• countrygirl
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : countrythai_girl@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-09-22
  • จำนวนเรื่อง : 222
  • จำนวนผู้ชม : 550422
  • ส่ง msg :
  • โหวต 163 คน
countrygirl
หญิงชาวบ้าน
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/countrygirl
วันอังคาร ที่ 10 มีนาคม 2558
Posted by countrygirl , ผู้อ่าน : 9003 , 16:28:52 น.  
หมวด : ท่องเที่ยว

พิมพ์หน้านี้
โหวต 7 คน ตาเรน , INDYLOVE และอีก 4 คนโหวตเรื่องนี้

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ประมาณ 107 ล้านไร่มีพื้นที่ทำนามากที่สุดในประเทศแต่ผลผลิตต่อไร่ต่ำเมื่อปเรียบเทียบกับภาคอื่น ๆ เนื่องจากต้องอาศัยน้ำฝนซึ่งปริมาณการกระจายตัวของฝนไม่แน่นอนดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ สูญเสียอินทรียวัตถุไปได้ง่ายและอีกร้อย 17 ของพื้นที่เป็นดินเค็ม วิธีการหนึ่งในการรักษาระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินการเพิ่มผลิตของพืชในพื้นที่ดินเค็มคือการเพิ่ม อินทรียวัตถุและธาตุอาหารพืช โดยเฉพาะธาตุไนโตรเจนให้แก่ดินแต่เนื่องจากปุ๋ยไนโตรเจนราคาแพงเกษตรกรมีฐานะยากจนไม่สามารถซื้อมาใช้ให้เพียงพอกับความต้องการของพืชได้และมีปัญหาการขาดแคลนวัสดุที่จะใช้ทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด จึงเป็นวัสดุปรับปรุงดินเค็มที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุและธาตุไนโตรเจนแก่ดินเพราะมีราคาถูกเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้อินทรียวัตถุชนิดอื่นและไม่มีผลตกค้างที่เป็นผลดีต่อสภาพแวดล้อม ซึ่งปุ๋ยพืชสดคือพืชที่ปลูกสำหรับสับกลบในดิน เพื่อปรับปรุงดินเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดิน สามารถปลดปล่อยธาตุไนโตรเจนแก่พืชที่ปลูกตาม ซึ่งปุ๋ยพืชสดเช่น โสนอัฟริกัน  เป็นพืชตระกูลถั่วที่ทนเค็มที่ขึ้นได้ทั้งสภาพน้ำขัง และสภาพมีปมทั้งที่ราบและลำต้นสามารถตรึงไนโตรเจนได้จากดินและอากาศเจริญเติบโตเร็วให้มวลชีวภาพสูง ให้ไนโตรเจนปริมาณสูง ง่ายต่อการสับกลบ เพิ่มผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นประมาณ 30 - 35 เปอร์เซ็นต์และช่วยลดความเค็มของดินทางอ้อมคือปรับปรุงคุณสมบัติดินให้ร่วนซุ่ยโปร่งขึ้นทำให้การชะล้าง เกลือจากหน้าดินลงด้านล่างง่ายขึ้น ความเค็มดินลดลง นอกจากนี้ยังมีถั่วพร้าที่ใช้ปรับปรุงดินได้ด้วยแต่ควรปลูกในช่วงฤดูฝนก่อนปลูกข้าวเช่นปลายเมษายนถึงพฤษภาคม

 

จากปัญหาความเสื่อมโทรมของดินที่ใช้ในการปลูกพืชเศรษฐกิจต่าง ๆ มาเป็นเวลานานทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ จำเป็นต้องมีการปรับปรุงบำรุงดิน ทั้งโครงสร้างทางกายภาพเคมีและชีวภาพของดินให้ดีขึ้น เพื่อให้สามารถปลูกพืชได้อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานความพอเพียง ผลผลิตเพิ่มขึ้น และเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนดังนั้นจึงควรจัดกิจรรมรณรงค์ให้เกษตรกรได้เห็นถึงความสำคัญของการจัดการดินที่ถูกต้องและเหมาะสม การอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำในแบบที่เกษตรกรสามารถปฏิบัติเองได้ หากเกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจก็จักช่วยฟื้นฟูดินที่เสื่อมโทรมขาดการบำรุงรักษาให้กลับฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ดังเดิมได้ ทำให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินในการปลูกพืชได้อย่างเต็มศักยภาพนอกจากการใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักแล้ว ปุ๋ยพืชสดก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สะดวกในการดำเนินการพร้อมทั้งมีประสิทธิภาพในการฟื้นฟูดินการให้ธาตุอาหารพืช โดยเฉพาะธาตุไนโตรเจน ซึ่งตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่นเป็นตำบลที่มีการใช้เทคโนโลยีการไถกลบพืชปุ๋ยสดมาเป็นเวลานานแล้วเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2551และปลูกพืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) เพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์พร้อมทั้งจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์เมื่อปี พ.ศ.2550

                                               

สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5  ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลขัวเรียง  ได้จัดทำโครงการพัฒนที่ดินเพื่อสาธิตให้เห็นถึงความสำคัญและวิธีการไถกลบพืชปุ๋ยสด ในการเพิ่มธาตุอาหารในดิน เนื่องในปีดินสากล ปี 2558 นี้  ซึ่งก็เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการรักษ์ผืนแผ่นดินและตอบแทนผืนแผ่นดินด้วยการปรับปรุงบำรุงดิน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรได้รู้ถึงประโยชน์จากการไถกลบพืชปุ๋ยสด สาธิตวิธีการไถกลบพืชปุ๋ยสดที่ถูกต้องเหมาะสม และเกษตรกรสามารถนำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองได้ ให้เกษตรกรหันมาพึ่งตนเองในการพัฒนาพื้นที่ดินของตนเอง ตามแนวทาง  อย่างพอเพียงเนื่องในปีดินสากล ปี2558  โดยจะเน้นกลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกรที่เข้าร่วมงานจำนวน 300 ราย ได้รับความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงดิน ทั้งด้าน การใช้ปุ๋ยอินทรีย์การไถกลบพืชปุ๋ยสดการผลิตและการจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์

การตรวจความชื้นของเมล็ดพันธุ์

                                              

กรมพัฒนาที่ดินได้ จัดสรรงบประมาณในการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้กับ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5  ซึ่งประกอบไปด้วย“โครงการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ประกอบด้วยพืชปุ๋ยสดแต่ละชนิด ทำการผลิตเมล็ดพันธุ์ แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์”  และ “โครงการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์หลักการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดและรับซื้อคืน”ในปีงบประมาณ 2551 - 2552 ซึ่งดำเนินการในพื้นที่ งานผลิตพันธุ์พืชเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ บ้านโสกขุ่น ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม นั้น  ได้ผลผลิตโดยเฉพาะในกิจกรรม การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์หลัก นักวิชาการฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์หลัก ซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์ดี (F1) ไว้ดำเนินการขยายพันธุ์และคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ต่อในปีงบประมาณต่อไปอีกด้วย ซึ่งการดำเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์หลักจำเป็นต้องมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ดีที่สมบูรณ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ

กิจกรรมรวมทั้งการจัดตั้งเครือข่ายเกษตรกร ที่สนใจในการทำธนาคารเมล็ดพันธุ์ ในปีงบประมาณ 2558 ซึ่งประกอบไปด้วยการ จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่งานผลิตเมล็ดพันธุ์หลัก/ขยาย บ้านโสกขุ่น ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม  การปรับปรุงพื้นที่ลานตากเมล็ดพันธุ์ และห้องเย็นเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์หลัก จำนวน 2 ห้อง  การวิจัยและทดสอบการปรับปรุงชนิดและพันธุ์พืชปุ๋ยสดเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์หลักและเมล็ดพันธุ์ขยาย  ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดในพื้นที่เกษตรกรเป้าหมาย ปีงบประมาณ 2558 ถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตเมล็ดพันธุ์หลัก เมล็ดพันธุ์ขยายและส่งเสริมให้กับเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ปรับปรุงบำรุงดิน พื้นที่เป้าหมายสพข.5 แผนรับซื้อคืนเมล็ดพันธุ์จากเกษตรกร ให้พื้นที่เป้าหมาย และการคิดตามประเมินผลพื้นที่เป้าหมาย                               

                                                  
 

บทบาทสำคัญในการปรับปรุงบำรุงดินโยงใยเกี่ยวข้องไปถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบเช่นศูนย์ปรับปรุงและควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ขอนแก่น ที่นี่จะจะรับซื้อเมล็ดพันธุ์จากเกษตรกรด้วยการให้นักวิชาการมาคัดเลือกเมล็ดพันธุ์รับซื้อความชื้นไม่เกิน 14 เปอร์เซ็นต์ และให้เกษตกรยืมไปใช้เช่นเมื่อยืม 10 กก.อาจคืน 12 กก. หากเป็นเมล็ดพันธุ์หายาก สำหรับการปลูกเมล็ดพันธุ์ปุุ๋ยพืสดนั้นขั้นการตอนปลูกจะให้นักวิชาการออกไปแนะนำกับเกษตรกร ตลอดจนขั้นตอนการบรรจุถุง  การทำความสะอาด และการทดลองนำเมล็ดพันธุ์ไปปลูกเพื่อดูเปอร์เซ็นต์ความงอก ดูความสมบูรณ์ซึ่งต้องมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ การเจือปนต้องไม่เกิน15 เปอร์เซ็นต์ หากเกินถือว่าตกเกรด โดยแต่ละกระสอบจะบรรจุ 50 กก.ต่อกระสอบ  สำหรับการทำเป็นปุ๋ยพืชสดและเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการบำรุงดินโดย  1 กก.ของเมล็ดพันธุ์พืชสามารถหว่านได้ 1 ไร่ แต่ก็อยู่ที่ปุ่ยพืชสดแต่ละชนิด

                                                   

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีปัญหาเรื่องดินเค็มซึ่งปุ๋ยพืชสดช่วยในการปรับปรุงดินมีปัญหาการผลิตเมล็ดพันธุ์ยังไม่เพียงพอกับการทำปุ๋ยพืสสดจึงต้องมีการส่งเสริมให้ปลูกเมล็ดพันธุ์ไปปลูกในพื้นที่ของเกษตรกรเอง สำหรับกรมพัฒนาที่ดินจะต้องซื้อเมล็ดพันธุ์และไปแจกให้กับเกษตรกร ประมาณ 10 ล้านบาทต่อปีแต่หากส่งสริมให้เกษตรกรปลูกเองจากเดิมกรมไปซื้อเมล็ดพันธุ์จากเอกชนแต่แทนที่จะเอาเงินไปให้เอกชนก็ให้เกษตรกรโดยการรับซื้อเมล็ดพันธุ์จากเกษตกรและได้เกิดองค์ความรู้  โดยพืชที่เกษตรเลือกซื้อเช่น ปอเทือง โสนแอฟริกัน ถั่วพร้า ถั่วพุ่ม กระถินเทพา  ที่เป็นปุ๋ยพืชสดในการแก้ปัญหาดินเค็มเช่น แต่มีข้อจำกัดสำหรับโสนแอฟริกันผลิตยากและต้องปลูกในที่ดินเค็มจัด สำหรับปอเทืองมีการผลิตเมล็ดพันธุ์ได้ประมาณ 600 - 700 ตันต่อปี แต่มีความต้องการ 1000 ตันมีการรับซื้อที่ 16 - 20 บาทต่อ กก.  และปลูกกันมากกว่าโสนแอฟริกันที่มีปริมาณเพียง 40-50 ตันในพื้นที่มหาสารคาม กาฬสินธุ์  ขอนแก่น แต่ได้ตั้งเป้าไว้ที่  200 ตันในเวลา 5 ปี ด้วยการประกันราคารับซื้อ 30 บาทต่อกก.

ตัวอย่างสำหรับเกษตรกรบางรายที่เริ่มหันเหตัวเองมาปลูกปุ๋ยพืชสดเช่นปอเทืองนั้นบอกว่าเมื่อประมาณ 8 ปีที่ผ่านมามีการานมาไม่ค่อยเข้าใจมากนักว่าพืชดังกล่าวจะเป็นปุ๋ยได้อย่างไรเพราะที่ผ่านมาการทำนาจะใช้ปุ๋ยเคมีมาโดยตลอด และปลูกข้าวนาปีข้าวเช่นเหนียว  ข้าวหอมมะลิ เป็นต้น ซึ่งต้นทุนแต่เดิมจะมีค่ารถไถ 500 ปุ๋ย 10 กระสอบต่อไร่ ช่วงที่เริ่มปลูกปอเทืองแม้ว่าจะทุนเองทุกอย่างแต่ขอใช้ที่นาของเพื่อนบ้านแต่ไม่ได้รับการยอมรับเพราะไม่ทราบว่าปอเทืองคืออะไรมีคุณ มีโทษอย่างไร  เนื่องจากไม่มีการให้ความรู้ที่ดีพอ แต่หลังจากนั้นที่ได้มีการปลูกปอเทืองเป็นปุ๋ยพืชสด บำรุงดินได้เห็นความแตกต่างเช่นข้าวได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น ต้นทุนการผลิตลดลง  เป็นต้น

                                                      

                                                       

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
INDYLOVE วันที่ : 11/03/2015 เวลา : 13.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/loveindy
บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับความทรงจำความประทับใจ ประสบการณ์ในการท่องเที่ยว และอาหาร

เคยเห็นทุ่งปอเทีองใหญ่มากที่ “โครงการช่างหัวมัน” จ.เพชรบุรีค่ะ
พึ่งรู้ว่าเขาเอามาใช้ประโยชน์อะไร ขอบคุณสำหรับความรู้ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
ครูแดง วันที่ : 11/03/2015 เวลา : 10.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/krudang

ดอกปอเทืองสวยยยย....ปลูกมากๆ ได้ประโยชน์ โลกสวยงามค่ะ

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
ลุงชาติ วันที่ : 11/03/2015 เวลา : 08.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/loongchat
http://www.facebook.com/lungchati

น่าสนใจมากทีเดียวครับ
ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆครับ

ความคิดเห็นที่ 5 ครูแดง ถูกใจสิ่งนี้ (1)
Chaoying วันที่ : 11/03/2015 เวลา : 06.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Chaoying

ทางการ เช่น อบต. อบจ. น่าจะส่งเสริมการปลูกปอเทืองในพื้นที่ว่างๆ ตามบริเวณข้างถนน..สะพานยกระดับข้ามแยกให้ดูสวยงาม..และส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกในไร่ให้แพร่หลาย เพราะพื้นดินส่วนมากเสียหายจากการใช้ปุ๋ยเคมีมามากแล้ว..ปอเทือง..นับว่าพืชนำโชค ทีเดียวเลยนะคะ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
แม่หมี วันที่ : 10/03/2015 เวลา : 19.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mamaomme

ไร่ปอเทืองสวย

เพิ่งรู้จักปอเทิองก็จากที่บล็อกนี้แหล่ะ

มีประโยชน์มากจริงๆ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
ลูกเสือหมายเลข9 วันที่ : 10/03/2015 เวลา : 17.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chai
<<==แวะไปทัก..แล้วคุณจะรักหนุ่มคนนี้

น่าสนใจมาก

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
BlueHill วันที่ : 10/03/2015 เวลา : 16.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

ไร่ปอเทืองบางแห่ง กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะ
คนไปถ่ายภาพทุ่งสีเหลืองกันมาก

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
BlueHill วันที่ : 10/03/2015 เวลา : 16.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

ไร่ปอเทืองบางแห่ง กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะ
คนไปถ่ายภาพทุ่งสีเหลืองกันมาก

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

คาวบอย

44

View All
<< มีนาคม 2015 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        [ Add to my favorite ] [ X ]