• countrygirl
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : countrythai_girl@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-09-22
  • จำนวนเรื่อง : 231
  • จำนวนผู้ชม : 567108
  • ส่ง msg :
  • โหวต 163 คน
countrygirl
หญิงชาวบ้าน
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/countrygirl
วันเสาร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2559
Posted by countrygirl , ผู้อ่าน : 929 , 14:17:22 น.  
หมวด : เกษตรกรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน february26 โหวตเรื่องนี้

ผืนดินพระราชทาน.....สืบสานพระปณิธาณแผ่นดินพ่อ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนในทุก ๆ ด้าน ที่ดินทํากินและการพัฒนาการเกษตร เป็นปัญหาหนึ่งที่พระองค์ทรงสนพระทัยและทรงริเริ่มพัฒนาด้านการเกษตรต่าง ๆ การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน มีรากฐานมาจากพระปรีชาสามารถและสายพระเนตรอันกว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะขจัดความทุกข์ยากของเกษตรกรไม่มีที่ดินทํากินโดยพระองค์ได้ทรงริเริ่มโครงการจัดและ พัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์ หุบกะพง อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี เมื่อปี 2507 ขึ้น ซึ่งมีการจัดที่ดินพัฒนาที่ดินและพัฒนาสหกรณ์เข้าด้วยกัน เพื่อเป็นการสนองตอบพระราชประสงค์ ในอันที่จะปลดเปลื้องความทุกข์ยากของชาวนา ชาวไร่ที่เกิดจากไม่มีที่ดินทํากินให้หมดสิ้นไป รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 และได้ก่อตั้งสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือส.ป.ก. ขึ้นเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2518 เพื่อกระจายสิทธิการถือครองที่ดินให้เกษตรกรได้มีที่ดินทํากินเป็นของตนเองตลอดไปและพัฒนาที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ทันทีที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศใช้บังคับ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชได้ พระราชทานที่ดินของสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ในพื้นที่ 8 จังหวัด จํานวน 51,967 ไร่ 95 ตารางวา ให้กับ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ต่อมาสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้กันเนื้อที่บางส่วนออกเนื่องจากที่ดินไม่ได้ใช้เพื่อการเกษตรและมีภาระผูกพันกับหน่วยงานราชการอื่นจึงคงเหลือพื้นที่ให้ดําเนินการปฏิรูปที่ดินได้ 43,902 ไร่ ซึ่งตั้งอยู่ใน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนครปฐม จังหวัดนครนายก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ จังหวัดปทุมธานี

"สมปอง อินทร์ทอง"เลขาธิการ ส.ป.ก. ได้เล่าถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อพสกนิกรว่า “เมื่อนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวง เลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้เข้าเฝ้าในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2518 พระองค์ได้ทรงพระราชทานข้อวิจารณ์และคําแนะนําแนวทางการ ดําเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหลายประการที่เป็นประโยชน์กับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยสรุปคือการแบ่งที่ดินให้แก่เกษตรกรในขั้นต้นควรให้เป็นไปตามเนื้อที่ที่เกษตรกรถือครองอยู่เดิมให้มากที่สุด ทั้งนี้ภายในขอบเขตพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กําหนดพื้นที่อาจจะลดลงไปบ้างตามภูมิศาสตร์ของ ท้องถิ่นนั้น ๆ

การจัดตั้งชุมชนที่อยู่อาศัยควรให้เป็นไปตามความต้องการของเกษตรกรและให้สอดคล้องกับสภาพ เดิมให้มากที่สุดและจัดชุมชนให้อยู่อาศัยเป็นกลุ่มก้อน เพื่อความปลอดภัย และทําให้การลงทุนในการจัดสาธารณูปโภค เช่นน้ำสะอาด ไฟฟ้า ฯลฯ ถูกลง จัดระบบการรวมกลุ่มในระดับหมู่บ้าน รวมกันเป็นสหกรณ์ในเขตปฏิรูปที่ดินและให้เชื่อมโยงไปถึง สหกรณ์เมืองใหญ่ ๆ เพื่อให้สหกรณ์สามารถดําเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์ของสมาชิกได้อย่างกว้างขวางโดยแท้จริง พัฒนาด้านต่าง ๆ รวมทั้งการจัดระบบชลประทาน คมนาคม และบริการสาธารณูปการต่าง ๆ เมื่อดําเนินการจัดหาได้แล้วต่อไปให้สหกรณ์รับช่วงไปดําเนินการต่อและจัดการให้ด้านการบํารุงรักษาต่อไป โดยเจ้าหน้าที่ของ รัฐค่อย ๆ ถอนตัวออกเมื่อสหกรณ์มีประสิทธิภาพพอเพียงที่จะรับช่วงต่อไปได้ ในระยะแรกจะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความสามารถและเสียสละอยู่ประจําเพื่อให้คําแนะนําส่งเสริม แก่สหกรณ์โดยใกล้ชิด และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากส่วนกลางไปตรวจการดูแลเยี่ยมเยียนและให้คําแนะนําเป็นกําลังใจ แก่เจ้าหน้าที่โดยเสม่ำเสมอ การจัดที่ดินทํากินให้แก่เกษตรกรจะต้องคํานึงถึงการขยายตัวของประชากรในท้องถ่ินนั้นในอนาคต ดังนั้น ป่าไม้ชุมชนท่ีจะจัดสร้างขึ้นอาจใช้เป็นที่สํารองสําหรับการทํามาหากินในอนาคตได้ด้วย การปฏิรูปที่ดินในแต่ละท้องที่จะต้องเร่งดําเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วในระยะประมาณ 2 – 3 ปี เพื่อให้เกษตรเห็นผลโดยไม่ชักช้า

สําหรับเงินชดเชยค่าที่ดินที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานซึ่งรัฐบาลจะต้องทูลเกล้าถวาย ตามกฎหมายของสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นั้นจะพระราชทานเป็นเงินทุนหมุนเวียนสําหรับการดําเนินงาน ของสหกรณ์ในเขตปฏิรูปที่ดินดังกล่าว โดยจะได้ทรงแต่งต้ังคณะกรรมการที่ปรึกษาสําหรับบริหารเงินทุนนี้คณะหนึ่ง และมีพระราชประสงค์ให้ผู้ที่เช่าที่ดินของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์อยู่เดิมได้ทํากินในที่ดินน้ันต่อไป ชั่งลูกชั่วหลานตราบที่ยังยึดถืออาชีพเกษตรกรรมอยู่และจะไม่มีกรรมสิทธ์ในที่ดินนั้น

ข้อวิจารณ์และคําแนะนํากับรัฐบาลของพระองค์ท่านเป็นไปตามหลักการและการเนินการปฏิรูปที่ดิน ในความหมายของการปฏิรูปที่ดินอย่างกว้างขวางคือการปฏิรูปโครงสร้างทางการเกษตรตามหลักสากลที่ได้รับการยอมรับ เป็นแนวทางการปฏิรูปที่ดินในประเทศที่ควรจะเป็น และเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทีเกิดขึ้นเพื่อจะทําให้การ ปฏิรูปที่ดินบรรลุวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างแท้จริงซึ่งสํานักการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้ดําเนิน ตามแนวทางที่ได้ทรงพระราชทานตลอดมา”


ให้เกษตรกรผู้เช่าที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์อยู่เดิมได้ทํากินในที่นั้นต่อไปชั่วลูกหลาน ตราบที่ยังยึดถืออาชีพเกษตรกรรมอยู่ แต่จะไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้น โดยรัฐจัดที่ดิน พัฒนาที่ดิน ให้สอดคล้องกับ สภาพเดิมของท้องถิ่นและรวมกลุ่มเกษตรกรจัดตั้งสหกรณ์"

พระบรมราโชบายดังกล่าวแสดงให้เห็นชัดถึงพระราชประสงค์ที่จะคุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้เป็น สมบัติของลูกหลานที่สืบทอดอาชีพเกษตรกรตลอดไป โดยให้มีการจัดการให้ใช้ประโยชน์ที่ดินในลักษณะอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์เพื่อดําเนินประโยชน์ให้แก่สมาชิกได้กว้างขวาง พระราโชบายนี้เป็นเสมือนแสงสว่างนําทางการปฏิรูปที่ดิน

การดําเนินการปฏิรูปที่ดินในผืนดินพระราชทานทั้ง 5 จังหวัด ส.ป.ก. ได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เส้นทางคมนาคม ชลประทาน และที่สําคัญคือการพัฒนาเกษตรกรตามหลัก“เศรษฐกิจพอเพียง”เพื่อสร้างโอกาส“การเข้าถึงองค์ความรู้”การเข้าถึงระบตลาด”และ“การเข้าถึงแหล่งทุน”

“ปัจจุบันมีเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินพระราชทาน 3,264 ราย ส.ป.ก.ได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านมาส่งเสริมและสนับ สนุนให้เกษตรกรได้ดําเนินตามรอยพระยุคลบาท จัดตั้งนิคมเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดิน จัดตั้งศูนย์จัดการที่ดินพระราชทานขึ้น และที่เรากําลังจะเดินหน้าต่อไป คือการสร้างเครือข่ายเกษตรกร สร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน สร้างเครือข่ายสหกรณ์ในผืนดินพระราชทานให้เข้มแข็งมาก ยิ่งขึ้น เพื่อให้เกษตรกรได้มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน ให้สมกับที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้....”

วันนี้สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้ขับเคลื่อนกิจกรรมสู่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน พระราชทาน สืบสานพระปณิธานแผ่นดินพ่อ เพื่อการพัฒนาศักยภาพผืนดินทํากิน เพิ่มผลผลิต สร้างรายได้ ให้ความ ช่วยเหลือด้านองค์ความรู้ และเข้าถึงโอกาสทางเลือกในการเปลี่ยนอาชีพควบคู่กับการสนับสนุนการตลาด และปัจจัยพื้นฐานจะช่วยทําให้เกษตรกรในเขตที่ดินพระราชทาน มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะพึ่งตนเองตามแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง จะเป็นหนทางหนึ่งที่ช่วยคุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้คงอยู่กับเกษตรกรตลอดไป สมดังพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พ่อผู้ให้ผืนดินทํากิน

 

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
february26 วันที่ : 19/11/2016 เวลา : 23.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/bang2510
The twenty-six of February 

พระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้


ขอบคุณครับ สำหรับบทความดีๆ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

คาวบอย

44

View All
<< พฤศจิกายน 2016 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      [ Add to my favorite ] [ X ]