• ตี๋ฝั่งธน
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : jotu_95@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-04-04
  • จำนวนเรื่อง : 228
  • จำนวนผู้ชม : 472205
  • ส่ง msg :
  • โหวต 652 คน
ชมรมวิทยุสมัครเล่นเพื่อการศึกษา 145.4125 MHz
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เพื่อนสมาชิกทุกท่าน ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม การบริจาค ทุน อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน และอื่น ๆ ให้กับเด็กนักเรียนที่ยากจน และขาดแคลนทุนทรัพย์ ในถิ่นทุรกันดาร ตามจังหวัดต่าง ๆ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/e21qkc
วันพุธ ที่ 13 กันยายน 2560
Posted by ตี๋ฝั่งธน , ผู้อ่าน : 1065 , 09:44:34 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2560

คณะกรรมการบริหารชมรมนักวิทยุสมัครเล่นเพื่อการศึกษา 145.4125 MHz

วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 เวลา 14.45 น.

ณ ร้านอาหารครัวชายทุ่ง จ. นนทบุรี

........................................

 

ผู้มาประชุม

            1. นายประยงค์ สมส่วน  E21QKC                        ประธานที่ปรึกษาชมรมฯ

2. นายชิตพล  เขียวจันทร์HS2SPT                         ประธานชมรมวิทยุสมัครเล่นเพื่อการศึกษา

3. นายภาณุพล สุขโฉม  E20CTJ                           รองประธานชมรมวิทยุสมัครเล่นเพื่อการศึกษา

4. นายทศพร  เฮ็งมีE20IFZ                                  รองประธานชมรมวิทยุสมัครเล่นเพื่อการศึกษา

5. นายภูวณัฏฐ์ ละออเอี่ยม E24OMY                     รองประธานชมรมวิทยุสมัครเล่นเพื่อการศึกษา

6. นายอธิวัฒน์  จันทร์พรมE23IFB                        รองประธานชมรม ฯ ศูนย์ จ.นครราชสีมา

7. นายประจวบ ศรีศักดิ์วัฒนะ E20JZK                  กรรมการ

8. นายเฉลิมพล ธาราพงศ์สวัสดิ์ E20ELG               กรรมการ

9. นายคำพร  สาระโยธาHS4ORC                         กรรมการ

10. นางสาวมยุรี  มโนสารE22HOJ                        กรรมการ

11. นางสาวนิชชรี สุวรรณสัมพันธ์ E20XVD          กรรมการ

12. นายไกรสร  มณีเสวตน์HS6YEG                     กรรมการ

13. นางสาวทิพย์วารี คงสาคร  E20UFA                 กรรมการและเลขานุการ

 

ผู้ไม่มาประชุม

1. นายตฤษนันท์ นิชพลกรัง E21YWH                  รองประธานชมรม ฯ ศูนย์ จ.ระยอง

2. นายสมปอง  โอชะกะE22GWW                       กรรมการ

3. นายรณชัย  ศรีเมฆE22MIA                              กรรมการ

 

เริ่มประชุม เวลา 14.45 น.

 

วาระที่ 1            ด้านการเงิน

            ประธานชมรมฯ มอบหมายหน้าที่ให้ E20XVD และ E22HOJ  ทำหน้าที่ด้านการเงิน โดยให้ E20XVD ทำการเปิดบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อใช้เป็นบัญชีของชมรมฯ แทนบัญชีเดิม โดยให้นำเงินที่ได้จากการจำหน่ายพวงกุญแจ โดย E20JZK จำนวน 850 บาท (แปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ใช้ในการเปิดบัญชีดังกล่าว และทำงบดุลแจ้งในห้องกรรมการและสมาชิกชมรมทุกเดือน

วาระที่ 2            ด้านประชาสัมพันธ์

            ประธานชมรมฯ มอบหมายหน้าที่ให้ E20ELG ดูแลด้านเอกสารประชาสัมพันธ์ และมอบหมายหน้าที่ให้ E20CTJ เป็นผู้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางช่องความถี่ 145.4125 MHz กรณีใกล้วันจัดงานกิจกรรมชมรม 10 – 15 วัน ให้มีการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมตอนเช้าโดย HS2SPT

            ที่ประชุมได้ลงมติมอบหมายเครื่องวิทยุ KENWOOD 241 , POWER SUPPLY , สายอากาศ จำนวน 3 รายการให้ HS6YEG นำไปใช้เป็นสถานีสำรองช่วงเวลากลางวันให้กับทางชมรมฯ

วาระที่ 3            ด้านกิจกรรม

            ประธานชมรมฯ มอบหมายหน้าที่ให้ E20CTJ เป็นผู้ประสานงานหลักในเรื่องกิจกรรมของชมรมฯ โดยจัดคณะทำงานเฉพาะกิจขึ้นเป็นครั้งๆ ได้ทุกกิจกรรมตามความเหมาะสม

            ที่ประชุมมีมติ ชมรมวิทยุสมัครเล่นเพื่อการศึกษาจะไม่เข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ กับสมาคมวิทยุสมัครเล่นทั่วประเทศ ตามวัตถุประสงค์เดิม ยกเว้นสมาชิกชมรมฯ ดำเนินการเป็นการส่วนตัว

กิจกรรมของชมรมฯ ประกอบด้วย

กิจกรรมที่ 1กิจกรรมงานปีใหม่

มีมติไม่จัดงานปีใหม่เนื่องจากใกล้กับงานประชุมใหญ่ที่ผ่านมา

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพื่อการศึกษา 

- ขอให้เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีเด็กนักเรียนไม่เกิน 100-120 คน และต้องมีการสอบถามจากบุคคลภายในและภายนอกโรงเรียนเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ โดยมีการสำรวจโดยรถตู้หรือรถส่วนตัว แล้วแต่กรณี ค่าใช้จ่ายสำหรับการสำรวจขอรับการสนับสนุนจากสมาชิกหากไม่พอให้เบิกจากงบชมรมฯ

- ขอให้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้สมาชิกได้ทราบข่าวและมีส่วนร่วมให้มากที่สุด

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมถวานเทียน 9 วัด ให้สมาชิกเสนอ จังหวัด ที่จะจัดกิจกรรม และให้คณะกรรมการมาประชุมหารือกันอีกครั้ง

กิจกรรมที่ 4 งานร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ EYEBALL

            - ชมรมฯ ต้องไปอย่างน้อย 1 โต๊ะให้ประชาสัมพันธ์เพื่อหาสมาชิกแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมงานและสมาชิกที่จะสนับสนุนค่าโต๊ะ พร้อมกำหนดวันสิ้นสุดการแสดงความประสงค์ หากค่าโต๊ะไม่พอให้เบิกจากงบชมรมฯ

            - การเดินทางไปร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ กรณีเช่ารถตู้ขอให้ประชาสัมพันธ์เพื่อรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากสมาชิก หากไม่พอให้เบิกจากงบชมรมฯ

 

วาระที่ 4            ด้านเทคโนโลยี

            ประธานชมรมฯ มอบหมายหน้าที่ให้ E20IFZ /E24OMY เป็นผู้รับผิดชอบ

วาระที่ 5            การหารายได้เข้าชมรมฯ

มติที่ประชุม      

- เห็นชอบให้จัดกิจกรรมให้สมาชิกและเพื่อนสมาชิกร่วมลุ้นรางวัล โดยการจำหน่ายคูปองละ 50-100 บาท โดยจะจับรางวัลในวันที่ 1 ของทุกเดือน ของรางวัล มูลค่า 6,000 บาท 1 ชิ้น ต่อ 1 เดือน สลับหมุนเวียนกันไป เช่น เครื่องวิทยุสื่อสาร เสาอากาศ ฯลฯ

- เห็นชอบให้จัดทำและจำหน่ายเสื้อให้แก่สมาชิก เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของชมรมฯ โดยกำหนดให้เป็นสีดำลายส้ม มอบให้ HS6YEG เป็นผู้ทำการออกแบบ ในส่วนของโลโก้ชมรมฯ ใช้เป็นการปัก จะหน่ายในราคาตัวละ 350 บาท (สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

วาระอื่น ๆ

1. สวัสดิการสมาชิกและคนในครอบครัวสมาชิก (พ่อ แม่ คู่สมรส บุตร)

- กรณีเจ็บป่วยเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน

สมาชิก อัตรา 800 บาท (แปดร้อยบาทถ้วน)

คนในครอบครัวสมาชิก อัตรา 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)

- กรณีถึงแก่ความตาย ชมรมฯ จะเป็นเจ้าภาพ (เจ้าภาพเดี่ยว/เจ้าภาพร่วม) และจัดส่งพวงหรีดในนามชมรมฯ

สมาชิก อัตรา 800 บาท (แปดร้อยบาทถ้วน)

คนในครอบครัวสมาชิก อัตรา 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)

            2. ให้ประธานหารือกับสมาชิกเพื่อเข้าเยี่ยมอาการป่วยของ E22LYR ณ บ้านพัก หมู่บ้านอักษรา บางบัวทอง

            3. มอบหมายด้านอื่น ๆ

- มอบ E24OMY และ HS6YEG ด้านเทคโนโลยีกรณี Update

- มอบ E20IFZด้านงานสื่อสาร

- มอบ E23IFB ดูแลศูนย์ฯ จังหวัดนครราชสีมา

- มอบ E21YWH ดูแลศูนย์ฯ จังหวัดระยอง

           

เลิกประชุม 17.00 น.

 

 

(นางสาวนิชชรี  สุวรรณสัมพันธ์ E20XVD)

ผู้จดรายงานการประชุม

 

 

 

(นายชิตพล  เขียวจันทร์HS2SPT)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

พิธีหล่อเทียนพรรษา 99 ต้น ตอน 1

พิธีหล่อเทียนพรรษา 99 ต้น วัดศิริวัฒนาราม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพ ฯ วันเสาร์ที่ 14 ก.ค. 2550

View All
<< กันยายน 2017 >>
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30[ Add to my favorite ] [ X ]


ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับกิจกรรมของกลุ่มนักวิทยุสมัครเล่นเพื่อการศึกษา
เห็นด้วย
561 คน
ไม่เห็นด้วย
6 คน

  โหวต 567 คน