• DharmaHappiness
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : dharmahappiness@yahoo.com
  • วันที่สร้าง : 2015-02-07
  • จำนวนเรื่อง : 13
  • จำนวนผู้ชม : 139876
  • ส่ง msg :
  • โหวต 1 คน
DhammaBoocha
เพื่อรวบรวม เรื่องราว และ บทความดีๆ ให้ได้ถูกถ่ายทอดไปยัง ผู้ที่ต้องการหาคำตอบ หรือความหมายบางอย่างในการดำเนินชีวิต และในการกระทำต่างๆ โดยหวังว่า ผู้อ่านจะได้ รับเรื่องราวดีๆ ในชีวิตเพิ่มขึ้น
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/dhammaboocha
วันพุธ ที่ 9 กันยายน 2558
Posted by DharmaHappiness , ผู้อ่าน : 4103 , 11:31:11 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ตำนานอะภะยะปริตร

      🌟 ยันทุนนิมิตตัง ฯลฯ สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ คาถานี้ยังมิได้พบที่มาโดยตรง แต่สันนิษฐานเทียบเคียงคาถาบางส่วนที่ตรงกับพระสูตรมีบ้าง พอเห็นได้ว่าเป็นคาถาที่แสดงว่า ถ้าอวมงคลอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นให้เจริญพระปริตรคุ้มครอง อย่าให้ฆ่าสัตว์สิ่งละ ๔ ๆ บูชายัญเพื่อให้คุ้มโทษตามลัทธิพราหมณ์จะได้ยกเรื่องในมหาสุบินชาดกมาแสดงไว้เป็นนิทัศนะ ความว่า

      🌟 ครั้งหนึ่งพระเจ้าปัสเสนทิโกศลทรงพระสุบิน ๑๖ ข้อ แล้วให้เกิดความหวาดหวั่นต่อมรณภัย จึงทรงเล่าพระสุบินนั้นให้พราหมณ์ปุโรหิตฟัง พราหมณ์ปุโรหิตพยากรณ์ว่า จะเกิดเหตุอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งแก่พระองค์ และราชสมบัติหรือพระมเหสี และแสดงให้ทรงบำบัดอันตรายด้วยยัญวิธี คือ เอาสัตว์สิ่งละ ๔ ๆ มาบูชายัญก็จะพ้นโทษ พระเจ้าปัสเสนทิโกศลโปรดให้เตรียมการบูชายัญตามถ้อยคำของพราหมณ์ ครั้งนั้น นางมัลลิกาเทวีได้ทราบความนี้แล้ว จึงทูลพระราชสามีว่า ขอได้โปรดทูลถามเหตุที่เกิดอันตรายทั้งหลายแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าเถิด พระเจ้าปัสเสนทิโกศลก็เสด็จไปทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้า ณ เชตวันมหาวิหาร

      🌟 พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า ภัยอันใดอันหนึ่งจะได้บังเกิดมีแก่พระเจ้าปัสเสนทิโกศลก็หาไม่และได้ทรงพยากรณ์ถึงเหตุการณ์ที่จะเป็นไปในอนาคตกาลโดยแจ่มแจ้ง และในที่สุดก็มีพระพุทธดำรัสให้พระเจ้าปัสเสนทิโกศลรื้อถอนยัญวิธีนั้นเสีย

      🌟 เรื่องที่กล่าวมานี้เป็นการสันนิษฐานความว่า ทุสสุปินัง อะกันตัง สุบินชั่วอันไม่พอใจอันใดด้วย

      🌟 ยังมีชาดกอีกเรื่องหนึ่งชื่อว่า “อัฏฐสัททชาดก” กล่าวว่า ครั้งหนึ่งพระเจ้าปัสเสนทิโกศล ได้ทรงสดับเสียงสัตว์หลายชนิด มี นก เป็นต้น ส่งเสียงร้องแปลกประหลาด พระองค์ก็หวาดหวั่นต่อมรณภัย ได้เตรียมการจะทำยัญญกรรมเหมือนในพระสูตรก่อน และพระองค์ก็ได้เสด็จไปทูลถามพระพุทธเจ้าด้วย

      🌟 พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพยากรณ์ให้พระเจ้าปัสเสนทิโกศลทราบโดยพิสดาร แล้วทรงประทานพระพุทธโอวาทให้รื้อถอนยัญญกรรมนั้นเสีย

      🌟 เรื่องที่กล่าวมานี้เป็นการสันนิษฐานความว่า โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท เสียงนกที่ไม่ชอบใจอันใดด้วย

      🌟 เนื้อความบทอื่นๆ ก็คงมีนัยที่มาแต่พระสูตรอื่นเช่นกัน พระอรรถกถาจารย์ถือเอาความที่แสดงไว้ใน ธะชัคคะสูตร ว่า เมื่อมีความหวาดสะดุ้งเกิดขึ้น ให้ระลึกถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เป็นที่พึ่ง ก็จะขจัดความหวาดสะดุ้งเสียได้ และเพื่อจะกันเสียซึ่งลัทธิบูชายัญของพราหมณ์ตามที่กล่าวมาแล้วนั้นด้วย จึงได้รจนาพระปริตรบทนี้ไว้เป็นประโยชน์สืบมา

      🌟 ทุกขัปปัตตา จะ นิททุกขา ฯลฯ รักขัง พันธามิ สัพพะโส คาถานี้ก็ยังไม่ได้พบที่มาจากพระสูตร มีผู้สันนิษฐานว่า เป็นคาถาแผ่กรุณาพรหมวิหารและให้ส่วนกุศลกับตักเตือนมนุษย์ทั้งหลายให้ประกอบการกุศล อนึ่ง เป็นคาถาสวดส่งเทวดา คือ เมื่อเชิญเทวดามาด้วยบท สัคเค ฯลฯ สุณันตุ ครั้นเสร็จการพิธีแล้ว จึงเชิญกลับด้วยคาถาบทนี้ เนื้อความนอกจากนี้ก็มีอยู่ในพระคาถาและคำแปลแล้ว

      🌟 คาถาและคำแปล อะภะยะปริตร ดังต่อไปนี้

อะภะยะปริตร

         ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ     นิมิตที่ชั่วร้ายอันใดด้วย อวมงคลอันใดด้วย

โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท            เสียงนกเป็นที่ไม่ชอบใจอันใดด้วย

ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง               บาปเคราะห์อันใดด้วย สุบินชั่วอันไม่พอใจอันใดด้วย มีอยู่

พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ                ขอสิ่งเหล่านั้น จงพินาศไปด้วยอานุภาพพระพุทธเจ้าฯ

         ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ      นิมิตที่ชั่วร้ายอันใดด้วย อวมงคลอันใดด้วย

โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท             เสียงนกเป็นที่ไม่ชอบใจอันใดด้วย

ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง                บาปเคราะห์อันใดด้วย สุบินชั่วอันไม่พอใจอันใดด้วย มีอยู่

ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ                 ขอสิ่งเหล่านั้น จงพินาศไปด้วยอานุภาพพระธรรม ฯ

         ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ      นิมิตที่ชั่วร้ายอันใดด้วย อวมงคลอันใดด้วย

โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท             เสียงนกเป็นที่ไม่ชอบใจอันใดด้วย

ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง                บาปเคราะห์อันใดด้วย สุบินชั่วอันไม่พอใจอันใดด้วย มีอยู่

สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ                 ขอสิ่งเหล่านั้น จงพินาศไปด้วยอานุภาพพระสงฆ์ ฯ

เทวะตาอุยโยชะนะคาถา

            ทุกขัปปัตตา จะ นิททุกขา         ขอสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ถึงแล้วซึ่งทุกข์ จงเป็นผู้ไม่มีทุกข์

ภะยัปปัตตา จะ นิพภะยา                        และถึงแล้วซึ่งภัย จงเป็นผู้ไม่มีภัย

โสกัปปัตตา จะ นิสโสกา                        และถึงซึ่งโศก จงเป็นผู้ไม่มีโศกเถิด

โหนตุ สัพเพปิ ปาณิโน

เอตตาวะตา จะ อัมเหหิ                           ขอเทพเจ้าทั้งปวง จงอนุโมทนา

สัมภะตัง ปุญญะสัมปะทัง                        ซึ่งความถึงพร้อม คือ บุญ อันเราทั้งหลายนี้

สัพเพ เทวานุโมทันตุ                             ก่อสร้างแล้วด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้

สัพพะสัมปัตติสิทธิยา                             เพื่ออันสำเร็จสมบัติทั้งปวง

ทานัง ทะทันตุ สัทธายะ                          มนุษย์ทั้งหลาย จงให้ทานด้วยศรัทธา

สีลัง รักขันตุ สัพพะทา                           จงรักษาศีลในกาลทั้งปวง

ภาวะนาภิระตา โหนตุ                             จงเป็นผู้ยินดีแล้วในภาวนา

คัจฉันตุ เทวะตาคะตา ฯ                          เทวดาทั้งหลาย ที่มาแล้วเชิญกลับไปเถิด

สัพเพ พุทธา พะลัปปัตตา                       พระพุทธเจ้าทั้งหลายล้วนทรงพระกำลังทั้งหมด

ปัจเจกานัญจะ ยัง พะลัง                          กำลังอันใดแห่งพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายด้วย

อะระหันตานัญจะ เตเชนะ                        แห่งพระอรหันต์ทั้งหลายด้วย

รักขัง พันธามิ สัพพะโส ฯ                        ข้าพเจ้าขอเหนี่ยวความรักษาด้วยเดชแห่งกำลัง

                                                            ทั้งหลายเหล่านั้น โดยประการทั้งปวง ฯ

เมตตานิสังสะสุตตะปาโฐ

      🌟 บทนี้ทำให้เป็นที่รักของมนุษย์และอมนุษย์ เทพเทวาทั้งหลาย มีอานิสงค์ทำให้หลับเป็นสุข ตื่นก็เป็นสุข  มีเหล่าเทวดาปกปักษ์รักษา

      เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถิยัง วิหะระติ เชตะวะเน อะนาถะปิณฑิกัสสะ อาราเม ฯ ตัต๎ระ โข ภะคะวา ภิกขู อามันเตสิ ภิกขะโวติ ฯ ภะทันเตติ เต ภิกขู ภะคะวะโต ปัจจัสโสสุง ภะคะวา เอตะทะโวจะ

      เมตตายะ ภิกขะเว  เจโตวิมุตติยา  อาเสวิตายะ ภาวิตายะ พะหุลีกะตายะ ยานีกะตายะ วัตถุกะตายะ อะนุฏฐิตายะ ปะริจิตายะ สุสะมารัทธายะ เอกาทะสานิสังสา ปาฏิกังขา ฯ กะตะเม เอกาทะสะฯ สุขัง สุปะติ สุขัง ปะฏิพุชฌะติ ฯ นะ ปาปะกัง สุปินัง ปัสสะติ ฯ มะนุสสานัง ปิโย โหติ ฯ อะมะนุสสานัง ปิโย โหติ ฯ เทวะตา รักขันติ ฯ นาสสะ อัคคิ วา วิสัง วา สัตถัง วา กะมะติ ฯ ตุวะฏัง จิตตัง สะมาธิยะติ ฯ มุขะวัณโณ วิปปะสีทะติ ฯ อะสัมมุฬ๎โห กาลัง กะโรติ ฯ อุตตะริง อัปปะฏิวิชฌันโต พรัหมะโลกูปะโค โหติ ฯ

      เมตตายะ ภิกขะเว  เจโตวิมุตติยา  อาเสวิตายะ ภาวิตายะ พะหุลีกะตายะ ยานีกะตายะ วัตถุกะตายะ อะนุฏฐิตายะ ปะริจิตายะ สุสะมารัทธายะ อิเม เอกาทะสานิสังสา ปาฏิกังขาติ ฯ อิทะมะโวจะ ภะคะวา ฯ อัตตะมะนา เต ภิกขู ภะคะวะโต ภาสิตัง อะภินันทุนติ ฯ

                                                           

ธรรมะบูชา DhammaBoocha

ขอขอบคุณ

-         หนังสือสวดมนต์แปล วัดวงษ์ฆ้อง จ.พระนครศรีอยุธยา

-         ภาพประกอบสวยๆ จาก Internet ที่ช่วยเพื่อเพิ่มสีสันของบทความ

 

 

 
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน