*/
  • ก้อนหินยิ้ม
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : nen..noi_th@yahoo.co.th
  • วันที่สร้าง : 2008-03-01
  • จำนวนเรื่อง : 163
  • จำนวนผู้ชม : 156802
  • จำนวนผู้โหวต : 73
  • ส่ง msg :
  • โหวต 73 คน
<< ธันวาคม 2008 >>
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันเสาร์ ที่ 20 ธันวาคม 2551
Posted by ก้อนหินยิ้ม , ผู้อ่าน : 2985 , 20:47:50 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

จากที่บันทึกไดอะรี่ธรรม

พระไตรปิฏก  พระสุตตันตปิฏก เล่มที่ ๙  จบลงไปแล้วนะค่ะ

 

วันที่บันทึกไดอะรี่ธรรม เล่มที่ ๑๐ ต่อเจ้าค่ะ

ทีฆนิกาย   มหาวรรค  เป็นคันภีร์เล่มที่ ๒  ของพระสุตตันตปิฏก

 

มี ๑๐ พระสูตร

ได้แก่

๑.มหาปทานสูตร

๒.มหานิทานสูตร

๓.มหาปรินิพพานสูตร

๔.มหาสุทัสสนสูตร

๕.ชนวสภสูตร

๖.มหาโควินทสูตร

๗.มหาสมมสูตร

๘.สักกปัญหสูตร

๙.มหาสติปัฏฐานสูตร

๑๐.ปายาสิราชัญญสูตร

      

ที่มาจาก พระสุตตันตปิฏก เล่มที่ ๑๐

ทีฆนิกาย มหาวรรค  มหาปทานสูตร  หน้า ๑-๕๖

 

๑.    มหาปทานสูตร

ว่าด้วยพระประวัติของพระพุทธเจ้า ๗ พระองค์

 

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่กเรริกุฏี ณ พระเชตะวัน 

อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี  เขตกรุงสาวัตถี

 

พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงตรัสเล่าพระประวัติของพระพุทธเจ้าในอดีต ๖ พระองค์

และของพระองค์รวมเป็น ๗ พระองค์คือ

๑.พระวิปัสสีพุทธเจ้า

๒.พระลิขีพุทธเจ้า

๓.พระเวสสภูพุทธเจ้า

๔.พระกกุสันธพุทธเจ้า

๕.พระโกนาคมนพุทธเจ้า

๖.พระกัสสปพุทธเจ้า

๗.พระโคตมพุทธเจ้า

 

เนื้อเรื่องที่ตรัสเล่าเป็นรูปแบบเดียวกันทั้ง ๗ พระองค์

คือเกี่ยวกับ ปีที่เสด็จอุบัติขึ้น  พระชาติ  พระโคตร  ประมาณพระชนมายุ

สถานที่ตรัสรู้  คู่พระอัครสาวก  การประชุมพระสาวก

และการแสดงโอวาทปาติโมกข์

พระอุปัฏฐาก  พระบิดา พระมารดา และเมืองที่ประสูติ

 

ดังนี้.-

 

พระนาม

เมืองที่ประสูติ

สถานที่ตรัสรู้

คู่พระอัครสาวก

พระอุปัฏฐาก

๑.พระวิปัสสี

กรุงพันธุมดี

ต้นแคฝอย

พระชัณฑะ

พระติสสะ

พระอโสกะ

๒.พระลิขี

กรุงอรุณวดี

ต้นมะม่วง

พระอภิภู

พระสัมภวะ

พระเขมังกร

๓.พระเวสสภู

กรุงอโนมะ

ต้นสาละ

พระโสณะ

พรอุตตระ

พระอุปสันตะ

๔.พระกกุสันธ

กรุงเขมวดี

ต้นซึก

พระวิธุระ

พระสัญชีวะ

พระวุฑฒิชะ

๕.พระโกนาคมน

กรุงโสภวดี

ต้นมะเดื่อ

พระภิยโยสะ

พระอุตตระ

พระโสตถิชะ

๖.พระกัสสป

กรุงพาราณสี

ต้นไทร

พระติสสะ

พระภารทวาชะ

พระสัพพมิตตะ

๗.พระโคตม

กรุงกบิลพัสดุ์

ต้นอัสสัตถะ

พระสารีบุตร

พระโมคคัลลานะ

พระอานนท์

 

“ภิกษุทั้งหลาย  นับจากกัปนี้ถอยหลังไป ๙๑ กัป

พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสี  

พระวิปัสสีพุทธเจ้า  มีพระชาติเป็นกษัตริย์ 

ได้เสด็จอุบัติขึ้นในตระกูลกษัตริย์

มีพระโคตรว่าโกณฑัญญะ

มีพระชนมายุประมาณ ๘๐,๐๐๐ ปี

ตรัสรู้ที่ควงต้นแคฝอย  มีคู่พระอัครสาวกชื่อพระขัณฑะและพระติสสะ

มีการประชุมพระสาวก ๓ ครั้ง

มีอุปัฏฐาก ชื่อภิกษุอโสกะ

มีพระบิดาและพระมารดาชื่อ พระเจ้าพันธุมาและพระนางพันธุมดีเทวี

 

หลักปฏิจจสมุปบาทของพระวิปัสสีพุทธเจ้า

โดยทรงเริ่มพิจารณาจากชรามรณะ ซึ่งเป็นปัจจุบันธรรม

คือสภาวะที่ปรากฏในปัจจุบันขึ้นไปหาสาเหตุว่า

“เมื่ออะไรมี ชรามรณะจึงมี

เพราะอะไรเป็นปัจจัย ชรามรณะจึงมี”

ครั้นทรงพิจารณาเรื่องนี้โดยแยบคาย  จึงทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่า

“เมื่อชาติมี  ชรามณะจึงมี เพราะชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะจึงมี”

 

ทรงพิจารณาอย่างนี้เรื่อยๆจนถึงนามรูปกับวิญญาณว่า

“เมื่ออะไรมี นามรูปจึงมี เพราะอะไรเป็นปัจจัย นามรูปจึงมี”  แล้วทรง

ย้อนกลับไปหานามรูปอีก....ตรงนี้ต่างกับกฏปฏิจจสมุปบาทโดยทั่วไป

 

ทรงดำริ..ว่า”วิญญาณนี้ย่อมหมุนกลับมาจากนามรูปเท่านั้น

ไม่เลยไปกว่านั้น  เพราะความหมุนกลับเพียงแค่นี้  สัตว์โลกจึงเกิดบ้าง

แก่บ้าง ตายบ้าง จุติบ้าง อุบัติบ้าง”

 

พระวิปัสสีพุทธเจ้าทรงมุ่งพิจารณาอารมณ์ที่เป็นปัจจุบัน

จึงไม่ทรงพิจารณาเลยไปถึง สังขารและอวิชชา  ซึ่งเป็นอดีต

 

การที่พระผู้มีพระภาคทรงเปิดเผยและทรงยอมรับว่า

มีพระพุทธเจ้าในอดีตหลายพระองค์นั้น  ย่อมแสดงให้เห็นเป็นอย่างดีว่า

พระองค์ทรงยอมรับว่าสัจธรรมขั้นสูงสุดที่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ตรัสรู้

เป็นสัจธรรมปรวิสัย  เป็นความจริงสากลที่มีอยู่อย่างนั้น เป็นอยู่อย่างนั้น

เมื่อใดมีผู้รู้แจ้ง  เมื่อนั้นสัจธรรมนี้ก็ได้รับการเปิดเผยให้ได้ทราบกัน

มิได้มีการผูกขาด  ทรงถือว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตทรงรู้แจ้งแทงตลอดมาแล้ว

และในอนาคตก็จักมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้สัจธรรมนี้อีก

 

อันปุพเพนิวาสญาณ คือ ความรู้เรื่องขีวิตของคนในอดีตนั้นอาจมีได้แก่บุคคลหลายประเภท  แต่มีได้ไม่เท่ากัน

 

ทรงเปรียบปุพเพนิวาสญาณของ

พวกเดียรถีย์(นักบวชนอกพระพุทธศาสนา)เปรียบเหมือนแสงหิ่งห้อย

ของพระสาวกทั้งหลายเปรียบเหมือนแสงประทัป

ของพระอัครสาวกทั้งสองเปรียบเหมือนแสงดาวประกายพรึก

ของพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายเปรียบเหมือนแสงของดวงจันทร์

ส่วนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเปรียบเหมือนแสงอันเป็นปริมณฑลของดวงอาทิตย์ตั้งพันดวง

 

หมายความว่าพระญาณของพระพุทธเจ้า หยั่งรู้ย้อนหลังไปในอดีตกาลได้ไกลแสนไกลสุดจะประมาณได้ว่ากี่หมื่นกี่แสนกัป

 

 

ก้อนหินยิ้ม

๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๑

 


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 25 (0)
pimahn วันที่ : 02/01/2009 เวลา : 00.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pimahn
http://www.oknation.net/blog/pimahn2

สวัสดีปีใหม่ครับ น้องก้อนหินยิ้ม

ขออนุโมทนาในธรรมทาน และ หนังสือธรรมะ ที่น้องก้อนหินยิ้ม จัดพิมพ์ขึ้นมา
ผมได้ส่งรายชื่อไปให้น้องก้อนหินยิ้ม ทางข้อความหลังไมค์ (จดหมายน้อย)
ให้ชื่อและท่ีอยู่ไป 3 ท่านนะครับ

ขอความกรุณาน้องก้อนหินยิ้ม ช่วยจัดส่งหนังสือธรรมะให้ทั้ง 3 ท่านนั้นด้วยนะครับ

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก
จงดลบันดาลให้น้องก้อนหินยิ้ม มีความสุขมากๆ และ เจริญในธรรมยิ่งๆขึ้นไป

+1 โหวต เป็นการต้อนรับปีใหม่นะครับ

ความคิดเห็นที่ 24 (0)
พระจันทร์แดง วันที่ : 01/01/2009 เวลา : 19.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/moonred

สวัสดีปีใหม่ครับคุณก้อนหิน ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับ

ความคิดเห็นที่ 23 (0)
อาโป วันที่ : 01/01/2009 เวลา : 18.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/agile
อชิระ/อาโป


.....หายไปนานน่ะ...ขอรับ

สุขสงบ.....สวัสดิ์ว่างเย็น....ประเจิดแจ้ง

ธรรมแสดงส่องจิต......สว่างใส

เย็นศิระ.....สะอาดโปร่ง....ประจักรใน

ตลอดกาล.......ตลอดไป พุทธะใจนิรันดร์

.............

ความคิดเห็นที่ 22 (0)
ChaiManU วันที่ : 31/12/2008 เวลา : 16.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chaimanu
   ทำงานให้สนุก  เป็นสุขกับการทำงาน    


วาระ ดิถี ขึ้นปีใหม่
ขออวยพร ให้ท่าน สุขหรรษา
มีชีวิต สุขเกษม เปรมปรีดา
มีเงินใช้ สบายอุรา ทั้งปีเอย
--------------------------------------
ชีวิต ไม่ได้มีความสุขเพียงด้านเดียว โดยปราศจากความทุกข์
ปีใหม่นี้ ขออวยพรให้ "คุณก้อนหินยิ้มและครอบครัว" มีหัวใจที่เข้มแข็ง มีร่างกายที่แข็งแรง พอที่จะรับได้ ทั้งความสุขและความทุกข์ครับ

จากใจ ChaiManU และ ครอบครัว

ความคิดเห็นที่ 21 (0)
ก้อนหินรำพัน วันที่ : 31/12/2008 เวลา : 16.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/LOSTGEO


สวัสดีปีใหม่นะครับ

ปีใหม่..ขอให้คุณพี่มีความสุขเสมอ ทั้งกายและใจ ตลอดไปและตลอดปี

ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 20 (0)
chaiyassu วันที่ : 31/12/2008 เวลา : 15.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/bunruang

อนุโมทนากับสิ่งดีดี ๆ
และขออวยพรปีใหม่ให้ก้อนหิน
อยู่เย็น เป็นสุข
แคล้วคลาด ปลอดภัย
รุ่งเรือง รุ่งโรจน์
ตลอดปี และตลอดไป


เงียบไปเลย....

