• ปิ่นนภา
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2009-03-16
  • จำนวนเรื่อง : 40
  • จำนวนผู้ชม : 142033
  • ส่ง msg :
  • โหวต 23 คน
ใกล้รั้วโรงพยาบาล
ภาพถ่าย วรรณกรรม สารคดี ข่าวสาร สุขภาพ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/jarrunee
วันอาทิตย์ ที่ 26 เมษายน 2552
Posted by ปิ่นนภา , ผู้อ่าน : 4168 , 23:40:51 น.  
หมวด : วรรณกรรม/กาพย์กลอน

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

 

สำหรับธรรมะ ใน entry นี้ ดิฉันได้ขออนุญาต พระอาจารย์หยาดกวี เพื่อนำมา

เผยแพร่ ให้เป็นประโยชน์แก่ท่านสมาชิกทุกท่าน หรือ เพื่อจักเป็นประโยชน์แก่

ผู้สนใจทั่วไป เพราะเห็นว่า เป็นเนื้อหาคำสอนที่ดีมาก ทั้งบทร้อยแก้ว และบท

ร้อยกรอง หวังว่า คงเป็นประโยชน์มากมาย และขอขอบพระคูณท่านอาจารย์

หยาดกวี ไว้ ณ ที่นี้ด้วย

copy มาจาก 

  http://www.oknation.net/blog/kondee007/2009/04/24/entry-2

ธรรมะสำหรับข้าราชการ

ปญฺญวา พุทฺธิสมฺปนฺโน         วิธานวิธิโกวิโท

กาลญฺญู สมยญฺญู จ             สราชวสตึ วเส.

ผู้มีปัญญา, ถึงพร้อมด้วยความรู้, ฉลาดในวิธีการจัดงาน,

                รู้กาลและรู้สมัย, เขาพึงอยู่ในราชการได้ดี.

                (พุทธวจนะ)                ขุททกนิกาย ชาดก มหานิบาต

 

                          นักปกครองทึ่ดี มี ๓ วิธี

                ๑. นิคคหวิธี              ปกครองด้วยพระเดช(บังคับ)

                ๒. ปัคคหวิธี             ปกครองด้วยพระคุณ(ยกย่อง)

                ๓. ทิฏฐานุคติวิธี        ปกครองด้วยทำตนเป็นแบบอย่างให้ดู

 

การพัฒนาจริยธรรมในเรื่อง ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์

ที่ข้าราชการสมควรประพฤติปฏิบัติ

เรื่องความขยัน

           ๑.     ทำงานให้สำเร็จโดยไม่คั่งค้าง

           ๒.    ไม่เลือกงานและไม่ผัดวันประกันพรุ่ง

           ๓.    ทำงานอย่างเต็มความสามารถ

           ๔.    ตรงต่อเวลา ทันเวลา และอุทิศเวลาเพื่อราชการและประชาชน

           ๕.    ร่วมงานสาธารณประโยชน์

 

                   เรื่องการประหยัด

          ๑.     วางแผนการใช้จ่ายอย่างรัดกุม

          ๒.    รักษาสิ่งของเครื่องใช้ และซ่อมแซมเมื่อชำรุด

          ๓.    ลดความฟุ่มเฟือยต่างๆ

          ๔.    ประหยัดทั้งทรัพย์สินส่วนตัว ส่วนราชการ และสาธารณสมบัติ

          ๕.    ส่งเสริมค่านิยมในด้านการประหยัด

 

                     เรื่องความซื่อสัตย์

               ๑.     คิด พูด และทำตรงกัน

               ๒.    ซื่อสัตว์ต่อตนเอง ต่อราชการ และต่อประชาชน

               ๓.    ส่งเสริมค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์

               ๔.    ให้ข้อมูลข่าวสารตามความเป็นจริง ตรงไปตรงมา

 

                 ลักษณะข้าราชการที่จะเป็นผู้นำที่ดี

               ๑.     รอบรู้ในเชิงวิชาการ

               ๒.    กล้าหาญในทางคุณธรรมและจริยธรรม

               ๓.    เป็นผู้นำที่ซื่อสัตย์

               ๔.    เด็ดขาดเมื่อจำเป็น

               ๕.    เยือกเย็นเมื่อประสบปัญหา

               ๖.     ท่วงท่าน่านับถือ

               ๗.    กระตือรือร้นในการทำงาน

               ๘.    มนุษยสัมพันธ์สูงส่ง

               ๙.    มั่นคงและรอบคอบ

                   ๑๐.อยู่ในกรอบของศีลธรรม

 

