• countrygirl
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : countrythai_girl@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-09-22
  • จำนวนเรื่อง : 222
  • จำนวนผู้ชม : 550424
  • ส่ง msg :
  • โหวต 163 คน
countrygirl
หญิงชาวบ้าน
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/countrygirl
วันพุธ ที่ 10 มิถุนายน 2558
Posted by countrygirl , ผู้อ่าน : 2163 , 16:32:40 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน BlueHill โหวตเรื่องนี้

 

Photobucket - Video and Image Hosting

 

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงส่งเสริมการรวมกลุ่มทำงานของประชาชนตั้งแต่ก่อนปี พ.ศ. ๒๕๐๕ โดยทรงส่งเสริมอย่างเป็นขั้นตอนโดยในปี พ.ศ.๒๕๐๕-๒๕๑๓ ทรงจัดตั้งกลุ่มสวนผักชะอำ และเริ่มโครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพงจนพัฒนาสู่การใช้วิธีการสหกรณ์ในการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกัน โดยทรงพระราชทานทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๑๔ หลังจากนั้นมีการแพร่ขยายระบบสหกรณ์ ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั่วประเทศ โดยทรงมีพระราชดำรัสเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๒๑ ณ สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง อธิบายความหมายสหกรณ์ว่า “...สห ก็ด้วยกัน กรณ์ ก็ ทำงาน สหกรณ์แปลว่า ร่วมกันอยู่ ร่วมกันทำงานด้วยกัน”


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตามรอยพระยุคลบาท โดยทรงรับสั่งกับอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (นายเสงี่ยม มาหมื่นไวย) เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๓๔ ให้มีการจัดการเรียนรู้วิชาการสหกรณ์ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  การส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของกรมส่งเสริมสหกรณ์นั้น ในพระราชนิพนธ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หนังสือ สืบสานพระราชปณิธาน สามทศวรรษจรัสหล้า การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ระบุว่า 


 “เรื่องสหกรณ์โรงเรียน (เริ่ม พ.ศ.๒๕๓๔) ก็เป็นงานหนึ่งที่ข้าพเจ้าพยายามจัดให้มีขึ้นทุกแห่งเมื่อเริ่มโครงการข้าพเจ้ากำชับไว้ว่าผลผลิตที่เกิดจากงานเกษตรห้ามขายเด็ดขาด ต้องให้นักเรียนรับประทานเพื่อบำรุงร่างกาย ซึ่งเป็นจุดประสงค์หลักของโครงการ ถึงแม้ว่าจะมีปริมาณเกินกว่าที่จะบริโภคได้หมด ก็ให้ทำการถนอมอาหารเก็บไว้ หรือแจกให้นักเรียนไปรับประทานที่บ้าน ต่อมาเมื่อโครงการประสบความสำเร็จพอสมควรแล้วก็ยอมให้ขายได้ส่วนหนึ่งเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนให้โครงการบางส่วนเลี้ยงตัวเองได้ ทั้งนี้ต้องไม่ให้มีผลกระทบต่อภาวะโภชนาการ เมื่อมีที่ตั้งโรงเรียน ตชด.มากที่สุดก็คือ ระบบสหกรณ์ เพราะแต่ละคนมีเงินน้อย เมื่อร่วมกันจึงพอลงทุนธุรกิจใดๆ ได้ ในหนังสือเรียนชั้นประถมศึกษา ก็มีบทที่ว่าด้วยการสหกรณ์อยู่แล้ว จึงสนับสนุนให้มีการปฏิบัติจริงในโรงเรียน กรมส่งเสริมสหกรณ์ (สหกรณ์จังหวัด สหกรณ์อำเภอ) ได้มาช่วยจัดกิจกรรมสหกรณ์โดยให้สหกรณ์ (จริง ๆ ) ที่อยู่ใกล้เคียง ช่วยเป็นพี่เลี้ยงดูแลแนะนำให้กรรมการสหกรณ์เด็กนักเรียนไปดูงานถ้าเป็นไปได้...”

 

สำหรับงานวันสหกรณ์นักเรียนได้จัดกิจกรรมหลายอย่างทั้งการให้ความรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน นิทรรศการสื่อการสอนสหกรณ์ในโรงเรียน การโต้วาที การประกวดผลงานการบันทึกรายงานการประชุมสหกรณ์นักเรียนและการบันทึกบัญชี  การประกวดเรียงความ  วาดภาพ ประกวดชุมชนมีส่วนร่วม ร้องเพลง ประกวดผลิตภัณฑ์สมาชิกสหกรณ์นักเรียน หนึ่งตัวอย่างของโรงเรียนที่ได้มีระบบสหกรณ์และมีการผลิตน้ำยาชีวภาพอเนกประสงค์ของสหกรณ์การผลิตโรงเรียนลอยสายอนุสรณ์"คุณครูอังคณา ปานเล็ก"บอก ว่า เริ่มต้นจากผู้ปกครองนักเรียนมาที่โรงเรียนเพื่อรับ-ส่งบุตรหลานและได้เห็น สภาพของห้องน้ำ ภายในโรงเรียนไม่ค่อยสะอาดและมีกลิ่นเหม็นจึงมีแนวคิดที่จะทำอย่างไรให้ห้อง น้ำโรงเรียนมีความสะอาดและไม่มีกลิ่นเหม็นน่าใช้มากขึ้น จึงได้มีการฝึกสอนการทำน้ำยาชีวภาพอเนกประสงค์ขึ้นในโรงเรียนเพื่อให้นักรี ยนได้มีความรู้ประกอบกับนำไปใช้งานในโรงเรียนได้ด้วย จาก จุดเริ่มตรงนี้ทางโรงเรียนนอกจากจะผลิตและใช้กันเองแล้วยังจำหน่ายให้กับ บุคคลภายนอกทั้งคณะผู้ปกครองตลอดจนมีเอกชนบางรายจ้างให้ผลิต สำหรับน้ำยาดังกล่าวปลอดภัยจากสารเคมีไม่มีอันตราย ทั้งเป็นการสร้างการเรียนรู้ให้กับบุคลลากรในโรงเรียนโดยเฉพาะเด็กนักเรียน ด้วย อีกหนึ่งโรงเรียนที่ได้นำระบบสหกรณ์มาใช้ในโรงเรียนคือโรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม จัดตั้งเมื่อปี 2528 เพื่อปลูกฝังคุณค่าอุดมการณ์แก่คณุและนักเรียน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากสำนักพระราชวังมาดูงานได้ชื่นชมว่ามีการจัดการสหกรณ์อย่างเป็นระบบ จึงขอให้เข้าร่วมโรงการเสริมส้รางศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ โรงเรียนแห่งนี้ได้รับเลือกเป็นสถานศึกษาพอเพียงจึงได้บูรณาการสหกรณ์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยนำหลักคิดมาใช้ในการจัดการการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและตระหนักถึงคุณค่าของสหกรณ์

ปัจจุบันมีโรงเรียนที่กรมฯ ให้การสนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ทั้งหมดจำนวน 49 จังหวัด 2 พื้นที่ จำนวนสถานศึกษาทั้งหมด 455 แห่ง ดังนี้  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน รวม 39 จังหวัด 177 แห่ง  (ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดน 2 จังหวัด คือ แม่ฮ่องสอนและตาก รวม 15 แห่ง) โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวม27 จังหวัด 176 แห่ง โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม รวม 4 จังหวัด (สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) 14 แห่ง  โรงเรียนพระปริยัติธรรม (น่าน เชียงราย ตาก แพร่ พะเยา สิงห์บุรี) รวม 6 จังหวัด 54 แห่ง  โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (พื้นที่ 1-2) 26 แห่ง  โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 2 จังหวัด (ตาก ระนอง) 8 แห่ง 
     แนวพระราชดำริในการส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียนได้ดำเนินการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๔ มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการกว่า ๒๓ ปีมานี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงให้ความสำคัญติดตามการดำเนินงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้วยพระองค์เอง ทรงมีพระราชดำรัส พระราชกระแส ทรงพระราชนิพนธ์ ทรงเป็นองค์บรรยาย ทรงมีพระจริยาวัตรที่ทรงจัดบันทึก รวมทั้งได้พระราชทานคำแนะนำอันทรงคุณค่าแก่ผู้เกี่ยวข้อง ในการส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียนตามพระราชดำริในโอกาสต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรียนการสอนการสหกรณ์ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และเข้าใจการทำงานร่วมกันในระบบและวิธีการสหกรณ์ปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้และสามารถพัฒนาตนเองในการช่วยตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน (Self Help-Mutual Help) อันเป็นอุดมการณ์สหกรณ์ (Cooperative Ideology) สอนความรู้และเข้าใจระบบบัญชีและสามารถทำบัญชีของสหกรณ์ได้และรู้จักใช้บัญชีให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนากิจกรรมสหกรณ์ และสามารถนำไปขยายผลทำบัญชีฟาร์มของโรงเรียน บัญชีรับ-จ่ายของตัวและบัญชีครัวเรือนของครอบครัว เพื่อการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องของนักเรียนและครอบครัว บรูณาการกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนกับกิจกรรมโครงการอื่นๆ ได้แก่ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน การส่งเสริมอาชีพเยาวชนในท้องถิ่น โดยการรวมซื้อ (Purchasing Activity) หรือจัดหาปัจจัยการผลิตตามความต้องการ รวมทั้ง รวมขาย (Marketing Activity) ผลผลิตการเกษตรให้แก่โรงครัวของโรงเรียน หากมีผลผลิตเหลือก็ทำการจำหน่ายในชุมชน


เพิ่มพูนความรู้และทักษะให้แก่นักเรียนทางด้านภาษาไทยและคณิตศาสตร์ ด้วยการบูรณาการการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์กับการเรียนการสอนการประชุม การบันทึกรายงานการประชุม การบัญชี การตั้งราคาสินค้า การจ่ายเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนของกิจกรรมสหกรณ์ เป็นต้น ปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย ความซื่อสัตย์ ความประหยัดและความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น  ทำการวัดผลประเมินผลการปฏิบัติงานที่นักเรียนได้รับทั้งผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ๘.พัฒนากิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อเพิ่มโอกาสคนในชุมชนเข้าถึงความรู้การสหกรณ์อีกทางหนึ่ง เพื่อให้เกิดความคิดในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม โดยการรวมกันจัดตั้งกลุ่มที่ดำเนินการด้วยหลักและวิธีการสหกรณ์หรือจัดตั้งสหกรณ์ หรือสมัครเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มหรือสหกรณ์ที่มีอยู่แล้วในพื้นที่

 

 

 

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
BlueHill วันที่ : 12/06/2015 เวลา : 09.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

ถ้าระบบสหกรณ์แข็งแกร่ง จะลดผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำไปได้มากทีเดียวครับ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

คาวบอย

44

View All
<< มิถุนายน 2015 >>
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        [ Add to my favorite ] [ X ]