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 31/12/2008 เวลา : 14.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....


ลาแล้วปีเก่า...
ขอต้อนรับปีใหม่ด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้า...
ด้วยอำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัย...
จงนำทางให้ท่าน...
เจริญยิ่ง ๆ ในธรรมจนถึงที่สุดแห่งความพ้นทุกข์...

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
อักษราภรณ์ วันที่ : 29/12/2008 เวลา : 08.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Aug-saraporn
ดอกโมกเอยโมกขธรรมล้ำเลิศค่า.....ปรารถนาโมกข์หมายปลายทางถึง.....อัฏฐังคิกมรรคไม่หย่อนตึง.....โมกน้อยดอกหนึ่งเริ่มแย้มบาน.....

อนุโมทนาสาธุค่ะ

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
ภูผาน้ำฝน วันที่ : 25/12/2008 เวลา : 10.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/augustrain
Into each life some rain must fall.


อยากบอกว่าดีใจมากๆๆที่มีคุณก้อนหิน
เป็นกัลยาณมิตรทางธรรม
ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง
ขอให้บุญรักษาคุณก้อนหิน
ให้เจริญยิ่งๆทางธรรมด้วยนะคะ

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
musachiza วันที่ : 22/12/2008 เวลา : 14.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/musachiza
Bin humzah

มาอ่านครับ

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
พระจันทร์แดง วันที่ : 21/12/2008 เวลา : 13.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/moonred

เป็นการย่อที่กำลังสวยแล้วครับ ได้ใจความสำคัญ ถ้าสั้นอาจจะได้แค่ความสั้น แต่ไม่ได้ใจความและตารางช่วยทำให้เห็นภาพชัดเจนและง่ายขึ้น เยี่ยมครับ และผมเองก็ได้ความรู้ใหม่ด้วย ตรงที่ปฎิจสมุปบาท ในสมัยพระวิปัสสีต่างกับในสมัยของ พระโคดม อันนี้ชวนให้สงสัยว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้น
ขอร่วมอนุโมทนาสาธุด้วยนะครับ

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
rakmananya วันที่ : 21/12/2008 เวลา : 12.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/rakmananya

อนุโมทนาธรรมครับ

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
ก้อนหินยิ้ม วันที่ : 21/12/2008 เวลา : 12.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/konhinsmile

คุณพี่ณัฐรดา

น้องก้อนหินคุยกับหลวงตาแล้วค่ะ ท่านบอกว่าให้พวกเราวาดรูป อะไรก็ได้ แล้ว post ให้ท่านดู
ท่านจะเขียนบทความ ล้อตามรูปวาดให้เจ้าค่ะ

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
ก้อนหินยิ้ม วันที่ : 21/12/2008 เวลา : 12.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/konhinsmile

> คิดถึง คุณภูฯ นะคะ
อากาศเย็นๆ ระวังสุขภาพด้วยนะคะ
> และคิดถึงเจ้ากุ้งกุหลาบ มากๆ เลยแระ
ปีใหม่ ไปเที่ยวที่ไหนหรือป่าวค่ะ

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
ก้อนหินยิ้ม วันที่ : 21/12/2008 เวลา : 12.15 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/konhinsmile

driftworm
boran-new
และพระคุณเจ้า

ก้อนหินกราบขอบพระคุณ เจ้าค่ะ ที่มาเยียมมาอ่าน ไดอะรี่ธรรม ต่อนะเจ้าค่ะ

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
ก้อนหินยิ้ม วันที่ : 21/12/2008 เวลา : 12.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/konhinsmile

คอมพิวเตอร์เสียเจ้าค่ะ
ไวรัส ตัวใหม่มาเยี่ยมเยี่ยนก้อนหินเจ้าค่ะ

ช่างมาซ่อมให้ ลงระบบวินโดส์ใหม่ ก็ไม่ดีขึ้น.....

มันเป็นเช่นนั้นเอง...เจ้าค่ะ

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
roselobster วันที่ : 21/12/2008 เวลา : 11.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Memyself
 º°” ไม่มีความรักใดในโลกจะยิ่งใหญ่เท่าคนไทย รักในหลวง””°

สวัสดี..
วันอาทิตย์
เจ้าก้อนหิน
สบายดีหรือเปล่า

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
ณัฐรดา วันที่ : 21/12/2008 เวลา : 07.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nadrda
ถ้า "เรา" ไม่พึงมี  "ของเรา" จักมีมาแต่ไหน

ซ่อมคอมเสียยาวเลยนะคะ
เข้ามาหาความรู้ และได้ความรู้กลับไปด้วยค่ะ
สวัสดีปีใหม่นะคะ

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
พระกิตติศักดิ์_สิริภทฺโท วันที่ : 21/12/2008 เวลา : 01.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kit2550
สิ่งที่ยังไม่รู้........ยังมีอีกเยอะขอบคุณทุกท่าน....ที่นำเรื่องที่ยังไม่รู้...แบ่งปันกันรู้

เจริญพร

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
ภูผาน้ำฝน วันที่ : 21/12/2008 เวลา : 00.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/augustrain
Into each life some rain must fall.

สาธุค่ะคุณก้อนหิน

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
boran-new วันที่ : 20/12/2008 เวลา : 21.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tain

ขอบคุณครับได้เพิ่มเติมความรู้ครับ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
driftworm วันที่ : 20/12/2008 เวลา : 21.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/driftway
ซักผ้า..เจอแบ๊งค์ห้าร้อยในกระเป๋า...ฮิ้ววว

ทราบมาว่าพระอินทร์องค์นี้คือต้นกำเนิดของคาถาสามบทที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน
๑. เมื่อทำประทักษิณรอบพระพุทธองค์ซึ่งประทับแสดงธรรม ณ โคนต้นโพธิ์ พระอินทร์เปล่งอุทานสามครั้งว่า นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมา สมฺพุทฺธสฺส
๒. พระอินทร์เปล่งอุทานเมื่อพระพุทธองค์เสด็จปรินิพพาน ว่า
อนิจจาวะตะสังขารา อุปปาทะวะยะธัมมิโน
อุปปัตชิตวานิรุชฌันติ เตสังวูปะสะโมสุโข
๓. จำไม่ได้แฮะ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
driftworm วันที่ : 20/12/2008 เวลา : 21.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/driftway
ซักผ้า..เจอแบ๊งค์ห้าร้อยในกระเป๋า...ฮิ้ววว

คอมซ่อมนี่อะไรน่ะ comsom เหรอ

พระพุทธเจ้าพระองค์นี้ (โคตม) ระลึกย้อนหลังได้ ๙๔ กัปป์

สักกปัณหสูตร อ่านชวนคิดดี พระอินทร์มีปัญหา
.

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
ก้อนหินยิ้ม วันที่ : 20/12/2008 เวลา : 20.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/konhinsmile

ก้อนหินพยายามอ่านแล้วย่อแล้วค่ะ แต่ก็ยังบันทึกไว้ยาวอยู่ดีนะคะ ขอโทษนะ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ก้อนหินยิ้ม วันที่ : 20/12/2008 เวลา : 20.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/konhinsmile

คอมซ่อม กลับมาแล้วยังไม่ค่อยดีเลยค่ะ...เฮ้ย..

วันนี้ขอบันทึกไดอะรี่ธรรม พระสุตตันตปิฏก เล่มที่ ๑๐ ต่อเลยนะคะ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน