• DharmaHappiness
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : dharmahappiness@yahoo.com
  • วันที่สร้าง : 2015-02-07
  • จำนวนเรื่อง : 13
  • จำนวนผู้ชม : 139876
  • ส่ง msg :
  • โหวต 1 คน
DhammaBoocha
เพื่อรวบรวม เรื่องราว และ บทความดีๆ ให้ได้ถูกถ่ายทอดไปยัง ผู้ที่ต้องการหาคำตอบ หรือความหมายบางอย่างในการดำเนินชีวิต และในการกระทำต่างๆ โดยหวังว่า ผู้อ่านจะได้ รับเรื่องราวดีๆ ในชีวิตเพิ่มขึ้น
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/dhammaboocha
วันพฤหัสบดี ที่ 18 มิถุนายน 2558
Posted by DharmaHappiness , ผู้อ่าน : 5185 , 09:06:02 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ตำนานโพชฌังคะปริตร

         พระปริตรบทนี้ มีเนื้อความตามในคาถาที่สวดนั้นเป็น ๓ ตำนาน คือ ๓ พระสูตรด้วยกัน แต่เอามารวมสวดเสียบทเดียวกัน ตำนานทั้ง ๓ นั้น มีเนื้อความดังจะกล่าวต่อไปนี้

ตำนานที่ ๑ มหากัสสะปะโพชฌังคะสูตร

         ความว่า สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคสถิต ณ เวฬุวันมหาวิหารใกล้กรุงราชคฤห์มหานคร ครั้งนั้น พระมหากัสสปะอาศัยอยู่ในถ้ำปิปผลิคูหา บังเกิดโรคาพาธแรงกล้าอาการหนักลงทุกวันๆ พระผู้มีพระภาคได้ทรงพระมหากรุณาแก่พระมหากัสสปะ เมื่อพระองค์เสด็จออกจากที่เร้นคือผลสมาบัติ ได้เสด็จไปประทานพระธรรมเทศนาโพชฌงค์ทั้ง ๗ แด่พระมหากัสสปะ เมื่อจบพระธรรมเทศนา พระมหากัสสปะ มีความโสมนัสในพระธรรมเทศนา ก็ลุกขึ้นได้หายจากโรคาพาธ

 ตำนานที่ ๒ มหาโมคคัลลานะโพฌังคะสูตร

         ครั้งหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเสด็จประทับอยู่ ณ เวฬุวันมหาวิหารใกล้กรุงราชคฤห์ ครั้งนั้นพระมหาโมคคัลลานะอาศัยอยู่ในเขาคิชฌกูฏ บังเกิดโรคาพาธแรงกล้าอาการหนักลงทุกวันๆ พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงพระมหากรุณาแก่พระมหาโมคคัลลานะ เมื่อพระองค์เสด็จออกจากที่เร้นคือผลสมาบัติ ได้เสด็จไปประทานพระธรรมเทศนาโพชฌงค์ทั้ง ๗ แด่พระมหาโมคคัลลานะ เมื่อจบพระธรรมเทศนา พระมหาโมคคัลลานะ มีความโสมนัสในพระธรรมเทศนา ก็ลุกขึ้นได้หายจากโรคาพาธ

ตำนานที่ ๓ มหาจุนทะโพฌังคะสูตร

         ครั้งหนึ่ง พระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ ณ เวฬุวนารามใกล้กรุงราชคฤห์ ทรงประชวรพระโรคให้เจ็บพระนาภีเป็นกำลัง และอาพาธหนักลงทุกวันๆ ครั้งนั้น พระจุนเทะเถระผู้มีอายุ ออกจากที่เร้นคือผลสมาบัติ ก็ไปถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาค พระองค์จึงมีพระพุทธฎีกาให้พระจุนทะเถระแสดงโพชฌงค์ทั้ง ๗ พร้อมด้วยอานิสงส์ว่า โพชฌงค์ทั้ง ๗ นี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเทศนาว่าเป็นไปเพื่อจะให้ตรัสรู้พระจตุราริยสัจ ๔ และยกตนออกจากตัณหา เมื่อพระจุนทะเถระกล่าวซึ่งพระสูตรนี้จบลงแล้ว พระผู้มีพระภาคก็ทรงพระโสมนัสหายจากโรคาพาธ เสด็จลุกขึ้นจากที่พระบรรทมได้

         เนื้อความที่กล่าวมาแล้วนี้ มีอยู่ในพระคาถาที่สวดโดยย่อ พระคาถาที่สวดมนต์เป็นคำแปลดังต่อไปนี้

 โพชฌังคะปริตร

         โพชฌังโค สะติสังขาโต             โพชฌงค์ ๗ ประการ คือ สติสัมโพชฌงค์

ธัมมานัง วิจะโย ตะถา                          ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์  วิริยสัมโพชฌงค์

วิริยัมปีติปัสสัทธิ-                                ปิติสัมโพชฌงค์ ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์

โพชฌังคา จะ ตะถาปะเร                      สมาธิสัมโพชฌงค์ อุเบกขาสัมโพชฌงค์ เหล่านี้

สะมาธุเปกขะโพชฌังคา                      อันพระมุนีเจ้าผู้เห็นธรรมทั้งสิ้น

สัตเตเต สัพพะทัสสินา                        ตรัสไว้ชอบแล้ว

มุนินา สัมมะทักขาตา                 

ภาวิตา พะหุลีกะตา                              อันบุคคลมาเจริญทำให้มากแล้ว

สังวัตตันติ อะภิญญายะ                        ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง

นิพพานายะ จะ โพธิยา                         เพื่อความดับกิเลส และเพื่อความตรัสรู้

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ                          ด้วยความกล่าวสัตย์นี้

โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา ฯ                    ขอความสวัสดี จงมีแก่ท่านทุกเมื่อฯ

         เอกัส๎มิง สะมะเย นาโถ                ในสมัยหนึ่งพระโลกนาถ

โมคคัลลานัญจะ กัสสะปัง                    ทอดพระเนตรเห็นพระโมคคัลลานะและพระกัสสะปะ

คิลาเน ทุกขิเต ทิส๎วา                          กำลังเป็นไข้ถึงทุกขเวทนาแล้ว

โพชฌังเค สัตตะ เทสะยิ                      ทรงแสดงโพชฌงค์ ๗ ประการ

เต จะ ตัง อะภินันทิต๎วา                        ท่านทั้งสองนั้นก็เพลิดเพลินภาษิตนั้น

โรคา มุจจิงสุ ตังขะเณ                         หายโรคในขณะนั้น

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ                          ด้วยความกล่าวสัตย์นี้

โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา ฯ                    ขอความสวัสดี จงมีแก่ท่านทุกเมื่อฯ

         เอกะทา ธัมมะราชาปิ                  ในกาลบางคราว แม้พระพุทธเจ้าผู้เป็นพระราชาในธรรม

เคลัญเญนาภิปีฬิโต                             อันความประชวรเบียดเบียนแล้ว

จุนทัตเถเรนะ ตัญเญวะ                        รับสั่งให้พระจุนทะเถระ

ภะณาเปต๎วานะ สาทะรัง                       แสดงโพชฌงค์นั่นแหละโดยเอื้อเฟื้อ

สัมโมทิต๎วา จะ อาพาธา                       ก็ทรงบันเทิงพระทัย

ตัมหา  วุฏฐาสิ ฐานะโส                        หายความประชวรนั้นไป โดยขณะนั้น

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ                          ด้วยความกล่าวสัตย์นี้

โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา ฯ                    ขอความสวัสดี จงมีแก่ท่านทุกเมื่อฯ

         ปะหีนา เต จะ อาพาธา                ก็อาพาธทั้งหลายนั้นอันพระอริยบุคคล

ติณณันนัมปิ มะเหสินัง                         ผู้แสวงหาคุณธรรมอันใหญ่ แม้ทั้ง ๓ ละได้แล้ว

มัคคาหะตะกิเลสา วะ                           ถึงแล้วซึ่งความเป็นคือความไม่บังเกิด

ปัตตานุปปัตติธัมมะตัง                         เป็นธรรมดุจกิเลสอันพระอริยเจ้ากำจัดเสียด้วยพระอริยมรรค

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ                          ด้วยความกล่าวสัตย์นี้

โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา ฯ                    ขอความสวัสดี จงมีแก่ท่านทุกเมื่อฯ

ธรรมะบูชา DhammaBoocha

ขอขอบคุณ

-         หนังสือสวดมนต์แปล วัดวงษ์ฆ้อง จ.พระนครศรีอยุธยา

-         ภาพประกอบสวยๆ จาก Internet ที่ช่วยเพื่อเพิ่มสีสันของบทความ

 
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน