• ล.ลิงบ้าบอ
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2018-04-19
  • จำนวนเรื่อง : 297
  • จำนวนผู้ชม : 80566
  • ส่ง msg :
  • โหวต 3 คน
เรื่องของเรื่อง
หยิบเอาเรื่องราว ร้อยเรียงเป็นบทความ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/crazymonkey
วันศุกร์ ที่ 3 ธันวาคม 2564
Posted by ล.ลิงบ้าบอ , ผู้อ่าน : 343 , 21:06:40 น.  
หมวด : ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน


บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศ ดิน น้ำ ป่า และปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และลดก๊าซเรือนกระจก หนุนการใช้พลังงานสะอาด สร้างสมดุลธรรมชาติอย่างยั่งยืน
นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนองค์กร ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้ ได้ประกาศแผนกลยุทธ์ความยั่งยืน CPF 2030 Sustainability in Action เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs ) รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ตลอดห่วงโซ่การผลิตอย่างต่อเนื่อง ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากกระบวนการผลิต ขยะอาหาร ตลอดจนบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากการดำเนินกิจกรรมหลายรูปแบบ เช่น การเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาด (Clean Energy) และเป้าหมายการลดขยะอาหารในการดำเนินธุรกิจเป็นศูนย์ ในปี 2573 ควบคู่กับการอนุรักษ์ ปกป้อง และฟื้นฟูป่าบกและป่าชายเลน เพื่อเพิ่มการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สอดคล้องตามเป้าหมาย "ทศวรรษแห่งการฟื้นฟูระบบนิเวศ" ของสหประชาชาติ ร่วมเดินหน้าเป้าหมายสังคมคาร์บอนต่ำ (Low-carbon Economy)“ซีพีเอฟ ตระหนักดีว่าระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม มีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิด ในการดำรงชีวิตของคน สัตว์ และพืช โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิกฤตโควิด-19 เป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งเศรษฐกิจ สังคม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตประจำวัน ทำให้ทุกคนต้องปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติ มีความตระหนักในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสมดุลอย่างยั่งยืน สู่ชีวิตวิถีใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Generation Restoration)” นายวุฒิชัย กล่าวซีพีเอฟ ดำเนินโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศ ทั้งโครงการปลูกป่าบกและป่าชายเลนมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด “จากภูผาสู่ป่าชายเลน” ตลอดจนตั้งเป้าหมายภายใต้กลยุทธ์ความยั่งยืนใหม่ อาทิ มีเป้าหมายปลูกป่าเพิ่มขึ้นในเบื้องต้นอีก 20,000 ไร่ เพื่อกักเก็บปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์สะสม 232,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ ภายในปี 2573 ต่อยอดความสำเร็จของบริษัทฯ ที่ปลูกป่าไปแล้วมากกว่า 10,000 ไร่ โดยปลูกฝังพนักงานทุกคนให้ลงมือทำในระดับบุคคลร่วมปลูกต้นไม้ อนุรักษ์ ปกป้อง ฟื้นฟู พื้นที่ป่าต้นน้ำและป่าชายเลน และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในสถานประกอบการนอกจากนี้ ซีพีเอฟ ยังสนับสนุนแนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลก จากการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ใช้พลังงานหมุนเวียนทุกรูปแบบให้เหมาะกับธุรกิจและฟาร์มปศุสัตว์ ทดแทนเชื้อเพลิงจากฟอสซิล (Fossil Fuels) เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งพลังงานชีวมวล (Bio Mass) พลังงานชีวภาพ (Biogas) พลังงานแสงอาทิตย์ทั้งแบบติดตั้งบนหลังโรงงานและอาคารสำนักงาน (Solar Rooftop) แบบติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Farm) และแบบลอยน้ำ (Solar Floating) โดยในปี 2563 สัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนของ ซีพีเอฟ คิดเป็น 26% ของการใช้พลังงานทั้งหมด ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 575,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

นายวุฒิชัย กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า ซีพีเอฟ ยังให้ความสำคัญการกับการลดใช้ทรัพยากร เช่น การนำน้ำกลับมาใช้ใหม่หรือใช้ซ้ำคิดเป็น 42% ของการใช้น้ำทั้งหมด ใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่มีคุณสมบัติสามารถใช้ซ้ำ หรือ นำกลับมาใช้ใหม่ หรือ ย่อยสลายได้ 99.9% และยังมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำ โดยมีผลิตภัณฑ์มากกว่า 790 รายการ ได้รับฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นและฉลากลดโลกร้อน การพัฒนานวัตกรรมเนื้อจากพืช Meat Zero เป็นทางเลือกสำหรับผู้บริโภคที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม รวมถึงนวัตกรรมอาหารสัตว์รักษ์สิ่งแวดล้อมที่ช่วยลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผลจากการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรตลอดห่วงโซ่การผลิต ทำให้ในปี 2563 บริษัทฯ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 2.071 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมไทย ซึ่งตรงกับวันที่ 4 ธันวาคมของทุกปี สำหรับปีนี้ ซีพีเอฟ ได้ประกาศความสำเร็จในกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน “CPF 2030 Sustainability in Action ยั่งยืน ได้ด้วยมือเรา” คือ กิจกรรม“กล้าจากป่า พนาในเมือง” ส่งเสริมให้พนักงานนำต้นไม้ไปปลูกในพื้นที่ของตัวเอง โดยหลังจากเปิดตัวตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม 2564 จนถึงปัจุบัน สามารถปลูกต้นไม้ 27,196 ต้น จากเป้าหมายปลูกต้นไม้ในปีนี้ 20,000 ต้น ต้นไม้ช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่า 215,000 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ และภายในปี 2568 มีเป้าหมายปลูกต้นไม้ 100,000 ต้น และโครงการ “กินเกลี้ยง เลี้ยงโลก” เป็นการรณรงค์ให้พนักงานและครอบครัวบริโภคอาหารให้หมดจาน ไม่ให้เกิดขยะเหลือทิ้งรวม 17,312 จาน ลดขยะอาหารได้ 1,247 กิโลกรัม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 3,150 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ หรือเทียบเท่าปลูกต้นไม้ 331 ต้น โดยมีเป้าหมายในการลดขยะอาหารให้ได้ 100,000 จาน ภายใน ปี 2568


ขอขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.thailandplus.tv/archives/433355
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน