*/
  • AWAKAD
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : jackkie.26@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2018-07-27
  • จำนวนเรื่อง : 153
  • จำนวนผู้ชม : 46818
  • จำนวนผู้โหวต : 11
  • ส่ง msg :
  • โหวต 11 คน
วันจันทร์ ที่ 19 ตุลาคม 2563
Posted by AWAKAD , ผู้อ่าน : 293 , 16:08:04 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

 รัฐบาล..!! ดัน พ.ร.บ.กิจการอวกาศ เพื่อความมั่นคงด้านเทคโนโลยี

 


พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2563 ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ร่วมประชุมในครั้งนี้

 


นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ ผมเห็นได้ถึงความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาด้านดิจิทัลในหลายด้าน ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งที่ผ่านมาได้วางโครงข่ายเน็ตประชารัฐครอบคลุมทั่วประเทศ ตลอดจนการออกกฎหมายบริหารกิจการอวกาศของประเทศ ซึ่งส่งผลให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจอวกาศของประเทศให้ทัดเทียม และสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ระดับสากล ด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ไม่ใช่เพียงการส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหญ่ แต่ต้องครอบคลุมถึงระดับชุมชน ต้องส่งเสริมให้มีการนำดิจิทัลมาใช้ตั้งแต่กระบวนการทางการเกษตร จนถึงการจำหน่ายสินค้าและบริการจากชุมชนในรูปแบบออนไลน์ ด้านรัฐบาลดิจิทัล โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับปรุงการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้ประกอบการทุกภาคส่วน ทั้งนี้ ขอเน้นย้ำถึงการใช้ข้อมูล Big Data และการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐให้เกิดความคล่องตัวในการทำงาน และให้บริการอย่างเต็มประสิทธิภาพ ด้านการสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยเฉพาะการปรับปรุงกฎหมายด้านดิจิทัล ให้สอดรับกับสถานกาณ์ปัจจุบัน เพื่อให้การดำเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่มีข้อติดขัด และสนับสนุนให้การนำดิจิทัลมาประยุกต์ใช้มีความปลอดภัย และสิ่งสำคัญที่สุดของการพัฒนาด้านดิจิทัล คือการพัฒนากำลังคนให้มีความรู้ด้านดิจิทัล เพื่อรู้เท่าทันสื่อ และสามารถใช้ความรู้ด้านดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อเตรียมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ เห็นได้จากการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล ของ IMD ที่ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่ดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา (ปี 2563 อันดับที่ 39 , ปี 2562 อันดับที่ 40) ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดี ที่ทำให้เห็นว่าการพัฒนาด้านดิจิทัลของไทย มีทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 


พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะรองประธานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลการดำเนินงานของกระทรวงดิจิทัลฯ กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้ติดตามและผลักดันการวางนโยบายและการดำเนินงานด้านโครงสร้างสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล และการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศอย่างต่อเนื่อง

 

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยผลการประชุมว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติกิจการอวกาศ พ.ศ. ... เพื่อให้มีการพัฒนากิจการอวกาศให้เกิดประโยชน์แก่เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืน มีกลไกเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนากิจการอวกาศ และที่ก่อให้เกิดเศรษฐกิจอวกาศ รวมทั้ง การมีองค์กรกลางในการกำหนดนโยบายและแผนกิจการอวกาศของประเทศให้เกิดความเป็นเอกภาพ รวมทั้ง และที่ประชุมได้เห็นชอบแนวปฏิบัติจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ (Thailand AI Ethics Guideline) โดยสร้างขึ้นเพื่อให้ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้วิจัย ผู้ออกแบบ ผู้พัฒนา และผู้ให้บริการปัญญาประดิษฐ์ ใช้เป็นแนวทางสำหรับการดำเนินงานของตนเอง และให้ผู้รับบริการได้ทราบถึงสิทธิและตระหนักรู้ถึงความเสี่ยงของการใช้บริการปัญญาประดิษฐ์ หน่วยงานรัฐและหน่วยงานกำกับดูแลปัญญาประดิษฐ์ ทั้งระดับประเทศและระดับองค์กร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุน รวมถึงกำกับดูแลเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เพื่อทำให้ปัญญาประดิษฐ์มีความน่าเชื่อถือ มั่นคงปลอดภัย ได้รับการพัฒนาและใช้งาน ก่อให้เกิดประโยชน์กับมนุษย์ สังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยความโปร่งใส ครอบคลุมและเป็นธรรม สอดคล้องกับกฎหมาย จริยธรรมและสิทธิมนุษยชน และเห็นชอบร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

 


ทางด้าน ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ กล่าวว่า GISTDA ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ (กอช.) ให้จัดทำร่าง พ.ร.บ.กิจการอวกาศ ซึ่ง (ร่าง) พ.ร.บ. กิจการอวกาศดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กอช. ที่มีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 และวันนี้คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) พ.ร.บ. ดังกล่าวแล้วเช่นเดียวกัน และให้นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของสภาเพื่อประกาศใช้เป็นกฏหมายต่อไป ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยมีความสามารถในการลงทุนด้านอวกาศ มีนโยบาย หน่วยงานและกลไกที่ช่วยกำกับ และส่งเสริมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศ สามารถดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศด้านกิจการอวกาศมาลงทุนในประเทศไทย รวมทั้งมีการพัฒนาบุคลากรและมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสำคัญในการร่วมกันขับเคลื่อนและการพัฒนาประเทศไทยของเรา

 


แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน