• countrygirl
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : countrythai_girl@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-09-22
  • จำนวนเรื่อง : 339
  • จำนวนผู้ชม : 687902
  • ส่ง msg :
  • โหวต 170 คน
countrygirl
หญิงชาวบ้าน
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/countrygirl
วันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2562
Posted by countrygirl , ผู้อ่าน : 397 , 16:22:55 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

 

 

 

สทป.จับมือเทคโนฯ พระจอมเกล้าลาดกระบัง สร้าง Smart Supervisor 4.0 เสริมแกร่งผู้นำองค์กร

 

พลอากาศเอก ดร.ปรีชา ประดับมุข ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า ภารกิจของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทป. คือเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ มีการวิจัยและพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารและความมั่นคงของประเทศ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้กำลังเปลี่ยนผ่านสู่ยุค 4.0 วิวัฒนาการทางเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อีกทั้งในอนาคตอุตสาหกรรมป้องกันประเทศไม่ได้รองรับแค่เฉพาะหน่วยความมั่นคงทางการทหารเท่านั้น ยังต้องรองรับหน่วยงานพลเรือนให้ได้ สทป.เองจึงต้องปรับตัวโดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของบุคลากรขององค์กรให้ก้าวทันต่อสถานการณ์

 

ทั้งนี้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของสทป.จึงได้จับมือกับคณะการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทำหลักสูตรฝึกอบรมและแผนการพัฒนาโครงการ Smart Supervisor 4.0 สร้างผู้นำ สทป.ในยุค Disruption ขึ้นมา โดยคัดเลือกบุคลากรที่กำลังจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหาร สทป. จำนวน 12 ท่าน เข้ารับการอบรมโครงการดังกล่าว ซึ่งในฐานะผู้นำองค์กรแห่งนี้ มีความคาดหวังสูงมากว่าบุคลากรเหล่านี้จะได้รับความรู้และประสบการณ์เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้บริหารที่ดีต่อไป

 

 

 

ตามแนวนโยบายของตน มุ่งเน้นที่จะพัฒนาศักยภาพและความสามารถของเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ให้เป็นผู้บริหารที่ดีและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถาบัน ทั้งผู้บริหารระดับต้น ผู้บริหารระดับกลาง และระดับสูงตามแผนพัฒนาบุคลากรของสทป.ปี2561-2565 เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพ และความสามารถเชิงการบริหารจัดการความเป็นผู้บริหารของ เจ้าหน้าที่สทป. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถบูรณาการความรู้ทั้งหมด ที่ได้รับมา ทำหน้าที่ระดับการบริหารงาน ยุค 4.0 ได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนพัฒนาศักยภาพและความพร้อม ในการทำหน้าที่เป็นผู้บริหารที่ดีของสทป. และประยุกต์ความรู้ที่ได้รับมาใช้กับการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้าต่อไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายขององค์กรต่อไป

 

พลอากาศเอก ดร.ปรีชา กล่าวอีกว่าการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุค 4.0 เราต้องพัฒนาทั้งบุคคลากรและองค์กรเพื่อให้หน่วยงานก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับอุตสาหกรรมของประเทศไม่เฉพาะอุตสาหกรรมของทหารเท่านั้น รวมทั้งต้องการนำเทคโนโลยีมาผสมผสานกับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ สทป.ได้ร่วมกับสจล.มากว่า 10 ปีในการพัฒนาหลักสูตรวิศวรกรรมเทคโลโลยีป้องกันประเทศ 7 รุ่น

 

 

ทั้งนี้ได้แบ่งบุคลากรออกเป็น 3 ระดับคือ ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูงสุด และจะนำเอากลุ่มคนระดับปฏิบัติงานที่จะเป็นผู้บริหารมาอบรม และมีการปรับตัวเรื่อยมาเพื่อการทำงานที่โปร่งใส อีกทั้งการทำงานจะต้องเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามคนรุ่นใหม่อาจไม่ต้องจบมหาวิทยาลัยก็สามารถทำงานและอยู่ได้ด้วยสมองดังนั้นต้องมีการปรับตัวให้เท่าทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไป

 

"จะมีการประเมินผู้อบรมทั้ง 12 คน โดยสจล.รวมทั้งสทป.แต่มั่นใจว่าทั้งหมดจะสำเร็จและผ่านการอบรมที่เข้มข้น สำหรับงบประมาณในการอบรมทั้งหมด 4 แสนบาทแต่ถือว่ามีความคุ้มกับความรู้ที่จะได้รับและนำไปปรับใช้เพื่อองค์กรต่อไป"

 

 

 

พันเอกวิทวัส สุขยางค์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล สทป. กล่าวเสริมว่า การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วที่สุดขณะนี้คือเทคโนโลยี เราจะใช้วิธีการที่ใช้อยู่ในปัจจุบันไม่ได้แล้ว เพราะอนาคตเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทำอย่างไรให้คนที่เป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดขององค์กรก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สทป.จึงได้ร่วมมือกับคณะการบริหารและจัดการ สทล. ทำโครงการอบรม Smart Supervisor 4.0

 

ทั้งนี้เป็นหลักสูตรที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเพิ่มทักษะที่สำคัญในการบริหารจัดการระดับผู้บริหารยุค 4.0 ได้อย่างมืออาชีพ เพื่อให้สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศสามารถขับเคลื่อนองค์กรให้ทันกับยุคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถพัฒนาให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเพิ่มทักษะที่สำคัญ เพื่อเป็น Smart Supervisor 4.0 และนวัตกรรมใหม่ๆ มาพัฒนาองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

 

"ปัจจุบันวิธีการที่ผ่านมาในอดีตไม่สามารถทำได้อีกต่อไป เนื่องจากมีวิธีการคิดแบบใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปมาก จะต้องสร้างมูลค่าให้กับบุคคลากร องค์กร พัฒนาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างดีที่สุดและท้าทายกับเทคโนโนโลยีเพื่อให้ครบวงจรทำจริงในรูปแบบมองอนาคตอย่างไร แก้ปัญหาอย่างไร"


ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวว่า การเป็นผู้นำยุคใหม่ต้องมีความรู้เทคโนโลยีและการบริหารคนให้สามารถทำงานได้บรรลุเป้าหมายในเวลาอันรวดเร็วแม้ในภาวะที่กดดันที่สุด ฉะนั้นหลักสูตร Smart Supervisor 4.0 จัดขึ้นโดยคณะการบริหารและจัดการ เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) จึงเป็นการอบรมที่ทันสมัย เหมาะกับกลุ่มผู้เข้ารับการอบรม

 

 

 

มีความยืดหยุ่นทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ มีแนวคิดเพิ่มทักษะที่สำคัญ สามารถนำความรู้และเทคนิคต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับสู่การเป็นผู้บริหารยุค 4.0 ต่อไป อย่างไรก็ดี สจล.พร้อมที่จะให้ความรู้อย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดประโยชน์กับบุคลากรของ สทป.ที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ แม้มีความรู้เรื่องแต่การแก้ปัญหาด้วยไม่ใช่แค่เทคโนโลยีแต่ต้องพัฒนาปรับปรุง ตัวเองเพราะยุคนี้เป็นยุคของ Disruption


ดร.สุดาพร สาวม่วง คณบดีคณะการบริหารและจัดการ กล่าวถึงหลักสูตรโครงการอบรม Smart Supervisor 4.0 ว่า หลักสูตรนี้จะแบ่งออกเป็นทักษะที่สำคัญ 8 Module 28 วิชา ดังนี้ 1.ทักษะการสอนงาน การแก้ปัญหา และการตัดสินใจ 2.ทักษะด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และการบริหารความเสี่ยง 3.ทักษะการใช้เครื่องมือบริหารจัดการต่างๆ และพัฒนาวิสัยทัศน์

 

 

4.ทักษะการทำงานเป็นทีม และทักษะการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ 5.การบริหารโครงการและการบริหารการเปลี่ยนแปลง 6.การพัฒนาบุคลิกภาพ การสื่อสาร และการประสานงาน7.การพัฒนาความซื่อสัตย์ ความภักดี และหลักธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหาร 8.Smart Coaching Supervisors โดยกำหนดจัดอบรมรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 10 กันยายน 2562 ดำเนินการฝึกอบรมในรูปแบบอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน จำนวน 30 ครั้งๆ ละ 3 ชั่วโมง รวม 90 ชั่วโมง


 

 

ภาพ...วรรักษ์  มิ่งขวัญปิยะกุล

 

 

 

 
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

คาวบอย

44

View All
<< เมษายน 2019 >>
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        [ Add to my favorite ] [ X ]