• countrygirl
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : countrythai_girl@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-09-22
  • จำนวนเรื่อง : 230
  • จำนวนผู้ชม : 566240
  • ส่ง msg :
  • โหวต 163 คน
countrygirl
หญิงชาวบ้าน
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/countrygirl
วันเสาร์ ที่ 12 กันยายน 2558
Posted by countrygirl , ผู้อ่าน : 2153 , 15:30:54 น.  
หมวด : เกษตรกรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน BlueHill โหวตเรื่องนี้

        

"ทฤษฏีใหม่เป็นวิธีการปฏิบัติการเกษตรอีกแนวทางหนึ่งที่คิดค้นขึ้นสำหรับเกษตรกรที่มีที่ดินจำนวนน้อย วิธีนี้ได้ทดลองปฏิบัติขั้นแรกมานานพอสมควรและได้ผลที่น่าพอใจระดัหบนึ่งคือเกษตรกรมีข้าวบริโภคพอเพียงตลอดปีมีรายได้พอเลี้ยงตัวเองได้ ต่อไปหากจะให้ได้ผลที่ยิ่งสมบูรณ์ขึ้นในขั้นที่สองก็จะต้องรวมกันในรูปกลุ่มหรือสหกรณ์ด้วยความร่วมมือของหน่วยราชการ มูลนิธิเอกชน เพื่อช่วยเหลือในด้านการผลิต การตลาด การเป็นอยู่ต่างๆ และในขั้นที่สามจะต้องร่วมมือกับสถาบันการเงินและการพลังงานเพื่อช่วยเหลือด้านการจัดตั้งและบริหารโรงสี ร้านสหกรณ์ รวมทั้งสนับสนุนการลงทุน"พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ ณ สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ วันที่ 23 กุมพาพันธ์ 2538

จากแนวพระราชดำริทฤษฏีใหม่ดังกล่าวจึงเป็นการก่อเกิดแนวคิดการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมที่มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตของตนเองพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนเป็นอันดับแรก เกษตรอุตสาหกรรมมีผู้ประกอบการเป็นเจ้าของวัตถุดิบจำนวนมากโดยกระบวนการสร้างความร่วมมือ การช่วยเหลือและแบ่งปันกันมีระบบการจัดการโดยมวลชนหรือคนส่วนใหญ่มีส่วนร่วม และเมื่อปี 2540 ยุคของการน้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาพลังงานทดแทน มาใช้ในการพัฒนาประเทศเกิดการศึกษาพัฒนาการใช้พลังงานจากพืช ทำให้มันสำปะหลังจากที่เป็นพืชอาหารสัตว์ได้เพิ่มบาทบาทสามารถนำมาผลิตเป็นพืชพลังงานทดแทนเป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลใช้เป็นส่วนผสมในน้ำมันเบนซินซึ่ง 10 ปีที่ผ่านมาราคาน้ำมันดิบในตลาดสูงขึ้น ทำให้ต้นทุนพลังงานของชาติและประชาชนเพิ่มมากขึ้นการใช้เอทานอลเป็นส่วนผสมในน้ำมันเชื้อเพลิงใช้ในรถยนต์ได้รับการยอมรับและเพิ่มความนิยมในหมู่ประชาชน มันสำปะหลังจากที่เป็นเพียงพืชอาหารสัตว์พึ่งพาตลาดประชาคมเศรษฐกิจยุโรปเพียงตลาดเดียวมาเป็นพืชพลังงานซึ่งมีการขยายตลาดมากขึ้นและมีแนวโน้มความต้องการทุกปี ซึ่งไทยเองได้ผลิตและส่งออกมันสำปะหลังมานานแต่ในรูปวัตถุดิบอาหารสัตว์ วัตถุดิบเพื่ออุตสาหกรรมพลังงาน และอุตสาหกรรมอื่นที่ใช้มันสำปะหลังในรูปแป้ง เกษตรกรยังได้รับผลตอบแทนในรูปวัตถุดิบต่ำและยังไม่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในฐานะพืชพลังงานอย่างเต็มศักยภาพ

 

ดังนั้นจึงมีแนวคิดการก่อตั้งกิจการโดยเน้น"การพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม"ดังกล่าวขึ้นคือประชาชนต้องสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจของตนเอง เพราะเป็นผู้ผลิต เจ้าของ ผู้พัฒนาทรัพยากร เจ้าของทรัพยากรซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยแนวทางเกษตรอุตสาหกรรมครอบคลุมพื้นที่ อ.วังสามหมอ และอ.ศรีธาตุ โดยจัดตั้งเป็นองค์กรภายใต้ชื่อ"สมาคมเกษตรอุตสาหกรรมมันสำปะหลังวังสามหมอ-ศรีธาตุ"มีสภาเกษตรแห่งชาติและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ปตท. เข้ามาช่วยในการขับเคลื่อน นั่นก็คือการก่อสร้าง โรงงานมันเส้นสะอาดมีกำลังการผลิต 200 ตัน ต่อวัน โดยใช้เงินลงทุน 49 ล้านบาท ใช้หัวมันสด 500 ตันต่อปี หรือ 150,000 ตันต่อปี และโดยส่วนนี้ธกส.จะเข้ามาส่วนร่วมในการดำเนินการ

ส่วนโรงงานอุตสาหกรรมเอทานอล กำลังการผลิต 5,000 ลิตรต่อวันหรือมากกว่า จะใช้หัวมันสด 35 ตันต่อวันหรือต่อปีใช้หัวมันสด10,500 ตัน กำลังการผลิต 1.5 ล้านลิตรต่อปี ได้ผลิต 330 ล้านลิตรต่อปี ได้ผลผลิต 25,000 ตันต่อปี จากในพื้นที่เพาะปลูก 3,000 ไร่ ในพื้นที่ 220 อำเภอ ซึ่งเป็นข้อเสนอต่อ ปตท.ในการเข้ามาดำเนินการ ทั้งหมดการจัดการวัตถุดิบเป็นระบบที่สมาชิกที่ผ่านกระบวนการจัดทำแผนการเก็บเกี่ยวเพื่อกระจายผลผลิตเข้าโรงงานตลอดจนการระดมทุนที่เน้นการนำผลผลิตมาเป็นทุนเพื่อการลงทุน(ถือหุ้น)ในการประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมในกรณีที่เริ่มต้นการลงทุนโดยเงินกู้จะใช้ทุนที่ได้รับจากผลผลิตของสมาชิกเพื่อชำระคืนเงินกู้ โดยมีรายได้จากการประกอบการเป็นทางเลือกที่สองเพิ่มโอกาสให้การประกอบการประสบความสำเร็จทางเศรษฐกิจ สำหรับจังหวัดอุดรธานีมีเนื้อที่ปลูกมันสำปะหลัง 229,906 ไร่ ผลผลิตรวม 815 , 885 ตัน ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ประมาณ 3,200 กก./ ไร่ โดยอำเภอวังสามหมอมีเนื้อที่เพาะปลูก 22,050 ไร่ ผลผลิตทั้งหมด 69,236 ตัน ผลผลิตต่อไร่ 3,324 กก./ ไร่ ส่วนที่อำเภอศรีธาตุ มีเนื้อที่เพาะปลูก 31,623 ไร่ ผลผลิตทั้หงมด 102,516 ตัน ผลผลิตต่อไร่ 3,309 กก./ไร่

"โครงการต่าง ๆ ดังกล่าวหวังเพิ่มมูลค่าผลผลิต เปลี่ยนผลตอบแทนที่ได้เพียงการขายผลผลิตในรูปแบบวัตถุดิบ เป็นการมีรายได้ เชื่อมโยงการพัฒนามันสำปะหลังตั้งแต่การผลิตการเกษตร การจัดการผลผลิต การแปรรูปเป็นอาหารสัตว์และพลังงานและการตลาดเข้าเป็นกระบวนการเดียวกัน โดยแนวทางเกษตรอุตสาหกรรมที่ยกระดับเกษตรกรในฐานะผู้ผลิตวัตถุดิบขึ้นเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปและเป็นส่วนหนึ่งในระบบตลาดร่วมกับภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ สร้างเสถียรภาพของระบบตลาดและราคาผลผลิตเพิ่มรายได้เกษตรกร เปิดโอกาสให้เกษตรกรมีช่องทางในการพัฒนาอาชีพต่อเนื่องจากการเพาะปลูกทางการเกษตร ลดช่องว่างทางเศรษฐกิจ สร้างความเป็นธรรมให้เกษตรกรมีโอกาสเท่าเทียมกับประชาชนกลุ่มอื่น ๆ ในสังคม"

"ถือเป็นการเพิ่มผลผลิตด้วยการนำเอามันเส้นไปต่อยอดประกอบกับความต้องการให้เกษตรกรไทยเติบโตเป็นเจ้าของกิจการเอทานอลซึ่งเกษตรกรต้องวางแผนการผลิตให้กระจายผลผลิตด้วยจัดการทำปฏิทินการผลิตให้สอดรับกับโรงงานของตนเอง ต้องรู้จักการจัดการเพราะเรามีตลาดที่แน่นอน ส่วนทีเลือกก่อสร้างที่อำเภอวังสามหมอเพราะมีความพร้อมด้านวัตถุดิบอยู่แล้ว ซึ่งแนวทางการดำเนินการแผนเกษตกรอุตสาหกรรมนั้น ควรสนใจการเจริญเติบโตที่มาจากเกษตรกรจริง ๆ เพราะมีมูลค่าในมืออยู่แล้วและถือเป็นนิยามของcossava city นั่นก็คือการสนองต่อการเจริญเติบโตของเกษตรกร นอกจากนี้เรายังจะดำเนินการในลักษณะเช่นนี้คือเกษตรอุตสาหกรรมในพืชเศรษฐกิจอื่นเช่นยางพารา ปาล์ม ข้าว ข้าวโพด เป็นต้น โดยจะเอานโยบายของเกษตรอุตสาหกรรมไปดำเนินการโดยอำเภอวังสามหมอถือเป็นต้นแบบให้เรียนรู้เนื่องจากแนวโน้มมันสำปะหลังเป็นพืชมีอนาคต ประชาชนได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากเกษตรกรอุตสาหกรรม"ทั้งหมดนี้เป็นคำอธิบายพอสังเขปจาก"วิชิต นันทวรรณ"ผู้เชี่ยวชาญด้านจัดทำนโยบาย สภาเกษตรกรแห่งชาติ ต่อการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อคนที่เป็นเจ้าของทรัพยากรอย่างแท้จริงให้หลุดพ้นจากการเอาเปรียบจากกลุ่มทุนที่ครองพื้นที่มาอย่างยาวนาน แต่ทั้งนี้ขั้นตอนในการดำเนินการต่าง ๆ ยังไม่เป็นที่ยุติต้องเสนอเรื่องผ่านครม.เพื่อขอความเห็นชอบตลอดจนการวางขอบเขตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้ามาดำเนินการเช่น ปตท.และธกส.

"บุญศรี สุขวาปี" ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี บอกว่า การสร้างโรงงานมันเส้นสะอาดจะเป็นการดำเนินการของเกษตรกรวังสามหมอที่รวมกลุ่มเป็นสมาคมในรูปแบบสหกรณ์และนำเอาแนวความคิดจากบุคคลที่มีประสบการณ์ทางการเกษตรไปขยายผลเพื่อต่อยอดเพิ่มมูลค่าผลผลิต ที่ผ่านมาเกษตรกรเสียเปรียบด้านราคาเช่นการนำผลผลิตไปจำหน่ายแต่ได้ราคาแตกต่างกันในช่วงเช้าและบ่าย แต่ก็ต้องขายเพราะได้นำผลผลิตมาแล้ว ตลอดจนเอทานอลซึ่งในส่วนของการก่อสร้างโรงงานมันเส้นสะอาดถือได้ว่าเป็นสมบัติของเรา"


สำหรับเกษตรกรแล้วเท่าที่ได้พูดคุยพวกเขาล้วนดีใจกับการที่จะมีโรงงานมันเส้นสะอาดและต่อยอดจากวัตถุดิบที่มีอยู่โดยเบื้องต้นสหกรณ์โคนมทั่วประเทศจะรับซื้อมันเส้นและส่งไปประเทศจีนซึ่งคิดว่ามีวัตถุดิบเพียงพอที่จะป้อนโรงงาน และทุกคนพร้อมจะปรับปรุงและดูแลการเพาะปลูกเป็นอย่างดี เนื่องจากประสบการณ์ที่ผ่านที่นำวัตถุดิบไปจำหน่ายให้พ่อค้าจะถูกหักค่าเจือปนต่าง ๆ ส่งผลให้ได้ราคาที่ต่ำลงไปอีก สำหรับพันธุ์มันสำปะหลังที่เกษตรกรนิยมปลูกได้แก่พันธุ์ขนตางอน เกษตรยักษ์ โดย 1 ไร่ ได้ผลผลิต 7 ตัน ตันละ 2,000 บาท โดยลงทุนไร่ละประมาณ 5,000 บาท"

              

 

 

 

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
BlueHill วันที่ : 14/09/2015 เวลา : 08.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

มันสำปะหลัง ขนาดใหญ่ที่สุดตั้งแต่เคยเห็นมาเลยครับ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

คาวบอย

44

View All
<< กันยายน 2015 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      [ Add to my favorite ] [ X ]