• countrygirl
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : countrythai_girl@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-09-22
  • จำนวนเรื่อง : 222
  • จำนวนผู้ชม : 550409
  • ส่ง msg :
  • โหวต 163 คน
countrygirl
หญิงชาวบ้าน
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/countrygirl
วันพุธ ที่ 15 พฤษภาคม 2556
Posted by countrygirl , ผู้อ่าน : 3486 , 11:27:57 น.  
หมวด : ท่องเที่ยว

พิมพ์หน้านี้
โหวต 8 คน ni_gul , BlueHill และอีก 6 คนโหวตเรื่องนี้

 

            "ในอนาคตข้าวไร่มีบทบาทมากเพราะไม่ต้องใช้น้ำมากและอาศัยน้ำฝนธรรมชาติ สำหรับข้าวสาลีและข้าวบาร์เลย์ ให้เป็นพืช  เสริมสำหรับแปรรููป เพื่อประโยชน์ต่อชาวนาและเป็นรายได้อีกทางหนึ่ง"
            พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่เจ้าหัว ณ สถานีทดลองข้าวสันป่าตอง 13 กุมภาพันธ์ 2519
จากพระราชดำรัสดังกล่าวข้างต้นถือว่าศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอนเป็นหนึ่งในหน่วยหลักที่ทำการศึกษาวิจัยข้าวและธัญพืชเมืองหนาว เพื่อเผยแพร่เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมสู่เกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
"ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน มีภารกิจสำคัญในด้านการศึกษา วิจัย ทดสอบ พัฒนาด้านพันธุ์ข้าว เทคโนโลยีการผลิตข้าวและธัญพืชเมืองหนาว นอกจากนี้ ยังมีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ธัญพืชเมืองหนาว และถ่ายทอดเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ รวมทั้งร่วมปฏิบัติงานโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ สำหรับงานวิจัยและพัฒนาของศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน ขณะนี้ดำเนินการอยู่ด้วยกัน 13 โครงการ เช่น โครงการวิจัยและพัฒนาข้าวไร่ในภาคเหนือ ระยะที่ 2 ซึ่งทำการวิจัยร่วมกับกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนบน จนได้ข้าวไร่สายพันธุ์ดีเด่นสายพันธุ์ SPT92029-PMP-3-10-1 เป็นข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสงอย่างอ่อน ผลผลิตเฉลี่ย 380 กก./ไร่ สูงกว่าพันธุ์เจ้าขาว ร้อยละ 21 และสูงกว่าพันธุ์เจ้าลีซอ ร้อยละ 32 เมล็ดเรียวยาว เปลือกสีฟาง ข้าวกล้องสีขาว ท้องไข่น้อย ปริมาณแอมีโลสต่ำ ข้าวที่หุงสุกแล้วมีลักษณะอ่อนนุ่มและมีกลิ่นหอม"นายชัยฤทธิ์ ดำรงเกียรติ อธิบดีกรมการข้าว เริ่มบทสนทนา

             โครงการวิจัยและพัฒนาข้าวนาที่สูงในภาคเหนือตอนบน ระยะที่ 2 จากการรวบรวมพันธุ์ข้าวนาที่สูงในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่าพันธุ์ละอูบ (PMPC95009) เป็นข้าวนาที่สูงที่มีลักษณะดี จึงได้มาปลูกคัดเลือกแบบ mass selection  ศึกษาพันธุ์เปรียบเทียบผลผลิต และปลูกทดสอบในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จนกระทั่งได้ข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง สูงประมาณ 124 เซนติเมตร ผลผลิตเฉลี่ย 500 กก./ไร่   ข้าวกล้องสีน้ำตาลอ่อน ข้าวสารสีขาว ท้องไข่น้อย ข้าวสุกร่วนไม่แข็งกระด้าง ข้าวสุกไม่หอม แต่มีลักษณะเด่นคือต้านทานโรคไหม้ในสภาพธรรมชาติ และปรับตัวได้ในสภาพพื้นที่นาที่ขังน้ำได้เป็นระยะเวลาสั้นๆ พื้นที่แนะนำให้ปลูก คือ นาที่สูงที่มีระดับความสูง ตั้งแต่ 800-1,100  เมตร หรือนาขั้นบันไดที่ปรับใหม่เริ่มขังน้ำได้ ปัจจุบันได้กระจายเมล็ดพันธุ์ให้เกษตรกรในพื้นที่โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินลุ่มน้ำของ อำเภอปางมะผ้า โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินลุ่มน้ำแม่สะงา อำเภอเมือง โครงการธนาคารอาหารชุมชน(Food Bank) อำเภอเมือง โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านแกงหอมม้ง ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พื้นที่รวมประมาณ 150 ไร่

           โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวสาลี ซึ่งได้ข้าวสาลีสายพันธุ์ดีเด่น จำนวน 6 สายพันธุ์คือ FNBW8301-5-5, FNBW8310-1-SMG-1-1-1, SMG BWS88001, FNBW8112-2-3, SMGBWS85701 และ PMPBWS89248 ให้ผลผลิตเฉลี่ย 300-400 กก./ไร่ มีอายุออกดอกใกล้เคียงกับพันธุ์ฝาง 60 ปัจจุบันศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอนได้จัดทำแปลงเรียนรู้การปลูกข้าวสาลีในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการหลวง พร้อมกับให้การสนับสนุนด้านวิชาการแก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวสาลีอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และน่าน 200 - 300 ไร่ โดยปลูกหลังเก็บเกี่ยวข้าวนาปี  นอกจากนี้ข้าวญี่ปุ่นยังเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานปรับปรุงพันธุ์ข้าวของประเทศไทย มีการนำข้าวจาปอนิกาพันธุ์นอรินจากญี่ปุ่นมาปลูกโดยใช้เทคนิคการปลูกแบบข้าวไทยการปลูกในฤดูนาปรังผลผลิต 600 กก.ต่อไร่ แต่ในนาปี ได้เพียง 100 กก. ต่อไร่ และมีการพัฒนามาเรื่อย ๆ ซึ่งเอกชนให้ความสนใจต่อการผลิต ส่งออก และศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตข้าวจาปอนิกาในภาคเหนือตอนบน

แปลงข้าวบาร์เลย์

 แปลงข้าวสาลี

คุ๊กกี้จากแป้งสาลี(อร่อยมาก)

   


         ล่าสุดศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน ได้มีการศึกษา งาญี่ปุ่น หรือไนเจอร์ เพื่อเป็นพืชทางเลือกที่จะปลูกร่วมกับระบบข้าวไร่ ซึ่งไนเจอร์เป็นพืชน้ำมันในตระกูลเดียวกับทานตะวัน เมล็ดของไนเจอร์ ประกอบด้วยน้ำมัน ร้อยละ 40 และโปรตีน ร้อยละ 20 น้ำมันไนเจอร์ ประกอบด้วยกรดไขมันที่จำเป็นหลายชนิด เช่น Linoleic, Palmitic และ Oleic สามารถนำไปใช้ในการบริโภค เภสัชกรรม และอุตสาหกรรม โดยเมล็ด 4 ถัง ผลิตเป็นน้ำมันพืชได้ 1 ถัง ซึ่งการปลูกไนเจอร์ 1 ไร่ สามารถผลิตน้ำมันได้เพียงพอสำหรับบริโภคในครัวเรือนในหนึ่งปี ราคาของน้ำมันไนเจอร์ ที่ซื้อขายในท้องถิ่นลิตรละ 100 บาท แต่มีจำหน่ายทั่วไปราคาลิตรละ 250 บาท ส่วนเมล็ดราคากิโลกรัมละ 30-40 บาท 
          จากการทดลองปลูกไนเจอร์เมื่อปี 2553 และ 2554 เพื่อศึกษาระยะเวลาปลูกที่เหมาะสมในสภาพไร่อาศัยน้ำฝน พบว่าไนเจอร์เจริญเติบโตและให้ผลผลิตดีเมื่อปลูกตั้งแต่กลางเดือนกันยายนถึงปลายเดือนตุลาคม เนื่องจากมีความชื้นในดินเพียงพอสำหรับการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตเฉลี่ย 148 กก./ไร่ (12 ถัง) และในปี 2555 ได้ทดลองปลูกเป็นพืชร่วมระบบกับข้าวไร่โดยปลูกหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวไร่ ปลูกเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2555 หลังจากไถเตรียมดิน หว่านเมล็ดอัตรา 1.5 กก./ไร่ ในขณะที่ดินมีความชื้น แล้วคราดกลบ ซึ่งสามารถเก็บเกี่ยวได้ปลายเดือนมกราคม 2556 นี้ อย่างไรก็ดี คาดว่างาญี่ปุ่นหรือไนเจอร์ น่าจะเป็นพืชทางเลือกอีกชนิดหนึ่งสำหรับปลูกร่วมระบบกับข้าวไร่เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เสริม หรือลดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำมันบริโภคในครัวเรือน นอกจากนี้ ไนเจอร์เป็นพืชที่เจริญเติบโตเร็วจึงสามารถไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสดช่วยในการปรับปรุงบำรุงดินได้ด้วย

 

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
ครูแดง วันที่ : 18/05/2013 เวลา : 07.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/krudang

-ถ้านักการเมืองเดินตามคำสอนของพ่อ คนไทยคงสุข สบายกันแล้ว...พอเพียง พออยู่ พอกิน ในชุมชนของตน...

ความคิดเห็นที่ 11 ครูแดง ถูกใจสิ่งนี้ (1)
BlueHill วันที่ : 17/05/2013 เวลา : 15.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

อย่าให้ต่างประเทศแอบจิ๊กพันธุ์ข้าวไทยไปใช้อีกละครับ

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
พันธุ์สังหยด วันที่ : 17/05/2013 เวลา : 09.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sawnoyzi

น่าไปเที่ยวชมมากทีเดียวครับ

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
เกสรมาเฟีย วันที่ : 16/05/2013 เวลา : 18.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ipammo

อยากลองชิม คุกกี้จากแป้งสาลีค่ะ .. สีเขียวของสีขาว มองยังไงก็สวยเสมอ

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
countrygirl วันที่ : 16/05/2013 เวลา : 15.46 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/countrygirl

หวัดดีค่ะ คุณความคิดเห็นที่ 6

ขอบคุณค่ะที่มาเยี่ยมชม
พอดีไม่ค่อยว่างค่ะเลยไม่ค่อยได้เขียนเรื่อง

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
countrygirl วันที่ : 16/05/2013 เวลา : 15.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/countrygirl

ภาพสุดท้ายคือปอเทืองค่ะ คุณความคิดเห็นที่ 5

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
นักเดินทางตัวเขื่อง วันที่ : 16/05/2013 เวลา : 13.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/navigaty

แวะมาสวัสดีค่ะ..คุณ country ..หายไปนาน..เลยนะคะ
ไปช่วยเขาทดลองพันธุ์พืชอยู่หรือคะ..

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
ย่าดา วันที่ : 16/05/2013 เวลา : 13.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/dada
วิญญานอิสระโบยบิ http://www.oknation.net/blog/freesoultofly

ไนเจอร์หน้าตาเหมือนปอเทืองเลยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
กำหนัน วันที่ : 16/05/2013 เวลา : 13.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/saiyai21

สวัสดีครับ ข้าวคืออาหารหลักของคนไทย ต้องพัฒนาให้มีคุณภาพสู้กับเพื่อนบ้านครับ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
wansuk วันที่ : 16/05/2013 เวลา : 12.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/wansuk

การศึกษาวิจัย ลองผิดลองถูก
เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี สู่เกษตรกรไทย
เป็นสิ่งที่ดีมากๆค่ะ ถ้าเข้าถึงเกษตรได้จริง
จะช่วยพวกเขาได้เยอะทีเดียว

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
countrygirl วันที่ : 15/05/2013 เวลา : 16.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/countrygirl

สวัสดีค่ะ แม่มดเดือนMarch สบายดีค่ะ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
แม่มดเดือนMarch วันที่ : 15/05/2013 เวลา : 15.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/March

บทความน่าสนใจมากค่ะ
นานๆแวะมาโอเคที สบายดีเหรอคะ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

คาวบอย

44

View All
<< พฤษภาคม 2013 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  [ Add to my favorite ] [ X ]