• ศิษย์หลวงพ่อ
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2008-12-06
  • จำนวนเรื่อง : 30
  • จำนวนผู้ชม : 79772
  • ส่ง msg :
  • โหวต 118 คน
วัดดอนสะท้อน
ประวัติหลวงพ่อทอง ประเพณีแข่งเรือยาว คลิป ธรรมะ คลายเครียด
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/don-sathon
วันพฤหัสบดี ที่ 11 ธันวาคม 2551
Posted by ศิษย์หลวงพ่อ , ผู้อ่าน : 1925 , 12:01:48 น.  
หมวด : กีฬา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

กติกาการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงประเพณีอำเภอสวี

กติกาการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงประเพณีอำเภอสวีประจำปี พ..๒๕๕๑

ณ ท่าน้ำวัดดอนสะท้อน  ตำบลปากแพรก  อำเภอสวี  จังหวัดชุมพร

สนามแข่งขัน  ใช้สนามท่าน้ำวัดดอนสะท้อน  ตำบลปากแพรก  อำเภอสวี  จังหวัดชุมพรประเภทเรือที่จัดแข่งขัน

       ๑.เรือยาวประเภท       ฝีพาย ระยะทาง  ๓๕๐  เมตร(ชาย/หญิง) 

            ๒.เรือยาวประเภท  ๑๕  ฝีพาย ระยะทาง  ๓๕๐  เมตร  

คุณสมบัติของฝีพายที่เข้าร่วมการแข่งขัน

        ๑.เรือยาวประเภท    ฝีพาย  มีคุณสมบัติของฝีพายดังนี้

                  ๑)ฝีพายต้องเป็นผู้ที่มีชื่อและภูมิลำเนา  ตามหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์อยู่ในอำเภอสวี

ไม่น้อยกว่า 30 วัน (นับจนถึงวันที่ ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๑) หรือเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำอยู่ในหน่วยงานราชการ  เอกชน  ภายในอำเภอสวี  โดยมีหัวหน้าหน่วยงานลงนามรับรอง

          ๒) อนุญาตให้นำฝีพายจากต่างอำเภอลงพายเรือเพื่อทำการแข่งขันได้ลำละไม่เกิน ๔ คน โดยผสมกับฝีพายในอำเภอสวีอีก     คน

                  ๓)ฝีพายจากต่างอำเภอต้องเขียนชื่อในใบรายชื่อฝีพายแยกต่างหาก  พร้อมสำเนาบัตรและรูปถ่าย    รูป (ไม่สวมหมวกและใส่แว่นดำ)

                  ๔)ต้องส่งรายชื่อพร้อมใบสมัครที่ฝ่ายรับสมัครเรือก่อนวันแข่งขัน

                  ๕)ฝีพายตัวจริง    คน (เป็นฝีพายต่างอำเภอ ๔ คนและฝีพายภายในอำเภอ ๔ คน)

                  ให้มีฝีพายสำรองได้อีก ๔ คน

                  ๖)เรือและอุปกรณ์ในการพายเรือต้องนำมาเอง  จะสับเปลี่ยนกับลำอื่นไม่ได้ตลอดการ

                  แข่งขัน

            ๒.เรือยาวประเภท  ๑๕  ฝีพาย

                  ๑)เป็นฝีพายท้องถิ่น เปิดโอกาสให้ฝีพายภายในหรือนอกท้องถิ่นจังหวัดชุมพร

                  ๒)ฝีพายจะต้องส่งบัญชีรายชื่อ สำเนาบัตรประชาชน และภาพถ่าย(รวม) ของฝีพาย

                  ๓)ฝีพายลำหนึ่งส่งรายชื่อไม่เกิน ๒๐ คน

ระบบการแข่งขัน

       ๑.การแบ่งสายการแข่งขัน

                  ๑)หากเรือเข้าร่วมทำการแข่งขัน ๕-๑๐ ลำ แบ่งการแข่งขันออกเป็น ๒ สาย คือ สาย ก

                  และสาย ข

                  ๒)หากเรือเข้าร่วมทำการแข่งขัน   ๔ ลำ ให้จัดการแข่งขันแบบพบกันหมด เพื่อจัดลำดับ

                  คะแนนที่ ๑,๒ และ ๓

                  ๓)หากเรือเข้าร่วมทำการแข่งขัน     ลำ เป็นการแข่งขันแบบประลอง จะได้รับค่าตอบแทน

                  เพียงครึ่งหนึ่ง ยกเว้นค่าลากจูงและถ้วยรางวัล

                  ๔)หากเรือเข้าร่วมทำการแข่งขัน ๑๐ ลำขึ้นไป  แบ่งการแข่งขันออกเป็น ๓ สาย หรือตาม

                  ความเหมาะสม

            ๒.การแข่งขันในเที่ยวแรกของทุกรอบเรือที่เข้าแข่งขันทุกลำต้องจับฉลากสายน้ำและเปลี่ยน

            สายน้ำในเที่ยวที่สอง

            ๓.เรือที่ลงทำการแข่งขันทุกลำต้องส่งตัวแทนมาจับฉลากแบ่งสายก่อนลงทำการแข่งขัน ๒ วัน

            หากไม่สามารถมาได้คณะกรรมการจะทำการจับฉลากแบ่งสายแทน

            ๔.การแข่งขันในรอบแรกใช้ระบบการแข่งขันแบบแบบพบกันหมดในแต่ละสาย เรือที่มีคะแนน

            ที่ ๑ และที่ ๒ ของแต่ละสายเข้าแข่งขันในรอบที่ ๒

            ๕.เรือที่มีคะแนนเท่ากันและมีผลต่อการเข้ารอบจะทำการแข่งขันโดยจับฉลากสายน้ำและทำการ

            แข่งขันเที่ยวเดียวทีมชนะเข้ารอบที่ ๒ หากเสมอให้จับฉลาก

            ๖.เรือที่มีคะแนนเท่ากัน ๓ ลำ และมีผลต่อการเข้ารอบ ให้ทำการจับฉลากหาทีมบาย(ไม่ต้องทำ

            การแข่งขัน) อีก ๒ ลำลงทำการแข่งขัน ๑ เที่ยว ไม่เปลี่ยนสายน้ำ เรือที่ชนะแข่งขันให้ทำการ

            แข่งขันกับเรือลำที่จับฉลากบาย เรือลำชนะจะได้เข้ารอบที่ ๒

            ๗.เรือที่เข้าแข่งขันต้องส่งตัวแทนไปรายงานตัวที่กองอำนวยการและพร้อมลงทำการแข่งขัน

            ภายในเวลา ๐๘.๓๐ น.ของแต่ละวัน และต้องแข่งขันตามตารางการแข่งขัน

การประท้วงผลการตัดสิน

       การประท้วงให้ผู้จัดการเรือ ผู้แทนเรือ และนายหัวเรือ เท่านั้น มีสิทธิในการประท้วงและ จะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะปล่อยเรือในคู่นั้นๆ และจะต้องทำเป็นหนังสือยื่นต่อประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันพร้อมวางเงินสด ๕๐๐  บาท   หากกรรมการตัดสินผลแพ้ชนะแล้ว ถือว่าผลการตัดสินของกรรมการเป็นที่เด็ดขาดและสิ้นสุด

การนับคะแนน

       ในรอบแรกผลการแข่งขันแต่ละคู่ให้มีการนับคะแนนดังนี้

                  ชนะได้                   คะแนน

                  เสมอได้                 คะแนน

                  แพ้ได้                    คะแนน( ต้องลงทำการแข่งขัน)

                  ไม่ลงทำการแข่งขัน 0  คะแนน

กติกา

       ๑.เรือทุกลำต้องเข้าแข่งขันตามสูจิบัตร หากเรือลำใดไม่ลงทำการแข่งขันตามสูจิบัตรจะถูกตัด

            สิทธิในเที่ยวนั้น

            ๒.เรือคู่แข่งขันต้องมาตรวจสอบฝีพายและรับธงการแข่งขันที่ทุ่นพักเรือก่อนการแข่งขัน ๑๐ นาที

