• countrygirl
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : countrythai_girl@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-09-22
  • จำนวนเรื่อง : 231
  • จำนวนผู้ชม : 567108
  • ส่ง msg :
  • โหวต 163 คน
countrygirl
หญิงชาวบ้าน
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/countrygirl
วันจันทร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2557
Posted by countrygirl , ผู้อ่าน : 1850 , 13:27:30 น.  
หมวด : เกษตรกรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน BlueHill , ณัฐรดา โหวตเรื่องนี้

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถือเป็นหนึ่งหน่วยงานราชการที่มีความสำคัญอย่างยิ่งถือเป็นเป็นองค์กรชั้นนำในภูมิภาคอาเซียนในด้านการดัดแปรสภาพอากาศและบริหารจัดการน้ำในชั้นบรรยากาศ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและบรรเทาภัยพิบัติอย่างบูรณาการ โดยมีพันธกิจด้านการบริหารจัดการน้ำในชั้นบรรยากาศให้เกิดฝนในปริมาณและการกระจายที่เหมาะสม เพื่อการพัฒนาการเกษตร การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และการบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างบูรณาการ  วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการทำฝน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการการดัดแปรสภาพอากาศ และการบริหารจัดการน้ำในชั้นบรรยากาศ เพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ อันเนื่องมาจากความผันแปรของภูมิอากาศ และสภาวะโลกร้อน  บริหารจัดการด้านการบินในภารกิจการทำฝน การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และภารกิจด้านการเกษตร  ซึ่งมียุทธศาสตร์ ในการการป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้งและบรรเทาภัยพิบัติ  การเพิ่มประสิทธิภาพการดัดแปรสภาพอากาศ  การบริหารจัดการด้านการบิน  กรมฝนหลวงและการบินเกษตรมีโครงการหนึ่งที่น่าสนใจและถือเป็นการถ่ายทอดอค์ความรู้ให้กับเยาวชนที่กำลังศึกษาในโรงเรียนนั่นคือ"โครงการค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์กิจกรรมอาสาเยาวชนแห่งสายฝนสานต่องานพ่อหลวง"

"สุรสีห์ กิตติมณฑล"รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร รักษาการอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้กล่าวในรายละเอียดโครงการค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์กิจกรรมอาสาเยาวชนแห่งสายฝนสานต่องานพ่อหลวงฯว่า ได้ดำเนินการในโรงเรียนเพชรละครวิทยาเป็นแห่งแรก และต่อมาคือโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ทั้งนี้การทำฝนหลวงถือเป็นวงจรของกระบวนการวิทยาศาสตร์ โดยได้เลือกกลุ่มนักเรียนสายวิทย์และสอดคล้องกับนโยบายของคสช.ที่ต้องการทำเรื่องปรองดองโดยให้เด็กในชุมชนมามีส่วนร่วมตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)และการสนับสนุกจากครู อาจารย์จากโรงเรียนเอาเด็กมาหลอมรวมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระมหากรุณาธิคุณ ให้เด็กได้เรียนรู้ถึงการทำฝนหลวงซึ่งตลอดระยะเวลา 12 ปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงได้คิดค้นทำการทดลองการปฏิบัติการฝนหลวงจนประสบความสำเร็จ  ตลอดจนสร้างเครือข่ายองค์ความรู้ การสอนเทคนิค เครื่องมือวัดปริมาณน้ำฝน เพื่อเด็กจะได้บอกต่อไปยังชุมชนของตนถึงงานกรมฝนหลวงและจะสร้างเป็นเครือข่ายไปยังจังหวัดอื่น ๆ เนื่องจากเด็กนักเรียนมีอยู่ทั่วประเทศ อีกทั้งในหลวงทรงตรัสไว้ว่าให้เอาประชาชนเป็นเครือข่าย จากจุดนี้เรามองถึงการจัดทำหลักสูตรเพื่อบรรจุในโรงเรียนให้เรียนรู้ด้านนี้เป็นการเฉพาะด้วย

นอกจากนี้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรจะได้ทำโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ ครบรอบ 60 พรรษา ในโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนตชด.ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารในโครงการของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ โดยจะเข้าไปฝึกอบรมพัฒนาเด็กนักเรียนเพื่อทำฝนหลวงเช่นเดียวกับโรงเรียนกาญจนาภิเษกฯ เพื่อสร้างเครือข่ายเด็ก ให้เด็กขอฝนที่อยู่ในเขตพื้นที่ทุรกันดาร ซึ่งหากนักเรียนรู้จักการขอทำฝนหลวงเมื่อได้รับน้ำฝนสามารถทำการเพาะปลูกผักได้ มีผลผลิตที่ดีขึ้น มีรายได้เพิ่มเป็นการสืบทอดรุ่นต่อรุ่นเพื่อปลูกจิตสำนึกให้เด็กนักเรียนรู้จักฝนหลวง ซึ่งการทำโครงการดังกล่าวต้องการให้อบต. อบจ.ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำฝนหลวงเช่นกัน

โครงการนี้ได้รับผลตอบกลับในทางที่ดีอย่างแน่นอน อยากฝากเด็กนักเรียน เยาวชน ว่าโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯนั้นมีมากมายมหาศาล หากวันนี้ไม่มีพระองค์ท่านตำราฝนหลวงคงไม่เกิดขึ้น วิวัฒนาการการปฏิบัติการฝนหลวงคงไม่เกิดขึ้น ผลผลิตคงลุ่ม ๆ ดอน ๆ ได้บ้างไม่ได้บ้าง เป็นเพราะพระมหากรุณาธิคุณและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ในเรื่องน้ำ มาร่วมกันติดต่อมาที่กรมฝนหลวงอยากที่จะมาดูงานหรือมาเรียนรู้ เราใช้วิทยาศาสตร์ล้วนๆ โครงการนี้เสมือนเป็นsaleman ที่ขายไอเดียให้กับท้องถิ่นให้เข้าใจและเรียนรู้ในการเป็นเครือข่าย  นอกจากนี้ยังมองไปถึงกรมอาจต้องพัฒนาทีมงาน วิทยากร ซึ่งโครงการนี้ไม่มีข้อเสีย แต่เป็นการพัฒนาเด็กให้มีความรู้ตลอดจนการปฏิบัติจริง  ตลอดจนฝนหลวงสามารถใช้เป็นตำราฝนหลวงได้และสามารถใช้ได้มาจนถึงปัจจุบัน และได้รับการจดสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และที่สำคัญได้รับรางวัลมาแล้วหลายรางวัลในระดับโลก กรมฝนหลวงคาดหวังไว้ว่า เด็กนักเรียนเหล่านี้จะไปขยายความรู้ต่อชุมชนเป็นตัวแทนชุมชน เพื่อให้รู้ถึงการปฏิบัติงานของกรมฝนหลวงของพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อไป ซึ่งจะเป็นการปลูกฝังเด็กนักเรียนซึ่งไม่ใช้เพียงประเทศไทยประเทศเดียวเท่านั้น เมื่อสมเด็จพระเทพเสด็จฯไปยังประเทศมองโกเลียประธานาธิบดี ต้องการให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯช่วยเหลือในเรื่องของฝนหลวง เนื่องจากฝนที่ประเทศมองโกเลียฝนตกต่อปีเฉลี่ยอยู่ที่ 200 มิลลิเมตรน้อยมาก เมื่อเทียบกับประเทศไทยอยู่ที่ 1,400 มิลลิเมตรบริเวณภาคใต้และภาคตะวันออกฝนตกเฉลี่ยอยู่ที่ 2,000 มิลลิเมตร แต่ประเทศมองโกเลียยังถือว่าโชคดีเพราะยังมีน้ำเหลือใช้อยู่ เพราะมีน้ำที่ละลายจากหิมะ
 
สินชัย พึ่งตำบล นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร บอกว่า ปกติกรมฝนหลวงและการบินเกษตรจะมีการบินสำรวจพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อหาข้อมูลว่าบริเวณใดแล้งหรือต้องทำฝนหลวง สำหรับพื้นที่จว.เพชรบูรณ์มีการบรรยายเกี่ยวกับฝนหลวงที่โรงเรียนเพชรละครวิทยา อ.หนองไผ่ จว.เพชรบูรณ์  และโรงเรียนนี้เป็นแห่งแรกที่เปิดโครงการอบรมเยาวชนเรื่องฝนหลวง ในการบรรยายครั้งนั้นผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ให้ความสนใจในโครงการดังกล่าวประกอบกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้ทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่ง"ฝนหลวง"ถือเป็นโครงการที่มีความสำคัญ จึงได้ทำกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาและเผยแพร่พระราชกรณียกิจพระองค์ท่าน โดยโครงการนี้จะนำนักเรียนที่เรียนในสายวิทย์มาอบรม พัฒนา ฝึกทักษะให้เข้าใจโครงการทำฝนหลวงและพระอัจฉะริยะภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดจนเมื่อเสร็จสิ้นการอบรมแล้วนักเรียนจะได้ปฏิบัติการจริงนั่นก็คือการขึ้นบินจริงกับนักบิน เพื่อทำฝนหลวงว่าขั้นตอนการทำฝนหลวงเป็นอย่างไร นอกจากเด็ก  ๆ จะได้รู้วิธีการทำฝนหลวงแล้วก็จะได้เรียนรู้การวัดปริมาณน้ำฝนเมื่อเกิดฝนตกเพื่อรายงานให้กับกรมฝนหลวงฯได้รับทราบว่าผลจากการปฏิบัติไปนั้นมีฝนตกจริงปริมาณเท่าใด โดยยึดปริมาณฝนในพื้นที่นั้น ๆ โดยมีตัวอย่างการรายงานเมื่อวันที่ 13 มิถุนายนที่ผ่านมาเด็กได้รายงานปริมาณฝนตกจริงซึ่งวัดได้ 145 มล.ถือว่าเยอะและเป็นฝนฟ้าคะนอง  โดยการวัดปริมาณฝนดังกล่าวจะอยู่ในช่วงเวลา 7 โมงวันนี้-7โมงวันถัดไป การรายงานดังกล่าวเด็กได้ตั้งกลุ่มขึ้นมาทางไลน์คือ"ยุวชนสายฝนเพชรละคร"ซึ่งการเจาะกลุ่มเยาวชนเนื่องจากเด็ก  ๆ เข้าถึงเทคโนโลยีมากขึ้นและให้พวกเขานำสมาร์ทโฟนมาใช้ให้เป็นประโยชน์กับชีวิตประจำวันและช่วยให้ความรู้กับท้องถิ่นซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวซึ่งการอบรมโครงการนี้ เพื่อที่เราจะได้นำไปประมวลผลและวางแนวทางในการปฏิบัติของฝนหลวงต่อไป โดยให้นักเรียนเป็นเครือข่ายรายงานสถานการณ์ให้กรมฝนหลวงฯถือเป็นการสร้างเครือข่ายเยาวชนในการแจ้งข้อมูลข่าวสารอีกทาง
 
แม้ว่าเด็กจะได้เรียนรู้กระบวนการจริงแต่เริ่มแรกของการฝึกอบรมเด็ก  ๆ จะยังไม่เข้าใจในเรื่องเนื้อหา วิธีการที่ตนเองได้เรียนรู้มากนัก แต่นั่นไม่ใช่ปัญหาเพราะเด็ก มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิทยาศาตร์เช่นสารเคมีแต่ละตัวที่จะใช้ในการทำฝนหลวงว่าคืออะไร โดยเด็กจะหาแก้ปัญหาเองและเรียนรู้ด้วยตนเองประกอบไปด้วย  ซึ่งพอใจกับโครงการดังกล่าวเนื่องจากเป็นการพัฒนาเด็ก ให้เด็กได้เรียนรู้และเป็นการเผยแพร่โครงการในหลวงซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังมีแนวความคิดขยายไปยังโรงเรียนกาญจนาภิเษกที่ สิงห์บุรี อุทัยธานี และตั้งเป้าครอบคลุมทั่วประเทศ

 

จุดเริ่มต้นโครงการนี้ในส่วนของโรงเรียนเพชรละคร"ณัฐวัฒน์ อยู่สุข" รองผอ.โรงเรียนเพชรละครวิทยา บอกว่า  ก่อนหน้าที่จะมีการฝึกอบรมเด็กนักเรียนให้มีการเรียนรู้และเข้าใจความเป็นมาของฝนหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละคร โดยนายกฯได้แจ้งและประสานให้ทางโรงเรียนได้ทราบว่ามีโครงการฝนหลวงในการให้ความรู้กับเด็กนักเรียน โดยจะคัดเลือกนักเรียนสายวิทย์เพื่อฝึกฝนทักษะวิชาวิทยาศาสตร์ ไปเรียนรู้การปฏิบัติจริงหรือสืบทอดโครงการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ยั่งยืนต่อไปและให้เห็นถึงอัจฉริยะภาพในหลวง ผลจากการเข้าเรียนรู้เพื่อให้เด็กได้รู้ว่า โครงการนี้ได้รู้อะไร ทำอะไร ได้อะไร และเผยแพร่สิ่งที่พวกเขาได้อบรมมาได้อย่างไร ตลอดจนให้มีการออกแบบการทำฝนหลวงแบบวิทยาศาสตร์ด้วยตัวเอง  นอกจากนี้จะมีการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดการเรียนรู้การทำฝนหลวงที่โรงเรียนเพชรละครวิทยาเพื่อให้เป็นจุดศูนย์ถ่ายทอดพระปรีชาสามารถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
"พอใจที่เด็กได้องค์ความรู้และให้รู้ว่าในหลวงมีพระปรีชาสามารถ เด็กได้ถ่ายทอดความรู้ที่อบรมด้วยการใช้ในชีวิตจริง และมีแนวคิดจัดทำเป็นหลักสูตรการทำฝนหลวงเพื่อใช้เป็นแบบการเรียนการสอนในโรงเรียนด้วย"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การทำเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนอย่างง่าย

อุปกรณ์


1. ขวดน้ำโคคา โคล่า ขนาดใหญ่ 1 ขวด ปากขวดกว้างประมาณ 4 นิ้ว
2. ปูนพลาสเตอร์ 1 ถุง
3. กรรไกร 1 ด้าม
4. ไม้บรรทัด 1 อัน
5. ขาตั้งทำจากไม้ไผ่


ขั้นตอนการทำ


1 ตัดขวดน้ำส่วนบนคอขวดเป็น 2 ส่วนตามภาพ

2.ผสมปูนพลาสเตอร์ในภาชนะเพื่อเทลงในก้นขวดปรับระดับพื้นให้เสม

 

3.นำไม้บรรทัดมาจัดทำระดับมาตรฐานการวัดติดกับตัวเครื่องวัด

 

4.ติดมาตรวัดกับตัวขวดน้ำที่เทปูนพลาสเตอร์แห้เรียบร้อยแล้ว


5.ติดตั้งเข้ากับขาตั้ง

 

ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นฝนหลวงผ่าน http://www.moac.go.th/main.php?filename=appFonluang หรือทางมือถือผ่าน Play สโตร์ แล้วพิมพ์คำว่า "Fonluang" หรือ "ฝนหลวง" เพื่อตรวจสถาพอากาศ พื้นที่ฝนตก พื้นที่ในการทำฝน ปริมาณน้ำในเขื่อน และข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับฝนหลวง

        แนวทางการขอฝนหลวง

 

                                         

 

 

 

 

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
ณัฐรดา วันที่ : 29/07/2014 เวลา : 04.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nadrda
ถ้า "เรา" ไม่พึงมี  "ของเรา" จักมีมาแต่ไหน

เห็นด้วยกับคุณลูกเสือค่ะ

ความคิดเห็นที่ 1 ณัฐรดา ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ลูกเสือหมายเลข9 วันที่ : 28/07/2014 เวลา : 16.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chai
<<==แวะไปทัก..แล้วคุณจะรักหนุ่มคนนี้

น่าจะสอนเด็กทั่วประเทศเยอะๆ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

คาวบอย

44

View All
<< กรกฎาคม 2014 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    [ Add to my favorite ] [ X ]