• หนอนกระทู้
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2012-02-10
  • จำนวนเรื่อง : 36
  • จำนวนผู้ชม : 348700
  • ส่ง msg :
  • โหวต 0 คน
ขอบคุณข้อมุลจากเว็บไซต์ http://epsthailand.wordpress.com/
ประเทศเกาหลีคือดินแดนแห่งโอกาส และความหวังสำหรับแรงงานไทย ผู้ได้เดินทางไปทำงานเกาหลีเหมือนถูกหวยล็อตเตอรี่รางวัลที่ 1
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/eps-topik-thailand
วันพุธ ที่ 6 มิถุนายน 2555
Posted by หนอนกระทู้ , ผู้อ่าน : 3408 , 12:00:11 น.  
หมวด : นักข่าวอาสา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน


รับสมัครสอบความสามารถภาษาเกาหลีด้วยคอมพิวเตอร์ (EPS-TOPIK CBT) ครั้งที่ 2

ประเภทกิจการที่รับสมัคร
กิจการก่อสร้าง
กิจการเกษตรกรรม/ปศุสัตว์

คุณสมบัติของผู้สมัคร
เพศชายหรือหญิง (ยกเว้นงานก่อสร้างรับเฉพาะเพศชาย) อายุ 18 – 39 ปีบริบูรณ์ ณ วันแรกของการรับสมัคร คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน 2515 ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2537 ทั้งนี้ ผู้สมัครที่สอบคัดเลือกได้แต่ยังไม่ได้รับคัดเลือกจากนายจ้างเกาหลีจนกระทั่งมีอายุเกิน 40 ปี จะไม่มีสิทธิ์เดินทางไปทำงาน
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
สุขภาพแข็งแรง ร่างกายสมบูรณ์ ไม่พิการหรือทุพพลภาพ และไม่เป็นโรคต้องห้ามที่ทางการเกาหลีกำหนด ได้แก่ ไวรัสตับอักเสบบี ซิฟิลิส วัณโรค ไส้เลื่อน นิ่วในไต โรคหัวใจ ต่อมไทรอยด์เป็นพิษ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคทางเดินหายใจอักเสบเฉียบพลันชนิดรุนแรง โรคปวดหลังจากหมอนรองกระดูก ทับเส้น โรคจิตวิปริต ตาบอดสีและสายตาสั้น
มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติการถูกลงโทษถึงขั้นจำคุก
เป็นบุคคลซึ่งไม่ถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศ
เป็นบุคคลซึ่งไม่มีประวัติการถูกเนรเทศหรือถูกสั่งให้ออกนอกสาธารณรัฐเกาหลี
เป็นบุคคลซึ่งไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

หลักฐานและเอกสารที่ต้องยื่นในการสมัคร
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด
สำเนาหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันที่ยังไม่หมดอายุการใช้งาน (ถ้ามี) จำนวน 2 ชุด
รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว (3.5 x 4.5 ซม.) ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 4 ใบ
หนังสือเดินทางเป็นเอกสารสำคัญในการเดินทางไปต่างประเทศ ดังนั้นผู้ที่มีความประสงค์เดินทางไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลี ตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ จึงควรมีหนังสือเดินทางประกอบการสมัคร เพื่อช่วยลดปัญหาในความผิดพลาดของข้อมูลชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษของผู้สมัคร ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สมัครยังไม่เคยทำหนังสือเดินทางหรือทำแล้วแต่ไม่ได้นำมาในวันสมัคร ให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการแนบใบสมัครของ HRD Korea โดยบัตรประจำตัวประชาชนจะต้องมีข้อมูล ชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษ วันเดือนปีเกิด และเพศ ให้ตรงกับหนังสือเดินทางที่ทำไว้แล้วหรือให้ตรงกับหนังสือเดินทางที่จะทำในภายหลัง ถ้าหากข้อมูลในการสมัครไม่ตรงกับข้อมูลในหนังสือเดินทางจะมีผลเสียสำหรับผู้ที่สอบผ่านและสมัครไปทำงาน โดยทำให้เกิดความล่าช้าในการจัดส่งข้อมูลบัญชีรายชื่อให้ทางการเกาหลีเพื่อเสนอให้นายจ้างเกาหลีคัดเลือก และในกรณีที่ผู้สมัครเคยเดินทางไปสาธารณรัฐเกาหลีจะต้องสะกดชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษให้เหมือนเดิม มิฉะนั้นทางการเกาหลีอาจจะไม่อนุญาตให้เข้าประเทศ

ค่าทดสอบภาษาเกาหลี
เนื่องจากการดำเนินการในการทดสอบ เช่น การออกข้อสอบ การควบคุมการดำเนินการทดสอบ การตรวจข้อสอบ และการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบ ดำเนินการโดยสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เกาหลี (Human Resources Development Service of Korea : HRD Korea) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการจ้างงานและแรงงานสาธารณรัฐเกาหลี ดังนั้น ผู้เข้าทดสอบจะต้องจ่ายค่าทดสอบให้หน่วยงานดังกล่าว โดยจ่ายในวันสมัครจำนวนคนละ 840 บาท
ผู้สมัครที่จ่ายค่าทดสอบแล้ว หากประสงค์จะยกเลิกการสมัครให้ยื่นความจำนงขอยกเลิกการสมัคร ณ สถานที่ที่สมัคร โดยจะได้รับคืนเงินทั้งหมด แต่ทั้งนี้จะต้องยื่นความจำนงดังกล่าวภายในช่วงเวลาระหว่างการรับสมัครสอบเท่านั้น
ผู้ที่แจ้งความจำนงขอยกเลิกการสมัครสอบ ไม่มีสิทธิ์สมัครสอบในคราวนี้ได้อีก

กำหนดการรับสมัคร
รับสมัครระหว่างวันที่ 11 – 15 มิถุนายน 2555 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น.

สถานที่รับสมัคร
ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน ตั้งอยู่ที่อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 ภายในบริเวณกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และกำหนดการสอบ
ประเภทกิจการก่อสร้าง ประกาศวันที่ 11 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป กำหนดสอบระหว่างวันที่ 16 – 31 กรกฎาคม 2555 (เว้นวันหยุดราชการ)
ประเภทกิจการเกษตรกรรม/ปศุสัตว์ ประกาศวันที่ 6 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป กำหนดสอบระหว่างวันที่ 16 – 31 สิงหาคม 2555 (เว้นวันหยุดราชการ)
ประกาศทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 ภายในบริเวณกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด และทางเว็บไซต์ http://epstopik.hrdkorea.or.kr, www.doe.go.th, http://lib.doe.go.th, www.epsthailand.wordpress.com ทั้งนี้ กำหนดวันสอบทั้ง 2 ประเภทกิจการ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้สมัครและความเหมาะสม

การสอบแบ่งออกเป็นวันละ 2 รอบ รอบละ 30 คน ดังนี้ รอบที่ 1 เวลา 09.30 – 10.40 น. รอบที่ 2 เวลา 11.50 – 13.00

ผู้เข้าสอบจะต้องเข้าห้องสอบก่อนเวลา 1 ชั่วโมง เพื่อรับฟังคำชี้แจงการสอบ หากเกินเวลา ที่กำหนดจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

สถานที่สอบ
สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 (ห้องสอบคอมพิวเตอร์ ชั้น 11) ภายในบริเวณกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ

ลักษณะข้อสอบ
ผู้ที่มีสิทธิ์สอบต้องเข้าสอบความสามารถภาษาเกาหลีด้วยคอมพิวเตอร์ (EPS-TOPIK CBT) ตามกำหนด ข้อสอบมี 50 ข้อ คะแนนเต็ม 200 คะแนน ระยะเวลาการสอบ 1 ชั่วโมง 10 นาที ซึ่งประกอบด้วย 2 ภาค คือ
ความสามารถในการอ่าน จำนวนข้อสอบ 25 ข้อ คะแนนรวม 100 คะแนน ระยะเวลา 30 นาที
ความสามารถในการฟัง จำนวนข้อสอบ 25 ข้อ คะแนนรวม 100 คะแนน ระยะเวลา 40 นาที
ข้อสอบจะเป็นคำถามที่เลือกจากหนังสือรวมข้อสอบของสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เกาหลี ซึ่งผู้สนใจสามารถศึกษาได้จากเว็บไซต์ www.eps.go.kr, www.hrdkorea.or.kr, http://epstopik.hrdkorea.or.kr, www.epsthailand.wordpress.com และเป็นคำถามที่พัฒนาขึ้นใหม่ คำถามเป็นแบบปรนัย การสอบอ่านและการสอบฟังดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดพัก

การประกาศผลการทดสอบ
ประเภทกิจการก่อสร้าง ประกาศผลวันที่ 6 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป
ประเภทกิจการเกษตรกรรม/ปศุสัตว์ ประกาศผลวันที่ 4 กันยายน 2555 เป็นต้นไป
โดยประกาศผลทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 ภายในบริเวณกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ และทางเว็บไซต์ www.epsthailand.wordpress.com, www.doe.go.th, http://lib.doe.go.th, http://www.eps.go.kr, http://epstopik.hrdkorea.or.kr ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนน 80 คะแนนขึ้นไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) สำหรับจำนวนที่ต้องการจะเป็นไปตามโควตาที่ทางการเกาหลีกำหนด ทั้งนี้ ถ้าหากมีผู้สอบผ่านจำนวนมากกว่าที่กำหนด จะพิจารณาผู้สอบผ่านโดยเรียงลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย ผลการสอบผ่านมีอายุ 2 ปี

ทั้งนี้ ผู้สอบผ่านจะได้รับการบันทึกข้อมูลบัญชีรายชื่อ หลังจากได้ผ่านการตรวจสุขภาพและสมัครไปทำงานแล้ว และจะถูกส่งข้อมูลให้นายจ้างคัดเลือกโดยการสุ่ม ผู้ที่จะได้เดินทางไปทำงาน คือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากนายจ้างและตกลงทำงานกับนายจ้างรายนั้น ดังนั้น ผู้สอบผ่านอาจจะไม่ได้รับ การจ้างงานทุกคน นอกจากนี้ ผู้ที่ถูกห้ามทำงานในเกาหลี เช่น ผู้ที่ตรวจสุขภาพไม่ผ่าน หรือผู้ที่เคยเข้าเมือง โดยผิดกฎหมาย จะไม่ได้รับการคัดเลือกให้ไปทำงาน หรือผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนแม้ภายหลังได้รับการคัดเลือกแล้ว หากนายจ้างยกเลิกสัญญาจ้างงาน หรือทางการเกาหลีปฏิเสธการออกหนังสือรับรองการอนุมัติวีซ่า หรือปฏิเสธการออกวีซ่า ก็จะไม่มีสิทธิ์เดินทางไปทำงานเช่นกัน และในระหว่างรอเดินทางเข้าไปทำงาน ต้องไม่เปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด และเพศ มิเช่นนั้นทางการเกาหลีจะไม่อนุญาตให้เดินทาง เข้าไปทำงานแม้ว่าจะสอบผ่านก็ตาม

 

ข้อมูลเพิ่มเติม ==> ข่าวสารแรงงานไทยในต่างประเทศ
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< มิถุนายน 2012 >>
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30[ Add to my favorite ] [ X ]