*/
  • สัญจร...คนเดินทาง
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : p.jadaman@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2013-01-30
  • จำนวนเรื่อง : 33
  • จำนวนผู้ชม : 442369
  • จำนวนผู้โหวต : 89
  • ส่ง msg :
  • โหวต 89 คน
<< ตุลาคม 2018 >>
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันพุธ ที่ 24 ตุลาคม 2561
Posted by สัญจร...คนเดินทาง , ผู้อ่าน : 841 , 08:21:53 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

กลยุทธ์การบริหารจัดการองค์กรยุค 4.0 เชิงระบบเพื่อความยั่งยืนภายใต้พลวัตศตวรรษที่ 21 ที่เกิดดุลยภาพในด้านความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ ทักษะกระบวนการและการปฏิบัติงาน การกำกับติดตาม การตรวจสอบและการประเมินผลสู่เป้าประสงค์ ในกระบวนการสำคัญ คือ

          1. การมุ่งผลสำเร็จของงาน (Achievement Emphasis): การมุ่งประเด็นเป้าหมายที่ต้องการจัดการเพื่อให้ได้มาตามที่กำหนดไว้ โดยในการมุ่งผลสำเร็จของงาน ใช้แผนเชิงรุกและเชิงนโยบายเป็นยุทธศาสตร์และแผนแม่บท วางระบบการติดตามประเมินการทำงานโดยการกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อกำหนดเป้าหมายเชิงปฏิบัติการในการบริหารจัดการและการดำเนินงาน เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

          2. บรรทัดฐาน (Norm): วิถีประชาที่เป็นแบบแผนในการปฏิบัติหน้าที่ที่ทุกคนปฏิบัติกันจนเกิดเป็นความเคยชินและมีจารีต เป็นเรื่องของความรู้สึกว่าสิ่งใดผิด สิ่งใดถูก เน้นการทำงานของทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม มีระบบการทำงานและมาตรฐานโปร่งใส ตรวจสอบได้

          3. การปฏิบัติการ (Actions): การทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้งานประสบผลสำเร็จ โดยในการปฏิบัติงานต้องทำงานเป็นทีมในพันธกิจและกลยุทธ์ สมรรถนะทางการบริหารงานและทีมงาน (Teams work) ที่มีประสิทธิภาพของการปฏิบัติภารกิจหรืองานที่ได้รับมอบหมาย การสนับสนุนจากภายนอกและภายใน กิจกรรมหรืองานที่พัฒนา เป้าหมายและการประเมินผล เพื่อให้งานประสบผลสำเร็จ

          4. การประสานงานร่วมมือร่วมใจ (Co-ordination): การเน้นความมีส่วนร่วม (Cooperation) และความร่วมมือ (Cooperative) คือ การให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาหรือดำเนินกิจกรรมและร่วมปรึกษาหารือเพื่อให้กิจกรรมดำเนินการไปได้อย่างมีศักยภาพและบรรลุเป้าหมาย

          5. การบริหารจัดการ (Management): การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบทั้งด้านนโยบาย การดำเนินการและการปฏิบัติการ อย่างมีเป้าหมายที่ยึดพื้นที่เป็นศูนย์กลางการพัฒนาและเกิดวัฒนธรรมกลุ่มที่ดี

          6. การไม่ครอบงำทางความคิด (Non-Ordering): การให้อิสระทางความคิดแก่บุคลากรทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดงานสร้างสรรค์สู่การรังสรรค์งานอยู่เสมอ แต่อยู่ภายใต้บริบทหรือบรรทัดฐานการทำงานที่ได้มาตรฐานโดยทีมงานเป็นผู้กำหนดกิจกรรมขึ้นเอง โดยฝ่ายบริหารไม่ได้มอบกรอบการทำงานทั้งนี้ทีมงานต้องมีส่วนรับผิดชอบในกิจกรรมภายใต้การดูแลของฝ่ายบริหาร

7. ภาวะผู้นำการจัดการความรู้ (Leadership of Knowledge Management):การกระตุ้นให้บุคลากรในองค์กรพัฒนาความรู้ สร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากองค์กรต้องเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึ่งจะช่วยให้พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น ยังจะสามารถ

นำพาองค์กรสู่การเป็นผู้นำได้ และการจัดการความรู้ยังเป็นเครื่องมือสำคัญที่สร้างความรู้สึกร่วมของคนในองค์กร สร้างความภาคภูมิใจในการทำงานและกระตุ้นให้ทำงานอย่างเต็มศักยภาพและประสิทธิภาพ

8. ภาวะผู้นำการสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Leadership of Organizational Culture):องค์กรที่มีโครงสร้างการทำงานที่ไม่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงคือองค์กรที่จะขาดศักยภาพในการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้น ดังนั้นการสร้างให้องค์กรมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นการทำงานร่วมกันของคนในองค์กร เป็นกระบวนการที่ใช้เวลาปรับเปลี่ยนคนให้มีความเห็นร่วมกัน ทำงานร่วมกันสู่เป้าหมายเดียวกัน

9. ภาวะผู้นำการทำงานอย่างเป็นเครือข่าย (Leadership is working as a network):องค์กรที่ทำงานอย่างโดดเดี่ยวจะเป็นองค์การที่ขาดประสิทธิภาพภายในไปโดยอัตโนมัติ จำเป็นต้องสร้างเครือข่ายความร่วมมือกันเพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และร่วมกันทำงานเพื่อผลักดันการจัดการที่มีประสิทธิภาพ

10. ภาวะผู้นำการสร้างการเปลี่ยนแปลง (Change Intervention):  การบริหารความเปลี่ยนแปลงนั้น จะต้องเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงก่อนแล้วจึงกำหนดเป้าหมายและเลือกวิธีที่จะนำมาใช้ในการจัดการกับความเปลี่ยนแปลงซึ่งต้องอาศัยการวางแผนการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์แล้วจึงนำไปปฏิบัติตามแผนที่ต้องอาศัยความเข้าใจและความร่วมมือจากทุกคนในองค์กร มีการเสริมแรงให้กับความเปลี่ยนแปลงโดยการชี้แจงให้บุคลากรในองค์กรทราบถึงความเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงที่ได้เกิดขึ้นแล้วและแสดงความขอบคุณต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องและมีส่วนช่วยให้เกิดความเปลี่ยนแปลงแล้วจึงทำการประเมินผล

11. ภาวะผู้นำที่เป็นตัวแทนความเปลี่ยนแปลง (Change Agent):  การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง หรือมีหน้าที่ในการจัดกระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรเพื่อพัฒนา เน้นผลการปฏิบัติงานโดยส่วนรวมมากกว่าการเน้นไปที่ผลงานของแต่ละคนในองค์กร ให้บุคลากรในองค์กรรับรู้ถึงผลการดำเนินงานขององค์กร เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์และวิกฤตการณ์ต่างๆที่องค์กรเผชิญอยู่ เช่น จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค

12. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Paradigm Shifted): การเน้นของการสร้างความเติบโตเพื่อรองรับการสร้างและปลดปล่อยพันธนาการ ศักยภาพ สมรรถนะ ประสิทธิภาพ คุณภาพและความยั่งยืนของผู้คนในสังคม (Growth for People Sustainable) ที่เกิดการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถ   (Enablement) ของความเชื่อมั่นในการพัฒนาอย่างยั่งยืน การบูรณาการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวมและสมดุล

13. การใช้พลังสร้างสรรค์ (Creative Tension): การใช้ความพยายามทำให้สำเร็จจากช่องว่างระหว่างความจริงในปัจจุบันกับสิ่งที่คาดหวังที่อาจจะมีอุปสรรค์กับวิสัยทัศน์ซึ่งสามารถเปลี่ยนอุปสรรค์ให้เป็นแหล่งของพลังสร้างสรรค์หรือที่เรียกว่าแรงตึงของความคิดสร้างสรรค์ (Holding Creative Tension) แรงตึงของความคิดสร้างสรรค์จะเป็นศูนย์กลางของความรอบรู้

14. การคิดเชิงรุก (Critical Proactively): การทำงานที่มีเป้าหมายสู่อนาคต การวางแผนและการทำงานเชิงรุกต้องอาศัยข้อมูลข่าวสาร หรือประสบการณ์ เน้นพันธกิจที่ดำเนินงานได้อย่างรวดเร็ว คุ้มค่าและมีคุณภาพ

15. การใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่า (Cost Effectiveness): การใช้ทรัพยากรต่างๆให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด

16. ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency and Effectiveness): ความสามารถทำงานให้สำเร็จไม่ว่าจะเป็นการบรรลุความสำเร็จในรูปแบบของภารกิจ เป้าหมาย นโยบาย หรือวัตถุประสงค์

17. การกำกับติดตามและประเมินผล (Direction and Evaluation):การกำกับติดตามและดูแลให้บุคลกรที่อยู่ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและการนำเอาข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการวัดรวมกับ การใช้วิจารณญาณของผู้ประเมินมาใช้ในการตัดสินใจเพื่อตรวจสอบประเมินผลว่า ได้ปฏิบัติงานอย่างดีที่สุด

เท่าที่สามารถทำได้หรือไม่ การให้คำปรึกษาและการให้ความร่วมมือเพื่อพัฒนางานให้บรรลุเป้าหมายและเกิด ประโยชน์สูงสุด

          18. การประยุกต์ใช้ (Approach): การนำเอาข้อสรุปจากการดำเนินงาน กิจกรรมที่ดำเนินงาน เสร็จแล้วมาหาวิธีการเพื่อให้งานหรือกิจกรรมที่จะทำต่อไปดียิ่งขึ้นและต่อยอดในการพัฒนาเกิดความเข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ ได้อย่างยั่งยืน

สรุป กลยุทธ์การบริหารจัดการองค์กรยุค 4.0 เชิงระบบเพื่อความยั่งยืนภายใต้พลวัตศตวรรษที่ 21เป็นความสามารถนำพาองค์กรของตนให้อยู่ในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ ผู้นำการเปลี่ยนแปลงจะมองเห็นการเปลี่ยนแปลงว่าเป็นโอกาส การทราบวิธีการค้นหาการเปลี่ยนแปลงที่ถูกต้อง และทราบวิธีที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิผลทั้งจากภายนอกและภายในองค์กร ได้แก่ ด้านนโยบายการสร้างอนาคต ด้านวิธีการอย่างเป็นระบบในการมองหาและคาดการณ์ถึงการเปลี่ยนแปลงด้านวิธีการที่ถูกต้อง ในการสร้างความคุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์กร ด้านนโยบายในการสร้างสมดุลระหว่างการเปลี่ยนแปลงกับความต่อเนื่อง เพราะนโยบายการสร้างสรรค์สิ่งใหม่อย่างเป็นระบบ สามารถสร้างจิตสำนึกให้องค์กรในฐานะที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังทำให้องค์กรมองเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นคือโอกาสที่เกิดขึ้นมาใหม่

  


แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน