• countrygirl
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : countrythai_girl@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-09-22
  • จำนวนเรื่อง : 222
  • จำนวนผู้ชม : 550424
  • ส่ง msg :
  • โหวต 163 คน
countrygirl
หญิงชาวบ้าน
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/countrygirl
วันอังคาร ที่ 8 กันยายน 2558
Posted by countrygirl , ผู้อ่าน : 2176 , 13:12:31 น.  
หมวด : เกษตรกรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 6 คน pooklookclub , แม่หมี และอีก 3 คนโหวตเรื่องนี้

 

"ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง-ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"ประโยคดังกล่าวคนไทยล้วนคุ้นชินคนไทยเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกลทางด้านการเกษตรตลอดจนแนวทางและวิถีดำเนินชีวิตของปวงชนชาวไทยพระองค์ได้พระราชทานและมีแนวพระราชดำริมากมายอันเกี่ยวข้องกับ"ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"เพื่อให้ทุกคนน้อมนำไปปฏิบัติทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชนโดยทั่วไป โดยการกำหนดแผน ยุทธศาสตร์ในรูปแบบต่าง ๆ กันออกไปแต่จุดมุ่งหมายนั่นก็คือการเป็นอยู่แบบพอเพียง หลายหน่วยงานนำเอาหลักดังกล่าวไปวางแผนและดำเนินการให้ประชาชนในหลายพื้นที่ พร้อมสอดแทรกยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องไปพร้อม ๆ กัน

แม้ภาคการเกษตรแม้จะมีบทบบาทในการพัฒนาประเทศแต่ปัญหาหลักคือต้นทุนและเสถียรภาพราคาสินค้าซึ่งเกิดจากกลไกตลาด การบริหารอุปสงค์ ของสินค้าเกษตรไม่เหมาะสมราคาสินค้าเกษตรตำต่ำสร้างปัญหาให้เกษตรกรอย่างมาก การประกาศกำหนดเขตพื้นที่เพาะปลุูกไม่เหมาะสม ที่สำคัญเกษตรกรมีส่วนร่วมในกระบวนการกำหนดแนวเขตการเพาะปลูกน้อยมาก ทำให้เกษตรกรขาดความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อให้ประสบผลสำเร็จ สภาเกษตรกรแห่งชาติได้วิเคราะห์และเห็นว่าหากจะขับเคลื่อนให้ประสบผลสำเร็จได้ต้องอาศัยฐานของเกษตรกรในแต่ละพื้นที่เป็นหลักซึ่งจะช่วยผลักดันการมีส่วนร่วมของเกษตรกรจากล่างสู่บน จึงได้กำหนดกรอบแนวคิดให้เกษตรกรในพื้นที่ระดับตำบล ได้มีส่วนร่วม สำรวจ วางแผนกำหนดแนวเขตการเพาะปลูกช่วยส่งเสริม บริหารจัดการกลไลอุปสงค์อุปทานสินค้าเกษตรอันจะส่งผลให้เกษตรกรมีความมั่นคงและมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม สร้างความปรองดองของคนในชุมชน แก้ปัญหาภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการสร้างตัวแบบการมีส่วนร่วมระหว่างเกษตรกร สภาเกษตรจังหวัดและหน่วยงานต่าง ๆ ในการสร้างความกินดีอยู่ดีให้แก่เกษตรกร

