• BaCon
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2008-02-26
  • จำนวนเรื่อง : 98
  • จำนวนผู้ชม : 241764
  • ส่ง msg :
  • โหวต 110 คน
Count On Me
คิดตื้น ๆ ...
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/countonme
วันพฤหัสบดี ที่ 8 พฤษภาคม 2551
Posted by BaCon , ผู้อ่าน : 2145 , 16:01:08 น.  
หมวด : เศรษฐกิจ

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

..

กระป๋มเคยสงสัยว่า ปัจจุบันเมืองไทยมีคนต่างด้าวใช้เป็นแหล่งทำมาหากินสักกี่มากน้อย  เพราะเห็นต่างชาติเดินยั้วเยี้ยในเมืองไทยเต็มไปหมด บางรายมีคู่สมรสเป็นชาวไทย ในขณะที่คนไทยย่ำแย่ลงทุกวัน  แต่คนต่างดาว..เอ๊ย..ต่างด้าวมันเดินกร่าง  ยึดทรัพย์สิทธิบนที่ดินคนไทยเป็นว่าเล่น  ใครอนุญาตให้คนต่างด้าวมีสิทธิบนผืนแผ่นดินไทยได้มากมายเช่นนี้

ใน พรบ.กรมที่ดินระบุไว้ว่า  คนต่างด้าวต้องแจ้งความประสงค์การขอใช้ที่ดิน การเปลี่ยนวัตถุประสงค์ใช้ที่ดิน  การขอใช้ที่ดินมากกว่าที่กำหนด  และการยกเลิกใช้ที่ดิน

น่าจะแปลว่า .. รัฐมนตรีต้องรู้เรื่องความเคลื่อนไหวของคนต่างด้าวในประเทศไทยทั้งหมด  โดยเฉพาะคนต่างด้าวที่จะลงหลักปักฐานเพื่ออยู่อาศัยและทำกินในเมืองไทยระยะยาว

ถ้าคนต่างด้าวจะมาลงหลักปักฐานในเมืองไทยและต้องการใช้ที่ดิน ก็ต้องทำเรื่องขออนุญาตรัฐมนตรีตามกฏระเบียบกระทรวง  ขั้นตอนเหล่านี้จะปราศจากแป๊ะเจี๊ยะหรือไม่ !!

ดูกฏหมายที่เกี่ยวข้องบางมาตรา ...

หมวด ๘  การกำหนดสิทธิในที่ดินของคนต่างด้าว

มาตรา ๘๖
คนต่างด้าวจะได้มาซึ่งที่ดินก็โดยอาศัยบทสนธิสัญญาซึ่งบัญญัติให้มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ได้ และอยู่ในบังคับบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ด้วยภายใต้บังคับมาตรา ๘๔ คนต่างด้าวดังกล่าวจะได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย ประกอบกิจการในทางพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การสุสาน การกุศลสาธารณ หรือการศาสนา ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการซึ่งกำหนดโดยกฎกระทรวง และต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี


มาตรา ๘๗ 
จำนวนที่ดินที่จะพึงอนุญาตให้ตามความในมาตราก่อนมีกำหนด ดังนี้.-
(๑) ที่อยู่อาศัย ครอบครัวละไม่เกิน ๑ ไร่
(๒) ที่ใช้เพื่อพาณิชยกรรม ไม่เกิน ๑ ไร่
(๓) ที่ใช้เพื่ออุตสาหกรรม ไม่เกิน ๑๐ ไร่
(๔) ที่ใช้เพื่อเกษตรกรรม ครอบครัวละไม่เกิน ๑๐ ไร่
(๕) ที่ใช้เพื่อการศาสนา ไม่เกิน ๑ ไร่
(๖) ที่ใช้เพื่อการกุศลสาธารณ ไม่เกิน ๕ ไร่
(๗) ที่ใช้เพื่อกาสุสาน ตระกูลละไม่เกิน ๑/๒ ไร่

คนต่างด้าวผู้ใดต้องการมีสิทธิในที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมเกินกว่าที่บัญญัติไว้ใน (๓) ถ้าเห็นเป็นการสมควร คณะรัฐมนตรีจะอนุญาตให้ได้มาซึ่งที่ดินเกินกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ โดยกำหนดเงื่อนไขก็ได้ และให้นำบทบัญญัติมาตรา ๔๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม


มาตรา ๘๙
เมื่อคนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้ได้มาซึ่งที่ดินเพื่อกิจการใด ผู้รับอนุญาตต้องใช้ที่ดินเพื่อกิจการนั้น จะใช้เพื่อกิจการอื่นไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตให้ใช้เพื่อกิจการอื่นใหม่ตามจำนวนที่ไม่เกินกำหนดในมาตรา ๘๗  ถ้าจะไม่ใช้ที่ดินตามที่ได้รับอนุญาตนั้น ต้องแจ้งให้ทราบตามแบบและวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง ภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่วันไม่ใช้ที่ดินนั้น

คนต่างด้าวผู้ใดประสงค์จะใช้ที่ดินเพื่อกิจการอื่นใหม่ ให้ขออนุญาตใหม่ต่อรัฐมนตรีตามแบบและวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง ถ้ารัฐมนตรีเห็นสมควรก็ให้มีอำนาจอนุญาต


มาตรา ๙๓
คนต่างด้าวได้มาซึ่งที่ดินโดยได้รับมรดกฐานะที่เป็นทายาทโดยธรรม รัฐมนตรีจะอนุญาตให้ได้มาซึ่งที่ดินนั้น แต่เมื่อรวมกับที่มีอยู่แล้วไม่เกินจำนวนที่จะพึงมีได้ตามความในมาตรา ๘๗ ก็ได้


มาตรา ๙๖ ทวิ
บทบัญญัติว่าด้วยคนต่างด้าวจะได้มาซึ่งที่ดินโดยอาศัยบทสนธิสัญญาตามมาตรา ๘๖ วรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับกับคนต่างด้าวซึ่งได้นำเงินมาลงทุนตามจำนวนที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าสี่สิบล้านบาท โดยให้ได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยได้ไม่เกินหนึ่งไร่ และต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี 

การได้มาซึ่งที่ดินของคนต่างด้าวตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง โดยในกฎกระทรวงอย่างน้อยต้องมีสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้.-

(๑) ประเภทของธุรกิจที่คนต่างด้าวลงทุนซึ่งต้องเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ หรือเป็นกิจการที่คณะกรรมกาส่งเสริมการลงทุนได้ประกาศให้เป็นกิจการที่สามารถขอรับการส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนได้
(๒) ระยะเวลาการดำรงการลงทุนต้องไม่น้อยกว่าสามปี
(๓) บริเวณที่ดินที่อนุญาตให้คนต่างด้าวได้มาต้องอยู่ภายในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา เขตเทศบาล หรือยู่ภายในบริเวณที่กำหนดเป็นเขตที่อยู่อาศัยตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง

หมวด ๙  การกำหนดสิทธิในที่ดินของนิติบุคคลบางประเภท

มาตรา ๙๗
นิติบุคคลดังต่อไปนี้ให้มีสิทธิในที่ดินได้เสมือนกับคนต่างด้าว ..
(๑) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่มีหุ้นอันเป็นทุนจดทะเบียน ถือโดยคนต่างด้าวเกินกว่าร้อยละสี่สิบเก้าของทุนจดทะเบียน หรือผู้ถือหุ้นเป็นคนต่างด้าวเกินกว่ากึ่งจำนวนผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี  เพื่อประโยชน์แห่งหมวดนี้บริษัทจำกัดใดออกใบหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือ ให้ถือว่าใบหุ้นนั้นคนต่างด้าวเป็นผู้ถือ
(๒) ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียนแล้ว ที่มีคนต่างด้าวลงหุ้นมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละสี่สิบเก้าของทุนทั้งหมด หรือผู้เป็นหุ้นส่วนเป็นคนต่างด้าวเกินกว่ากึ่งจำนวนของผู้เป็นหุ้นส่วน แล้วแต่กรณี
(๓) สมาคมรวมทั้งสหกรณ์ที่มีสมาชิกเป็นคนต่างด้าวเกินกว่ากึ่งจำนวน หรือดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์คนต่างด้าวโดยเฉพาะ หรือเป็นส่วนใหญ่
(๔) มูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์คนต่างด้าวโดยเฉพาะ หรือเป็นส่วนใหญ่

หมวด ๑๒ บทกำหนดโทษ

มาตรา ๑๑๐
ผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๙ มีความผิดต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินสามพันบาท หรือจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือทั้งปรับทั้งจำ

มาตรา ๑๑๑
ผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๖ หรือมาตรา ๑๐๑
หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขตามความในมาตรา ๑๐๒ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสอง
หมื่นบาท หรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งปรับทั้งจำ

มาตรา ๑๑๒
นิติบุคคลใด
(๑) ได้มาซึ่งที่ดินเป็นการฝ่าฝืนบทแห่งประมวลกฎหมายนี้
(๒) ใช้ที่ดินนั้นเพื่อกิจการอื่นนอกจากที่ได้รับอนุญาต
(๓) ใช้ที่ดินผิดเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามความในมาตรา ๙๙ ประกอบด้วยมาตรา ๘๗ วรรคสอง
(๔) ไม่แจ้งการไม่ใช้ที่ดินตามความในมาตรา ๙๙ ประกอบด้วยมาตรา ๘๙
หรือ (๕) ค้าที่ดินอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๐๑ หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขตามความ
ในมาตรา ๑๐๒

มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท

มาตรา ๑๑๓
ผู้ใดได้มาซึ่งที่ดินในฐานะเป็นตัวแทนของคนต่างด้าว หรือนิติบุคคลตามความในมาตรา ๙๗ หรือมาตรา ๙๘ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งปรับทั้งจำ


ดูรายละเอียดที่นี่...
http://www.law.moi.go.th/010.pdf

*********************************

ข้อสงสัยต่อไปนี้ ..ใครรู้ช่วยบอกด้วยคร๊าบบบบบบ ..

1.) สนธิสัญญาที่ว่าไว้ในมาตรา 86 คืออันใดบ้างอ่ะ..
2.) ปัจจุบันมีคนต่างด้าวมากน้อยแค่ไหนที่ลงทุนระยะยาวในที่ดินในเมืองไทย แล้วเจ้าตัวคนต่างด้าวเหล่านี้จำเป็นต้องใช้เวลาอยู่ในเมืองไทยไม่น้อยกว่ากี่วันต่อปี
3.) เรื่องจำนวนที่ดิน ..ระบุไว้ว่า "ไม่เกิน" กี่ไร่  (ข้อนี้แก้ไข..เพราะว่าผมตาถั่ว)
4.) เรื่องนิติบุคคล ..ทำไมไม่ระบุว่า "ห้ามเกินกว่าร้อยละเท่าไหร่" ทำไมเลือกเขียนว่า"เกินกว่าร้อยละ"  หรือว่าเดี๋ยวนี้ต่างด้าวถือหุ้นได้เต็มร้อย

5.) มูลค่าที่ดินก็ส่วนหนึ่ง  มูลค่าธุรกิจบนที่ดินก็อีกส่วนหนึ่ง  มูลค่าแป๊ะเจี๊ยะคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ต่อมูลค่าที่ดิน
6.) เคยมีนักข่าวหรือโพลไหนบ้างไหม ที่ไปสัมภาษณ์คนต่างด้าวในไทยในหัวข้อที่ว่า "รัฐมนตรีคนไหนเรียกแป๊ะเจี๊ยะที่ดินคนต่างด้าวเยอะที่สุด"

..แต่บทลงโทษไม่สมส่วนกันเลยนะ..
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
pook วันที่ : 15/05/2008 เวลา : 14.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pook17
 Never complain. Never explain.

เอ่อ จริงด้วยแฮะ

แบ้งค์ต่างชาติเนี่ย ถือครองที่ดินไทยไม่น้อยนะ
เวลาปล่อยกู้ซื้อที่ดิน หลังโฉนดก็ติดจำนองในชื่อแบ้งค์
แบบนี้ก็เท่ากับว่า ที่ดินตกเป็นของแบ้งค์อ่ะสิ

ทำไม ข้อ กม ขัดกันไปกันมาอ่ะ

ท่านผู้รู้ท่านใดผ่านมาแถวนี้ ช่วยอธิบายหน่อยน้าค้า

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
ทนายแต๊ก วันที่ : 15/05/2008 เวลา : 06.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/thanyasak
ธัญศักดิ์ ณ นคร

ฝรั่ง ชอบเช่าครับ ไม่จำเป็นต้องมีกรรมสิทธิ์ เงินหนาเช่า 20-30 ปี ดีกว่าซื้ออีกครับ คือถูกกว่า มีสิทธิใช้ที่ดินอย่างเต็มที่ และเมื่อตายแล้วก็เอาไปไม่ได้ทั้งผู้ซื้อ และเช่า ครับ

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
BaCon วันที่ : 13/05/2008 เวลา : 14.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/countonme

โอ้วววว .. สองแบ๊งค์นี้หรือเปล่าครับ .. ที่ป๋าหมากบอกว่าเจ๊งงงงงงง
ก็ขอให้มันเจ๊งจริง ๆ ในเร็ว ๆ นี้ .. จะได้เตรียมไปช้อนซื้อหุ้นคืนกะเค้าบ้าง !!

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
indexthai วันที่ : 13/05/2008 เวลา : 08.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/indexthai

ธ.สแตนดาร์ชาร์เตอร์ และธ.ยูโอบี
เกิดจากการซื้อสินทรัพย์ของสถาบันการเงินของไทย(ล้วนๆ)ที่ล้มลง มาตั้งเป็นธนาคาร
ผู้ถือหุ้นเป็นต่างชาติ 99%

ไม่มีอะไรจะเหลือเป็นของคนไทยแล้ว
เกิดจากวิสัยทัศน์ปรัชญาที่เบี่ยงเบนของศักดินาและนักการเมือง

ปรส.และบสท. คือหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาขายสมบัติชาติ(ขายชาติ)มากเป็นประวัติการณ์

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
BaCon วันที่ : 09/05/2008 เวลา : 14.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/countonme

เอิ๊ก เอิ๊ก ๆๆๆ หายสงสัยไปเยอะเลย
ขอบคุณมากคร๊าบบบ ... คุณปุ๊ก ...
ตอบยาว ๆ ผมชอบบบบบบบบบบ

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
pook วันที่ : 09/05/2008 เวลา : 13.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pook17
 Never complain. Never explain.

ว้ายยย ตอบยาวมาก

ขออภัยด้วยนะคะ


ความคิดเห็นที่ 9 (0)
pook วันที่ : 09/05/2008 เวลา : 13.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pook17
 Never complain. Never explain.

โอ้โห อ่านมาตราแล้วยิ่งมึนค่ะ

ขอแชร์ข้อมูลที่ทราบก็แล้วกันนะคะ

บุคคลต่างชาติ หรือต่างด้าว ไม่มีสิทธิ์ถือครองที่ดินในประเทศไทยได้เลย

ยกเว้นในกรณี
1. นำเงินโอนเข้ามาในประเทศไทยมากกว่า 40 ล้านบาท จะสามารถซื้อที่อยู่อาศัยได้ ซึ่งจากที่เคยคุยกับเพื่อนในวงการอสังหา เค้าบอกว่า ซื้อไม่ได้หรอกพี่ ไม่มีใครเคยทำได้

2. ได้รับสิทธิพิเศษจาก บีโอไอ ก็จะสามารถซื้อที่ดินได้เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ที่ขอไปกับ บีโอไอ เท่านั้น เช่นขอไปว่าจะทำโรงงานผลิต ถ้าย้ายโรงงานไปที่อื่นก็ต้องขายทิ้งเท่านั้น ไม่สามารถปล่อยเช่า หรือทำเป็นอย่างอื่นได้
เช่น คาร์ฟู ได้บีโอไอ

3. บริษัทต่างชาติสามารถซื้อที่ดินในเขตนิคมอุตสาหกรรมได้ แต่ก็สามารถใช้ประโยชน์ในการทำอุตสาหกรรมเท่านั้น เมื่อเลิกกิจการ ต้องขายทิ้งภายใน 1 ปี

4. ซื้อในชื่อคู่สมรสที่เป็นคนไทย โดยจะต้องลงนามว่าในการซื้อครั้งนี้ เป็นสิทธิ์ทั้งหมดของคู่สมรสเท่านั้น

5. บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติไม่เกิน 49% ถือว่าเป็นบริษัทสัญชาติไทยสามารถถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินได้
แต่ในการซื้อเจ้าหน้าที่จะขอตรวจเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนเงินลงทุน เมื่อก่อนมีพวกรับจ้างถือหุ้นให้โดยตัวเองก็ไม่มีสิทธิ์ลงนามอะไร แถมในบัญชีเงินของตัวเองก็ไม่มีเงินสมกับที่เป็นเจ้าของบริษัท ซึ่งเดี๋ยวนี้เจ้าหน้าที่กรมที่ดินจะเข้มงวดมากขึ้น
จึงมีการหลีกเลี่ยงไปใช้สัดส่วนต่างชาติถือหุ้นไม่เกิน 39% แทน
ในระยะหลังมีการไล่ซื้อบริษัทไทยที่เปิดทิ้งไว้เฉยๆ หรือไม่มีกิจการอะไรที่มีอายุราว 3 ปี เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบด้วย
อันนี้เป็นในกรณีเล็กๆเท่านั้น ไม่ว่าสำหรับมูลค่าขนาดใหญ่ๆ จะมีอะไรตุ๊กติ๊กหรือไม่

6. คนต่างด้าว หรือคนต่างชาติที่มีถิ่นที่อยู่ในเมืองไทยก็ไม่สามารถซื้อที่ดินได้เช่นกัน เปรียบเสมือนคนต่างชาติ แต่สามารถถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินลอยฟ้าหรือคอนโดได้โดยไม่จำเป็นต้องนำเงินโอนเข้ามาจาก ตปท
ในกรณีเป็นคนต่างชาติจะซื้อคอนโดจะต้องนำเงินทั้งหมดเข้าจาก ตปท มาเพื่อทำธุรกรรม
สัดส่วนของคนต่างชาติ + คนต่างด้าว จะถือครองกรรมสิทธิ์คอนโดหลังนึงได้ไม่เกิน 49%


ตอบยาวไปมั้ยนี่

เอ แต่ในกรณีของพวกกองทุนอสังหาริมทรัพย์ที่เข้ามาในช่วงหลังๆนี่ไม่แน่ใจแฮะ
กับเรื่องใน คห 1 ด้วย
ถ้าไม่มีบทบัญญติเพิ่มเติม ก็เจอตอแล้วหล่ะ
เกิน 49 % ไม่ได้นะจ๊ะ

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
คนช่างเล่า วันที่ : 09/05/2008 เวลา : 08.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nukpan
คนช่างเล่า....และเล่า เรื่องประวัติศาสตร์ ในอดีตที่ผ่านมา เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม

ป๋าหมาก กะไอ้จืดปากยาว

ปากพาจนคนอุบาท

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
ปรีเปรม วันที่ : 09/05/2008 เวลา : 08.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/preprem

แบ่งๆกันไป..อย่ามายืดของผมไปก็แล้วกัน

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
ชานบ้านชานเมืองทัวร์ วันที่ : 08/05/2008 เวลา : 23.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chanbaantravel
บ้างครั้งเราก็บอกว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ แต่สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เพราะเราคิดว่า แต่นั้นอยู่ที่ว่าจริงเท็จหรือไม่อยู่ที่ความรู้ของผู้มีปัญญาตัดสินเท่านั้นเอง


ผมองก็เชื่อว่า ที่บ้านผมก็เยอะ แต่คำว่าคนต่างด้าวดูต่ำๆ จนๆ อันนี้พูดแบบกันเองนะ อย่าถือนะครับ
แต่ที่บ้านผมที่ครอบครองที่ดินได้ ต้องเรียกว่าคนต่างชาติ พวกเศรษฐีข้ามชาติ ราคาฟอกเงิน มีเส้นสายกับนักการเมือง น่ากลัวมากเลยครับผม

เรื่องของคนไม่มีสัจจะ หรือเรียกได้ว่าต้องติดตามให้ดีในสัจจะ 5 ประการ ที่พรรคร่วมรัฐบาลไร้สัจจะ
"เปลี่ยนความคิด(ยึดอำนาจ) เป็นความจริง(ร่วมรัฐบาล)"
http://www.oknation.net/blog/chanbaantravel/2008/05/08/entry-2

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
เที่ยวไปตามตะวัน วันที่ : 08/05/2008 เวลา : 22.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/garmo
เพลงหนึ่งเพลงช่วยให้โลกนี้มีสีสรรจริงๆๆชีวิต..ขาดรสหวาน..แวะมาที่นี่..หวานหวาน..มีให้เติม...เที่ยวไปตามตะวัน..เหนื่อยนัก..แวะพัก..เพื่อเจอสาว..ที่รู้ใจสักคน.. 


จริงไม่จริง
ฝรั่งผมทอง เกาหลีพี่หยุ่นยึดไปหมดหาดแล้ว

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
ซันตะวันยิ้ม วันที่ : 08/05/2008 เวลา : 21.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/suntawanyim

ส่วนมากจะแต่งงานแล้วให้ภรรยาถือครองแทน
บางทีก็มาในรูปบริษัท จัดเป็นที่สวัสดิการของคนชราจากเมืองนอกมาอยู่พักผ่อน
จนเดี๋ยวนี้มีอาชีพรับจ้างแต่งงานกับต่างชาติแล้ว


ว่างๆ เชิญแวะไปชมบัวผุดที่บ้านนะครับ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
แม่มด วันที่ : 08/05/2008 เวลา : 21.49 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/deardog

ขอบคุณนะคะที่นำความรู้เรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟัง...
กำลังสงสัยและสนใจใคร่รู้เรื่องนี้อยู่พอดีค่ะ...

จำได้แว๊บๆว่ามีการแก้กฎหมายบางส่วนเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อไม่นานมานี้...
ก็เลยสงสัยมาตลอดเลยค่ะ...
และยิ่งสงสัยมากขี้นเพราะรู้สึกเหมือนกันค่ะว่ามีต่างดาว...เอ๊ย...ต่างด้าวในเมืองไทยเยอะขึ้นจริงๆ...

ส่วนข้อสงสัย ข้อ 6. .....จะมีคนตอบเหรอคะเนี่ย
...
ปล.ขอบคุณสำหรับคำแนะนำดีๆค่ะ...
เป็นคำแนะนำที่มีค่ามากเลยนะคะ...จะลองทำดูค่ะ..
เพราะที่ผ่านมาก็ละเลยเรื่องกฎกติกามารยาทพอสมควรเลยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
SOMBOONTIEW วันที่ : 08/05/2008 เวลา : 20.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/somboontiew
เราจักทำเวบหลวงปู่ทิม วัดพระขาว ด้วยใจต้องการบูชาพระคุณ หลวงปู่ www.luangputim.com

ห่างหายไปนาน

แวะมาเยี่ยมมาเยือน มาอ่านบทความ มาเติมกำลังใจให้กันครับ

มาชวนไปดูรายละเอียดและเชิญร่วมกิจกรรมดีดี ครับ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
BaCon วันที่ : 08/05/2008 เวลา : 17.37 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/countonme

ข่าววันนี้ (8 พ.ค.) " ... ผู้ว่าการ ธปท.ออกมายืนยันเรื่องดังกล่าว หลังจากที่มีรายงานข่าวว่านายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี กล่าวผ่านรายการตัวจริงชัดเจนทางสถานีโทรทัศน์เอ็นบีทีว่า เพิ่งรับทราบข้อมูลว่ากองทุนฟื้นฟูฯ เตรียมขายหุ้นธนาคารพาณิชย์ไทยให้กับต่างชาติ หลังจากใส่เงินเข้าไปถึง 8 พันล้านบาท ..."


ในกรณีต่างชาติที่ถือหุ้นเกิน 49% ของธนาคารพาณิชย์ในไทย เขาจะตรวจนับจำนวนที่ดินตาม พรบ นี้กันอย่างไรหนอ เช่น ที่ดินของธนาคารสาขา และที่ดินที่ยึดได้จากลูกหนี้และเตรียมรอขาย ??

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< พฤษภาคม 2008 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

[ Add to my favorite ] [ X ]