            และให้นายหัวเรือ หรือผู้แทนเรือเป็นผู้ตรวจสอบฝีพายของตนและคู่แข่งขัน หากพบว่ามี

            การผิดระเบียบให้ปรับเป็นแพ้ในเที่ยวนั้น

            ๓.เรือทุกลำต้องมาจอดที่กองอำนวยการก่อนลงทำการแข่งขันทุกเที่ยว  เรือที่รับธงจากกอง

            อำนวยการแล้วให้เข้าเทียบทุ่นเรือภายใน  ๑๐  นาที โดยมอบธงการแข่งขันให้กรรมการปล่อย

            เรือและห้ามไม่ให้เปลี่ยนตัวฝีพายอีก

            ๔.ห้ามมิให้เปลี่ยนฝีพายเรือและเรือ  ที่ใช้ในการแข่งขันโดยเด็ดขาด

            ๕.เรือลำใดพายล้ำสายน้ำ ปรับเป็นแพ้ในเที่ยวนั้น

            ๖.ฝีพายเรือหรือนายหัวเรือลำใด ทิ้งพายหรือวัตถุอื่นใดเข้าหาคู่แข่งขัน ปรับเป็นแพ้ในเที่ยวนั้น

            ๗.ผู้จับแถบชัย (หวาย,ธง) จะต้องเป็นนายหัวเรือเท่านั้นและอยู่ติดเรือจนกว่าโขนท้ายเรือพ้นปาก

            กระบอกแถบชัย เว้นแต่นายหัวเรือตกน้ำและหลุดออกจากเรือก่อนถึงเส้นชัย ให้รองนายหัวเรือคน

ที่ ๑ จับแถบชัยแทนนายหัวเรือได้เท่านั้น กรณีจับแถบชัยได้แล้ว ผู้จับแถบชัยตกน้ำจะต้องเกาะติดเรือได้ไม่เกินรองนายหัวเรือคนที่ ๑ จนกว่าโขนท้ายเรือพ้นปากกระบอกแถบชัย เรือที่ผิดกติกาให้ปรับเป็นแพ้ในเที่ยวนั้น

            ๘.นายหัวเรือ รองนายหัวเรือต้องจับแถบชัยด้วยมือถ้าใช้วัตถุอื่นใด  ช่วยจับช่วยดึงแถบชัยปรับ

            เป็นแพ้ในเที่ยวนั้น

            ๙.นายหัวเรือ  รองนายหัวเรือหลุดจากเรือตกน้ำขณะจับแถบชัย   ก่อนที่โขนท้ายเรือพ้นปาก

            กระบอกธงตัดสิน และเมื่อจับแถบชัยไปได้แล้วเกิดเรือล่มก่อนที่โขนท้ายเรือ  จะพ้นกระบอก

            แถบชัยปรับเป็นแพ้ในเที่ยวนั้น

            ๑๐.เรือลำใดใช้พาย หรือวัตถุอื่นใดต่อโขนออกไปเพื่อจับแถบชัย ปรับเป็นแพ้ในเที่ยวนั้น

            ๑๑.เรือลำใดเข้าสู่เส้นชัยตามระเบียบการแข่งขัน และจับแถบชัยไปได้ตามกติกาการแข่งขันเป็นเรือ

            ผู้ชนะในเที่ยวการแข่งขัน ถ้าได้ไปเฉพาะแถบผ้าไม่มีหวายถือเป็นแพ้  ถ้าจับแถบชัยได้ลำละ ๑

            แถบชัยตัดสินให้เสมอกัน  ถ้าเรือคู่แข่งขันทั้งสองลำต่างก็จับแถบชัยไปไม่ได้ ให้ทำการแข่งขัน

            ใหม่

            ๑๒.เรือที่ไม่เข้าเทียบทุ่นปล่อยเรือภายในเวลา ๑๐ นาทีหลังจากคณะกรรมการประกาศให้ลงทำ

            การแข่งขันหากไม่ปฏิบัติตาม ปรับเป็นแพ้ในเที่ยวนั้น คณะกรรมการตัดสินประกาศให้เรือ     คู่

            แข่งขันเป็นลำชนะและต้องพายเรือมายังทุ่นเส้นชัย

            ๑๓.เวลาปิดการแข่งขันประจำวัน กำหนดเวลา  ๑๗.00  .  ถ้าเรือคู่แข่งขันเทียบทุ่นเรือปล่อย

            ก่อน  ๑๗.00  . หรือ ๑๗.00  . พอดี และมีเหตุให้ต้องปล่อยเรือได้หลังเวลา  ๑๗.00 . ก็

            ต้องทำการแข่งขัน หากเรือลำใดไม่ยอมพายทำการแข่งขัน ให้ปรับเป็นแพ้ในเที่ยวนั้น และหากมี

            เหตุ ต้องยืดเวลาการแข่งขันออกไปไม่ว่ากรณีใดๆ  ก็ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการ

            แข่งขัน  โดยประธานกรรมการจัดการแข่งขัน จะเป็นผู้สั่งการเป็นวันๆ ไป แต่จะต้องให้ผู้แทนเรือ

            ทราบก่อนเวลา  ๑๖.00 

            ๑๔.กรณีอุปกรณ์การแข่งขันชำรุดเสียหายหรือเกิดเหตุการณ์ที่เป็นอุปสรรคขัดขวางขณะทำการ

            แข่งขันในแต่ละเที่ยว ให้ยุติการแข่งขันในเที่ยวนั้น โดยยกเลิกผลการแข่งขันและทาง

            คณะกรรมการจะแจ้งให้ทราบเพื่อทำการแข่งขันใหม่

            ๑๕.การตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด  เรือทุกลำต้องเข้าทำ

            การแข่งขันและปฏิบัติตามสูจิบัตร  ที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันได้ประกาศไว้ในการแข่งขัน

            แต่ละครั้ง

            ๑๖.เรือทุกลำต้องเข้าทำการแข่งขันและปฏิบัติตามตารางการแข่งขันที่คณะกรรมการจัดการ

            แข่งขันได้ประกาศไว้ในการแข่งขันแต่ละครั้ง

            ๑๗.ข้อความใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในกติกานี้  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เป็นผู้

            ชี้ขาด

รางวัลเรือ

·            ประเภท  15  ฝีพาย มี  5  รางวัล โดยได้รับรางวัล   ดังนี้

                     -  รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัลพร้อมถ้วยรางวัลชนะเลิศ 

                     -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล พร้อมถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 1

                     -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล พร้อมถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2

                     -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้รับเงินรางวัล   อันดับ 3

                     -  เรือมารยาทดี      ได้รับถ้วยรางวัล

                     -  เรือที่เข้าแข่งขันจะได้รับค่าลากจูงทุกลำ

·            ประเภท    8  ฝีพาย มี  4  รางวัล โดยได้รับรางวัล   ดังนี้

                     -  รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัลพร้อมถ้วยรางวัลชนะเลิศ 

                     -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล พร้อมถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 1

                     -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล พร้อมถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2

                     -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้รับเงินรางวัล  อันดับ 3

                     -  เรือที่เข้าแข่งขันจะได้รับค่าลากจูงทุกลำ

การจัดการแข่งขัน

       1.ประเภทเรือยาว  15  ฝีพาย จัดการแข่งขันแบบพบกันหมด   ดังนี้

                        1.1  เรือประเภท  15  ฝีพาย จัดการแข่งขันแบบพบกันหมด โดยเอาคะแนนที่ 1   

และที่ 2  มาชิงชนะเลิศ  และคะแนนที่ 3 ที่ 4  มาชิงที่ 3

            2.ประเภทเรือยาว    8  ฝีพาย จัดการแข่งขันแบบพบกันหมด  ดังนี้

                        2.1  เรือประเภท  8 ฝีพาย  จัดการแข่งขันโดยแบ่งออกเป็น 2 สาย แข่งขันแบบพบกัน

                        หมดในสาย (ในรอบแรก) แล้วเอาเรือที่มีคะแนนเป็นที่ 1 และเรือที่มีคะแนนเป็นที่ 2 ของ

                        แต่ละสายมาแข่งขันในรอบที่ 2   แล้วเอาผู้ชนะมาชิงชนะเลิศ   ผู้แพ้ชิงที่ 3

การมอบถ้วยรางวัลและเงินรางวัล

       เรือยาวประเภท  15  ฝีพาย , 8  ฝีพาย ที่ชนะเลิศและรองชนะเลิศ อันดับ 1 , 2 ,และ 3  จะได้รับ

            ถ้วยรางวัลและเงินรางวัลตามลำดับ

กำหนด  วัน   เวลาการแข่งขันและมอบรางวัล

       1.เรือยาวทุกประเภท ทำการแข่งขันในเวลา  08.30  . เป็นต้นไป

            2.รางวัล (ถ้วยรางวัลและเงินรางวัล) ทุกประเภท จะทำพิธีมอบในพิธีปิดการแข่งขันเวลา15.00. เรือทุกลำที่เข้ารับรางวัลจะต้องนำเรือและฝีพายไปอยู่ร่วมในพิธีรับมอบรางวัล เหมือนวันแข่งขัน (จะไม่มอบรางวัลเรือที่ไม่เข้าร่วมในพิธีการแข่งขัน)

การสมัครเข้าแข่งขัน

       1.   ผู้จัดการเรือหรือผู้แทนเรือจะต้องยื่นใบสมัคร    องค์การบริหารส่วนตำบลสวี  อำเภอสวี       จังหวัดชุมพร

            2. เรือทุกลำ ทุกประเภทที่ส่งเข้าแข่งขันไม่ต้องเสียค่าสมัครใดๆ

            3.   ผู้จัดการเรือทุกลำ ต้องเข้าประชุมเกี่ยวกับกติกาการแข่งขัน จับฉลากแบ่งสายการแข่งขันและจัดฉลากลู่สายน้ำ  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสวี  อำเภอสวี  จังหวัดชุมพร (หากทีมใดไม่มาให้คณะกรรมการจับสลากแบ่งสายแทน)

 

 

 
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
ศิษย์หลวงพ่อ วันที่ : 11/12/2008 เวลา : 21.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/don-sathon

ปีใหม่ที่พะโต๊ะ อบต.สวีคงไปร่วมแน่นอน

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
ศิษย์หลวงพ่อ วันที่ : 11/12/2008 เวลา : 21.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/don-sathon

ขอบคุณอาจารย์ครับ ผมเพิ่งจะหัดเขียน ว่างแล้วจะไปขอความรู้จากพระอาจารย์ครับ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
ระจัน วันที่ : 11/12/2008 เวลา : 16.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/rajun
www.torsilp.com  โรงเรียนสอนศิลปะของผม

ปีใหม่ เอาเรือไปแข่งที่ อ.พะโต๊ะ
บ้างนะครับ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
สุวิริโย วันที่ : 11/12/2008 เวลา : 13.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/19
 พระภูธรกับบทกลอน, หลักธรรม, การเมือง, และเรื่องอื่นๆอีกมากมาย...

รู้จักใครที่ใช้เน็ตชวนมาเขียนบล็อกกันเยอะๆ มีประโยชน์มากๆ ลับสมอง เวลาไปอ่านของคนอื่นก็ได้ทั้งความรู้และแง่คิดดีๆ
oknation เป็นเว็บบล็อกข่าวอันดับหนึ่งของประเทศ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
สุวิริโย วันที่ : 11/12/2008 เวลา : 12.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/19
 พระภูธรกับบทกลอน, หลักธรรม, การเมือง, และเรื่องอื่นๆอีกมากมาย...

มีเวลาจะแวะไปดู

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

พ่อ..มองเห็นเราเสมอ

เด็กหญิงมาลัยรัตน์กับจดหมายถึง...พ่อ

View All
<< ธันวาคม 2008 >>
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

[ Add to my favorite ] [ X ]


"รับน้อง"อย่างไร?จึงจะ"ถูกใจ"และ"ถูกต้อง"
ทัศนศึกษาร่วมกันระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง
3 คน
เปลี่ยนจาก"รับน้อง"เป็น"รับขวัญแบบไทยๆ"
3 คน
"รับน้อง"ภายใต้การดูแลของอาจารย์
7 คน
ทุกสถาบันเข้มงวดในพฤติกรรมรุ่นพี่ก่อน"รับน้อง"
15 คน

  โหวต 28 คน