• หนอนกระทู้
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2012-02-10
  • จำนวนเรื่อง : 36
  • จำนวนผู้ชม : 352643
  • ส่ง msg :
  • โหวต 0 คน
ขอบคุณข้อมุลจากเว็บไซต์ http://epsthailand.wordpress.com/
ประเทศเกาหลีคือดินแดนแห่งโอกาส และความหวังสำหรับแรงงานไทย ผู้ได้เดินทางไปทำงานเกาหลีเหมือนถูกหวยล็อตเตอรี่รางวัลที่ 1
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/eps-topik-thailand
วันศุกร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555
Posted by หนอนกระทู้ , ผู้อ่าน : 14306 , 18:31:34 น.  
หมวด : นักข่าวอาสา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คนขั้นตอนการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานเกาหลีตามระบบ EPS กระทรวงแรงงานส่งฟรี


1. รับสมัครไปทำงานและรับสมัครสอบความสามารถภาษาเกาหลี

1.1. ตำแหน่งงานและประเภทงาน ประกอบด้วยงานใน 6 สาขากิจการ

1.1.1 อุตสาหกรรมการผลิต

1.1.2 งานเกษตรเพาะปลูก

1.1.3 งานเกษตรเลี้ยงสัตว์

1.1.4 งานก่อสร้าง

1.1.5 งานประมง

1.1.6 งานบริการ

1.2 คุณสมบัติผู้เดินทางไปทำงาน

1.2.1 เพศชายและหญิง

1.2.2 อายุ 18 – 39 ปีบริบูรณ์

1.2.3 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป

1.2.4 สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคต้องห้ามที่ทางการเกาหลีกำหนด

1.2.5 ไม่มีประวัติถูกลงโทษถึงขั้นจำคุกและไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

1.2.6 เป็นบุคคลซึ่งไม่ถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศ

1.3 ผู้ที่ไม่มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก

1.3.1 ผู้ที่มีประวัติกระทำผิดกฎหมายเข้าเมืองของเกาหลี

1.3.2 ผู้ที่ถูกทางการเกาหลีส่งกลับประเทศ

1.3.3 ผู้ที่อยู่ในเกาหลีอย่างผิดกฎหมายเกินกว่า 3 เดือน

1.3.4 ผู้ที่พยายามเดินทางเข้าเกาหลีเพื่อไปทำงานโดยผิดกฎหมาย

1.3.5 ผู้ที่ห้ามเดินทางเข้าประเทศเกาหลี

1.3.6 ผู้ที่เข้าไปทำงานเกาหลีในระบบ EPS แล้ว แต่ทำงานไม่ครบ 2 ปี

1.3.7 ผู้ที่เคยสมัครไปทำงานเกาหลีในระบบ EPS และได้รับการคัดเลือกจากนายจ้าง แต่ปฏิเสธการทำสัญญาการจ้างงาน 2 ครั้ง หรือ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากนายจ้างแล้วแต่สละสิทธิ์การเดินทางไปทำงานจะไม่ มีสิทธิสมัครเพื่อเดินทางไปทำงานตามระบบ EPS เป็นระยะเวลา 1 ปี

1.3.8 ผู้ที่เคยสมัครไปทำงานเกาหลีในระบบ EPS และได้รับการคัดเลือกจากนายจ้างพร้อมทั้งได้รับหนังสือรับรองการอนุมัติ วีซ่า (CCVI) แล้ว แต่ปฏิเสธไม่เดินทางทำงานไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม ( จะต้องมีระยะเวลานับแต่วันปฏิเสธการเดินทางถึงวันสมัครไม่น้อยกว่า 1 ปี )

1.3.9 ผู้ที่เคยเดินทางไปทำงานเกาหลีในระบบการฝึกงาน วีซ่า E-9 ก่อนมีระบบ EPS แต่เดินทางกลับมาประเทศไทยแล้ว ยังอยู่ในประเทศไทยไม่ถึง 6 เดือน

1.4 หลักฐานและเอกสารที่ต้องยื่นในการสมัครงาน

1.4.1 สำเนาหนังสือเดินทาง

1.4.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

1.4.3 สำเนาทะเบียนบ้าน

1.4.4 สำเนาวุฒิการศึกษา

1.4.5 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

1.4.6 สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

1.4.7 สำเนาใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี)

1.4.8 ใบรับรองการตรวจสุขภาพว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามของเกาหลี

1.4.9 รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 6 รูป

2. การสอบความสามารถภาษาเกาหลี (EPS-KLT)

3. จัดทำบัญชีรายชื่อคนหางาน

กรมการจัดหางานบันทึกข้อมูลคนงานที่สอบผ่านความสามารถ EPS-KLT ในโปรแกรม SPAS ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่บันทึก และจัดส่งบัญชีรายชื่อให้ทางการสาธารณรัฐเกาหลี

ผู้สอบผ่าน EPS-KLT จะได้รับการจัดส่งข้อมูลให้ทางการเกาหลี แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าจะได้ทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีบัญชีรายชื่อมี กำหนดระยะเวลาให้นายจ้างเกาหลีคัดเลือก 1 ปี ข้อมูลคนหางานที่อยู่ในบัญชีรายชื่อเมื่อครบ 1 ปีแล้ว แต่ไม่มีนายจ้างคัดเลือกจะถูกลบออกจากบัญชีรายชื่อ

4. การคัดเลือกและทำสัญญาจ้างงาน

4.1 นายจ้าง ขออนุญาตจ้างแรงงานต่างชาติ เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงขอคัดเลือกคนหางานศูนย์การจ้างงานเกาหลี (ESC) จะเสนอรายชื่อให้นายจ้างคัดเลือกตามคุณสมบัติที่นายจ้างต้องการ จำนวนไม่เกิน 5 เท่า ของโควต้าที่ได้รับอนุญาตให้จ้างแรงงานต่างชาติ ข้อมูลคนหางานที่ศูนย์การ จ้างงานเกาหลี (ESC) ให้นายจ้างประกอบการคัดเลือกประกอบด้วย ภาพถ่าย สัญชาติ ข้อมูลกายภาพ (เพศ อายุ ส่วนสูง น้ำหนัก) ทั้งนี้ นายจ้างจะไม่ทราบข้อมูลรายชื่อ – นามสกุล ของคนหางาน

4.2 ทางการสาธารณรัฐเกาหลี แจ้งผลการคัดเลือกคนหางานของนายจ้างต่อกรมการจัดหางานผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ EPS

4.3 กรมการจัดหางานประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และ ติดต่อคนหางานทางโทรศัพท์ หรือ ทางจดหมาย EMS เพื่อแจ้งให้คนหางานมารายงานตัวรับทราบสัญญาการจ้างงาน (ภายใน 2 สัปดาห์ เท่านั้น ดังนั้นข้อมูลเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่ที่ติดต่อได้ เป็นข้อมูลสำคัญสำหรับใช้ในการติดต่อคนหางาน)

4.4 กรมการจัดหางานรับรายงานตัวการจ้างงาน ณ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

4.5 รายงานผลการตอบรับการจ้างงานของคนหางาน กลับไปยังหน่วยงานผู้รับคนงานของทางการของเกาหลี

5. การอบรมก่อนการเดินทาง

คนหางานต้องเข้ารับการฝึกอบรมที่สถานฝึกอบรมที่ได้รับอนุญาตให้เป็นสถาน ฝึกอบรมก่อนเดินทางไปทำงานระบบ EPS จากกรมการจัดหางาน โดยต้องเข้ารับการอบรมครบตามหลักสูตรและนำวุฒิบัตรการผ่านการฝึกอบรมติดตัว ไปยังเกาหลี

หากพบว่าคนหางานไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรม

หรือได้รับการฝึกอบรม จากสถานฝึกอบรมที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานสาธารณรัฐเกาหลีสามารถเนรเทศ

หรือดำเนินการเท่าที่จำเป็นต่อคนงานรายนั้นๆ

7. การยื่นขอวีซ่า

ภายหลังคนหางานตอบรับการทำสัญญาการจ้างงาน สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สาธารณรัฐเกาหลี (HRD) ยื่นขอเอกสารรับรองการอนุมัติวีซ่า (CCVI) จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงยุติธรรมสาธารณรัฐเกาหลี โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะดำเนินการตรวจ สอบประวัติ การกระทำความผิดของนายจ้างและคนหางานและออก CCVI ให้ หากไม่พบประวัติการกระทำผิดกฎหมาย แต่หากพบประวัติการกระทำผิดกฎหมายจะปฏิเสธการออก CCVI

คนหางานที่ปฏิเสธการเดินทางไปทำ งานระบบ EPS หลังจากได้รับ CCVI แล้ว จะถูกลบข้อมูลออกจากบัญชีรายชื่อและไม่มีสิทธิสมัครเข้าไปทำงานระบบ EPS เป็นเวลา 1 ปี

8. การเดินทาง

กรมการจัดหางานประสานสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สาธารณรัฐเกาหลี (HRD) และบริษัทตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบิน กำหนดวันเดินทางของคนหางานโดยเรียงลำดับตามการ ได้รับ CCVI และวีซ่า HRD แจ้งยืนยันการเดินทางของคนหางานโดยแจ้งรายชื่อคนหางานที่เดินทางพร้อมศูนย์ ฝึกอบรมที่คนหางานแต่ละคนเข้ารับการอบรมก่อนเข้าทำงาน

สิ่งที่คนหางานต้องเตรียมไปด้วยในการเดินทางไปทำงาน ดังนี้

1. สัญญาการจ้างงาน

2. ใบรับรองผลการตรวจสุขภาพ

3. ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมก่อนการเดินทางไปทำงาน

4. เงินสดประมาณ 25,000 บาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร ค่าเบี้ยประกัน และค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตก่อนได้รับค่าจ้าง

 

ข้อมูลเพิ่มเติม ==> ข่าวสารแรงงานไทยในต่างประเทศ
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< กุมภาพันธ์ 2012 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      [ Add to my favorite ] [ X ]