• ITGLOBAL
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : din674@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-03-29
  • จำนวนเรื่อง : 180
  • จำนวนผู้ชม : 317233
  • ส่ง msg :
  • โหวต 153 คน
(: สมุดบันทึกเล่มเล็กๆ :)
ในนี้มีเรื่องราวมากมาย รอให้มาอ่าน
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/global
วันจันทร์ ที่ 25 สิงหาคม 2551
Posted by ITGLOBAL , ผู้อ่าน : 18875 , 11:54:07 น.  
หมวด : ไดอารี่

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

คนทุกคนย่อมีที่ตนเองแสดงออกมาให้ผู้เห็น และมีที่ตนต้องปิดบังเอาไว้ ยังมีสิ่งที่ผู้อื่นที่มองเห็นเราว่าเป็นยังไง

ผมคิดว่าหลายคนคงเคยอ่านเคยได้ยินมาบ้างหรือเคยเรียนมาบ้างนะครับ

ทฤษฎีหน้าต่างโจฮารี่

          ผู้พัฒนาทฤษฎีนี่คือ โจเซฟ ลุฟท์ และแฮรี่ อิงแฮม (Joseph Luft and Harry
Ingham) นักจิตวิทยาทั้งสองได้เสนอทฤษฎีนี้เป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1955 โดยใช้ชื่อว่าหน้าต่างโจฮารี่ : แบบลายเส้นของการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (The Johari-Window : graphic Model of Awareness in Interpersonal Relation) เพื่อใช้เป็นแบบแผนสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเมื่ออยู่ร่วมกันในสังคม และเพื่อให้เข้าใจสัมพันธภาพที่เกิดข้นระหว่างบุคคลในลักษณะที่รู้ตัว (Luft, 1970 : 56) รูปแบบของพฟติกรรมของบุคคล มีดังนี้

รูปที่ 1 แสดงแบบแผนพฤติกรรมตามแนวคิดทฤษฎีหน้าต่างโจฮารี่

          จากรูปที่ 1 ซึ่งเป็นรูปหน้าต่าง 4 บาน นั้น ลุฟท์และอิงแฮม สรุปว่าบุคคลทุกคนมีพฤติกรรมอยู่ 4 แบบ ซึ่งอยู่ตามบริเวณหน้าต่างทั้ง 4 บาน บางทีก็เรียกว่า “หน้าต่างหัวใจ” พฤติกรรมดังกล่าวมีดังนี้ คือ

           1. บริเวณเปิดเผย หมายถึงบริเวณพฤติกรรมภายนอกที่แสดงออกอย่างเปิดเผย เป็นพฤติกรรมเจตนาที่บุคคลแสดงออกแล้วรู้ว่าตนเองแสดงพฤติกรรมอะไร มีจุดมุ่งหมายอย่างไรให้บุคคลอื่นรับรู้พฤติกรรมและเจตนาของเรา ในขณะเดียวกันเราก็รับรู้พฤติกรรมและเจตนาของผู้อื่นด้วย ถ้าหากบุคคลมีความสนิทสนมกันมากขึ้น บริเวณจะเปิดกว้างขึ้น หมายถึงบุคคลจะมีปฎิกิริยาโต้ตอบต่อกันและมีการเปิดเผยจริงใจต่อกันมากขึ้น

          2. บริเวณจุดบอด หมายถึงบริเวณ บริเวณที่พฤติกรรมที่ตนแสดงออกโดยไม่รู้ตัว ไม่มีจุดมุ่งหมาย และไม่มีเจตนาที่จะแสดงออกไป แต่บุคคลอื่นสามารถสังเกตเห็นได้ การที่บางคนพุดหรือแสดงการกระทำบางอย่างโดยไม่รู้ตัวจะทำให้เสียบุคลิกภาพ อาจทำให้คนอื่นเบื่อหน่ายและไม่พอใจได้

          3. บริเวณซ่อนเร้น หมายถึงบริเวณที่มีพฤติกรรมลึกลับ เป็นพฟติกรรมหรือความรู้สึกนึกคิดบางอย่างที่บุคคลเก็บว่อนไว้ในใจไใเปิดเผยให้ผู้อื่นรู้ ตนเองเท่านั้นที่รู้ เช่น ความรู้สึกไม่ดีต่อคนอื่น พฤติกรรมในส่วนนี้มักจะเป็นพฤติกรรมภายใน ได้แก่ความจำ การรับรู้ ความคิด บุคคลจะไม่แสดงพฤติกรรมดังกล่าวออกมา เพราะต้องการปิดบัง แต่อาจจะแสดงพฤติกรรมอย่างอื่นกลบเกลื่อน

          4. บริเวณมืดมน หมายถึง เป็นบริเวณที่พฤติกรรมหรือความรู้สึกบางอย่างที่บุคคลแสดงออกโดยไม่รู้ตัว ตนเองไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจมาก่อน และบุคคลอื่นไม่เคยรุ้ไม่เคยสนใจมาก่อนเช่นกัน พฤติกรรมในส่วนนี้จะเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุการณ์บางอย่างทำให้เกิดพฤติกรรมนี้ขึ้นมาได้ เช่น บุคคลบางคนมีกิริยามารยามเรียบร้อย สุภาพเรียบร้อย สุขุม เยือกเย็น แต่เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์คับขัน พฤติกรรมก้าวร้าวเพื่อเอาชนะคู่ต่อสู้จึงเกิดขึ้น

          การศึกษาตนเองและผู้อื่นโดยใช้ทฤษฎีหน้าต่างโจฮารี่ ทำให้ได้ข้อคิดว่า

                    1. ไม่มีใครรู้จักตนเองอย่างถ่องแท้
                    2. คนเราสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้
                    3. บริเวณเปิดเผยและบริเวณซ่อนเร้นเป็นส่วนที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการสร้างมนุษยสัมพันธ์โดยตรง ส่วนบริเวณจุดบอดและจุดมืดมนนั้นมีผลต่อการสร้างมนุษยสัมพันธ์ทางอ้อม

          1.1 กลวิธีการขยายบริเวณเปิดเผย
                    เวช มงคล (2533 : 1-4) ได้เสนอกลวิธีขยายบริเวณที่เปิดเผยให้กว้างขึ้น ดังรูป

รูปที่ 2 การขยายบริเวณเปิดเผย

                    จากรูปที่ 2 การขยายบริเวณเปิดเผยตามแนวนอน  คือการพยายามลดพฟติกรรมบริเวณจุดบอดให้น้อยลงโดยการรับข้อมูลย้อนคืนจากผู้อื่น ให้คนอื่นบอกข้อบกพร่องแล้วนำมาแก้ไข การขยายบริเวณเปิดเผยตามแนวดิ่ง  คือการพยายามลดบริเวณซ่อนเร้นให้เล็กลงด้วยวิธีการ 2 วิธี คือ 1) ให้ความช่วยเหลือไว้วางใจโดยการเปิดเผยข้อบกพร่องของตนเองให้ผู้อื่นทราบเพื่อจะได้ช่วยกันแก้ไข 2) มีความหวังดีต่อกัน โดยการให้ข้อวิจารณ์ข้อบกพร่องของผู้อื่น

          1.2 การวิเคราะห์พฤติกรรมคน 4 ประเภท มีดังนี้

                    ประเภทที่ 1. รับข้อติชมให้มากให้ข้อติชมที่น้อย มีบริเวณหน้าต่างพฤติกรรมดังนี้

รูปที่ 3 การแสดงลักษณะหน้าต่างหัวใจของผู้ที่รับข้อติชมมาก

                    จากรูปที่ 3 แสดงให้เห็นถึงบุคคลที่รับฟังมากกว่า ( สังเกตความยาวของลูกศร) แต่จะให้ข้อมูลน้อย คือจะพูดน้อย ไม่ค่อยเปิดเผย บุคคคลประเภทนี้จะรับฟังคำวิจารณืของคนอื่นมากแล้วนำมาแก้ไขปรับปรุงตัวเองทำให้จุดบอดน้อยลง แต่เป็นคนปิดบังซ่อนเร้นมาก จึงควรขยายบริเวณเปิดเผยให้กว้าง ลดบริเวณซ่อนเร้นให้น้อยลงโดยการพูดบอกให้ผู้อื่นรู้ถึงข้อบกพร่องของตนเอง ผู้อื่นจะได้ช่วยแก้ไข

                    ประเภทที่ 2. ให้ข้อติชมมากรับข้อติชมมาก มีบริเวณหน้าต่างพฤติกรรมดังนี้

รูปที่ 4 แสดงลักษณะหน้าต่างหัวใจของคนที่รับข้อติชมน้อย

                    จากรูปที่ 4 แสดงให้เห็นบุคคลที่ชอบให้ข้อมูลมากกว่ารับข้อมูลหรือข้อติชม จะมีบริเวณจุดบอดมาก คนประเภทนี้มักไม่ค่อยยอมรับฟังคำวิจารณ์ของผู้อื่น แต่ชอบพูดวิจารณ์ผู้อื่นมาก

                    ประเภทที่ 3. ประเภทโง่เขลา คนประเภทนี้มักมีพฤติกรรมดังนี้

รูปที่ 5 แสดงลักษณะหน้าต่างหัวใจของคนที่โง่เขลา


                    จากรูปที่ 5 แสดงให้เห็นคนประเภทที่รับฟังข้อวิจารณ์น้อยและไม่รู้จักวิจารณ์ผู้อื่น มีบริเวณมืดมนหรืออวิชชามาก

                    ประเภทที่ 4. ประเภทคนเปิดเผย มีบริเวณหน้าต่างพฤติกรรมดังนี้

รูปที่ 6 แสดงลักษณะหน้าต่างหัวใจของคนที่เปิดเผย

                    บุคคลประเภทนี้จะเป็นคนที่เปิดเผยมาก มีความจริงใจ พูดถึงส่วนดีและส่วนข้อบกพร่องของตนเอง และรับฟังคำวิจารณ์ของผู้อื่นพร้อมกับนำมาแก้ไขปรับปรุงตัวเอง มีความเจริญงอกงามเป็นที่ปรารถนาของสังคม

                     การนำทฤษฎีหน้าต่างของโจฮารี่ไปใช้ในการสร้างมนุษยสัมพันธ์นั้น คือ จะต้องเป็นคนเปิดเผยจริงใจมากที่สุด จะต้องเป็นผู้ที่ยอมรับคำวิจารณ์ของผู้อื่น เพื่อนำไปแก้ไขปรับปรุงตนเอง และให้คำวิจารณ์แก่ผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมในการับคำวิจารณ์นั้นมีข้อควรคำนึง ดังนี้
                              1. เข้าใจความหวังดีของผู้อื่น
                              2. ใจกว้างยอมรับคำวิจารณ์ด้วยความเป็นธรรม
                              3. นำคำวิจารณ์พิจารณาตรวจสอบกับตนเอง
                              4. หาแนวทางแก้ไขปรับปรุงตนเอง

                     ในการให้คำวิจารณ์แก่ผู้อื่นมีข้อควรคำนึงต่อไปนี้ คือ
                              1. หวังดีต่อผู้อื่นอย่างจริงใจ
                              2. ไม่ควรให้คำวิจารณ์บุคคลใดบุคคลหนึ่งต่อหน้าผู้อื่น
                              3. วิจารณ์ในลักษณะของการอธิบายพฤติกรรม แต่มิใช่ว่าการประเมินว่าดีหรือเลว
                              4. เมื่อวิจารณ์ข้อเสียแล้วต้องเสนอแนวทางแก้ไขให้

          ข้อควรคำนึงในการใช้ทฤษฎีหน้าต่างโจฮารี่สร้างมนุษยสัมพันธ
                     สาคร เข็มทอง (2531 : 62) ได้กล่าวถึงข้อควรคำนึงในการใช้ทฤษฎีหน้าต่างโจฮารี่สร้างมนุษย์สัมพันธ์ดังนี้
                              1. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบริเวณหน้าต่างบริเวณใดบริเวณหนึ่ง ย่อมมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในบริเวณอื่นด้วย
                              2. การไม่สนใจหรือไม่ยอมรับพฤติกรรมที่ตอบสนองต่อกันนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก
                              3. การมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนั้นจะทำให้พฤติกรรมบริเวณเปิดเผยของที่สองฝ่ายเพิ่มขึ้น แต่พฤติกรรมบริเวณอื่นลดลง
                              4. การเป็นคนเปิดเผยต่อผู้อื่นด้วยความเต็มใจ ย่อมมีประโยชน์ในการสร้างมนุษยสัมพันธ์
                              5. การไว้วางใจซึ่งกันและกัน ทำให้พฤติกรรมเปิดเผยมากขึ้น ส่วนการข่มขู่จะทำให้พฤติกรรมบริเวณเปิดเผยลดลง
                              6. ถ้าบุคคลใดยอมรับพฤติกรรมในส่วนที่แอบแฝงและจุดบอดของผู้อื่นก็จะทำให้บริเวณแอบแฝงและจุดบอดยังกว้างเหมือนเดิม

http://wbc.msu.ac.th/ge/0502102/page03_4_1.html
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
chompoopookha วันที่ : 25/08/2008 เวลา : 12.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chompoopookha

สมองตื้อๆ เด๋วมาอ่านใหม่นะ...
ไปหม่ำข้าวเที่ยงก่อน...

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
เรือรบเมืองมั่น วันที่ : 25/08/2008 เวลา : 12.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ruarob

น่าสนใจในทฤษฏีเหล่านี้ อย่างไรก้ตาม ต่อให้รู้จักตนเอง แต่เลือกที่จะไม่แก้ หรือใช้วิธีถ่วงน้ำหนักตรงนี้ เพิ่มน้ำหนักตรงนั้น สิ่งที่ตามมาต่อสังคม ก็อาจไม่ใช่สิ่งเหมาะสมก็เป้นได้ครับ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< สิงหาคม 2008 >>
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

[ Add to my favorite ] [ X ]