*/
  • freebirds
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : thanakul_ras@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2009-05-02
  • จำนวนเรื่อง : 13
  • จำนวนผู้ชม : 50005
  • จำนวนผู้โหวต : 34
  • ส่ง msg :
  • โหวต 34 คน
<< กรกฎาคม 2009 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันพุธ ที่ 22 กรกฎาคม 2552
Posted by freebirds , ผู้อ่าน : 2828 , 09:17:56 น.  
หมวด : วรรณกรรม/กาพย์กลอน

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2552 ที่ผ่านมา ผู้เขียนมีโอกาสได้รับเชิญเป็นหนึ่งในคณะวิทยากรบรรยาย และทำหน้าที่ประเมินผลโครงการอบรมการเขียนเว็บบล็อก ‘สร้างนักเขียน-นักข่าวสายพันธุ์ใหม่ชายแดนใต้’ ทำให้ได้สัมผัสบรรยากาศแปลกใหม่และรับทราบข้อมูลใหม่ๆ ที่สะท้อนออกมาจากพลังของเยาวชนชายแดนใต้ อย่างมีนัยสำคัญต่อทิศทางการนำเสนอข้อมูลดีๆ ที่ดำรงอยู่ในพื้นที่ชายแดนใต้ โดยผ่านมุมมองของเยาวชนที่ร่วมโครงการฯ ทั้งหมด

โครงการนี้ดำเนินการในลักษณะพันธมิตรเครือข่าย ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สำนักหัวใจเดียวกัน วิทยุชุมชน ๙๗.๕ Modern Hit PEACE FM จังหวัดยะลา และทีมงานบล็อกเกอร์จากส่วนกลางและภูมิภาคในนาม บล็อกเกอร์ โอ.เค.เนชั่น ในเครือเนชั่นฯ 

วัตถุประสงค์หลักที่สำคัญเพื่อ 1 เสริมส่งให้เยาวชนเกิดสำนึกและเกิดความภาคภูมิใจในถิ่นเกิด ก่อเกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคนต่างศาสนาและคนต่างถิ่น กระตุ้นให้เยาวชนหันมาให้ความสนใจในเรื่องราวของประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ทั้งเชิงวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม หรือประวัติศาสตร์ 2 เป็นการปูพื้นฐานการเขียน และการถ่ายภาพนิ่งที่จะมีผลต่อการพัฒนาทักษะด้านการอ่าน การเก็บข้อมูล การเขียน ฯลฯ ในอนาคตต่อไป และ 3 เพื่อผลักดันให้เกิดเวทีสื่อสาร นำเสนอข้อมูลข่าวสาร การตอบโต้แบบฉับพลัน โดยนักข่าว-นักเขียนสายพันธุ์ใหม่ชายแดนใต้ อาศัยเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เชื่อมโยงปัจจัยทุกอย่างได้อย่างรวดเร็ว และมีคุณค่าต่อการศึกษาเรียนรู้ ทำความเข้าใจ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและก่อให้เกิดสันติสุขในการอยู่ร่วมกัน

กรอบการดำเนินงานนั้น ใช้วิธีการคัดเลือก และ/หรือรับสมัครเยาวชนในพื้นที่ชายแดนใต้ หรือผู้สนใจโดยทั่วไป จำนวน 50 คน (ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของ จ.สงขลา) มาร่วมโครงการ โดยให้เขียนเรื่องเล่าภายใต้หัวข้อ “ชุมชนอันเป็นที่รักของฉัน” เพื่อให้คณะกรรมการคัดเลือก ขณะเดียวกันเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านการเขียนข่าว สกู๊ป สารคดี ฯลฯ รวมถึงการถ่ายภาพ การบรรณาธิการ และที่สำคัญคือ วิทยากรที่เชี่ยวชาญในการทำเว็บบล็อกจากส่วนกลางมาบรรยายให้ความรู้ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ กระทั่งเยาวชนทุกคนมีบล็อกเป็นของตัวเองอย่างสมบูรณ์ ( 1คนต่อ 1 เว็บบล็อก) เพื่อเป็นช่องทางในการนำเสนอข่าวสาร ข้อมูล จากพื้นที่จริงอย่างต่อเนื่อง และสามารถมีปฏิสัมพันธ์ทางการสื่อสารกับผู้คนได้ทันที

พร้อมกันนี้มีการจัดตั้งทีมงานบรรณาธิการ เพื่อช่วยแนะนำ ปรับปรุง ตรวจสอบ ต้นฉบับผลงานทั้งหมดก่อนจะนำขึ้นเว็บบล็อก พร้อมกับติดตามตรวจสอบ (Monitor) กระดานสนทนาในแต่ละวันไปด้วย

ในช่วงการสัมมนา ได้รับเกียรติจาก ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ คณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษเรื่อง ‘เยาวชนกับการร่วมกันดับไฟใต้’ และ พล.ต.สนอง บุญซื่อ รองผู้บัญชาการผสม พลเรือน ตำรวจ ทหาร (พตท.) เป็นประธานกล่าวปิด นอกจากนี้ระหว่างการดำเนินงาน มีการอบรม บรรยายให้ความรู้จากคณะวิทยากรที่หลากหลาย โดยเฉพาะบรรดาสื่อมวลชน นักเขียน บล็อกเกอร์ และรวมถึง พ.อ.สมชาย โปณะทอง รองหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน พตท. ซึ่งมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนใต้ รวมถึงการลงพื้นที่ปฏิบัติจริงในการเก็บข้อมูลและเขียน ในงานของมัสยิดบ้านต้นหยี ณ ชุมชนบ้านต้นหยี ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

สำหรับการประเมินผลโครงการอบรมการเขียนเว็บบล็อก “สร้างนักข่าว-นักเขียน สายพันธุ์ใหม่ชายแดนใต้’ ผู้เขียนใช้แบบสอบถามในการประเมินเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการจัดการอบรมฯ และ ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  ร้อยละ 70.5 และเป็นเพศชาย ร้อยละ 29.5  เกือบครึ่งหนึ่งมีอายุระหว่าง 20-24 ปี ร้อยละ 40.9 และอายุระหว่าง 30-34 ปี ร้อยละ 4.5  ส่วนมากจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 70.5 ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในโครงการอบรมเว็บบล็อก มีผู้ตอบแบบถาม จำนวน 44 คน  มีความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับ ค่อนข้างมาก ค่าเฉลี่ย 4.08 และ มีความพึงพอใจในระดับมาก ร้อยละ 72.7 และมากที่สุด ร้อยละ 18.2 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่ผู้เข้ารับการอบรมมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด คือ ข้อที่ 11 สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมครั้งนี้ไปใช้ได้จริง ค่าเฉลี่ย 4.55 รองลงมา ข้อที่  8 วิทยากรเปิดโอกาสให้มีการซักถามและแนะนำได้ตรงประเด็น ค่าเฉลี่ย  4.27 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ข้อที่ 5 ความเหมาะสมของระยะเวลากับเนื้อหาการอบรม  ค่าเฉลี่ย 3.43 โดยให้เหตุผลว่าเวลาน้อยเกินไป

       ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ ซึ่งเป็นคำถามปลายเปิด เกี่ยวกับความพึงพอใจในครั้งนี้ ปรากฏผลว่า ต้องการให้เพิ่มวันและเวลาในการอบรมให้มากขึ้น และต้องการลงพื้นที่หลากหลาย การอบรมครั้งนี้ให้ความรู้มาก สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี และการอบรมครั้งนี้ทำให้เกิดช่องทางในการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้คนทั่วไปได้มองในทางที่ดี และยังมีสิ่งที่สวยงามอยู่ในพื้นที่ จึงอยากให้มีกิจกรรมในลักษณะเช่นนี้ต่อไปอย่างต่อเนื่อง

 

สิ่งที่น่าสนใจอีกประการหนึ่ง คือ แม้นระยะเวลาในการฝึกอบรมจะใช้เวลาสั้นๆ เพียง 1 คืน 2 วัน คือ เสาร์ที่ 18-อาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2552 แต่ผู้เข้าอบรมตามโครงการนี้จะมีภารกิจในการเขียนข่าว-สารคดีเกี่ยวกับชุมชนบ้านเกิดในพื้นที่ชายแดนใต้ อีกอย่างน้อยเดือนละ 10-15 ชิ้น ในระยะเวลา 3 เดือน (กรกฎาคม-กันยายน 2552) ก่อนจะมีการสรุปผลทั้งหมดอีกครั้งในฐานะเป็น ‘โครงการนำร่อง’ และเปิดโอกาสให้เยาวชนมีเวทีสื่อสารจริงๆ ในพื้นที่ชายแดนใต้

ถึงเวลานั้น ผู้เขียนคงมีโอกาสประเมินผลโครงการอบรมการเขียนเว็บบล็อก “สร้างนักข่าว-นักเขียน สายพันธุ์ใหม่ชายแดนใต้’ อีกครั้ง เพื่อจะได้สรุปว่าการดำเนินการโครงการฯ จะได้รับผลตามที่ตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่ และอาจนำไปสู่การต่อยอดดำเนินโครงการนี้ฯ ให้ก่อเกิดประโยชน์ยิ่งๆ ขึ้นไป ด้วยการใช้มิติใหม่ๆ จากพลังความร่วมมือในลักษณะเครือข่าย และที่สำคัญคือจากพลังที่เข้มแข็งของเยาวชนชายแดนใต้


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 57 (0)
ตาพรานบุญ วันที่ : 26/08/2009 เวลา : 21.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ta-pran-boon
ตาพรานบุญ

เอาใจฝากไปช่วยครับ

ความคิดเห็นที่ 56 (0)
J1214 วันที่ : 13/08/2009 เวลา : 21.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jittima1214


ความคิดเห็นที่ 55 (0)
ละอองดิน วันที่ : 13/08/2009 เวลา : 14.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/LaOngDin
เมื่อหัวใจออกเดินทาง....ดอกไม้สองฝากฝั่งก็เบ่งบาน...อีกครั้ง

เก็บภาพบรรยากาศน่ารัก ๆ
มาฝากคะพี่นก :A9
http://www.oknation.net/blog/LaOngDin/2009/08/13/entry-1 :

ความคิดเห็นที่ 54 (0)
อยากเล่า52 วันที่ : 04/08/2009 เวลา : 16.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/YAKLOUW

สวัสดีค่ะ แวะมาทักทายให้รู้ว่ายังอยู่
และยังเป็นสมาชิกที่พร้อมจะทำงานจ้าาาา

ความคิดเห็นที่ 53 (0)
MeeMee วันที่ : 30/07/2009 เวลา : 07.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/memoria
recall for Memory Episode II

สวัสดีค่ะ

MM แวะมาหาด้วยความคิดถึงก่อน
อีกไม่นาน ความคิดถึงบนกระดาษสี่เหลี่ยมใบเล็ก ๆ
คงไปถึงค่ะ

MM*

ความคิดเห็นที่ 52 (0)
ภาณุมาศ_ทักษณา วันที่ : 29/07/2009 เวลา : 21.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/netmom
เฒ่า..เล่าเรื่อง

อาจารย์ครับ ผมกราบขอความกรุณาฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยครับ http://www.oknation.net/blog/netmom/2009/07/29/entry-1
กราบขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 51 (0)
ยิ้มได้เมื่อฟ้าหลังฝน04 วันที่ : 29/07/2009 เวลา : 11.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Sodaza

ซาวัดดีคะ

พี่นก

หายเหนื่อยหรือยังคะ


เดียวช่วยนะคะ

ความคิดเห็นที่ 50 (0)
ศณีรา วันที่ : 29/07/2009 เวลา : 02.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/localbetong
  สิ่งเดียวที่จะทำให้คนชั่วชนะก็คือ " การที่คนดีนิ่งดูดาย "     

คาราวะอาจารย์ สมกับเป็นนักวิจัยมือดีคตรับ..

ความคิดเห็นที่ 49 (0)
จ่าจินต์ วันที่ : 28/07/2009 เวลา : 00.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jawee
@..จ่าจินต์...ตำรวจบ้าบุญ..เล่ม 2...คลอดแล้วครับ..พิมพ์จำนวนจำกัด..@


จ่าไปเยี่ยมบ้านน้องใหม่
หลายคนแล้วครับ.

ความคิดเห็นที่ 48 (0)
ละอองดิน วันที่ : 27/07/2009 เวลา : 21.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/LaOngDin
เมื่อหัวใจออกเดินทาง....ดอกไม้สองฝากฝั่งก็เบ่งบาน...อีกครั้ง


หวัดดีคะพี่นก

มารายงานตัวคนสุดท้ายเลยเหรอเรา

จาบอกว่าวุ้นมะพร้าว หย่อยจังเยย...
เค้ากินไปเยอะกว่าใครๆ

ดีใจที่ได้ทำกิจกรรมดีๆ แบบนี้ด้วยกัน
ปิดท้ายบรรยากาศอันอบอุ่นริ่มทะเล
พระอาทิตย์สวยงามจับใจ
อาหารอร่อย...จนหยุดกินไม่ได้...
ขอบคุณสำหรับทุก ๆ อย่างคะ

หวังไว้ว่าจะได้ไปเยือนยะลา
และพบเจอกันอีกในไม่ช้านะคะ

ความคิดเห็นที่ 47 (0)
มอนรีน วันที่ : 26/07/2009 เวลา : 23.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/monreen

^*^...ตกไปคร่ะ เสียดายมากมาย ^*^...

ความคิดเห็นที่ 46 (0)
มอนรีน วันที่ : 26/07/2009 เวลา : 23.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/monreen

:D ค่ะ จารย์นก เสียที่ไม่ได้เข้าร่วมกับโครงการดีๆในครั้งนี้ด้วย สุดยอดเลยค่ะจารย์ ^*^

ความคิดเห็นที่ 45 (0)
ฟางอี้51 วันที่ : 26/07/2009 เวลา : 22.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/fareast

ดีครับ พี่นก คิดถึงมากเลยครับ
ผมคิดถูกมากที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ ครับ ได้รู้จักเพื่อนเยอะมาก และ ได้รู้จัก กับบล็อกเอร์ชื่อดัง ด้วย เห็นรูปแล้ว คิดถึงบรรยากาศในคืนนั้นมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆ คิดถึง ครับ

ความคิดเห็นที่ 44 (0)
การะบุหนิง วันที่ : 26/07/2009 เวลา : 00.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/saradomin

หวัดดีค่ะ พี่นก

จำน้องได้ไหมคะ เรายกของด้วยกัน ขี่มอเตอร์ไซค์ที่ยะลาด้วยกัน สุดยอดเลยค่ะ ขอสวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะ
วันหลังเราจะไปยะลาอีกค่ะ คิดถึงพี่นกนะคะ

น้องอ้อม

ความคิดเห็นที่ 43 (0)
หนุมานชาญสมร วันที่ : 24/07/2009 เวลา : 06.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/wintawan
บนเส้นทางการเดินทาง มีเรื่องให้ค้นห มีความงามให้จดจำ มีมิตรภาพที่ล่องลอยอยู่รายทาง

หายเหนื่อยหรือยังครับครับทั่น
ขอบคุณสำหรับเสบียงในรถไฟ
อิ่มหนำและสำราญกันทั่วหน้า

ความคิดเห็นที่ 42 (0)
Selamat32 วันที่ : 23/07/2009 เวลา : 11.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mak4506

ดีใจเหมือนกันที่เป็นส่วนหนึ่งที่จะพัฒนาบ้านเกิดคับ

ความคิดเห็นที่ 41 (0)
Canไทเมือง วันที่ : 23/07/2009 เวลา : 10.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/canthai

เครือข่ายประชาชนออนไลน์ที่น่าสนับสนุน

ให้กำลังใจเกินร้อยครับ

ความคิดเห็นที่ 40 (0)
สายลมลอย วันที่ : 23/07/2009 เวลา : 08.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/suankikran

อืม....

ดีดี

ความคิดเห็นที่ 39 (0)
ซันญ่า วันที่ : 23/07/2009 เวลา : 02.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/SonyaUAS
เส้นทางเดินที่...ยาวไกลในแผ่นดินอื่น  http://www.booking.com/hotel/th/comon-bungalow-haadchaophao.html_ www.comonbungalow.com www.OmoneyCenter.com/805941/G  

มาอ่านเงียบ อยู่นาน

และก็ลืมเซฟ เมนต์ พอกด ก็ หายไปเพราะ

หมดเวลา ที่ เน๊ตกำหนด

.............จากฟากฟ้าตะวันตก

.

ความคิดเห็นที่ 38 (0)
มะอึก วันที่ : 23/07/2009 เวลา : 00.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/panakom

ผมไม่ได้ช่วยเหลือโครงการนี้เลย.....
ขอโทษครับ

ความคิดเห็นที่ 37 (0)
ting วันที่ : 22/07/2009 เวลา : 22.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Germany
จงเตือนตนด้วยตนเอง สักแต่ว่าตัวตนเกิดขึ้น ตั้งอยู่ดับไป เหมือนต้นไม้ออกดอกออกผล ล่วงหล่นไปเมล็ดเกิดใหม่ก็มาจากต้นไม้เดิม

ฝึกไว้เดี๋ยวก็เก่งคะ

คนแก่ไม่มีโอกาศแล้ว

ความคิดเห็นที่ 36 (0)
ting วันที่ : 22/07/2009 เวลา : 22.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Germany
จงเตือนตนด้วยตนเอง สักแต่ว่าตัวตนเกิดขึ้น ตั้งอยู่ดับไป เหมือนต้นไม้ออกดอกออกผล ล่วงหล่นไปเมล็ดเกิดใหม่ก็มาจากต้นไม้เดิม

มาเป็นกำลังใจให้ส่วนหนึ่งคะ

ความคิดเห็นที่ 35 (0)
คนในแผ่นดิน วันที่ : 22/07/2009 เวลา : 21.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ninja45
เขียนไม่เก่ง แต่อยากเขียน

โครงการนี้ดีมากเลยนะครับ

พวกเราจะได้รับรู้ "ข่าวแท้" , "ความรู้สึกที่สื่อออกมาแบบแท้ๆ" , ที่สำคัญ "มุมมองของคนในพื้นที่ ต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของตัวเอง" ครับ


ความคิดเห็นที่ 34 (0)
มันส์ทุกท่า วันที่ : 22/07/2009 เวลา : 20.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/thailandinthepresentday
จับตา(ย)

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สำนักหัวใจเดียวกัน วิทยุชุมชน ๙๗.๕ Modern Hit PEACE FM จังหวัดยะลา

มีออน์ไลไม่อยากฟังจัง

ความคิดเห็นที่ 33 (0)
phithak-P วันที่ : 22/07/2009 เวลา : 20.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/phithak-P

แวะเข้ามาอ่านความเคลื่อนไหวของกิจกรรมสร้างสรรค์ครั้งนี้
อืมม!ทำสถิติละเอียดน่าดูและคาดหวังได้ว่าน่าจะเป็นต้นทุนที่ดีของคนเล่าเรื่องรุ่นใหม่ๆ
ขอบคุณครับ
ไปล่ะ ปรู๊น ปรู๊น นนนน..

ความคิดเห็นที่ 32 (0)
รัฐศิริ วันที่ : 22/07/2009 เวลา : 18.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/rutdy

น้องๆได้ความรู้จากพี่ๆผู้คร่ำหวอดงานเขียนและทำบล๊อคมากเลยครับ

ขอชื่นชมทุกท่านครับ

ความคิดเห็นที่ 31 (0)
นายหยุมหยิม วันที่ : 22/07/2009 เวลา : 17.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/whitevodka

เยี่ยมครับ แปรเปลี่ยนพลังเป็นตัวหนังสือ
ยืดหยุ่นไปตามกิจกรรม เป็นประโยชน์ได้มาก
กับสังคมเลยนะครับ

ความคิดเห็นที่ 30 (0)
กระดานดำออนไลน์ วันที่ : 22/07/2009 เวลา : 17.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kradandum
เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน :: ระหว่างเลวกับดีไม่มีกลาง

มาชื่นชมครับ

ความคิดเห็นที่ 29 (0)
changyai วันที่ : 22/07/2009 เวลา : 16.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/changyai

แวะมาแนะนำตัวสำหรับการค้นหาสิ่งเดียวกันที่ก้องอยู่ในใจ

ความคิดเห็นที่ 28 (0)
BlueHill วันที่ : 22/07/2009 เวลา : 16.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

ผมชอบวัตถุประสงค์ทุกข้อครับ โดยเฉพาะข้อที่ 1

เสริมส่งให้เยาวชนเกิดสำนึกและเกิดความภาคภูมิใจในถิ่นเกิด ก่อเกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคนต่างศาสนาและคนต่างถิ่น กระตุ้นให้เยาวชนหันมาให้ความสนใจในเรื่องราวของประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ทั้งเชิงวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม หรือประวัติศาสตร์

โดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือส่งสารออกไป

ความคิดเห็นที่ 27 (0)
hooknoi วันที่ : 22/07/2009 เวลา : 16.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/hooknoi
บ้านนายนกฮูก

เป็นโครงการที่ดีครับ น่าสนับสนุน
เดี๋ยวคงได้มีเอ็นทรี่ดีๆจากน้องๆมาให้อ่านกันนะครับ

ความคิดเห็นที่ 26 (0)
บินหลาหาดใหญ่ วันที่ : 22/07/2009 เวลา : 15.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/witphoto
APICHART AMMUAY Photographer Journalist

เยี่ยมมากครับกิจกรรมเพื่อเติมพลังให้น้องๆ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ความคิดเห็นที่ 25 (0)
เณรรูน วันที่ : 22/07/2009 เวลา : 15.37 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/singslatan

มาชื่นขม คนและงาน กิจกรรมดีๆ สู่น้องๆ จชต.
เสียดายไม่ได้ไปร่วมงานด้วย ..
.. อ้อ แวลีเมาะไปด้วยเหรอ..

ความคิดเห็นที่ 24 (0)
ยัยปลาหวาน42 วันที่ : 22/07/2009 เวลา : 14.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pusu

ทำงานด้านข่าวอยู่แล้ว

ครั้งนี้ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่มาเติมเต็มในส่วนที่ขาดหายไป

แล้วเจอกันอีกน่ะค่ะ อาจารย์นก ^-^

ความคิดเห็นที่ 23 (0)
madman วันที่ : 22/07/2009 เวลา : 13.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/madman

มาร่วมเย้ เย ครับ
เย้ เย อะไร?

คนเราเวลาครึ้มอกครึ้มใจ ดีใจ รู้สึกมีแรงทำอะไรดีดี
ก็ จะ เย้ เย...นำร่องมาก่อนนะครับ


...
เย....

ความคิดเห็นที่ 22 (0)
betongburapa445 วันที่ : 22/07/2009 เวลา : 13.37 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/betongburapa445

คุงพี่ไม่เห็นรูปเราติดบ้างเล้ย อิอิ

ความคิดเห็นที่ 21 (0)
ก้อนหินรำพัน วันที่ : 22/07/2009 เวลา : 13.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/LOSTGEO


หวัดดีอาจารย์นกครับ

แม้จะเดินทางล่า... กระทั่งไปถึงที่หมายเป็นคนท้าย ๆ แต่กับความรู้สึกนั้นคงไม่ต่างจาก “ครูบุหลันรำพึง” (คห.17) เท่าไรนักนะครับ

มีความสุขและอิ่มใจกับวงหน้าใสๆ ผ่านแววตาตั้งอกตั้งใจเรียนรู้ของเหล่าเยาวชน-คนรักงานเขียนทุกคนครับ

อยากให้มีโครงการดีดีแบบนี้ในทุกภูมิภาค และพร้อมจะช่วยเป็นกำลังเล็กๆ ในทุกหนแห่ง เพราะเชื่อว่านี่คือแนวทางการปลูกฝังที่จะช่วยสร้างสำนึกรักและความภาคภูมิใจในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง

ทั้งยินดีที่ได้พบเจออาจารย์นกอีกครั้ง แฮ่ม...วุ้นกะทิหมดยังครับ

เฝ้ารอเวลากลับไป “ยะลา” อีกครั้งด้วยใจจดจ่อ ต้นเดือนหน้าอาจหอบผ้าหนีงานตามเจ้าสำนักไปพักพิงอยู่ที่ “เบตง” สักหลายเพลา

ขอบคุณสำหรับมิตรภาพนะครับ

ความคิดเห็นที่ 20 (0)
Eyeko วันที่ : 22/07/2009 เวลา : 13.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Eyeko
ความรัก...หมดไปจากใจฉันแล้ว

เป็นเสียงสะท้อนที่ดีจัง

Eyeko~~

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
เกริกบุระวนะวงศ์วรวิวัฒน์ วันที่ : 22/07/2009 เวลา : 13.08 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/cottonhut
 เธอเคยไหมฟังเสียงในใจร่ำร้อง  ถ้วนทั่วทุกท่วงทำนองของถ้อยคำ 

กิจกรรมดีๆ
ที่น่าชื่นชม
ครับ

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
พระจันทร์รำพึง วันที่ : 22/07/2009 เวลา : 13.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/completefeeling
พระจันทร์ไกลไหม...จะไปพระจันทร์ เสี่ยวง๊วย นางมารพระจันทร์น้อย

ปล.แอบฝากข่าวค่ะ พระจันทร์รำพึง สร้างบล็อกใหม่ไว้สำหรับเขียนเรื่องราวชายแดนใต้โดยเฉพาะค่ะ
http://www.oknation.net/blog/spellmoon
แต่ยังไม่ได้ลงอะไรนะคะ
กำลังแต่งบ้าน
ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
พระจันทร์รำพึง วันที่ : 22/07/2009 เวลา : 13.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/completefeeling
พระจันทร์ไกลไหม...จะไปพระจันทร์ เสี่ยวง๊วย นางมารพระจันทร์น้อย

สวัสดีอย่างเป็นทางการค่ะพี่นก
อ่านเอนทรีนี้แล้วเห็นภาพรวมทั้งหมด
ทำเป็นเรื่องเป็นราวสมเป็น ดร. ทีเดียวเลื่อมใสๆ
กลับมากรุงเทพครั้งนี้ยังอดคิดถึง วุ้นกระทิมะพร้าวอ่อนและผัดปลาดุกแสนอร่อยอยู่เลย แหะๆ
สำหรับการเดินทางไปยะลาในครั้งนี้ประทับใจในกิจกรรมและการต้อนรับที่อบอุ่นค่ะ
ขอบคุณอีกครั้งด้วยความคาราวะ
พระจันทร์รำพึง&ครูเจี๊ยบ

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
ณัฐรดา วันที่ : 22/07/2009 เวลา : 12.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nadrda
ถ้า "เรา" ไม่พึงมี  "ของเรา" จักมีมาแต่ไหน

สวัสดีค่ะ

เข้าไปอ่านผลงานน้องๆแทบทุกคนมาแล้วค่ะ (เพราะวันที่เข้าไปอ่าน บางคนสร้างบล็อคไว้ แต่ยังไม่ได้เขียนเรื่อง) ผลงานน่าติดตามทีเดียว

น่าชื่นใจค่ะ ที่มีโครงการดีๆอย่างนี้ และน่าดีใจแทนเด็กๆค่ะ ที่มีโอกาสได้สะท้อนความคิดดังๆ

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
EasternPAD วันที่ : 22/07/2009 เวลา : 12.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/easternpad
เครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก | EasternPAD.com


ความคิดเห็นที่ 14 (0)
vincentoldbook วันที่ : 22/07/2009 เวลา : 12.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/vincentoldbook
ชีวิตที่ปราศจากอิสรภาพ เสมือนหนึ่งร่างกายที่ปราศจากวิญญาณ ...

ขอชื่นชมยินดี นี่คือ หนึ่งโครงการที่ยอดเยี่ยมและมีคุณค่าต่อสังคมชายแดนใต้มากๆ !!


ความคิดเห็นที่ 13 (0)
น้ำฝน วันที่ : 22/07/2009 เวลา : 11.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/somkhitsin

ขอแสดงความชื่นชมยินดีด้วยคนนะครับ กิจกรรมอย่างนี้ควรขยายให้เต็มแผ่นดินขวานทอง

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
feng_shui วันที่ : 22/07/2009 เวลา : 11.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/buzz
feng_shui

ยินดี กับโครงการสำหรับนักเขียนพันธุใหม่ค่ะ


.

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
นกฮูกคลับ วันที่ : 22/07/2009 เวลา : 11.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nokhookclub

เท่าที่ไปตามอ่านมา หลายเรื่องดีมากๆ เลยค่ะ ทำให้เข้าใจความรู้สึกของคนที่อยู่ตรงนั้นได้อย่างแท้จริง
เป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่สร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ นะคะ

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
Supawan วันที่ : 22/07/2009 เวลา : 11.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/supawan

เสียดายที่ไม่ได้ไปร่วมโครงการดีๆอย่างนี้ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
tengpong วันที่ : 22/07/2009 เวลา : 11.15 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tengpong

ผมได้เพื่อนบ้านใหม่จากแดนใต้ หลายคนแล้วครับ
ดีใจ และขอบพระคุณทีมงานอย่างสูง

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
ลูกเสือหมายเลข9 วันที่ : 22/07/2009 เวลา : 10.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chai
<<==แวะไปทัก..แล้วคุณจะรักหนุ่มคนนี้

ดีใจที่ได้อ่านเรื่องนี้และเข้าใจว่าพวกเขากำลังทำอะไรครับ

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
สิงห์มือซ้าย วันที่ : 22/07/2009 เวลา : 09.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/SingMeuSai
ร้านพร สิงห์มือซ้ายwww.facebook.com/lefthandshop 


ดีใจมากๆค่ะ ที่ได้ไปร่วมโครงการนี้
ได้ประสบการณ์และมิตรภาพกลับมามากมายค่ะ
ขอบคุณ คุณนกเจ้าบ้าน ที่เหนื่อยไม่แพ้ใคร มากๆค่ะ
ทำให้งานนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีค่ะ

รวมลิงค์อบรมการเขียนเว็บบล็อก สร้างนักข่าว-นักเขียน สายพันธุ์ใหม่ชายแดนใต้
http://www.oknation.net/blog/SingMeuSai/2009/07/20/entry-2

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
freebirds วันที่ : 22/07/2009 เวลา : 09.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/freebirds

สวัสดีครับคุณน้ำทะเล
วันงานยุ่งๆ เลยไม่ค่อยได้พูดคุยกันเลย
เป็นไงบ้างค่ะ น้องๆ ที่เข้าร่วมอบรมฯ น่ารักไหม
แต่เท่าที่เห็นว่าน่ารักแน่, ก็คือ 'น้ำทะเล' นี่แหละ
ที่อุตส่าห์เดินทางจากปัตตานี
เพื่อมาบอกเล่าประสบการณ์ให้แก่เหล่าเยาวชน
อีกคนหนึ่งก็แมดแมน (มาดแมน)
ขอบคุณแทนเยาวชนด้วยนะคะ
เชื่อว่าผลจากโครงการฯ นี้
น่าจะสร้าง 'ปรากฏการณ์' อะไรบางอย่างให้แก่พื้นที่ชายแดนใต้ และสังคมไทยได้พอสมควร
หวังเช่นนั้นค่ะ

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
น้ำทะเล วันที่ : 22/07/2009 เวลา : 09.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/soda
เ พ ร า ะ พี่ เ ป็ น พี่ ... ที่ ... ว่ า ง เ ป ล่ า 

ในที่สุด
นกก็อัพบล๊อก
อิอิอิ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
freebirds วันที่ : 22/07/2009 เวลา : 09.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/freebirds

คุณไทบ้าน ขอบคุณมากค่ะ
ผลงานจากกิจกรรมครั้งนี้คงต้องขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ได้ร่วมแรงร่วมใจกันผลักดันให้เกิดขึ้น
โดยเฉพาะแกนหลักอย่าง 'สำนักหัวใจเดียวกัน' ที่ทำหน้าที่ประสานทุกอย่าง
ดีนะคะที่จะมีโครงการในลักษณะเช่นนี้กระจายไปให้ทั่วประเทศไทย
เพราะจะเป็นพื้นที่ฝึกหัดสำหรับนักเขียน-นักข่าวน้อย
และเป็นเวทีสำหรับสื่อสารเรื่องราวดีๆ ระหว่างกันต่อไป
ยังไงก็ขอบคุณมากนะคะ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
freebirds วันที่ : 22/07/2009 เวลา : 09.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/freebirds

สวัสดีค่ะ คุณพร สิงห์มือซ้าย
ดีใจมากนะคะที่ได้พบเจอรู้จักกัน
คงต้องขอบคุณแทนพี่น้องในพื้นที่ชายแดนใต้
ที่มีพี่ๆ บล็อกเกอร์ นักเขียน สื่อมวลชน ฯลฯ
มาชี้แนะแนวทางใหม่ๆ ให้แก่เหล่าเยาวชน
โดยเฉพาะการเปิดโอกาสสำหรับเส้นทางการเป็น 'นักข่าว-นักเขียน' ในอนาคตต่อไป
หวังว่าคงหายเหนื่อยแล้วนะคะ มีความสุขมากๆ ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
ไทบ้าน วันที่ : 22/07/2009 เวลา : 09.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/thaibaan
อีสานมั่นคง เมืองไทยมั่นคง OKnature 

เยี่ยมมากครับ
อนุญาตนำผลงานนี้ไปเป็นแนวทาง
การสร้างบล็อกเกอร์รุ่นใหม่ในอีสาน
ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
สิงห์มือซ้าย วันที่ : 22/07/2009 เวลา : 09.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/SingMeuSai
ร้านพร สิงห์มือซ้ายwww.facebook.com/lefthandshop 


เจิมก่อน

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน