• หนอนกระทู้
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2012-02-10
  • จำนวนเรื่อง : 36
  • จำนวนผู้ชม : 352645
  • ส่ง msg :
  • โหวต 0 คน
ขอบคุณข้อมุลจากเว็บไซต์ http://epsthailand.wordpress.com/
ประเทศเกาหลีคือดินแดนแห่งโอกาส และความหวังสำหรับแรงงานไทย ผู้ได้เดินทางไปทำงานเกาหลีเหมือนถูกหวยล็อตเตอรี่รางวัลที่ 1
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/eps-topik-thailand
วันศุกร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555
Posted by หนอนกระทู้ , ผู้อ่าน : 18957 , 11:56:51 น.  
หมวด : นักข่าวอาสา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

รับสมัครสอบความสามารถภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ (Special EPS-TOPIK) ครั้งที่ 2

*สำหรับผู้ที่เคยเดินทางไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีและทำงานครบสัญญาจ้างแล้วเท่านั้น

**ผู้มีสิทธิสมัครจะต้องมีรายชื่อตามบัญชีที่ทางเกาหลีกำหนดไว้เท่าันั้น ซึ่งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครได้ในวันที่มาสมัคร

1. ลักษณะอาชีพและประเภทงาน

* งานอุตสาหกรรม
* งานเกษตร/เลี้ยงสัตว์
* งานก่อสร้าง
* งานประมง

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

* คนหางานที่ต้องการเดินทางกลับเข้าไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีอีกครั้ง หนึ่ง โดยต้องเป็นคนงานที่ทำงานครบกำหนดเวลาการจ้างงานในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีและ เดินทางกลับประเทศไทยแล้วตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 เป็นต้นไป
* เพศชายหรือหญิง (ยกเว้นงานก่อสร้างรับเฉพาะเพศชาย) อายุ 18 – 39 ปีบริบูรณ์ ณ วันแรกของการรับสมัคร คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2515 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2537 ทั้งนี้ ผู้สมัครที่สอบคัดเลือกได้แต่ยังไม่ได้รับคัดเลือกจากนายจ้างเกาหลีจน กระทั่งมีอายุเกิน 40 ปี จะไม่มีสิทธิเดินทางไปทำงาน
* ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
* สุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่พิการหรือทุพพลภาพ และไม่เป็นโรคต้องห้ามที่ทางการเกาหลีกำหนด ได้แก่ ไวรัสตับอักเสบบี ซิฟิลิส วัณโรค ไส้เลื่อน นิ่วในไต โรคหัวใจ ต่อมไทรอยด์เป็นพิษ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคทางเดินหายใจอักเสบเฉียบพลันชนิดรุนแรง โรคปวดหลังจากหมอนรองกระดูกทับเส้น โรคจิตวิปริต ตาบอดสีและสายตาสั้น
* มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติการถูกลงโทษถึงขั้นจำคุก
* เป็นบุคคลซึ่งไม่ถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศ
* เป็นบุคคลซึ่งไม่มีประวัติการถูกเนรเทศหรือถูกสั่งให้ออกนอกสาธารณรัฐเกาหลี
* เป็นบุคคลซึ่งไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

3. หลักฐานและเอกสารที่ต้องยื่นในการสมัคร

* สำเนาหนังสือเดินทาง จำนวน 1 ชุด
* สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด กรณีใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนในการสมัคร ชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษที่เขียนจะต้องตรงกับที่สะกดในหนังสือเดินทางที่เคย เดินทางเข้าไปสาธารณรัฐเกาหลีแล้ว
* สำเนาหนังสือเดินทางฉบับที่แจ้งเดินทางกลับประเทศไทย จำนวน 1 ชุดพร้อมด้วยสำเนาหน้าที่ประทับตราเดินทางออกจากสาธารณรัฐเกาหลี และหน้าวีซ่า
* รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 4 ใบ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน

4. กำหนดการรับสมัคร

รับสมัครคนหางานที่เคยเดินทางเข้าไปทำงานในสาธารณรัฐ เกาหลีแล้ว และประสงค์จะเดินทางกลับเข้าไปทำงานอีกครั้งหนึ่ง เพื่อเข้ารับการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีด้วยคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 20 – 24 กุมภาพันธ์ 2555 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.

5. สถานที่รับสมัคร

สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่าง ประเทศ กรมการจัดหางาน ตั้งอยู่ที่อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 ภายในบริเวณกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ

6. ค่าธรรมเนียมการสอบ

* เนื่องจากการดำเนินการในการสอบ เช่น การออกข้อสอบ การควบคุม การดำเนินการสอบ การตรวจข้อสอบ และการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอบ ดำเนินการโดยสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เกาหลี (Human Resources Development Service ofKorea: HRD Korea) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย จากกระทรวงแรงงานสาธารณรัฐเกาหลี ดังนั้น ผู้เข้าสอบจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการทดสอบให้หน่วยงานดังกล่าว ในวันสมัครจำนวนคนละ 24 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 780 บาท)
* ผู้สมัครที่จ่ายค่าธรรมเนียมการสอบแล้ว หากประสงค์จะยกเลิกการสมัครให้ยื่นความจำนง ขอยกเลิกการสมัคร ณ สถานที่ที่สมัคร โดยจะได้รับคืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครทั้งหมด แต่ทั้งนี้จะต้องยื่น ความจำนงดังกล่าวภายในช่วงเวลาระหว่างการรับสมัครสอบเท่านั้น
* ผู้ที่แจ้งความจำนงยกเลิกการสมัครสอบไม่มีสิทธิ์สมัครสอบในคราวนี้ได้อีก

7. กำหนดการสอบการสอบแบ่งออกเป็นวันละ 2 รอบ รอบละ 30 คน ดังนี้

(1) รอบเช้า เวลา 10.00 – 11.10 น.

(2) รอบบ่าย เวลา 13.30 – 14.40 น.

ระหว่างวันที่ 12 – 16 มีนาคม 2555 ผู้เข้าสอบจะต้องเข้าห้องสอบก่อนเวลา 1 ชั่วโมง เพื่อรับฟังคำชี้แจงการสอบ หากเกินเวลาที่กำหนดจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

* ทั้งนี้ จะประกาศกำหนดวันและเวลาที่ผู้สมัครจะต้องเข้าสอบทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ และทางเว็บไซท์ http://epstopik.hrdkorea.or.kr, www.doe.go.th, http://lib.doe.go.th, www.epsthailand.wordpress.com ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคมเป็นต้นไป

8. สถานที่สอบ

สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 ชั้น 11 ภายในบริเวณกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ

9. ลักษณะข้อสอบ

* ผู้ที่มีสิทธิสอบต้องเข้าสอบความสามารถภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK CBT) ตามกำหนดข้อสอบมี 50 ข้อ คะแนนเต็ม 200 คะแนน ระยะเวลา 1 ชั่วโมง 10 นาที ซึ่งประกอบด้วย 2 ภาค คือ

1. การทดสอบความสามารถในการฟัง จำนวนข้อสอบ 25 ข้อ คะแนนรวม 100 คะแนน ระยะเวลา 30 นาที
2. ความสามารถในการอ่าน จำนวนข้อสอบ 25 ข้อ คะแนนรวม 100 คะแนน ระยะเวลา 40 นาที

* ข้อสอบจะเลือกจากหนังสือรวมข้อสอบของสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เกาหลี ซึ่งผู้สนใจสามารถศึกษาได้จากเว็บไซท์ www.eps.go.kr, www.hrdkorea.or.kr, http://epstopik.hrdkorea.or.kr และ www.epsthailand.wordpress.com

10. การประกาศผลคะแนน

ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนน 80 คะแนนขึ้นไป (จากคะแนนเต็ม 200 คะแนน) ทั้งนี้ หากมีผู้สอบผ่านจำนวนมาก จะพิจารณาผู้สอบผ่านที่มีคะแนนสูงสุดก่อน ผลการสอบผ่านมีอายุ 2 ปี โดยผู้สอบผ่านสามารถขอรับใบประกาศนียบัตรการสอบ EPS-TOPIK CBT ได้ที่สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน ภายในบริเวณกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ

* ถ้าผู้สมัครที่มีประวัติการทำงานไม่ครบกำหนดเวลาการจ้างงานในประเทศ สาธารณรัฐเกาหลี จะถือว่าเป็นโมฆะ แม้ว่า จะสอบผ่านก็ตามและผู้สมัครต้องรับผิดชอบความผิดพลาดนั้นเอง สำหรับผู้ที่สอบผ่านจะได้รับ การลงทะเบียนและการบรรจุงานเร็วขึ้นและได้รับการยกเว้นการฝึกอบรมก่อนเดินทาง

 

ข้อมูลเพิ่มเติม ==> ข่าวสารแรงงานไทยในต่างประเทศ
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< กุมภาพันธ์ 2012 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      [ Add to my favorite ] [ X ]