สำหรับการทำแผนพัฒนาการเกษตรสู่ความยั่งยืนโดยกระบวนการกำหนดแนวเขตการเพาะปลูกระดับตำบลนั้นได้มีการดำเนินการโดยโครงการนำร่องตำบลตามรอยพ่ออย่างพอเพียง ที่ตำบลหนองใหญ่ อ.เมืองจันทร์ จว.ศรีสะเกษ ได้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์และนโยบายการเกษตรตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 คือ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืนมุ่งรักษา ป้องกัน พื้นที่ที่มีศักยภาพทางการเกษตรให้เกษตกรรายย่อยมีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิทำกินในที่ดิน พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคการเกษตรฟื้นฟูและส่งเสริม ค่านิยมวัฒนธรรมที่ดี และวิถีชีวิตทางการเกษตรที่ใความสำคัญกับการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ ควบคุมและกำกับดูแลให้มีการนำเข้าและใช้สารเคมีทางการเกษตรที่ได้มาตรฐาน ปรับปรุงบริหารขั้นพื้นฐานเพื่อการผลิตให้ทั่วถึง ส่งเสริมการผลิตที่คงไว้ซึ่งความหลากหลายของพันธุ์พืชและสัตว์ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของประเทศ พัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เหมาะสมทางการเกษตร การใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง

อีกทั้งยังสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดจนห่วงโซ่การผลิต สนับสนุนการผลิตและบริการของชุมชนในการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร อาหาร และพลังงานให้สถาบันการศึกษาร่วมวิจัยและนำองค์ความรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยรการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้เกษตรกรสร้างแรงจูงใจให้เยาวชน เกษตรกรรุ่นใหม่ และแรงงานที่มีคุณภาพเข้าสู่อาชีพเกษตรกรรม พัฒนาสถาบันเกษตรกรรมและวิสาหกิจชุมชนให้เป็นกลไกสนับสนุนการพึ่งพาตนเอง เสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการนำเข้าสินค้าเกษตรและอาหารที่มีต้นทุนต่ำ

 

นอกจากนี้การส่งเสริมให้เกษตกรปลูกต้นไม้และปลูกป่าชุมชนโดยชุมชนและเพื่อชุมชนเพิ่มขึ้นส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเกษตรด้วยระบบเกษตรยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมของบุคคลและชุมชนสร้างเครือข่ายการผลิต การบริโภคที่เกื้อกูลกันในระดับชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ส่งเสริมการนำวัตถุดิบทางการเกษตรที่ผลิตได้ในชุมชนและที่เหลือใช้จากการเกษตรมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนในชุมชน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ให้เป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็งด้านอาหารให้กับเกษตรกรและชุมชน การวิจัยส่งเสริมผลิตพลังงงานจากพืชพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานชีวภาพ ปลูกจิตสำนึกในการใช้พลังงานชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพแลคุ้มค่า และยุทธศาสตร์หนึ่งที่มีความสำคัญคือการสนับสนุนบทบาทของเกษตรกร เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ภาคเอกชน และชุมชนมีส่วนร่วมกำหนดทิศทาง วางแผนการผลิตทางการเกษตร

เส้นไหมสีสดใส

จากแนวนโยบายดังกล่าวได้ถูกนำมาประยุกต์และปรับใช้อย่างค่อยเป็นค่อยไปกับชาวบ้านและเกษตรกรในตำบลหนองใหญ่ อ.เมืองจันทร์ จว.ศรีสะเกษ แห่งนี้ ที่มี 12 หมู่บ้าน จำนวน 3,604 หลังคาเรือน ประชากรหญิงชาย 3,948 คนเป็นตำบลหนึ่งที่สภาเกษตรได้เข้ามาขับเคลื่อนการปฏิรูปภาคเกษตรด้วยการน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาภาคการเกษตรกรรมให้สามารถดำรงอยู่ได้ด้วยความมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งจุดประสงค์ของผลสัมฤทธิ์ในความร่วมมือก็เพื่อสนับสนุนกระบวนการขับเคลื่อนวัฒนธรรมนำภาคเกษตรกรรม ฟื้นฟูอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น และบูรณาการหน่วยงานพัฒนาบทบาทผู้แทนเกษตรกรเครือข่ายสภาเกษตรกรหมู่บ้านและระดับตำบล การร่วมมือระหว่างกันในการขับเคลื่อนการปฏิรูปภาคการเกษตร พัฒนาภาคการเกษตรและการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมในท้องถิ่น

สำหรับตำบลหนองใหญ่มีพื้นที่ทั้งหมด 16,231.25 ไร่ การทำเกษตรประมาณร้อยละ 85 และประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยปลูกข้าวเป็นอันดับหนึ่ง และสร้างรายได้อันดับหนึ่งเช่นกัน คิดเป็นร้อยละ 85 ของรายได้รวมของครัวเรือนเกษตรกร และพืชอื่น เช่นหอมแดง กระเทียม พริก สวนยางพารา พืชผักต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการเลี้ยงสัตว์  เช่นสุกร โคพันธุ์พื้นเมือง กระบือพันธุ์พื้นเมือง ไก่ลูกผสม แต่ส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงเพื่อยังชีพ ไม่มีฟาร์มที่ได้รับรองมาตรฐานในตำบล นอกจากนี้ชาวบ้านที่นี่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปเป็นอาชีพรอง

ตำบลแห่งนี้ยังคงขาดแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการเลี้ยงสัตว์อย่างพอเพียง ปัญหาพันธุ์โคเนื้อที่ขาดการปรับปรุงสายพันธุ์ทำให้โคที่เลี้ยงแคระแกรนและอัตราการเกิดต่ำ ขาดแหล่งอาหาร ทุุ่งหญ้า ฟาง จึงได้ส่งเสริมให้ผสมเทียมโดยน้ำเชื้อพันธุ์โคเนื้อที่เหมาะสม ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชใช้น้ำน้อยเช่นพืชตระกูลถั่วช่วยสร้างรายได้และยังช่วยปรับปรุงบำรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ ตลอดจนการฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ จัดหาพันธุ์หญ้าเพื่อใช้ในการปลูกสร้างแหล่งอาหารให้โคเนื้อ การจัดหาแหล่งน้ำขนาดเล็กโดยการขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่ขาดแหล่งน้ำธรรมชาติ ยังรวมไปถึงการตั้งธนาคารและกองทุนพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์โคให้เกษตรกรได้หมุนเวียนการเพาะปลูกและทำปศุสัตว์ การก่อสร้างโรงงานปุ๋ยอินทรีย์ของตำบล

 

ผ้าไหมสีสดสวย

 

"ตำบลหนองใหญ่ได้ทำการเกษตรอื่น ๆ โดยเป็นตำบลต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียงโดยส่งเสริมให้เกษตรกรน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการประกอบอาชีพและดำรงชีพ ได้แก่การทำเกษตรทฤษฏีใหม่ 150 ครัวเรือน ออกประกาศพื้นที่ปลอดยาฆ่าหญ้า 12,500 ไร่ จำนวน 870 ครัวเรือน แห่งแรกของจว.ศรีสะเกษ การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้(ปลูกในกระถาง) สร้างความสามัคคี ปรองดอง และเกษตรกรมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน"

แม้เป็นเพียงตำบลเล็ก ๆ แต่ถือว่าชาวบ้านและเกษตรกรได้พยายามปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของตนเองเพื่อให้ดำรงตนอยู่ได้อย่างพอเพียงท่ามกลางกระแสและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของโลกในปัจจุบัน ด้วยการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมานำทางภายใต้ชื่อเทศบาลตำบลหนองใหญ่ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
แม่หมี วันที่ : 09/09/2015 เวลา : 19.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mamaomme

แม้เป็นตำบลเล็กๆ แต่ก็เข้มแข็งที่มุ่งมั่นปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
นักเดินทางตัวเขื่อง วันที่ : 09/09/2015 เวลา : 13.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/navigaty

พ่อหลวงของเราน่าเดินตามที่สุดในโลกค่ะ..

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ปวิภา วันที่ : 09/09/2015 เวลา : 08.49 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pavipa
ปวิภา วัฒนวราสิน...@ บูชาคนดี...ไว้เชิดชู...แผ่นดินไทย @ 

...และด้วยความภาคภูมิใจในแผ่นดินเกิดของตนเอง...

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

คาวบอย

44

View All
<< กันยายน 2015 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      [ Add to my favorite ] [ X ]