• BaCon
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2008-02-26
  • จำนวนเรื่อง : 98
  • จำนวนผู้ชม : 241691
  • ส่ง msg :
  • โหวต 110 คน
Count On Me
คิดตื้น ๆ ...
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/countonme
วันพฤหัสบดี ที่ 3 กรกฎาคม 2551
Posted by BaCon , ผู้อ่าน : 4561 , 19:46:08 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ช่วงนี้มีการฟ้องศาลปกครอง และ ศาลแพ่งหลายคดี  เพื่อขอให้ไต่สวนฉุกเฉิน 
เป้าหมายก็คงจะให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว ... ก่อนจะมีคำพิพากษา

แต่น่าจะมีหลายท่าน..ที่สงสัยเหมือนกับผม..คือ..
แล้วอย่างไรจึงจะเข้าข่ายความผิดฐานละเมิดอำนาจศาล
และถ้าเข้าข่ายจริง..จะมีบทลงโทษอย่างไรบ้าง ??

ผมลองไปค้นข้อมูลในเวบไซด์  ...
พบว่าในฐานความผิดเดียวกัน "ละเมิดอำนาจศาล" ของศาลแพ่ง และ ศาลปกครอง
.. บทลงโทษของ 2 ศาลนี้แตกต่างกัน

ขออนุญาตคัดมาให้ดูเฉพาะมาตราที่ระบุถึงคำว่า "ละเมิดอำนาจศาล"

สำหรับบรรดา Blogger หรือ นักข่าว ...
ผมคิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับมาตรา 32 ของวิธีพิจารณาความแพ่ง ..
และ มาตรา 65 ของ พรบ.จัดตั้งศาลปกครอง ปี 252


ประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

มาตรา 31
    ผู้ใดกระทำการอย่างใด ๆ ดังกล่าวต่อไปนี้ ให้ถือว่ากระทำความผิดฐานละเมิดอำนาจศาล
(1) ขัดขืนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของศาลตาม มาตรา ก่อนอันว่า ด้วยการรักษาความเรียบร้อย หรือประพฤติตนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาล
(2) เมื่อได้มีคำขอ และได้รับอนุญาตจากศาลให้ฟ้องหรือสู้คดีอย่างคนอนาถาแล้ว ปรากฏว่าได้นำคดีนั้นขึ้นสู่ศาลโดยตนรู้อยู่แล้วว่าไม่มีมูลหรือได้สาบานตัวให้ถ้อยคำตามมาตรา 156 ว่าตน ไม่มีทรัพย์สินพอที่จะเสียค่าฤชาธรรมเนียมได้  ซึ่งเป็นความเท็จ
(3) เมื่อรู้ว่าจะมีการส่งคำคู่ความหรือส่งเอกสารอื่น ๆ ถึงตนแล้วจงใจไปเสียให้พ้น หรือหาทางหลีกเลี่ยงที่จะไม่รับคำคู่ความ หรือเอกสารนั้นโดยสถานอื่น
(4) ตรวจเอกสารทั้งหมดหรือฉบับใดฉบับหนึ่งซึ่งอยู่ในสำนวนความหรือคัดเอาสำเนาเอกสารเหล่านั้นไปโดยฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติมาตรา 54
(5) ขัดขืนไม่มาศาลเมื่อศาลได้มีคำสั่งตามมาตรา 19 หรือมีหมายเรียกตามมาตรา 277

มาตรา 32
    ผู้ใดเป็นผู้ประพันธ์ บรรณาธิการหรือผู้พิมพ์โฆษณา ซึ่งหนังสือพิมพ์ หรือสิ่งพิมพ์อันออกโฆษณาต่อประชาชน ไม่ว่าบุคคลเหล่านั้นจะได้รู้ถึงซึ่งข้อความหรือการออกโฆษณาแห่งหนังสือพิมพ์ หรือสิ่งพิมพ์เช่นว่านั้นหรือไม่  ให้ถือว่าได้กระทำผิดฐานละเมิดอำนาจศาลในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งในสองอย่าง ดั่งจะกล่าวต่อไปนี้.-
(1) ไม่ว่าเวลาใด ๆ ถ้าหนังสือพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์เช่นว่ามานั้น ได้กล่าวหรือแสดง  ไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ ซึ่งข้อความหรือความเห็น อันเป็นการเปิดเผยข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์อื่น ๆ แห่งคดี หรือกระบวนพิจารณาใด ๆ แห่งคดี  ซึ่งเพื่อความเหมาะสมหรือเพื่อคุ้มครองสาธารณประโยชน์  ศาลได้มีคำสั่งห้ามการออกโฆษณาสิ่งเหล่านั้น ไม่ว่าโดยวิธีเพียงแต่สั่งให้พิจารณาโดยไม่เปิดเผย หรือโดยวิธีห้ามการออกโฆษณาโดยชัดแจ้ง
(2) ถ้าหนังสือพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์  ได้กล่าวหรือแสดง  ไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ ในระหว่างการพิจารณาแห่งคดีไปจนมีคำพิพากษาเป็นที่สุด  ซึ่งข้อความหรือความเห็น  โดยประสงค์จะให้มีอิทธิพลเหนือความรู้สึกของประชาชน หรือเหนือศาล  หรือเหนือคู่ความ  หรือเหนือพยานแห่งคดี ซึ่งพอเห็นได้ว่าจะทำให้การพิจารณาคดีเสียความยุติธรรมไป เช่น
   
ก. เป็นการแสดงผิดจากข้อเท็จจริงแห่งคดี  หรือ
   
ข. เป็นรายงานหรือย่อเรื่องหรือวิภาค ซึ่งกระบวนพิจารณาแห่งคดี อย่างไม่เป็นกลางและไม่ถูกต้อง  หรือ
   
ค. เป็นการวิภาคโดยไม่เป็นธรรม  ซึ่งการดำเนินคดีของคู่ความ  หรือคำพยานหลักฐาน หรือนิสัยความประพฤติของคู่ความหรือพยาน  รวมทั้งการแถลงข้อความอันเป็นการเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของคู่ความ  หรือพยาน  แม้ถึงว่าข้อความเหล่านั้นจะเป็นความจริง หรือ
   
ง. เป็นการชักจูงให้เกิดมีคำพยานเท็จ

เพื่อประโยชน์แห่ง มาตรานี้ ให้นำวิเคราะห์ศัพท์ทั้งปวงใน มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการพิมพ์ พุทธศักราช 2476 มาใช้บังคับ

มาตรา 33
   
ถ้าคู่ความฝ่ายใดหรือบุคคลใดกระทำความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลใด ให้ศาลนั้นมีอำนาจสั่งลงโทษโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือทั้งสองวิธี ดั่งจะกล่าวต่อไปนี้ คือ
   
(ก) ไล่ออกจากบริเวณศาล หรือ
   
(ข) ให้ลงโทษจำคุก หรือปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ

   
การไล่ออกจากบริเวณศาลนั้น ให้กระทำได้ชั่วระยะที่ศาลนั่งพิจารณาหรือภายในระยะเวลาใด ๆ ก็ได้  ตามที่ศาลเห็นสมควร เมื่อจำเป็นจะเรียกให้ตำรวจช่วยจัดการได้

ในกรณีกำหนดโทษจำคุกและปรับนั้น ...
ให้จำคุกได้ไม่เกินหกเดือน
หรือ ปรับไม่เกินห้าร้อยบาท

( 6 เดือน หรือ 500 บาท )


พระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. 2542

มาตรา 57  ... เฉพาะวรรค 4
   
ในกรณีที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด ตามวรรคสาม หรือ มีพฤติกรรมประวิงคดีให้ล่าช้า  ศาลปกครองจะรายงานผู้บังคับบัญชา  ผู้กำกับดูแล  ผู้ควบคุม  หรือนายกรัฐมนตรี  เพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุง หรือสั่งการ หรือลงโทษทางวินัยต่อไปก็ได้  ทั้งนี้ โดยไม่เป็นการตัดอำนาจที่ศาลจะมีคำสั่งลงโทษฐานละเมิดอำนาจศาล

มาตรา 64
    นอกจากที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้  ให้นำบทบัญญัติที่ถือว่าเป็นการกระทำละเมิดอำนาจศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม  และเมื่อมีการละเมิดอำนาจศาลให้ศาลปกครอง มีอำนาจสั่งลงโทษได้ดังนี้.-
(1) ตักเตือน โดยจะมีคำตำหนิเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยหรือไม่ก็ได้
(2) ไล่ออกจากบริเวณศาล
(3) ลงโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

( 1 เดือน หรือ 50,000 บาท หรือ ทั้งสองอย่าง )

    การสั่งลงโทษฐานละเมิดอำนาจศาล พึงใช้อย่างระมัดระวังและเท่าที่จำเป็นตามพฤติการณ์แห่งกรณี และ หากเป็นการสั่งลงโทษตาม (3) ให้องค์คณะอื่นที่มิใช่องค์คณะพิจารณาพิพากษาคดีนั้นเป็นผู้พิจารณาและสั่งลงโทษ

มาตรา 65
    ผู้ใดวิจารณ์การพิจารณาหรือการพิพากษาคดีของศาลปกครอง โดยสุจริต ด้วยวิธีการทางวิชาการ ผู้นั้นไม่มีความผิดฐานละเมิดอำนาจศาล หรือดูหมิ่นศาล หรือตุลาการ

มาตรา 73
    การคัดค้านคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นนั้น ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองชั้นต้นที่ มีคำพิพากษาหรือคำสั่งภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ถ้ามิได้ยื่นอุทธรณ์ตามกำหนด เวลาดังกล่าว ให้ถือว่าคดีนั้นเป็นอันถึงที่สุด 
    คำพิพากษาหรือคำสั่งตามวรรคหนึ่ง  ให้หมายความรวมถึง  คำสั่งเกี่ยวกับการละเมิดอำนาจศาล  หรือคำสั่งอื่นใดที่ทำให้คดีเสร็จเด็ดขาด
    ในกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าคำอุทธรณ์ใดมีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระอันควรได้รับการ วินิจฉัย ศาลปกครองสูงสุดจะสั่งไม่รับอุทธรณ์นั้นไว้พิจารณาก็ได้ 
    คำพิพากษาหรือคำสั่ง ของศาลปกครองสูงสุด ให้เป็นที่สุด 


.

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย (เพิ่มเติม) ...


ศาลที่พิจารณาคดีในประเทศไทย  ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมี
4 ศาล 
กล่าวคือ ...
(1) ศาลรัฐธรรมนูญ - ผู้ทำหน้าที่ในศาลนี้เรียกว่า “ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ” 
 -  วินิจฉัยคดีที่เกี่ยวกับข้อขัดแย้งทางกฎหมายด้านการเมือง
(2) ศาลปกครอง - ผู้ทำหน้าที่ในศาลนี้เรียกว่า “ ตุลาการศาลปกครอง ”
 -  มีอำนาจเฉพาะคดีปกครอง
(3) ศาลทหาร - ผู้ทำหน้าที่ในศาลนี้เรียกว่า “ตุลาการศาลทหาร”
 -  แบ่งออกเป็น 3 ชั้น  คือ  ชั้นต้น  ชั้นกลาง  และชั้นสูงสุด
 -  มีอำนาจเฉพาะคดีที่ทหารกระทำความผิดคดีอาญา
 -  ทหารและพลเรือนร่วมกันกระทำความผิดคดีอาญา  ต้องขึ้นศาลพลเรือน

(4) ศาลยุติธรรม - ผู้ทำหน้าที่ในศาลนี้เรียกว่า “ ผู้พิพากษา ”
 -  แบ่งออกเป็น 3 ชั้น คือ ชั้นต้น อุทธรณ์ และฎีกา
 มีอำนาจพิจารณาคดีทั้งปวงที่มิได้อยู่ในอำนาจของ 3 ศาล

กรณีคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา มีลักษณะพิเศษ กล่าวคือ
 คดีแพ่งต้องถือข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในคดีอาญา
 การดำเนินคดีแพ่ง จำต้องรอผลของคดีอาญาก่อน
 เมื่อดำเนินคดีทางแพ่งแล้วก็ไม่จำเป็นต้องนำสืบพยานอีก

กรณีนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี  สมาชิกวุฒิสภา  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  หรือข้าราชการการเมืองอื่น  กระทำความผิดคดีอาญา  ต้องยื่นคำฟ้องต่อ ... " ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง "

 

ผมไม่แน่ใจว่า ...
ปัจจุบันนี้ได้มีการแก้ไขบทลงโทษนี้ให้เท่า ๆ กันแล้วหรือยังนะครับ +++


( ลอกเขามาทั้งน๊านนนน )
.


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
feng_shui วันที่ : 03/07/2008 เวลา : 19.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/buzz
feng_shui

มาlectureคร๊าบบบบบบบ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< กรกฎาคม 2008 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

[ Add to my favorite ] [ X ]