            นักบริหารข้าราชการจะต้องเก่งอย่างน้อย ๘ อย่าง

     ๑. นักพัฒนา   ๒. นักแก้ปัญหา  ๓. นักตัดสินใจ  ๔. นักประนีประนอม

     ๕. นักการทูต  ๖. นักวางแผน   ๗. นักปกครอง  ๘. นักปราชญ์

 

ปัญหาหลักของข้าราชการ คือ

ปัญหาตน ปัญหาคน ปัญหางาน ปัญหาเวลา

ส่วนวิธีแก้ปัญหาเหล่านั้น จะต้องแก้ด้วยคุณธรรม คือ

                         ความซื่อสัตย์สุจริต   แก้ปัญหาตน

                         ความยุติธรรม         แก้ปัญหาคน

                         ใช้หลักวิชาการ       แก้ปัญหางาน

                         การรู้จักบริหารเวลา  แก้ปัญหาเรื่องเวลา

 

ธรรมเนียม หรือหน้าที่ประจำของข้าราชการ

๑.     ธรรมาธิปไตย ถือธรรม(ความถูกต้อง)เป็นใหญ่ เคารพ เชิดชู นิยม

      ตั้งอยู่ในธรรม

๒.    ธัมมิการักษา ให้ความคุ้มครองโดยธรรม ทั้งมนุษย์และสัตว์ ตลอดถึง

     ระบบนิเวศน์

๓.    มา อธัมมการ ห้ามกั้นการอันอธรรม คือจัดการ ป้องกัน แก้ไข มิให้มีการ

     กระทำที่ไม่เป็นธรรม และนำประชาชนให้ตั้งอยู่ในธรรมที่สุจริต

๔.    ธนานุประทาน จัดสรรงบประมาณ ให้ถิ่นที่ไม่มี ไม่ให้คนขัดสนยากไร้

      ในแผ่นดิน

๕.    สมณพราหมณปริปุจฉา แสวงปัญญาและกุศลธรรม ด้วยการสอบถาม

      พระสงฆ์หรือผู้นำศาสนาอื่นและนักปราชญ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ

 

สังคหวัตถุสำหรับข้าราชการ หรือราชสังคหวัตถุ การสงเคราะห์

ประชาชนของพระราชา มี ๔ ประการ คือ

๑.     สัสสเมธะ ฉลาดบำรุงธัญญาหาร คือ มีปรีชาสามารถในเรื่องผลิต

      และบำรุงพืชพันธุ์ธัญญาหาร ตลอดถึงการส่งเสริมการเกษตรให้สมบูรณ์

๒.    ปุริสเมธะ  ฉลาดบำรุงข้าราชการ คือส่งเสริมคนดี มีความรู้ ความสามารถ

      ในวงราชการ

๓.    สัมมาปาสะ  ผูกประสานปวงประชา คือประสานประชาชนไว้ด้วยนโยบาย

      และส่งเสริมอาชีพทุกด้าน

๔.    วาชเปยยะ  มีวาทะดูดดื่มใจ คือรู้จักพูด ชี้แจง แนะนำ ทักทาย

      ไถ่ถามสุขทุกข์ของประชาชน

     คุณธรรมทั้งหมดนี้ มีความเหมาะสมแก่ข้าราชการทั้งสองประเภท

คือข้าราชการประจำและข้าราชการการเมือง

          ฉะนั้น อาตมาภาพ ขอมอบให้ท่านนายกรัฐมนตรี ตลอดถึงคณะรัฐมนตรี

ทุกท่าน หรือนักการเมืองทุกพรรค รวมทั้งข้าราชการทุกท่านทั่วประเทศ โดยมอบ

ให้เป็นของขวัญหลังจากการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเสร็จลงแล้ว.

 

                                                  ขอเจริญพร

 

ต่อไปนี้เป็นบทกลอนซึ่งแต่งถอดใจความจากธรรมะสอนข้าราชการทุกข้อ

 

   ธรรมะคำกลอน สอนข้าราชการ

       นักปกครองที่ดี มี ๓ วิธี

                     ๑.  นักปกครอง มองดี มีศรีศักดิ์    

  เพราะยึดหลัก ครรลอง ไม่หมองศรี

ยึดหลักธรรม นำชน เกิดผลดี      

เชิดวิถี ฉลาด ข้าราชการ           

ปกครองดี ดูงาม ถือสามอย่าง     

 เป็นแนวทาง อย่างเลิศ ให้เกิดหาญ

                              หนึ่งพระเดช เจตจง จำนงนาน

                              ใช้อาจหาญ การขู่ คุมลู่ทาง

                              ใช้บังคับ ขู่เข็ญ ให้เด็ดขาด

                              ใช้อำนาจ ฉาดโฉง พูดโผงผาง

                              ไม่เกรงกลัว ตัวใคร เพราะใจวาง

                              ไม่ถือหาง ทางใคร เพราะใจตรง

                          ๒.  สองยอยก ยกย่อง เปรียบของสูง

                              พูดชักจูง ชื่นชม สมประสงค์

                              ดีเป็นทาง สร้างสรรค์ ให้มั่นคง

                              ไม่ลืมหลง ลืมดี ที่ตนทำ

                              เห็นคนดี มีจิต พิศวาส

                             ชมสามารถ ชาติชม คารมขำ

                             ประกาศดี มีผล ที่คนทำ

                             ให้คนจำ จารึก ไม่นึกคลาย

                             ให้รางวัล สรรหา เป็นค่าตอบ

                             แทนความชอบ ชื่นชม อารมณ์หมาย

                             ชมความดี ศรีศักดิ์ เชิดทักทาย

                             จารึกไว้ ให้รู้ ทุกผู้คน

                      ๓.   สามทำตน ต้นแบบ เป็นแบบอย่าง

                             ประพฤติทาง ที่ดี ให้มีผล

                             ผู้ตามเห็น เด่นชัด ไม่ขัดคน

                             ทุกผู้สน ผลทำ ถือกรรมดี

                             ประพฤติทาง อย่างดี วิถีชน

                             แบบให้ผล ต้นอย่าง ทางวิถี

                             ให้ลูกน้อง ต้องตาม ถือความดี

                             นำวิธี ทำดู อย่างผู้นำ

                             ทำให้เห็น เป็นแบบ อย่างแนบสนิท

                             ลูกน้องชิด ชอบตาม งดงามขำ

                             ถือผู้ใหญ่ ใจซื่อ ที่ถือธรรม

                             ไม่ต้องย้ำ ซ้ำเตือน ให้เชือนแช.

 

            การพัฒนาจริยธรรมในเรื่อง ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์

                        ที่ข้าราชการควรประพฤติปฏิบัติ

                                  เรื่องความขยัน ๕ ประการ

                       ๑.     เรื่องขยันหมั่นมานะมีห้าข้อ

                                 ข้อหนึ่งเหมาะ มุ่งมาตร ปรารถนา

                                 งานสนุก ทุกครั้ง ไม่คั่งคา

                                 จิตหรรษา สมหวัง กำลังใจ

                       ๒.    สองไม่ผัด ผลัดวัน ประกันพรุ่ง

                                 ไม่เลือกยุ่ง อย่างอื่น เป็นหมื่นไหน

                                 ทำเฉพาะ ข้อหนึ่ง ที่พึงใจ

                                 ให้เสร็จไว วันนี้ ชื่นชีวัน

                       ๓.    สามสามารถ อาจทำ ควรจำไว้

                                 ทำให้ได้ สมจิต ดังคิดฝัน

                                 สุดสามารถ อาจหาญ ให้งานพลัน

                                 สำเร็จมั่น มุ่งหมาย สุดกายใจ

                      ๔.    สี่รักษา เวลา ไม่มาสาย

                                 มาให้ได้ เวลา อย่าเหลวไหล

                                 ตรงเวลา มาทัน ขยันไว

                                 รักษาไว้ ให้ตรง ไม่หลงกาล

                                 อุทิศกาล เวลา เพื่อข้าราษฎร์

                                 หลวงไม่ขาด ราษฎร์ชม พอสมฐาน

                                 สละได้ ให้สุข ไม่ขลุกงาน

                                 สุขสนาน งานสนุก ทุกเวลา

                      ๕.    ห้าร่วมงาน การกุศล ทุกหนแห่ง

                                 ใจไม่แล้ง น้ำใจ ที่ใดหนา

                                 งานสาธารณ์ การใด ที่ไหนนา

                                 ใจหรรษา พาชื่น ไม่ขืนใจ

 

                                 เรื่องการประหยัด ๕ ประการ

                      ๑.     หนึ่งประหยัด รัดกุม เรื่องคุมงบ

                                 วางแผนจบ จัดสรร อย่าหันเห

                                 ใช้ให้ถูก ผูกคุม อย่าทุ่มเท

                                 พริกทะเล ละลาย ความหมายมี

                       ๒.    สองของใช้ หายบ้าง หรือพังผุ

                                 ควรรีบดู รู้ไว้ อย่าหน่ายหนี

                                 รีบซ่อมแซม สร้างสรรค์ ให้มันดี

                                 เมื่อของมี เสื่อมทรุด ชำรุดลง

                      ๓.    สามใช้จ่าย ให้น้อย ค่อยประหยัด

                                ควรฝึกหัด จัดจ่าย อย่าให้หลง

                                ลดฟุ่มเฟือย เฉื่อยแฉะ จำแนกลง

                                ลดลุ่มหลง จ่ายมาก ลำบากนาน

                     ๔.    สี่ทรัพย์สิน ส่วนตัว ทูนหัวเอ๋ย

                                อย่าเฉยเมย เลยละ นะลูกหลาน

                                ต้องประหยัด หัดคิด ชีวิตนาน

                                อย่าใช้ผลาญ การจ่าย เกินได้มา

                     ๕.    ห้าส่งเสริม เพิ่มจิต หัดคิดค้น

                               หัดให้คน ค้นคิด ชีวิตหนา

                               ค่านิยม ชมประหยัด หัดกายา

                               ส่งเสริมพา ประหยัด ช่วยหัดกัน

 

                               เรื่องความซื่อสัตย์ ๔ อย่าง

                    ๑.     หนึ่งพูดทำ กรรมใด ให้ใจซื่อ

                               ต้องยึดถือ ถ้อยคำ จงจำหนา

                               ทำพูดคิด จิตจำ ต้องนำพา

                               ถือวาจา ใจตรง ไม่หลงคน

                    ๒.    สองซื่อสัตย์ หัดตน เป็นคนซื่อ

                              ไม่ดึงดื้อ ถือแรง ทุกแห่งหน

                              ซื่อต่อราษฎร์ ชาติประชา สาธุชน

                              ให้เกิดผล คนรัก สลักใจ

                    ๓.    สามส่งเสริม ซื่อสัตย์ จัดประกาศ

                              คนทั้งชาติ ช่วยกัน อย่าหวั่นไหว

                              หัดซื่อสัตย์ สัตย์ซื่อ ให้ถือใจ

                              เลิกเหลวไหล หลอกลวง ต่อปวงชน

                   ๔.    สี่พูดเล่า ข่าวจริง ทุกสิ่งสรรพ์

                              ข้อมูลนั้น สรรหา เจรจาผล

                             ไม่ให้ผิด เพี้ยนแผก จำแนกยล

                              ให้ข่าวจน จริงแจ้ง แถลงไป

 

                ลักษณะข้าราชการที่จะเป็นผู้นำที่ดี ๑๐ ประการ

                    ๑.     หนึ่งรอบรู้ รู้รอบ ระบอบขาน

                               วิชาการ เชิงคิด พินิจหมาย

                               รู้หลักการ ชาญฉลาด อาจมากมาย

                               รู้ขยาย จ่ายแจก จำแนกกัน

                     ๒.    สองอาจหาญ ชาญชัย มีในจิต

                               เพราะไม่ผิด แผกธรรม ให้ช้ำขวัญ

                               จิตอาจหาญ ชาญฉลาด ประกาศธรรม์

                               ใจไม่หวั่น ไหวหวาด เพราะขลาดกลัว

                    ๓.    สามซื่อสัตย์ สัตย์ซื่อ จิตถือมั่น

                              ไม่หวาดหวั่น หวั่นไหว จำใส่หัว

                              ถือจริงใจ ใจจริง ไม่ทิ้งตัว

                              ยึดเอาหัว เป็นประกัน ไม่หวั่นเกรง

                   ๔.    สี่เด็ดขาด อาจทำ เมื่อซ้ำผิด

                             ไม่ต้องคิด คดโกง เรื่องโฉงเฉง

                             ตัดสินใจ ใครผิด ไม่คิดเกรง

                             เหมือนนักเลง ลองของ ต้องลองกัน

                  ๕.    ห้าเยือกเย็น เย็นเยือก เมื่อเหลือกเห็น

                             ทุกประเด็น เห็นมา ปัญหาขัน

                             ถือเรื่องทุกข์ สนุกคน ไม่บ่นกัน

                             เยือกเย็นขัน แก้ไข ด้วยใจเย็น

                  ๖.     หกวางท่า ท่วงที มีศรีศักดิ์

                             มีคนรัก เคารพ เมื่อพบเห็น

                             น่านับถือ ลือขจร พูดสอนเป็น

                             ทำให้เห็น เป็นครู น่าบูชา

                   ๗.    เจ็ดกระตือ รือร้น รวดเร็วเร่ง

                             เป็นคนเก่ง แก่งาน สำราญหนา

                             ทั้งวันสุข ทำสนุก ทุกเวลา

                             เร่งสรรหา พาตน คิดค้นงาน

                   ๘.    แปดสัมพันธ์ สรรค์พูด คำดูดดื่ม

                             ไม่รู้ลืม ลมปาก ที่ฝากหวาน

                             ใครรู้จัก มักจี่ ไมตรีนาน

                             ต้อนรับขาน ขับสู อย่างรู้ใจ

                  ๙.    เก้าใจหมั่น มั่นคง ไม่หลงคิด

                             มิให้ผิด พลาดพลั้ง ทั่วทั้งไหน

                            ระวังไว้ ให้ชอบ รอบคอบใน

                            เพื่อมิให้ ผิดพลั้ง ระวังตน

                     ๑๐.  สิบสุดท้าย หมายความ ตามระบอบ

                            อยู่ในกรอบ ชอบธรรม ที่นำผล

                            รักษาตัว กลัวกรรม ที่ทำคน

                            ให้มืดมน หมองมัว ลืมตัวเอง

 

            นักบริหารข้าราชการจะต้องเก่งอย่างน้อย ๘ อย่าง

                  ๑.     หนึ่งเป็นนัก นำพา พัฒนาถิ่น

                             ให้มีกิน กันดี ทุกที่ฐาน

                             พัฒนา พาจิต คิดการงาน

                             ทุกสถาน งานถนัด พัฒนา

                   ๒.    สองนักแก้ ปัญหา สารพัน

                             ปัญหานั้น เนื่องคน ต่างบ่นหา

                             ปัญหางาน การเมือง มีเรื่องมา

                             แก้ปัญหา ให้หมด ทุกบทความ

                  ๓.    สามเรื่องยัง ทั้งสิ้น ตัดสินใจ

                            ไม่หวั่นไหว ใจหวั่น ให้มันหวาม

                            ไม่คิดหน้า พาหลัง ให้สั่งความ

                            ตัดสินตาม ความจริง ทุกสิ่งไป

                  ๔.    สี่เมตตา อารี ไมตรีจิต

                            ประสานมิตร ครรลอง จิตผ่องใส

                            ใครชังกัน นั่นหนา ไม่ว่าใคร

                            ประสานใจ ไมตรี ให้ดีกัน

                 ๕.    ห้านักการทูต พูดจา ถ้อยพาที

                            เปล่งวจี จับใจ ที่ไหนสรรค์

                            เจรจา พาที ไมตรีกัน

                            ให้สัมพันธ์ ผูกใจ ด้วยไมตรี

                 ๖.     หกวางแผน แสนดี หน้าที่ขาน

                            เขียนโครงการ งานควร อย่างถ้วนถี

                            รู้จักจบ งบประมาณ ให้งานดี

                            วางหน้าที่ ถูกถ้วน ที่ควรกาล

                 ๗.    เจ็ดปกครอง ครองคน ผลประจักษ์

                            คนได้พัก พึ่งพิง แอบอิงฐาน

                            ปกครองดี มีคุณธรรม ประจำการ

                            ดูทุกด้าน ดีหมด ไม่คดใน

                 ๘.    แปดนักปราชญ์ ชาญฉลาด องอาจรู้

                            หัดถามครู รู้ดี พบที่ไหน

                            หัดถ่อมตน จนรู้ เจอผู้ใด

                            เที่ยวถามไถ่ ใครรู้ เป็นครูเรา

 

                                 แก้ปัญหาด้วยคุณธรรม

                        ๑.ปัญหาตน แก้ด้วยความซื่อสัตว์สุจริต

                              ความซื่อสัตย์ สุจริต ชีวิตใหม่

                              หัดทำใจ ในตน เรื่องหม่นหมอง

                              ฝึกธรรมา ประจำ ถูกทำนอง

                              ตัดมัวหมอง หมองมัว ที่หัวใจ

                         ๒.ปัญหาคน แก้ด้วยความยุติธรรม

                              ปัญหาคน เคยอยู่ มันดูยาก

                              ปัญหายาก มันแย่ แก้ไม่ไหว

                              ยุติธรรม นำพา ค่อยว่าไป

                              ถ้าคนไหน ไม่ทำ คอยย้ำเตือน

                         ๓. ปัญหางาน แก้ด้วยหลักวิชาการที่ถูกต้อง

                             ปัญหางาน นานนัก ก็มักยุ่ง

                             ถ้าไม่มุ่ง หมั่นแก้ แลเสมือน

                             เปรียบด้ายริ้ว รุงรัง ให้ยั้งเตือน

                             อย่าแชเชือน ใช้ปัญญา วิชาการ

                        ๔. ปัญหาเวลา แก้ด้วยรู้จักบริหารเวลา

                             ปัญหากาล เวลา ก็น่าคิด

                             ถ้าใช้ผิด คิดว่า น่าสงสาร

                             สิ้นเวลา พาเปลือง ใช่เรื่องการ

                             ให้เสียงาน การทำ ระกำทรวง

 

                           หน้าที่ของข้าราชการ

                             ๑.     ธัมมาธิปไตย

                              ธรรมาธิปไตย น้อมใจถือ

                             ไม่ดึงดื้อ ถือธรรม กรรมไฉน

                              ถือถูกผิด คิดดี ไม่มีภัย

                              จะอยู่ไหน ใจตรง ให้คงวา

                             ๒.    ธัมมิการักษา

                              รักษากลุ่ม คุ้มครอง เผ่าพ้องพันธุ์

                              มิให้มัน หมดสูญ อาดูรหนา

                              ทั้งหมู่สัตว์ มนุสโส สุดโลกา

                              ช่วยรักษา พาชนม์ ให้ทนนาน

                             ๓.    มา อธรรมการ

                              ช่วยชักนำ กรรมดี ไม่หนีหน่าย

                              ชักนำไว้ ให้สุข ทุกสถาน

                              ป้องกันชั่ว ตัวร้าย ชักให้พาล

                              ให้ทุกท่าน ทั่วหน เป็นคนดี

                             ๔.    ธนานุประทาน

                              จัดสรรงบ ประมาณ การแผ่นดิน

                              ให้มีกิน มีใช้ ไม่หน่ายหนี

                              เห็นหมู่คน จนยาก ลำบากมี

                              ช่วยให้ดี มีกิน ทุกถิ่นไป

                             ๕.    สมณพราหมณปริปุจฉา

                              มั่นเที่ยวถาม ปัญหา ปัญญาผล

                              ทั้งกุศล ผลดี มีที่ไหน

                              จากพระสงฆ์ องค์เจ้า ที่เข้าใจ

                              ให้แสงใน ใจสว่าง เป็นทางบุญ

 

                        สังคหวัตถุสำหรับข้าราชการ

                            ๑.   สัสสเมธะ

                              มีปรีชา สามารถ อย่างฉาดฉาน

                              ธัญญาหาร การเกษตร ทั่วเขตขันธ์

                              รู้ผลิต คิดบำรุง พยุงพันธุ์

                              คิดสร้างสรรค์ พันธุ์เภท เกษตรไทย

                            ๒.   ปุริสเมธะ

                               ส่งเสริมชน คนดี เป็นศรีศักดิ์

                               เพื่อพิทักษ์ รักษา คณาสัย

                               รู้แผ่เผื่อ เพื่อยัง กำลังใจ

                               ให้เป็นใหญ่ ในชาติ ราชการ

                            ๓.   สัมมาปาสะ

                               ผูกประสาน ประชา ให้สามัคคี

                               ร่วมทำดี มีรัก สมัครสมาน

                               ไม่ก่อเรื่อง เครื่องทุกข์ เป็นยุคพาล

                               ช่วยกันสาน สามัคคี ให้ดีใจ

                             ๔.  วาชเปยยะ

                                รู้จักพูด ดูดดื่ม ให้ปลื้มจิต

                                รู้จักคิด ค้นหา วาจาใส

                                คำชี้แจ งแถลงอรรถ ให้ชัดนัย

                                พูดที่ไหน ใครฟัง นั่งสบาย.

 

                                   ประพันธ์โดย ...หยาดกวี...

 

                                     ๒๔ เมษายน ๒๕๕๒
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
สมดุล วันที่ : 23/10/2009 เวลา : 09.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/retailshop

In Google search of the ‘ N-Function ’ creates a new life to Thai Farmers. How to raise the National Infrastructure Economy? With the Atomic Technology working most likely the Nuclear Agriculture Visit… http://www.ainews1.com

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

ออนซอนเด

ออนซอนเด ขับร้องโดย ฝน ธนสุนทร น้ำใจบ้านป่า

View All
<< เมษายน 2009 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    [ Add to my favorite ] [ X ]