• sutti19
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : eastern_network@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2009-01-27
  • จำนวนเรื่อง : 91
  • จำนวนผู้ชม : 85029
  • ส่ง msg :
  • โหวต 37 คน
เครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก ระยอง
สิ่งแวดล้อมคือชีวิต เดินตามรอยเท้าพ่อ ถามหาความพอเพียง
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/eastern
วันเสาร์ ที่ 30 ตุลาคม 2553
Posted by sutti19 , ผู้อ่าน : 547 , 00:48:06 น.  
หมวด : ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน sutti19 โหวตเรื่องนี้

  หลังจากที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้ประกาศ 11 ประเภทโครงการรุนแรง เมื่อ 23 ส.ค. 53

ได้มีชาวบ้านจากเกือบทั่วทุกสารทิศออกมาแสดงความคิดเห็นคัดค้านประกาศดังกล่าว ในรูปแบบต่างๆ

 

เพื่อให้ความถูกต้องดำรงอยู่ต่อไป

เพื่อให้ชาวบ้านได้พิทักษ์รักษาปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ ที่ควรเผื่อแผ่สู่คนรุ่นต่อไป

เพื่อความยุติธรรม .. สำหรับคนในรุ่นปัจจุบัน และคนรุ่นต่อไปที่จะเกิดมาบนผืนแผ่นดินไทย

ฯลฯ

 

15 วันหลังจากมีมติ คกก.สวล.แห่งชาติ

 

ชาวบ้านมาบตาพุดกลุ่มหนึ่ง

คนหน้าเดิม ที่เมื่อบวกอายุรวมกันได้ก็เกือบๆ จะครบหนึ่งพันปี .. หอบหิ้วร่างกายที่โรยราเดินทางเข้ากรุงเทพฯ

 

เข้ากรุงเทพฯ เป็นครั้งที่เท่าไหร่ ... อย่าได้เอ่ยถามเลย

ไม่ใช่เป็นเพราะความทรงจำที่พร่าเลือน

หากแต่เป็นเพราะ การเข้ากรุงเทพฯ ด้วยแก่นแท้ของเหตุผลเดิมๆ คือ "ถูกต้อง ยุติธรรม ดีงาม"

เกิดขึ้นบ่อยจนการนับความถี่อาจบั่นทอนกำลังใจ

 

7 ก.ย. 53

ชาวบ้านถือหนังสือที่ คปอ.042/2553 เรื่อง "ขอให้พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องในการออกประกาศประเภทโครงการหรือกิจการที่อาจจะมีผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๖๗ วรรคสองแห่งราชอาณาจักรไทยของรัฐบาล และติดตามตรวจสอบการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการพัฒนาอุตสาหกรรมที่จังหวัดระยองชาวบ้าน" ไปยื่นให้กับ "เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ"

 

และแล้วชาวบ้านก็ได้รับข่าวดีเรื่อง "มติคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ" ที่ประชุมไปเมื่อ 22 ต.ค. 53 (ครั้งที่ 5/2553)

ในหัวข้อที่ 1.6 ใจความว่า

 

หากนำประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ มาเป็นกรอบการพิจารณาโครงการที่จะขออนุญาตดำเนินการในพื้นที่ควบคุมมลพิษมาบตาพุดและตำบลใกล้เคียง จะพบว่าส่วนใหญ่ไม่เข้าข่ายเป็นโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งที่พื้นที่นี้มีข้อมูลหลักฐานบ่งชี้อย่างชัดเจนว่า มีปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของชุมชนอย่างรุนแรงต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานาน เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิชุมชนตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและสิทธิด้านสุขภาพตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ จึงมีข้อเสนอ ดังนี้

 

         1.6.1 รัฐบาลจะต้องจัดให้มีกลไกพิเศษในการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่จะดำเนินการเพิ่มเติมในพื้นที่ควบคุมมลพิษนี้

 

