*/
  • ทางแก้ว
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : anuchagrid@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2009-10-20
  • จำนวนเรื่อง : 477
  • จำนวนผู้ชม : 299960
  • จำนวนผู้โหวต : 935
  • ส่ง msg :
  • โหวต 935 คน
วันอังคาร ที่ 18 ธันวาคม 2561
Posted by ทางแก้ว , ผู้อ่าน : 920 , 16:28:36 น.  
หมวด : วรรณกรรม/กาพย์กลอน

พิมพ์หน้านี้
โหวต 7 คน เหล่าซือสุวรรณา , สำรวจฟ้า และอีก 5 คนโหวตเรื่องนี้

  

หมากพลูบุหรี่วางบูชาองค์เจดีย์ยามเช้า

 

 

 เสก็ตช์จากรูปถ่ายเก่าที่พิพิธภัณฑ์

 

 

 

            ผมมาลำพูนเป็นครั้งที่สองในรอบปี(๒๕๕๙)และกระทั่งในต้นปี๒๕๖๐  อีกสองครั้งเป็น

สี่ครั้งในระยะห่างติดๆกันไม่นาน      มีเพื่อนจองโรงแรมให้โรงแรมใหม่ตั้งอยู่ตรงข้ามวัดจามเทวีในสองครั้ง

แรก   วัดที่(น่าจะ)เรียกว่าเก่าแก่ที่ยังมีร่องรอยของสภาพเจดีย์อยู่อย่างชัดเจนแห่งหนึ่งในประเทศไทย   และ

ที่นี่เป็นต้นทางของเรื่องราวต่างๆของแม่เจ้าจามเทวี   ต้นราชวงศ์หริภุญไชย    ด้วยอาจจะกล่าวได้ว่าที่นี่คือ

สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ที่สุดในภาคเหนือหรือจะเรียกว่าในลานนา  ส่วนตัวผมไม่ชอบคำว่าล้านนาแต่เหมือนถูก

บังคับให้จำต้องเขียนยังไงไม่ทราบ    แม้อาณาจักรหรือแว่นแคว้นต่างๆในพื้นที่ใกล้เคียงนี้จะมีก่อนหริภุญไชย

อยู่บ้าง แต่การมาตั้งอาณาจักรอยู่ที่นี่ด้วยอารยธรรมของลพบุรีหรือลวปุระซึ่งมีความเจริญและก้าวหน้าในยุคนั้น

เรื่องการที่แม่เจ้าจามเทวีมาจากสายลวปุระนั้นดูจะเป็นเรื่องที่เป็นหลักของวิชาประวัติศาสตร์อยู่ แม้จะมีทฤษฏี

ของทวารวดีที่พวกดราวิเดียนอพยพมาจากอินเดียก็ยังเป็นแค่ทฤษฏี หรือทฤษฏีของคนในพื้นที่ว่าแม่จามเทวี

นั้นเกิดในพื้นที่แถบนี้เองตามมุขะปาฐะในพื้นที่   เราอาจไม่รู้รายละเอียดต่างๆชัดเจนจากต้นทาง    เพราะช่วง

เวลานั้นเก่าแก่มาก     มากกว่าที่จารึกต่างๆอันเก่าแก่ที่อยู่ในพื้นที่และกระทั่งงานสถาปัตยนั้นก็ดูว่าน่าจะมีการ

สร้างในรุ่นหลังมาแล้ว     งานศิลปกรรมมากหลายในพื้นที่ก็ดูจะมีลักษณะเป็น ทวารวดี ลพบุรีกระทั่งมอญอยู่  

ตลอดทั้งความสัมพันธ์ต่อเนื่องของประวัติศาสตร์ชุมชนอันกอดเกี่ยวของลวปุระ  ทวารวดี  หริภุญไชยและกระ

ทั่งมอญ    ในช่วงเวลาประมาณพศว.11-15หรือ บวกลบ    ด้วยในสายนักประวัติศาสตร์ยังมีความต่างกันด้าน

การตีความอยู่บ้าง    บนความสัมพันธ์ไม่สามารถมองเพียงสามรัฐสามอาณาจักรใหญ่ได้       อาจจะต้องมอง

กลับไปให้กว้างกว่านั้นถึงอนุทวีปกันทีเดียว    โดยเฉพาะเจ้าของพื้นที่เดิมอย่างพวกลัวะ(และน่าจะมีอีกหลาย

ชาติพันธุ์)      หลักฐานอ้างอิงในอดีตก่อนหรือก่อนยุคที่ตั้งจุลศักราชกัน (พศ.๑๑๘๑)  ก็เป็นรูปตำนานนิทาน

เรื่องเล่าชนิดมุกขปาฐะกันการตีความต่างๆในอนาคต      ต้องตีความมากกว่าเรื่องราวหลักฐานทางโบราณคดี       

ผมไม่ได้อยู่ในภา่พของนักวิชาการด้านนี้แต่ก็อาศัยเสพย์ข้อมูลที่พวกเขาโต้แย้งกัน     ภาษาของทางล้านนา

มีการเชื่อมสัมพันธ์ต่อเนื่องกับทางมอญหรือเม็ง    เวลาพันกว่าปีที่วัตถุและศิลปสถาปัตยกรรมต่างๆพังทลาย 

แต่เราก็ได้หลักฐานที่เป็นตัวศิลปะที่อยู่บนตัวอาคารและตัวประติมากรรมรอบพื้นที่ยังมีจารึกเพียงแต่ถูกตีความ

ว่าเป็นสมัยหลังจากที่สร้าง  นักภาษายังพูดว่าภาษายังมีการต่อเนื่องอ้างอิงกลับไปหาต้นทางที่มาที่ไปได้   

แล้วเราก็ลองย้อนเข้าไปในความไม่รู้  ดูว่าจะเห็นแผ่นดินที่ปลายขอบฟ้านั้นได้บ้างหรือไม่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            หริภุญไชยสร้างราชวงศ์อันยิ่งใหญ่สืบมาหกร้อยกว่าปีจนมาสิ้นสุดเมื่อพญามังรายโจมตี 

และเช่นเดียวกับสุโขทัย  หริภุญไชยที่พวกเรามองเห็นก็ไม่ใช่หริภุญไชยในสมัยพระนางจามเทวีส่วนใหญ่หลัก

ฐานที่ปรากฎเป็นงานสถาปัตยกรรมกับเป็นงานของเชียงใหม่    บ้านเมืองที่ผ่านยุคสมัยมาเป็นพันปี    ผ่านการ

ปกครองของราชวงศ์หริภุญไชยเอง ราชวงศ์มังราย ราชวงศ์เชียงใหม่ราชวงศ์พม่าเชียงใหม่ ราชวงศ์กาวิโลรส  

จนกลายมาเป็นการปกครองจากกรุงเทพฯ    สิ่งที่น่าสนใจนั้นคือความเข้มแข็งอารยธรรมหริภุญไชยแม้กระทั่ง

ถูกผู้ปกครองกลุ่มใหม่เข้าครอบงำ     การสืบสายของอารยธรรมหริภุญไชยยังดำรงกระทั่งราชวงศ์มังรายความ

เป็นเชียงใหม่ ความเป็นลานนาหรือล้านนา ล้วนมีหริภุญไชยเป็นอารยธรรมแม่ประกอบ  ภาพที่ปรากฎจนทุกวัน

ก็เป็นภาพที่มีชีวิตของหริภุญไชยเอง          แม้แต่ผู้คนก็หมุนเวียนเปลี่ยนกลับไปมาหลายกลุ่มหลายชาติพันธ์ุ  

วันนี้หริภุญไชยก็ยังอยู่       คนเมืองลำพูนก็ยังมีชีวิตในความเป็นปัจจุบันบนความหลากหลายของชาติพันธุ์   

ชีวิตของผู้คนในประวัติศาสตร์เป็นเช่นนั้น   ลัวะ มอญ หริภุญไชยเชียงใหม่ ยอง ลื้อฯ  ก็อาจจะอยู่ในตัวคนรุ่น

สืบทอดเพียงคนเดียว    ในรอบร้อยปีที่ผ่านมาเรื่องพวกนี้อาจจะรวดเร็วมากกว่าในอดีตเสียอีกอันเกิดจากการ

คมนาคมที่สะดวกสบาย     มีการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ของผู้คนเพื่อเปลี่ยนแปลงถิ่นที่อยู่ที่ทำงานทำมาหากิน

ทำได้รวดเร็วขึ้นจนความเป็นกลุ่มเริ่มกระจัดกระจาย      วัตถุหรือจิตวิญญาณจากอดีตนั้นถูกหล่อหลอมรวม

กันหลากหลายยุคหลายสมัยเช่นเดียวกับผู้คน   อันเป็นที่ผ่านจากกาลเวลาพันกว่าปีหรือมากกว่านั้น

 

 

 

วันก่อนไปค้นรูปเก่าเจอรูปนี้อยู่ในกล่องเก็บของเป็นรูปจากกล้องฟิลม์

น่าจะถ่ายไว้ในรุ่นประมาณปี พศ.๒๕๓๔-๕   ๒๔ -๒๕ ปีมาแล้ว

 

 

 

 

 

 สดเขียนในสถานที่ปลาย๒๕๕๙

 

 

 สดเขียนในสถานที่ปลาย๒๕๕๘

 

 

 

 

 

 

โคลง

 

      กราบแม่เจ้า          จามเทวี

 

      กู่กุฏิชี้                                อดีตฟ้า

      ยังแต่วิถี                             หริภุญไชย

      สืบแต่โพ้น                          งามเอ่  ๚ะ

 

 

 

แม่จามเทวี ที่วัดม่อนจำศีล ลำปาง   credit คุณแพรว

 

 

 

     ก่อนไกลครื้น         ข้ามแดน

 

      เคลื่อนชนแสน                    เยี่ยมย้าย

      ปักรากแกน                        แกว่นกล้า

      ลวปุระเยื้อน                       สัตรีนำ ๚ะ

 

 

     หริเวียงหั้น              คือนารายณ์

 

      หรือหริคือ                          ผลสมอ   พุทธฉัน

      คำอาจกลาย                       แตกนัย

      ตีความฟ้า                          หริภุญไชย ๚ะ

 

 

 

 

แม่จามเทวีที่วัดพญาวัด น่าน

 

 

     อาณาจักรแก้ว      สว่างแสง

 

      จามเทวีแจง                        จุดกล้า               

      ปักรากหยั่ง                         ต้นทาง

      พันปียังท้า                          งอกเงย ๚ะ

 

 

      สี่ สิบเก้า               อธิบดี
 
 
      สืบวงศ์วาน                         ต่อคล้อย
 
      รุ่มรวยเอก                          อารยะ
 
      หกร้อยปี                            เบ่งบาน ๚ะ
 
 
 
 
 
          ร่องรอยเนิ่น           ลวปุระ
 
 
      ดูรูปพุทธะ                         พุกามลี้
 
      สถูปเร้น                            อาจดู
 
      จารึกย้อน                          แผ่นดินไหว ๚ะ
 
 
 
 
 
 
          พญา    สรรพสิทธิเอิ้น       ปูรณะ
 
 
                              อาจพลิกจะ             แปรแก้ว
 
                              มุมเราปะ                ต่างดู
 
                              ตีความแล้ว             อาจเบือน ๚ะ  
 
 
 
 
 
         ๘ด้วย      สถาปัตยกรรมเร้น      งอกเงย
 
 
                              สามองค์*เคย             กล่าวอ้าง
 
                              ผ่านกาลปราศ             สืบเนื่อง
 
                              ได้แต่คว้า                   เงาเทวี ๚ะ
 
 
 
 
 
 วัดเจดีย์เหลี่ยมที่เวียงกุมกาม
 
 
 
  
 วัดพญาวัด น่าน
 
 
 
 
 
 ปทุมวดีเจดีย์ในวัดพระธาตุหริภุญไชย
 
 
 
 
 
 
         *สามองค์หมายถึงองค์เจดีย์ที่มีลักษณะคล้ายกัน คือปทุมเจดีย์ที่  ธาตุหลวงลำพูน
 
            เจดีย์เหลี่ยมที่เวียงกุมกามเชียงใหม่และ พญาวัดที่เมืองน่าน  น่าสังเกตุว่าแต่ละองค์
 
            ต่างมีอ้างอิงและเรื่องราวของสตรีคือนางกษัตริย์ในช่วงเวลาและพื้นที่ที่สร้าง
 
 
 
 
 
 
 
 
             .เจดีย์เทียมหั้น          หยัดฟ้า
 
 
     เหยียดยันกล่าว                         พุทธครั้ง
 
     หริภุญไชยรั้ง                            เสกสรวง
 
     ปักรากคว้า                               ศาสน์นำ ๚ะ
 
 
 
 

 
 แม่จามเทวีที่วัดปงสนุก ลำปาง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               เมื่อดูจากหลักภาษาคำว่า "จามเทวี"* เทวีคงไม่ต้องพูดถึงประเด็นคำว่า จาม มีสองนัยคือ

 อาณาจักรในยุคเดียวกันกับหริภุญไชย         มีรัฐโบราณชื่อ "จัมปาหรือจามปา" พื้นที่ครอบคลุมประมาณ

 เวียตนามเหนือแถวดานังซึ่งมีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นที่มาของชื่อพระนางจามเทวี    และอีกนัยหนึ่งคือ

 ภาษามอญโบราณ   ซึ่งภาษามอญนั้นเป็นต้นรากส่วนหนึ่งของภาษาล้านนา    มีคำว่า"จยาม"  แปลได้

 ความว่ามังกรหรือจรเข้     เส้นทางที่จะมาถึงหริภุญไชยจากลวปุระจะต้องมาทางแม่น้ำ   เป้นได้ทั้งความ

 เป็นมังกรหรือมังกรที่เป็นสัญลักษณ์ของกษัตริย์  และอีกอย่างคือภาษาล้านนาเองก็มีคำว่า "จ๋าม" แปลว่า

 รบพุ่ง   ซึ่งอาจเป็นประเด็นในการตั้งอาณาจักรที่อาจมีการรบพุ่งกับคนในพื้นที่เดิม

 

  *ข้อมูลจากคุณเพ็ญสุภา สุขคตะ  แต่ผู้เขียนใช้จดจำไม่ได้ลำดับตามต้นทาง

 

 

         ความเก่าแก่ของยุคสมัยตั้งแต่ต้นพุทธศตวรรษที่ ๑๓   หรือประมาณจุลศักราชที่สองร้อยกว่า

ถึงสามร้อยปี     ตัวเลขเวลาหลังจุลศักราชประมาณสองร้อยสามร้อยปีนั้น  เป็นที่เกิดของอะไรหลายอย่าง

ในภูมิภาคนี้และการเกิดขึ้นของหริภุญไชยก็เป็นองค์ประกอบหนึ่ง    ที่ต้องอ้างอิงจุลศักราชเพราะเคยศึกษา

โหราศาสตร์พม่าก่อนจะเอาตัวเลขต่างๆมาคำนวนจะต้องแปลงพุทธศักราชเป็นจุลศักราชก่อน โดยใช้ตัวเลข

๑๑๘๑  ลบพุทธศักราช ที่กล่าวถึงเรื่องนี้จริงๆไม่ได้มาคุยเรื่องโหราศาสตร์พม่า  แต่ที่สำคัญตือคัมภีร์ต่างๆใน

พม่า ลาวล้านนา ลาวล้านช้างล้วนใช้วิธีอ้างอิงแบบจุลศักราชทั้งสิ้น     ถ้าจำตัวเลข๑๑๘๑ไว้บ้างเวลาไปเจอ

อะไรก็พอนั่งเดายุคสมัยได้  กลับไปเรื่องยุคสมัยของการตั้งเมืองหริภุญไชย   ความเก่าแก่ก็เช่นเดียวกับเมือง

โบราณร่วมสมัยที่งานสถาปัตยกรรมคงเสียหายไปแทบทั้งหมด  แต่ประติมากรรมและหลักฐานบนชั้นดินยังอยู่

หรือแม้แต่เจดีย์องค์นี้ก็สร้างปรับปรุงเพิ่มเติมในยุคหลังมาแล้ว  ในราชวงศ์หริภุญไชย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             รูปทรงเจดีย์องค์นี้คล้ายกับเจดีย์องค์หนึ่งในลังกา(เจดีย์เมืองโปโลนนารุวะ )  แต่ผู้

รู้กลับว่าเจดีย์ที่ลังกานั้นไม่เก่าเท่ากับเจดีย์องค์นี้แล้วลังกาที่เป็นเมล็ดพันธุ์ของเถราวาทจะมาเลียนหริภุญไชย

หรือ  แต่ก็ไม่แน่เสมอไปปล่อยให้นักวิชาการแกตีความต่อไป     นี่ยังมิต้องไปพูดถึงปิรามิดขั้นบันไดในเม็กซิโก

กันเดี๋ยวจะเข้ารกเข้าพงไป    จริงจริงแล้วรูปทรงแม่ที่เป็นลักษณะฐานสี่เหลี่ยมจตุรัสลดชั้นเรียวสูงขึ้นไปก็เป็น

รูปทรงพื้นฐานที่เราเห็นศาสนสถานในอินเดียโดยเฉพาะอินเดียตอนใต้    ยังอาจมองไปได้ถึงรูปทรงของพุทธ

คยาที่น่าจะมีที่มาที่ไปประกอบต่อเนื่องกันได้   น่าแปลกที่หลังจากนั้นรูปทรงนี้ไม่มีการพัฒนาต่อยอดสำหรับ

ศาสนสถานในบ้านเราเลย         คงมีแต่ที่ยกมาข้างต้นอยู่สี่องค์เท่านั้น  จะว่าไปแล้วเจดีย์ทรงลังกาหรือทรง

สุโขทัยที่เข้ามาในยุคสวนดอกหรือยุคพระสุมนเถระ       ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่หยุดยุคการสร้างเจดีย์เหลี่ยม

ทรงนี้  แต่ในส่วนตัวผมยังรู้สึกไม่ชัดเจนพอส่วนหนึ่งที่มาพร้อมกับการเผยแพร่ศาสนา   แต่ความหลากหลาย

ของศาสนาและการเปิดกว้างของอาณาจักรล้านนา  ก็ทำให้เราเห็นเจดีย์อีกหลายทรงหลายรูปแบบถูกพัฒนา

ต่อยอดขึ้นในล้านนา      ปริศนาของบ้านเมืองในหริภุญชัยก็ยังมีหลายมุมมองยังมีหลายแง่มุมให้พวกเราสืบ

ค้นกันต่อไป

 

 

 

 

 สถูปที่โปโลนนารุวะ ศรีลังกา    ขอบคุณธาราอารยะ

 

 

 

พุทธคยา

 

 

 ลักษณะสถูปในอินเดียใต้

 

 

 

 

 

 

       “ แล้วจึงเชิญพระธาตุนั้นมาโดยปจฉิมทิศาภาคแห่งพระนคร... แล้วให้กระทำสถานที่หนึ่งเป็นที่ประดิษฐาน

   พระอัฐิธาตุอันเป็นที่รมณียฐานแลให้กระทำเป็นเจดีย์มีพระพุทธรูปอยู่ในเบื้องบนหุ้มด้วยแผ่นทองคำ เพราะเหตุ

   นั้นพระเจดีย์นั้นจึงได้มีนามว่าสุวรรณจังโกฏิเจดีย์” 

    

   จามเทวีวงศ์

 

 

ทางแก้ว

๒๕๕๘-๒๕๖๑

 

 

 

 

 อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
ทางแก้ว วันที่ : 20/12/2018 เวลา : 06.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/faab
แห่งสี่สายน้ำปิงวังยมน่าน

ขอบคุณครับคุณสำรวจฟ้า

อดีตระดับพันปีนี่การสืบค้นยากมากทีเดียว
เพราะร่องรอยของอารยธรรมนั้น
ถูกกลืนซับเข้าไปในอารยธรรมต่อมา

และทับซ้อนกันหลากหลายชั้น
จนมาเป็นอารยธรรมเราในปัจจุบัน
หลักฐานต่างๆก็เหลือร่องรอยไม่มากนัก

สิ่งที่พอจะจับเค้าได้ก็คือเรื่องเล่า นิทาน ตำนาน
หรือมีคำที่ต้องแปลกันหน่อยว่า มุขะปาฐะ
สมัยก่อนนักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่
ปฎิเสธ(โดยเฉพาะทางวิชาการ)การอ้างอิงนี้
จนวันที่เริ่มจะมีผู้ตีความ
และเราก็เริ่มจะเห็นภาพรวมใหญ่ที่ส่งต่อกันมา

ตำนานหลายตำนานก็เริ่มกลับมามอง
อย่างเป็นเหตุเป็นผลต่อเนื่องประกอบกัน
เช่นเรื่องน้ำท่วมใหญ่หรือทิศทางการเปลี่ยนกระแสน้ำโขง
ของเมืองสุวรรณโคมคำความคิดเห็นที่ 9 ทางแก้ว ถูกใจสิ่งนี้ (1)
สำรวจฟ้า วันที่ : 19/12/2018 เวลา : 15.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/PeeThong

การบันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร์ของเรานับว่าน้อยมาก ใช้วิธีการบอกเล่าต่อๆกันมา

หริภุญไชยกลมกลืนกับเชียงใหม่จนแยกไม่ออก

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
ทางแก้ว วันที่ : 19/12/2018 เวลา : 14.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/faab
แห่งสี่สายน้ำปิงวังยมน่าน

ขอบคุณครับหมอ wullopp


ความคิดเห็นที่ 7 (0)
ทางแก้ว วันที่ : 19/12/2018 เวลา : 12.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/faab
แห่งสี่สายน้ำปิงวังยมน่าน

ขอบคุณเจ้าหญิงและแม่หมีครับ
ดีใจที่ไม่ได้เข้ามานาน
แล้วยังมีคนรู้จักกันอยู่


ต้องขยับแล้ว เนอะเจ้าหญิง
มีอะไรนึกอยากเขียนอีกเยอะ
แม้มันจะรู้สึกฝืดๆไปหน่อย
ลองดูครับ


ความคิดเห็นที่ 6 ทางแก้ว ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ลิงเขียว from mobile วันที่ : 19/12/2018 เวลา : 09.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/greenmonkey

อ่าว ยังกับละครเลยนะคะตัดจบดื้อๆ
อันที่จริงเขียนอีกก็เข้ามาอ่านอีกนะ

ทั้งนี้ทั้งนั้นตามใจผู้เขียนเลยคร้าบบ :):):)

ความคิดเห็นที่ 5 ลิงเขียว , ทางแก้ว ถูกใจสิ่งนี้ (2)
wullopp วันที่ : 19/12/2018 เวลา : 08.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/health2you

กราบพระธาตุ
มาด้วยความเคารพอย่างสูง

และ
ขอแสดงความเคารพ บรรพบุรุษ ไทย

ขอให้ คนไทย อยู่รอด ปลอดภัย
จาก บุหรี่มวนเองในเรื่อง

และ ประสบความสำเร็จในด้านดี ทุกๆ ด้าน ครับ

ความคิดเห็นที่ 4 ลิงเขียว , ทางแก้ว ถูกใจสิ่งนี้ (2)
แม่หมี from mobile วันที่ : 19/12/2018 เวลา : 07.49 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mamaomme

ขอบคุณพี่ทางแก้วมากๆ
สำหรับข้อมูล ภาพถ่าย ถาพวาด และบทกวี
ครบถ้วนกระบวนทางแก้ว

ความคิดเห็นที่ 3 ลิงเขียว ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ทางแก้ว วันที่ : 19/12/2018 เวลา : 07.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/faab
แห่งสี่สายน้ำปิงวังยมน่าน

ขอบคุณคุณลิงเขียวที่แวะมาทักทาย

เขียนเรื่องวัดเมืองเหนือมาหลายวัด
มาจอดอยู่ที่วัดนี้
เขียนยากจริงๆ
เพราะข้อมูลทับตัว
แปลว่าข้อมูลมาก
อ่านกันเป็นเดือนๆ เมาหมัดเลย

ความที่ข้อมูลมากก็เลยเขียนไม่ได้
แปลกดีน่ะครับเพราะดูน่าจะกลับกัน

ประวัติศาสตร์ระดับพันปีนี่
ไม่เหมือนประวัติศาสตร์เป็นร้อยปีที่พวกเราพบเจอ
เป็นร้อยปีอย่างเรื่องพระเจ้าอุทุมพร
เรายังตามกันและเอามาประกอบต่อติดแทบไม่ได้
แต่ก็เห็นโครงร่าง

แต่ประวัติศาตร์เป็นพันปีนี้
มันป่นเป็นตำนาน จินตนาการ และศรัทธา
ซึ่งต้องเอาเรื่องราวเหล่านี้มาประติดประต่อ
กับหลักฐานทางโบราณคดีที่ค้นพบ
หรือหลักฐานอื่นเช่นการบันทึกและจารึก
หริภุญไชยร่วมสมัยกับทวารวดี
และอาจจะเป็นรัฐอื่นอีกหลายรัฐ
ทวารวดีเรายังศึกษาไปได้ไม่มากนัก

แต่ความที่เป็นตำนาน จินตนาการ และศรัทธา
ทำให้หริภุญไชยนั้นมีเสน่ห์
เขียนแปะข้อมูลทิ้งไว้สามปีแล้ว
พอใกล้ปลายปีก็รู้สึกต้องรีบรวมรัดตัดความ
จบให้ได้ก็จบแบบห้วนห้วนอย่างที่เห็นนี่ครับความคิดเห็นที่ 2 ลิงเขียว , ทางแก้ว ถูกใจสิ่งนี้ (2)
Chaoying วันที่ : 19/12/2018 เวลา : 07.15 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Chaoying

ขอบคุณสำหรับข้อมูลความรู้เพียบ อ่านเพลิน
ชอบอ่านโคลงกลอนของพี่ทางแก้ว
พระนางจามเทวี ไม่ได้ไปกราบไหว้พระนางนานมากแล้ว คงต้องไปสักที
คิดถึงนะพี่ทางแก้ว สบายดีนะคะ ดีใจที่เห็นบล็อกพี่ขยับ

ความคิดเห็นที่ 1 ทางแก้ว ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ลิงเขียว from mobile วันที่ : 18/12/2018 เวลา : 23.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/greenmonkey

สวัสดีค่ะ

ท่าจะชอบเมืองลำพูนแฮะไปบ่อยจัง

ลิงไปล่าสุดน่าจะเดือนกุมภาฯ
ไปเที่ยววัดพระธาตุหริภุญไชยค่ะ
งดงามมาก เขียนบล็อกเอาไว้แล้ว
ถ่ายรูปมาเยอะแต่เอามาลงนิดเดียว

ลิงชอบชื่อ หริภุญไชย นะคะ
ชื่อนี้เพราะดีในความรู้สึก

พระนางจามเทวี
งดงามมากเลยค่ะ
ทั้งที่เป็นภาพเขียนและรูปปั้น

และรูปปั้นพระพุทธรูปทรงยืน
นี่ก็แปลกตาดีค่ะ แต่ก็งามไปอีกแบบ
ถ้าได้ไปเหนืออีกคงได้ไปเที่ยวหลายวัด
มีวัดหลายที่เลยค่ะที่อยากไป
เวลาไปเหนือก็ให้พี่ชายคนโตที่อยู่นั่นพาเที่ยวค่ะ

# งานวาดสดนี่
อาร์ตดีแฮะ
ปาดๆไป...เยี่ยม

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน