• countrygirl
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : countrythai_girl@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-09-22
  • จำนวนเรื่อง : 222
  • จำนวนผู้ชม : 550424
  • ส่ง msg :
  • โหวต 163 คน
countrygirl
หญิงชาวบ้าน
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/countrygirl
วันศุกร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2558
Posted by countrygirl , ผู้อ่าน : 1643 , 12:42:26 น.  
หมวด : เกษตรกรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 5 คน ni_gul , NN1234 และอีก 2 คนโหวตเรื่องนี้

 

เมื่อปี 2542 กรมป่าไม้ได้อนุญาตให้ทบวงมหาวิทยาลัยใช้พื้นที่ของกรมป่าไม้ในเขตตำบลแม่กาและตำบลแม่นาเรือจำนวน 5,310 ไร่ เพื่อก่อสร้างมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา (ในปี พ.ศ. 2553 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นมหหาวิทยาลัยพะเยา) ส่งผลให้เขตปฏิรูปที่ดินในเขตตำบลแม่การายล้อมรอบที่ตั้งมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อมีชุมชนการศึกษาขนาดใหญ่เกิดขึ้นมา จากเดิมเป็นพื้นที่เกษตรกรรมมาเป็นพื้นที่เพื่อการพานิชย์ การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนจึงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อรองรับความต้องการของนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย จากภายในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยก็กระจายออกสู่พื้นที่โดยรอบที่เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน มีการก่อสร้างหอพัก ร้านค้า ร้านอาหารเพิ่มขึ้นมากมาย เกษตรกรหลายรายเปลี่ยนจากการทำการเกษตรไปทำเป็นหอพัก ร้านค้า ร้านอาหาร

อีกทั้งมีบุคคลภายนอกเข้ามาหาซื้อที่ดินในเขต ส.ป.ก.เพื่อนำไปพัฒนาเป็นหอพัก การก่อสร้างเป็นไปอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่มีระเบียบ เกิดปัญหาในเรื่องความแออัด การสาธารณสุข ขณะที่หน่วยงานภาครัฐหลายแห่ง เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค และเทศบาลตาบลแม่กา ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เข้ามาจัดทำโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับความต้องการของชุมชน แต่มิได้ขออนุญาตกับสานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา กลายเป็นปัญหาความขัดแย้งระหว่างหน่วยงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การแก้ปัญหาชุมชนและภาคส่วนต่าง ๆ เช่น จังหวัดพะเยา สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา เทศบาลแม่กา มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ประกอบการในชุมชน เกษตกรในเขตปฏิรูปที่ดินและส่วนราชการอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ร่วมหารือกันหลายครั้ง จนได้ข้อสรุปเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา และอยู่ในขอบข่ายที่ ส.ป.ก. สามารถดำเนินการได้ตาม พรบ.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 มาตรา 30 (วรรคห้า) ความว่า “ให้ ส.ป.ก. มีอำนาจจัดที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพย์ให้แก่บุคคลใดเช่า เช่าซื้อ หรือเข้าทำประโยชน์ เพื่อใช้สำหรับกิจการอื่นที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา”เป็นแนวทางในการแก้ปัญหา

โดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ1. การแบ่งพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินออกเป็น 3 เขต คือ เขตพัฒนา เขตกันชน และเขตอนุรักษ์หรือคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม 2.การตรวจสอบสิทธิการถือครองที่ดิน และการใช้ประโยชน์ในที่ดินใหม่ทั้งหมด ผลจากการตรวจสอบพบว่า เกษตรกรบางส่วนทำผิดระเบียบ นำพื้นที่ที่เคยทำการเกษตรไปทำเป็นกิจการหอพัก ร้านค้า และร้านอาหาร เกษตรกรบางส่วนก็ให้บุคคลอื่นมาใช้ประโยชน์ในที่ดิน(ลักษณะของการเช่า)เพื่อทำธุรกิจ และอีกส่วนหนึ่งคือขายที่ดินให้บุคคลภายนอกเพื่อทำกิจการหอพัก 3.การจัดที่ดิน สำหรับที่ดินส่วนที่เป็นบ้านพักอาศัยและแปลงเกษตรกรรมสำหรับเกษตรกร ได้อนุญาตให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ตามกระบวนการจัดที่ดินของ ส.ป.ก. ส่วนกิจการอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากเกษตรกรรม ที่เป็นกิจการที่สนับสนุนและเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดิน เช่น หอพัก ร้านค้า ร้านอาหาร กิจการสาธารณูปโภคให้เกษตรกร บุคคลยื่นคำร้องขอเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินได้โดยทำเป็นสัญญาเช่าที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพย์ โดยจัดเก็บค่าเช่าในอัตราร้อยละ 3 ของราคาประเมินกรมธนารักษ์

 "สรรเสริญ อัจจุตมานัส"เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ระบุว่า ปัจจุบันมีพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินหลายแห่งที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนที่อยู่บริเวณรอบ ๆ เขตปฏิรูปที่ดิน ส่งผลให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินบางรายหันไปประกอบอาชีพอื่นที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน รวมไปถึงการซื้อขายเปลี่ยนมือที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินอย่างไม่ถูกกฎหมาย ในหลายพื้นที่เกิดปัญหาขึ้นมาแล้วกำลังอยู่ในระหว่างการแก้ไข เช่น เขตปฏิรูปที่ดินอำเภอวังน้ำเขียว และอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดนครรราชสีมา ในหลายพื้นที่เป็นด่านการค้าชายแดนที่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งในอนาคตจะถูกพัฒนาเป็นด่านการค้าชายแดนเต็มรูปแบบ เช่น ด่านสะเดา จังหวัดสงขลา ด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด่านเชียงของ จังหวัดเชียงราย จำเป็นต้องมีการศึกษา เพื่อหาแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมของแต่ละพื้นที่ สำหรับพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินที่เกิดปัญหาและได้รับการแก้ไขจนเกือบจะลุล่วงไปแล้วคือ เขตปฏิรูปที่ดินในพื้นที่ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา หรือที่เรียกว่า “พะเยาโมเดล” ซึ่งเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) คาดหวังว่าจะเป็นต้นแบบที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินแห่งอื่นๆต่อไป

 


"จุดสำคัญประการหนึ่งของโครงการปฎิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสิทธิและการทำประโยชน์ในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดินกรณีพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยพะเยาได้ให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร จัดการ การกำหนดขอบเขต แนวทางการพัฒนา การอนุญาตและการคุ้มครองพื้นที่ตลอดจนจากหลายหน่วยงานซึ่งเห็นตรงกันว่า เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายที่ถูกต้อง ด้วยความร่วมมือทุกภาคส่วนโดยสำนักโยธาและการผังเมืองจว.พะเยาจะเข้ามามีบทบาทในการกำหนดผังเมืองเพื่อให้การพมนาเป็นไปอย่างมีระบบและเป็นชุมชนที่ดีในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่จะไม่มีการขยายตัวอย่างไร้การควบคุม"

 

 

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ลูกเสือหมายเลข9 วันที่ : 10/07/2015 เวลา : 13.46 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chai
<<==แวะไปทัก..แล้วคุณจะรักหนุ่มคนนี้

ถ้าทำเพื่อประชาชนได้ผล น่าจะเป็นต้นแบบให้อีกหลายพื้นที่

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

คาวบอย

44

View All
<< กรกฎาคม 2015 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  [ Add to my favorite ] [ X ]