         1.6.2 ให้มีการประกาศเป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยใช้ฐานอำนาจตามมาตรา 45 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 เพื่อกำหนดมาตรการในการควบคุมและแก้ไขปัญหาในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ

 

         1.6.3  ให้มีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environment Impact Assessment  : SEA)

 

         1.6.4   ให้นำมาตรการทางการเงินมาใช้ประกอบการดำเนินโครงการในพื้นที่ควบคุมมลพิษนี้ เช่น การกำหนดให้ผู้ประกอบการต้องจ่ายเงินประกันความเสี่ยงผลกระทบด้านต่างๆ ที่อาจจะเกิดจากการดำเนินโครงการ

 

ใจความบางส่วนที่คัดลอกออกมาให้ได้ทุกท่านได้อ่านกันนี้ เป็นข่าวดีสำหรับพื้นที่มาบตาพุด

แต่ใช่ว่าข่าวดีนี้จะจำกัดเพียงมาบตาพุด

 

ใจความที่ครบถ้วนของมติดังกล่าว มีดังนี้  

 

 มติคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

การประชุมครั้งที่ 5/2553

ระเบียบวาระ ข้อเสนอต่อการพิจารณาโครงการ

หรือกิจการที่เข้าข่ายอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทางด้านสุขภาพ

วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล

1.               เห็นชอบผลการศึกษา และข้อเสนอต่อการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการ หรือกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน

อย่างรุนแรงทางด้านสุขภาพ โดยมอบหมายฝ่ายเลขานุการ รับข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ไปประกอบการดำเนินงานต่อไป

 

ข้อเสนอต่อการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการหรือกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทางด้านสุขภาพ มีดังนี้

 

1.1          จะต้องมีการระบุนิยามของคำว่า “สุขภาพ” และ “ระบบสุขภาพ” ไว้อย่างชัดเจน โดยให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550

 

1.2          การพิจารณาผลกระทบต่อชุมชนในมิติสุขภาพจะต้องพิจารณาจากปัจจัยกำหนดสุขภาพ (Determinant of Health) ของชุมชนนั้นๆ ซึ่งจะต้องรวมถึงปัจจัยทางสังคมที่มีส่วนสำคัญในการกำหนดสุขภาพด้วย

 

1.3          การนิยามคำว่า “รุนแรง” ให้พิจารณาจากสิ่งคุกคามสุขภาพ (Hazard) ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ ทางด้านกายภาพ (Physical) เคมี (Chemical) และชีวภาพ (Biological) โดยใช้ความเสี่ยง (Risk) เป็นเกณฑ์พิจารณาระดับความรุนแรง ทั้งนี้ จะต้องพิจารณาเป็นพิเศษสำหรับกลุ่มเปราะบาง เช่น เด็ก หญิงมีครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการ

 

                                1.3.1      ในมิติด้านร่างกายและจิตใจ ผลกระทบอย่างรุนแรงหมายความว่า สิ่งคุกคามสุขภาพนั้นอาจทำให้เสียชีวิตหรือทำให้เจ็บป่วยเป็นโรคเรื้อรังซึ่งรักษาไม่หาย เช่น มะเร็ง ทารกคลอดก่อนกำหนด ซึ่งทำให้มีปัญหาสุขภาพในระยะยาว การเจ็บป่วยหรือพิการจากอุบัติภัยสารเคมี หรือป่วยเป็นโรคทางจิต ฯลฯ ซึ่งจะต้องพิสูจน์ได้ในทางวิทยาศาสตร์

 

                                1.3.2      ในมิติด้านสุขภาพสังคม ผลกระทบรุนแรงหมายความว่าสิ่งคุกคามสุขภาพนั้น อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีของชุมชน เช่น การอพยพย้ายถิ่น การเข้ามาของแรงงานต่างถิ่น การเปลี่ยนอาชีพ การเกิดอาชญากรรม เป็นต้น

 

                                1.3.3      ในมิติทางจิตวิญญาณ ผลกระทบรุนแรงหมายความว่าสิ่งคุกคามสุขภาพนั้น อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่ชุมชนเคารพนับถือซึ่งเป็นจุดยึดเหนี่ยวจิตใจ เช่น ศาสนสถาน โบราณสถาน หลุมฝังศพบรรพบุรุษ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คนในชุมชนบูชา เป็นต้น

 

1.4   วิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจะต้องใช้เป็นเครื่องมือที่หลากหลาย โดยมิติด้านร่างกายและจิตใจให้ใช้เป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และสร้างเกณฑ์ เช่น ระดับความเสี่ยงที่สังคมยอมรับได้ร่วมกัน สำหรับสุขภาพสังคมและจิตวิญญาณ ต้องใช้เครื่องมือและกระบวนการทางสังคม ซึ่งไม่มีกรอบชัดเจนตายตัวเพราะขึ้นอยู่กับความเห็นของชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ ซึ่งปัจจัยกำหนดสุขภาพของชุมชนที่จะได้จากขั้นตอนกำหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยสาธารณะ (Public Scoping) เป็นข้อมูลสำคัญในการพิจารณา

 

1.5   การพิจารณาว่าโครงการหรือกิจกรรมใดเข้าข่ายอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง จะต้องพิจารณาข้อมูลจากหลายมิติประกอบกัน ได้แก่ (1) ประเภท กำลังการผลิตและขนาดโครงการ (2) สถานะด้านสุขภาพของประชาชนในชุมชน (3) ศักยภาพของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ และ (4) ขีดความสามารถในการบริหารจัดการพื้นที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

1.6  หากนำประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ มาเป็นกรอบการพิจารณาโครงการที่จะขออนุญาตดำเนินการในพื้นที่ควบคุมมลพิษมาบตาพุดและตำบลใกล้เคียง จะพบว่าส่วนใหญ่ไม่เข้าข่ายเป็นโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งที่พื้นที่นี้มีข้อมูลหลักฐานบ่งชี้อย่างชัดเจนว่า มีปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของชุมชนอย่างรุนแรงต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานาน เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิชุมชนตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและสิทธิด้านสุขภาพตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ จึงมีข้อเสนอ ดังนี้

 

         1.6.1 รัฐบาลจะต้องจัดให้มีกลไกพิเศษในการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่จะดำเนินการเพิ่มเติมในพื้นที่ควบคุมมลพิษนี้

 

         1.6.2 ให้มีการประกาศเป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยใช้ฐานอำนาจตามมาตรา 45 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 เพื่อกำหนดมาตรการในการควบคุมและแก้ไขปัญหาในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ

 

         1.6.3  ให้มีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environment Impact Assessment  : SEA)

 

         1.6.4   ให้นำมาตรการทางการเงินมาใช้ประกอบการดำเนินโครงการในพื้นที่ควบคุมมลพิษนี้ เช่น การกำหนดให้ผู้ประกอบการต้องจ่ายเงินประกันความเสี่ยงผลกระทบด้านต่างๆ ที่อาจจะเกิดจากการดำเนินโครงการ

 

2. เห็นชอบให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบและมอบหมายให้

 

2.1   คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาใช้ข้อเสนอตาม 1 เป็นกรอบในการทบทวนปรับปรุง  ประกาศฯ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทที่เป็นจริง และพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหามาบตาพุดตามที่เสนอ

 

2.2  คณะอนุกรรมการวินิจฉัยข้อร้องเรียนสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ พิจารณาใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ เพื่อการคุ้มครองสิทธิชุมชนตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

 

3. เห็นชอบให้คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ เป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการหรือกิจการที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของชุมชนอย่างรุนแรง เสนอให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติพิจารณาอย่างต่อเนื่อง ตามการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคม รวมถึงเพื่อให้สังคมใช้เป็นจุดอ้างอิง (Social Reference) สำหรับการทำงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

....... สำหรับชาวบ้านมาบตาพุดแล้ว มตินี้ทำให้รู้สึกกระชุ่มกระชวยหัวใจ แต่แอบหวังในใจลึกๆ ว่าพี่น้องชาวไทยทุกท่านจะยินดีกับข่าวดีนี้

 

สมมติว่า 76 จังหวัด คือ บ้าน 76 หลัง ที่ใช้หลังคาคือธงไตรรงค์ผืนเดียวกัน

 

หากบ้านเรามีความเป็นอยู่ที่ดี แต่ถ้ารอบๆ ข้างเจ็บป่วย ไม่มีความสุข เราเองจะยิ้มอยู่ได้อย่างไร

เราเองจะทนนิ่งไม่ช่วยเหลือได้ลงคอหรือ ..

 

และนี่เองคือข่าวดีของคนไทย ...  เพราะชาวมาบตาพุดเองก็ไม่อยากให้ความทุกข์ใจกระจายไปสู่คนไทยในพื้นที่อื่น แม้จะเข้าใจอยู่ดีว่าน้ำใจคนไทยมีอยู่เต็มเปี่ยม ความสำนึกรักในบ้านเกิดมีอยู่ในหัวใจคนไทยทุกคน แต่ในขณะที่เรากำลังทุกข์ใจ แค่ได้เห็นรอยยิ้มหรือการใช้ชีวิตที่กำลังมีความสุขของคนอื่น ..ใจเราก็เบิกบานขึ้นเหมือนกัน

 

.... ท้ายนี้ เมื่อวันที่ 26 ต.ค. ที่ผ่านมา ... ตัวแทนชาวบ้านจากภาคใต้ได้ไปเข้าร่วมประชุมที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เกี่ยวกับระบบและกลไกเอชไอเอที่อยากจะเห็นในอีก 5 ปีข้างหน้า

 

"ปวดใจ"

"ทุกข์ใจเหนือคณานับ"

ความทุกข์เกิดขึ้นกับชาวบ้านแล้ว

 

ถอนหายใจเฮือกใหญ่ ตามองไปบนฟากฟ้า

 

กงล้อประวัติศาสตร์ที่หมุนซ้ำรอยทางเดิม เปรียบได้กับรอยเกวียนของเจ้าทุยบนท้องนา

 

สิ่งที่หยุดกงล้อได้คือสิ่งใด

 

ทันใดนั้น ก็รู้สึกหนักอึ้งที่บ่า

 

แต่ความหนักอึ้งได้บางเบาลง เมื่อนึกถึงข่าวดีนี้ และเข้าใจได้ว่าทุกอย่างต้องใช้ความอดทน ความพยายามและไม่ท้อถอย

 

... สูดลมหายใจเข้าปอดอีกเฮือกใหญ่ แล้วก้าวเดินต่อไป ...ด้วยใจที่มั่นคง

 

*******************************************************************

 

หมายเหตุ : ปกติทุกท่านสามารถดาวน์โหลดมติการประชุมของ คสช.ได้จากเว้บไซต์ของ สช. แต่ขณะนี้  (29 ต.ค. 53) ยังไม่มีมติ 5/2553 ยังไม่ได้รับการเผยแพร่ ..เนื้อหาของมติฯ ที่ปรากฎอยู่ในบันทึกฉบับนี้ อ้างอิงจากหนังสือ "การกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการหรือกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาวะของชุมชนอย่างรุนแรงตุลาคม 2553.(ที่ได้รับจากการประชุม 26 ต.ค. 53) และสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.4shared.com/document/owhiGJgY/221053_52553.html 

..

โดย อะไรก็เกิดขึ้นได้ ถ้ามีปาปริก้า (ไม่ใช่พี่สุทธิค่ะ)

 
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
Payont วันที่ : 30/10/2010 เวลา : 07.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/payont

ยินดีด้วยครับ

อนึ่ง อยากขอร้องคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ช่วยดูเลยไปถึงผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพของคนด้วย เช่น สุรา บุหรี่

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< ตุลาคม 2010 >>
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            [ Add to my favorite ] [ X ]