• ตี๋ฝั่งธน
 • ranking : สมาชิกทั่วไป
 • email : jotu_95@hotmail.com
 • วันที่สร้าง : 2007-04-04
 • จำนวนเรื่อง : 228
 • จำนวนผู้ชม : 472195
 • ส่ง msg :
 • โหวต 652 คน
ชมรมวิทยุสมัครเล่นเพื่อการศึกษา 145.4125 MHz
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เพื่อนสมาชิกทุกท่าน ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม การบริจาค ทุน อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน และอื่น ๆ ให้กับเด็กนักเรียนที่ยากจน และขาดแคลนทุนทรัพย์ ในถิ่นทุรกันดาร ตามจังหวัดต่าง ๆ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/e21qkc
วันจันทร์ ที่ 31 สิงหาคม 2558
Posted by ตี๋ฝั่งธน , ผู้อ่าน : 1628 , 16:07:32 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เรียนสมาชิกชมรมวิทยุสมัครเล่นเพื่อการศึกษาทุกท่าน

                        

30 สิงหาคม 2558

 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการชมรมวิทยุสมัครเล่นเพื่อการศึกษาชุดใหม่

เรียน  สมาชิกชมรมวิทยุสมัครเล่นเพื่อการศึกษาทุกท่าน

                    ตามที่ชมรมวิทยุสมัครเล่นเพื่อการศึกษา ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 เพื่อเลือกสรรประธานชมรมฯ คนใหม่ตามวาระประจำปี 2558-2560 ซึ่งได้แล้วเสร็จไปเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม ที่ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อย เพื่อให้การดำเนินงานของชมรมวิทยุสมัครเล่นเพื่อการศึกษาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมเพื่อการศึกษาชุดใหม่ ดังต่อไปนี้

กรรมการที่ปรึกษา

 1. นายสุทิน                        จันทร์แดง              E20UCA                 กรรมการที่ปรึกษา
 2. นายจรูญ                         งามลิขิตวัฒนกุล    E21VDR                 กรรมการที่ปรึกษา
 3. นายมานพ                       กิ่งจันทร์                 HS6VZI               กรรมการที่ปรึกษา
 4. พันตำรวจโทชุมพล            ผ่องใส                    HS3VTV              กรรมการที่ปรึกษา
 5. นายสมบูรณ์                   พันธุ์กสิกร             HS0PIO                  กรรมการที่ปรึกษา

คณะกรรมการ

 1. นายประยงค์                  สมส่วน                   E21QKC                 ประธานชมรมวิทยุสมัครเล่นเพื่อการศึกษา
 2. นายพรพันธ์                   กิตติโฆษน์             E22NPC                 รองประธานฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 3. นายสมชาย                     มากพันธุ์ผล            E21QKE                 รองประธานฝ่ายการเงินและบัญชี
 4. นายทศพร                      เฮ็งมี                        E20IFZ                   รองประธานฝ่ายเทคโนโลยีและสื่อสาร
 5. นายสยาม                        เผือกศรี                   E20AXM                รองประธานฝ่ายกิจกรรมและสันทนาการ
 6. นางสาวเบญญาภา          กุลวราธีรสิทธิ์        E27IYC                  กรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
 7. นายชิตพล                      เขียวจันทร์             HS2SPT                 กรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
 8. นางสายฝน                     อินศิริ                      E22QOF                 กรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
 9. นายชัชพงษ์                    อยู่เจริญ                  E22GHK                                กรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
 10. นายสมหมาย                  ย่ำเที่ยง                    E22CYK                 กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและสื่อสาร
 11. นายนิรัตน์                      อนุวัน                     E23TBZ                 กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและสื่อสาร
 12. นายประจวบ                  ศรีศักดิ์วัฒนะ         E20JZK                  กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและสื่อสาร
 13. นายสมปอง                    โอชะกะ                 E22GWW              กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและสื่อสาร
 14. นายธนพนธ์                   นวะมะรัตน           E22NZU                 กรรมการฝ่ายกิจกรรมและสันทนาการ
 15. นายภาณุพล                    สุขโฉม                   E20CTJ                  กรรมการฝ่ายกิจกรรมและสันทนาการ
 16. นายสุขสันต์                   อินทรประสิทธิ์     E23SVO                 กรรมการฝ่ายกิจกรรมและสันทนาการ
 17. นายภานาดร                   เชื้อจ๋าย                   E22OCQ                 กรรมการฝ่ายกิจกรรมและสันทนาการ
 18. นายอธิวัฒน์                   จันทร์พรม             E23IFB                   กรรมการฝ่ายกิจกรรมและสันทนาการ
 19. นายจรูญโรจน์                วาดเจริญ              E20ZSY                 กรรมการฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ประชาสัมพันธ์)
 20. นางสาวทิวาพร              สุริยวงศ์                  E22LZZ                 กรรมการฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นายทะเบียน)
 21. พันจ่าเอกเดชิษฐ์            สุหา                         E23LLE                 กรรมการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 22. นางสาวกชสร                เชื้อจ๋าย                   E23LLA                 กรรมการฝ่ายบริหารงานทั่วไป (เลขานุการ)
 23. นายพิเชษฐ์                     พฤกษาชาติ            E22QOH                                กรรมการฝ่ายบริหารงานทั่วไป (เลขานุการ)

กรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี

มีหน้าที่

 1. จัดทำงบบัญชีรายรับและรายจ่าย
 2. ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานต่างๆตามที่ขอเบิก
 3. เก็บรักษาเงินสดของชมรมฯ
 4. ดูแลการรับจ่ายเงินสดจากภายนอกและภายในชมรมฯ

กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและสื่อสาร

มีหน้าที่

 1. ส่งเสริมแนะนำเทคนิคต่างๆ ของระบบสื่อสาร
 2. พัฒนาให้ความรู้กับสมาชิกและบุคลากรภายนอกที่มีความสนใจด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร
 3. จัดหาและติดตั้งระบบเครื่องมือสื่อสารให้กับกิจกรรมต่างๆ ที่ชมรมฯ เข้าประสานงานร่วม

 

กรรมการฝ่ายกิจกรรมและสันทนาการ

มีหน้าที่

 1. จัดทำและเผยแพร่กิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับการพิจารณาจากที่ประชุม ให้สมาชิกทุกท่านรับทราบ
 2. จัดกิจกรรมและจัดหาสิ่งของต่างๆ เพื่อจัดทำกิจกรรม
 3. วางแผน พัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านกิจกรรม
 4. ดูแลปฏิทินการจัดกิจกรรมประจำปี
 5. ประเมินผลการจัดกิจกรรมทุกครั้ง
 6. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม

กรรมการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

มีหน้าที่

 1. ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการ
 2. ประสานงานผู้เกี่ยวข้องนัดหมายการประชุม
 3. จัดทำเอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการ
 4. ดำเนินการจัดทำหนังสือ และประกาศต่างๆ ของทางชมรมฯ
 5. แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้กับคณะกรรมการ และสมาชิกรับทราบ
 6. จัดทำทะเบียนสมาชิกและทะเบียนทรัพย์สิน ของชมรมฯ

สมาชิกชมรมวิทยุสมัครเล่นเพื่อการศึกษา

มีหน้าที่

 1. สนับสนุนกิจกรรมที่ชมรมฯ ได้จัดทำหรือได้รับมอบหมาย
 2. สนับสนุนกำลังพลเมื่อได้รับการร้องขอจากคณะกรรมการชมรมฯ
 3. สมาชิกชมรมฯ ทุกท่าน ถือเป็นคณะทำงานร่วมกิจกรรมทุกครั้ง

ทั้งนี้ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ขอแสดงความนับถือ

        

          E21QKC       

    (นายประยงค์ สมส่วน)

        ประธานชมรมวิทยุสมัครเล่นเพื่อการศึกษา
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

พิธีหล่อเทียนพรรษา 99 ต้น ตอน 1

พิธีหล่อเทียนพรรษา 99 ต้น วัดศิริวัฒนาราม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพ ฯ วันเสาร์ที่ 14 ก.ค. 2550

View All
<< สิงหาคม 2015 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          [ Add to my favorite ] [ X ]


ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับกิจกรรมของกลุ่มนักวิทยุสมัครเล่นเพื่อการศึกษา
เห็นด้วย
561 คน
ไม่เห็นด้วย
6 คน

  โหวต 567 คน