท/ปี มูลค่าในการดูดซับคาร์บอนและกักเก็บคาร์บอนประมาณ ๑๘๙,๒๐๒,๑๗๐ บาทต่อปี 

 

          ประโยชน์ของระบบนิเวศหญ้าทะเลในการดูดซับและกักเก็บคาร์บอน  พบว่าแนวหญ้าทะเลตามแนวชายฝั่งของประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทย มีบทบาทและมีความสำคัญสำหรับวัฎจักรคาร์บอนเนื่องจากสามารถดูดซับคาร์บอนที่อยู่ในบรรยากาศได้ดี ข้อมูลทางวิชาการรายงานว่า “ทะเลและมหาสมุทรสามารถกักเก็บคาร์บอนได้ คือทำหน้าที่เป็น Carbon Sink ซึ่งทะเลและมหาสมุทรทำหน้าที่ในการกักเก็บและหมุนเวียน ร้อยละ ๙๓ ของคาร์บอนที่อยู่ในโลก และสามารถทำหน้าที่ในการหมุนเวียนคาร์บอนได้อีกด้วย” 

          มีการประเมินว่าทะเลและมหาสมุทรที่มีพื้นกว่า ๒ ใน ๓ ของโลก สามารถกักเก็บคาร์บอนได้ถึง ๒๒ ล้านเมตริกตันต่อวัน คิดเป็น ๕๕ % ของการกักเก็บทั้งโลก ซึ่งสูงกว่าการกักเก็บคาร์บอนด้วยป่าไม้ (Green Carbon) ที่ระดับ ๔๕ % ทำให้คาร์บอนสีน้ำเงินเป็นที่สนใจของการลดคาร์บอนในภาคธุรกิจทั่วโลก  การประมาณความสามารถในการดูดซับและกักเก็บคาร์บอนโดยธรรมชาติ (natural carbon sink) ของแหล่งหญ้าทะเล โดยการแปลงเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ พบว่ามูลค่าในการกักเก็บคาร์บอนของหญ้าทะเล ประมาณ ๖๕,๐๐๐ บาทต่อไร่

         ในเวทีเจรจาภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) ครั้งที่ ๑๕ ที่เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก เมื่อ ๕ ปีที่ผ่านมา พบว่ากรอบการเจรจาพยายามผลักดันแนวคิดเกี่ยวกับตลาดบลูคาร์บอน รวมทั้งให้ความสำคัญต่อทะเลและมหาสมุทรเป็นครั้งแรก ในด้านประโยชน์เกี่ยวกับการกักเก็บคาร์บอน หรือที่เรียกว่า “คาร์บอนสีน้ำเงิน (Blue Carbon)” จึงไม่น่าแปลกใจที่กิจกรรมเพื่อสังคม หรือที่เรียกว่า “CSR”  ในช่วงที่ผ่านมา จะมุ่งเน้นและให้ความสำคัญในประเด็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลน พื้นที่ลุ่มน้ำดินเค็ม หญ้าทะเลและสาหร่ายทะเล

 

 

         แม้ว่าปัจจุบันประเด็นเรื่อง Blue Carbon ยังไม่แพร่หลายในการซื้อขายทั้งในตลาดคาร์บอนภาคบังคับ (Regulatory Carbon Market) และตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจ (Voluntary Carbon Market) แต่มีแนวโน้มความเป็นไปได้ว่าจะมีการผลักดันให้ Blue Carbon เข้ามาเป็นกลไกหนึ่งในการลดก๊าซเรือนกระจกทั้งในระดับระหว่างประเทศและระดับประเทศ 

          จากข้อมูลการศึกษาเทียบไม่น่าเชื่อว่าพื้นที่แหล่งหญ้าทะเลเพียง ๒๒,๐๐๐ ไร่ ของทะเลตรังบ้านเรา สามารถสร้างมูลค่ากว่า ๓๐๐ ล้านบาทต่อปี เมื่อเป็นเช่นนี้ก็แสดงว่าการอนุรักษ์หญ้าทะเล ไม่ใช่เพียงเพื่อเป็นแหล่งอาหารของพะยูนอย่างเดียวเท่านั้น แต่หญ้าทะเลอาจเป็นเสมือนธนาคาร ให้คนตรังได้ใช้ประโยชน์ในการเก็บเกี่ยวรายได้ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม

         กิจกรรมการปลูกหญ้าทะเลที่จังหวัดตรัง นอกจากจะสร้างแหล่งหญ้าทะเลให้สมบูรณ์เพื่อเป็นอาหารให้พะยูน เป็นแหล่งอยู่อาศัยของสัตว์น้ำหรือประมงชายฝั่งแล้ว ยังพบว่าพื้นที่หญ้าทะเลที่ปลูกเพิ่มไปนั้น สามารถช่วยดูดซับและกักเก็บคาร์บอนได้อีกด้วย  ดังนั้นหากช่วยกันขยายพื้นที่หญ้าทะเลได้ประมาณปีละ ๑๐ ไร่ นั่นหมายความว่าเราสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในการกักเก็บและดูดซับคาร์บอนได้กว่า ๖๕๐,๐๐๐ บาทเลยทีเดียว

         อย่างไรก็ตามการดำเนินการเกี่ยวกับ Blue Carbon หรือการวัดจำนวนของคาร์บอนและการซื้อขายคาร์บอนระหว่างประเทศ ยังไม่จริงจังเท่าที่ควร แต่หากประเทศเตรียมพร้อมมีป่าชายเลนที่สมบูรณ์ รักษาแปลงหญ้าทะเลกว่า ๑ แสนไร่ไว้ให้สมบูรณ์ เชื่อแน่ว่าเมื่อมีกฎเกณฑ์การซื้อขายที่ชัดเจน ประเทศไทยจะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจจากแหล่งทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งหลายหมื่นล้านบาทอย่างแน่นอน  เพื่อเป็นหลักประกันว่าการรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งไม่ได้มีประโยชน์เพียงปัจจุบันเท่านั้น แต่จะส่งผลและมีคุณค่าไปถึงลูกหลานในอนาคตด้วยเช่นกัน

ขอบคุณภาพจากเพื่อน BG Oknation

พิมพ์ครั้งแรกใน นสพ.ตรังไทม์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ๒๕๕๗

 

 
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 20 (0)
Chaoying วันที่ : 08/05/2014 เวลา : 05.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Chaoying

http://www.oknation.net/blog/Chaoying/2014/05/05/entry-1

ใครหนอ..จัดทริปให้เรา..อ่านเร้ววววว

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
เกสรมาเฟีย วันที่ : 25/03/2014 เวลา : 12.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ipammo

สวัสดีค่ะพี่คนริมเล ^_^

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
Chaoying วันที่ : 23/03/2014 เวลา : 06.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Chaoying

คนริมเลน้องบ่าว..หากชบาตานี จะยกพลจากปลายด้ามขวานมาปลูกหญ้า..บอกเจ้าหญิงกันหนา..อิลงไปม้วนไปจากคอด้ามขวานลงไปกัน.. เล่นน้ำเลกันหลาวนิ

..ส่วน..เมื่อชาวโอเครวมตัวกันได้อีกเมื่อใด..เหร่ากะค่อยมากันหลาวอีกรอบ..เอารอบปลายด้ามขวานก่อน..

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
Chaoying วันที่ : 23/03/2014 เวลา : 05.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Chaoying

โอ้โห..ชื่นใจ..ฟังแล้ว..
จังหวัดตรัง..มีหญ้าทะเลมากที่สุดในประเทศไทย..ช่วยดูดซับคาร์บอนด์..
พวกเราไปปลูกได้นิดเดียวเอง..เราต้องไปปลูกกันอีก..นะคะ บก. ชาลี และอาจารย์คนริมเล..เมื่อไหร่ พร้อมไปกันแน่นอน..

เมษา..5-6-7 เจอกัน ที่สิเกา..นะคะ หากอยู่ไม่ไปกระบี่ซะก่อน
เอ๊ะ หรือว่าเราไปกระบี่ ไปหากำหนันด้วยคน..ฮิๆ กำหนันก็มาเช็งเม้งกับเจ้าหญิงนิ..เอาไงดีเราสามคน..เจ้าหญิงจะไปนอนสิเกาสักคืน..ฟาร์มบ่อหินงั่น.. ไปซื้อปลาเค็มกางมุ้งด้วย..ฮิๆ
เอ้า..เพื่อนๆ ใครอยากไป ตามมา..แล้วเจอกันที่ตรัง..
เลตรัง..รอให้พวกเรากลับไปปลูกหญ้าอีก..รวมพล..

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
คนริมเล วันที่ : 22/03/2014 เวลา : 11.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/coreman

ตอบ คห ๑๑ พี่โต้งสำรวจฟ้า หญ้าทะเลมีคุณค่ามหาศาลครับผม สองมือของพวกเราได้ช่วยรักษาทะเลตรังด้วยความขอบคุณมากครับ

ตอบ คห ๑๒ ครูแดง ด้วยความดีใจมากครับ ที่ทราบว่าทุกท่านจะมาเยือนตรังอีกครั้ง

ตอบคห ๑๓ พี่สาวชบาตานี คนอื่นไม่ว่างมาช่วงนี้ พี่ชบาตานียกพลด้ามขวานมาก่อนเลยครับ
น้องบ่าวจะรอ

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
คนริมเล วันที่ : 22/03/2014 เวลา : 11.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/coreman

ตอบ คห ๖ พี่กำหนัน คิดถึงพี่บ่าวเช่นกัน วันที่ ๒ เมษายน นี้ไปกระบี่ ว่างได้เจอกันมั้ยครับ

ตอบ คห ๗ wansuk หญ้าทะเลมีคุณค่ามากจริงๆ ครับ

ตอบ คห ๘ คุณชายสามหยด หากให้คุณชายกลับมาเยี่ยมอีกครั้งครับ

ตอบ คห ๙ คุณ pom-pom ลงมาเที่ยวตรังอีกครั้งนะครับ คิดถึงพี่เช่นกันครับ

ตอบ คห ๑๐ บก.ชาลี ด้วยความยินดีมากครับ คนริมเลพร้อมรับคำสั่งท่าน บก.ครับผ้มมมม

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
คนริมเล วันที่ : 22/03/2014 เวลา : 11.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/coreman

ตอบ คห ๑ พี่ลูกเสือ ฯ ด้วยความยินดีครับ หากทุกท่านมาจะเยือนอีกครั้ง ยังคิดถึงเสมอครับ

ตอบ คห ๒ คุณพรสิงห์มือซ้าย สะดวกเมือไรขอให้แจ้งมาได้เลยครับ

ตอบ คห ๓ พี่คนปทุมรักสุขภาพ จริงๆ ครับ หญ้าทะเลมีคุณค่ามากในหลายด้าน คนเราอาจหลงลืมไปมากเช่นกัน

ตอบ คห ๔ พี่ลำซานบ้านบู คิดถึงพี่ชายมากเช่นกัน เมื่อไรจะไปหมุนเวียนมาเจอกันซักครั้ง

ตอบ คห ๕ คุณวรรณสุข ด้วยความยินดีครับ เผื่อประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้างเช่นกันครับ

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
ชบาตานี วันที่ : 19/03/2014 เวลา : 08.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chabatani

ไปปลูกหญ้าอีกเมื่อไหร่ พี่ชบาขอไปด้วยคน

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
ครูแดง วันที่ : 19/03/2014 เวลา : 08.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/krudang

-ชื่นชมกลุ่มคนดี ชุมชนเข้มแข็งเพราะแรงของคนดีมีวิชาความรู้เกื้อกูล...สู้ สู้ ค่ะ

-มาลงชื่อไปปลูกหญ้าอีกค่ะอาจารย์ ๕๕๕๕๕

เมื่อไหร่ดี กลุ่มเล็กก็ได้ กลุ่มใหญ่ก็ดี ...

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
สำรวจฟ้า วันที่ : 18/03/2014 เวลา : 22.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/PeeThong

เพิ่งจะได้รับทราบว่าหญ้าทะเลก็ช่วยดูดซับกักเก็บคาร์บอนได้ด้วย

ความคิดเห็นที่ 10 เกสรมาเฟีย , ครูแดง และอีก 1 คนถูกใจสิ่งนี้ (3)
BlueHill วันที่ : 18/03/2014 เวลา : 08.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

เพื่อนๆหลายคนสนใจจะไปปลูกหญ้าทะเลกันอีกแล้วครับผม

ผมเห็นด้วยอย่างยิ่ง

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
pom-pom วันที่ : 18/03/2014 เวลา : 08.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/POM-POM
++ ให้โลกเราสวย พวกเรามาช่วยกัน ++

ดูจากรูปแรกแล้วเทียบกับที่ชาวโอเคไปปลูกมันช่างน้อยนิดนะครับ สงสัยต้องรวมพลไปปลูกเพิ่มอีกครับอาจารย์ อยากไปอีกครับคิดถึง ๆ

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
ชายสามหยด วันที่ : 17/03/2014 เวลา : 23.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chartsiam
เรื่องเล่าธรรมด๊า...ธรรมดา ของผู้ชายธรรมดา

มีโอกาสจะมาเยือนอีกครับอาจารย์ คนริมเล

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
wansuk วันที่ : 17/03/2014 เวลา : 17.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/wansuk

น่ายินดีค่ะที่ชาวโอเคได้ไปสร้างมูลค่าไว้แล้ว
แม้จะน้อยนิด แต่ก็มากมายไปด้วยแรงใจค่ะ

ความคิดเห็นที่ 6 ลำชานบ้านบู ถูกใจสิ่งนี้ (1)
กำหนัน วันที่ : 17/03/2014 เวลา : 16.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/saiyai21

สวัสดีครับ น้องบ่าวคิดถึงจังหู บายดีม่าย

ความคิดเห็นที่ 5 กำหนัน ถูกใจสิ่งนี้ (1)
วรรณสุข วันที่ : 17/03/2014 เวลา : 14.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/outofstep

ไม่ทันได้นึกถึงประโยชน์ของหญ้าทะเลในด้านการดูดซับคาร์บอนเลยค่ะ ขอบคุณข้อมูลที่เป็นประโยชน์ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 4 กำหนัน ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ลำชานบ้านบู วันที่ : 17/03/2014 เวลา : 14.00 น.

สวัสดีครับ
คิดถึงจังหู ครับผ้ม

ความคิดเห็นที่ 3 กำหนัน ถูกใจสิ่งนี้ (1)
คนปทุมรักสุขภาพและครอบครัว วันที่ : 17/03/2014 เวลา : 12.15 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jarinasa

หญ้าทะเลมีประโยชน์มากจริงๆ เลยครับอ.คนริมเล

ความคิดเห็นที่ 2 กำหนัน , ลูกเสือหมายเลข9 ถูกใจสิ่งนี้ (2)
สิงห์มือซ้าย วันที่ : 17/03/2014 เวลา : 12.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/SingMeuSai
ร้านพร สิงห์มือซ้ายwww.facebook.com/lefthandshop 

เหมือนพี่ลูกเสือเลยค่ะ อยากไปปลูกหญ้าทะเลอีกค่ะ คราวที่แล้ว ได้ปลูกน้อยไปนิดค่ะ

ความคิดเห็นที่ 1 กำหนัน ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ลูกเสือหมายเลข9 วันที่ : 17/03/2014 เวลา : 11.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chai
<<==แวะไปทัก..แล้วคุณจะรักหนุ่มคนนี้

อยากไปอีกสักครั้ง..

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< มีนาคม 2014 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          [ Add to my favorite ] [ X ]