• jintavaree
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : jintavaree@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-05-22
  • จำนวนเรื่อง : 12
  • จำนวนผู้ชม : 51877
  • ส่ง msg :
  • โหวต 13 คน
jintavaree
การบริหารจัดการท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/jintavaree
วันศุกร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2550
Posted by jintavaree , ผู้อ่าน : 1959 , 14:48:26 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน


 บทเรียน ประสบการณ์ หนึ่ง ปี ที่เริ่มต้นจากท้องถิ่น
 พัฒนาการคณะทำงานเครือข่ายอ.บ.ต.เพื่อประชาชน
 จังหวัดเชียงใหม่


คณะทำงานเครือข่ายอ.บ.ต.เพื่อประชาชน จังหวัดเชียงใหม่ เป็นกลุ่มคนกลุ่มเล็กๆที่ประกอบไปด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการพัฒนาตำบล รวมไปถึงฝ่ายบริหารในท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็นตัวแทนของชาวบ้านที่ผ่านกลไกการเลือกตั้ง หรือประชาธิปไตยแบบตัวแทน คณะทำงานเครือข่ายฯได้เริ่มมีการรวมตัวกันในช่วงปลายปี 2548 อย่างหลวมๆ โดยอาศัยการพูดคุยแลกเปลี่ยนในช่วงที่มีเวลาว่าง และเริ่มที่จะรวมตัวและมีเวทีการพูดคุยกันบ่อยมากขึ้น รวมถึงการถอดประสบการณ์ บทเรียนการทำงานในอ.บ.ต.ของตนเองมากขึ้นเรื่อยๆในช่วง ต้นๆปี 2549 โดยมีเป้าหมายกว้างๆเพื่อที่จะเป็นกลไกส่วนหนึ่งของขบวนการทำงานในการตอบสนองแนวทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชน เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ วิเคราะห์การทำงาน ปรากฏการณ์ เงือนไข ข้อจำกัดที่ค้นพบในการการบริหารจัดการและการปกครองท้องถิ่นและรวมถึงการติดตามแนวทางในการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น ในทางนโยบาย การผลักดันการปฎิรูปกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายอำนาจและเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม รวมถึงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนรวมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อ ทิศทางในการบริหารจัดการท้องถิ่น  ให้เป็นจริงในทางปฏิบัติ

      จากบทเรียน ประสบการณ์การรวมตัวของเครือข่ายอ.บ.ต.เพื่อประชาชน จังหวัดเชียงใหม่ ในการทำงานต่อแนวทางการผลักดันการกระจายอำนาจในการบริหารจัดการท้องถิ่นมีข้อสังเกตอยู่ 3 ประการ ที่เป็นแรงขับที่ทำให้เกิดการขยับตัว คือ
        ประการที่1. เนื่องจากกลุ่ม/เครือข่ายเป็นหน่วยที่มีขนาดเล็ก ประมาณ 20-25 คน ที่มาจากพื้นที่ในตำบล อำเภอ ต่างๆในจังหวัด เชียงใหม่ จึงทำให้เห็นถึงองค์ประกอบ ที่มาและฐานการทำงาน การเคลื่อนไหว (Movement) ที่มีรูปแบบแตกต่างกัน 2 ส่วน ด้วยกัน คือ ส่วนที่ 1. มาจากกระบวนการทำงานร่วมกับ NGO ในพื้นที่จนนำไปสู่การรวมตัวของเครือข่ายองค์กรชาวบ้าน(People Organizations) เช่นเครือข่ายป่าชุมชน เครือข่ายเกษตรกรม  ที่มีบทบาทการทำงานในพื้นที่ การเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชนในการจัดการทรัพยากร การผลักดันในทางนโยบาย รวมถึงการผลักดันแผนการจัดการทรัพยากรเข้าไปสู่แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล การทำงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล (อ.บ.ต.) ในรูปแบบต่างๆ แกนนำชาวบ้าน รวมถึงชาวบ้านกลุ่มนี้เองได้สรุปบทเรียนจากการผลักดันในระดับท้องถิ่นแล้วพบว่าองค์การบริหารส่วนตำบล (อ.บ.ต.)น่าจะเป็นช่องทางและเครื่องมือหนึ่งที่ชุมชน องค์กรชาวบ้านจะสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ในการผลักดันการแก้ไขปัญหาของชุมชน และสนับสนุนการจัดการทรัพยากรในระดับตำบล/ท้องถิ่นได้ ภายหลังมีการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น (ครั้งที่1 เดือนกุมภาพันธ์        ครั้งที่ 2. กรกฎาคม 2548) ก็จึงลงสมัครรับเลือกตังเป็นฝ่ายบริหารท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รวมถึง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ในระดับหมู่บ้าน ชุมชน ตำบล ของตนเอง    ส่วนที่ 2. จะเป็นกลุ่มคน ที่เข้าไปเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล แล้วมีความสนใจในประเด็นกระบวนการมีส่วนร่วม การกระจายอำนาจ การเมืองภาคประชาชน ผ่านการค้นหา ชักชวน ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการจัดการทรัพยากร เวทีการเปลี่ยนเรียนรู้ในเรืองต่างๆ
ดังนั้น ลักษณะที่มาของกลุ่มคน/เครือข่าย ที่ได้กล่าวไปนั้นจึงมีจุดร่วมอยู่ที่การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในหลายๆรูปแบบที่จะทำให้ชุมชนได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากองค์การบริหารส่วนตำบลได้อย่างเต็มที่ และสร้างรูปแบบการกระจายอำนาจในการบริหารจัดการท้องถิ่นให้เป็นจริง
          ประการที่ 2. กระบวนการ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ของเครือข่ายอ.บ.ต.เพื่อประชาชน มีอยู่ 3 ระดับด้วยกันคือ
 1.ในระดับพื้นที่ รวมไปถึงในระดับท้องถิ่น มีเป้าหมายอยู่ที่การพัฒนาศักยภาพ การให้การศึกษา สร้างการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน องค์กรชาวบ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลต่อ บทบาท หน้าที่ กฎหมายท้องถิ่น กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม ในขณะเดียวกันการพยายามถอดชุดองค์ความรู้การจัดการท้องถิ่น เพื่อใช้ในการอธิบาย สร้างรูปแบบ ขยายการทำงานไปสู่สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่อื่นๆ
 2.ในระดับพื้นที่สาธารณะ มุ่งเน้นการสร้างเวทีแลกเปลี่ยนในรูปแบบต่างๆกับเครือข่ายองค์กรชาวบ้าน รวมถึงนำเสนอบทเรียน กระบวนการงานให้กับภาคส่วนในสังคมได้รับรู้เพื่อให้เป็นแรงผลักดันในการนำไปสู่ทิศทางการกระจายอำนาจที่เป็นรูปธรรม
 3.ในระดับนโยบาย กฎหมาย มุ่งเน้นการผลักดันในการปฏิรูปกฎหมายลูกที่เป็นอุปสรรคในการกระจายอำนาจ รวมถึงการติดตามแนวทางในการกระจายอำนาจในการบริหารจัดการท้องถิ่น โดยได้พยายามจัดตั้ง “คณะทำงานศึกษาแนวทางในการกระจายอำนาจ”มาทำหน้าที่ในการศึกษาแนวทาง การผลักดัน การรณรงค์ การศึกษาบริบทกฎหมาย นโยบายที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น รวมถึงการสร้างทางเลือกในการปกครองท้องถิ่นที่ยึดโยง สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น นั้นๆ
       ประการที่ 3. กิจกรรมของเครือข่าย อ.บ.ต. เพื่อประชาชน จังหวัดเชียงใหม่ ในระยะแรกๆได้ร่วมกันผลักดันเรื่องของการให้บรรจุทิศทางการกระจายอำนาจในการบริหารจัดการท้องถิ่นไว้ภายใต้กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2550 (ดูจาก เอกสารข้อเสนอของเครือข่ายฯต่อประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ) รวมถึง การศึกษาข้อจำกัด อุปสรรค ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นต่อการกระจายอำนาจ (ดูจาก 1.บทความ “บทเรียน ประสบการณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับทิศทางการกระจายอำนาจในการบริหารจัดการท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม”  และ 2. “บทความสภาองค์กรชุมชน กุญแจ ที่ใช้ไขไปสู่ทิศทางการกระจายอำนาจ”) ในขณะเดียวกันก็ได้ประสานร่วมกับทางองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานในประเด็นการเมืองภาคประชาชน ประเด็นการกระจายอำนาจ ประเด็นทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็น คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช. ) วิทยาลัยการจัดการทางสังคม (วจส) คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป)   ในการสร้างเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้ สถานการณ์ ฐานข้อมูล การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทั้งในระดับพื้นที่ ระดับชาติ ในปัจจุบันทางเครือข่ายฯได้พยายามพัฒนาหลักสูตร การพัฒนา ยกระดับ ศักยภาพขององค์กรชาวบ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ในการสร้างการมีสวนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่น และสร้างงานระบบข้อมูล องค์ความรู้ต่างๆผ่านการทำงานวิจัยเชิงปฏิบัติการณ์
                ทั้งหมดนี้เองคือความพยายามของ คนทำงานในระดับท้องถิ่น กลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งในนาม“คณะทำงานเครือข่ายอ.บ.ต.เพื่อประชาชน จังหวัดเชียงใหม่”   ที่แตกตัวมาจากการระบบการปกครองท้องถิ่นกระแสหลัก ที่จำกัดตนเองอยู่ภายใต้กรอบมายาคติ การรวมศูนย์รวมอำนาจรัฐ  ขบวนการเคลื่อนไหวของเครือข่าย อ.บ.ต. เพื่อประชาชน จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้พยายามเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันทิศทางการกระจายอำนาจที่เปิดพื้นที่ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม หนุนเสริมกระบวนการทำงานซึ่งกันและกัน เมือนัยยะของการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่น มิได้เป็นเพียงแค่การให้อำนาจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ใหญ่บ้าน เท่านั้น แต่มีนัยยะไปไกลกว่านั้น คือการกระจายอำนาจการตัดสินใจ การปกครองตนเอง ความเป็นอิสระที่ไม่ถูกครอบงำจากรัฐส่วนกลาง รวมถึง การกำหนดชะตากรรมของชุมชนร่วมกัน ภายใต้โครงสร้างความสัมพันธ์ของท้องถิ่น
                คำถาม โจทย์ที่ท้าทายขบวนการของเครือข่าย อ.บ.ต. เพื่อประชาชน จังหวัดเชียงใหม่ จากนี้ต่อไป คือ “เราจะผลักดันเป้าหมาย แนวทางการกระจายอำนาจ รวมถึงสร้างพลังในการเปลี่ยนแปลงและเสนอทางเลือกในการบริหารจัดการท้องถิ่นได้อย่างไร ภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่อ่อนไหวในระดับชาติที่ส่งผลกระทบต่อระดับท้องถิ่น”

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
ประชาชน2535 วันที่ : 28/08/2007 เวลา : 08.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/prachachon

ค่าจ้างขั้นต่ำต้องอยู่ที่ 268 บาทพี่น้องผู้ใช้แรงงานจึงจะอยู่ได้

ขออนุญาตฝาก link นะคะท่านพี่
ด้วยความระลึกถึงเสมอ
เข้าไปฟังเพลงมาร์ชกรรมกรไทย
ให้คิดถึงทางเมืองไทยเล่นๆ นะคะท่านพี่
http://www.oknation.net/blog/prachachon/2007/08/27/entry-1

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
suriyasai วันที่ : 28/08/2007 เวลา : 01.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/suriyasai
สุริยะใส

บนข้อสันนิษฐานกันว่าอำมาตยาธิปไตยจะกลับมาใหญ่โต ภายใต้รัฐธรรมนูญ 2550 งานท้องถิ่นก็ยิ่งท้าทายขึ้น โดยเฉพาะการสร้างอำนาจประชาชนในทางการเมืองจะเหนื่อยขึ้นหรือไม่ หรือเราจะสร้างสานงานกันอย่างไร ฝากเป็นการบ้าน และชวนเพื่อนๆ ที่ IPD ช่วยคิดหน่อยน่ะด้วยครับ

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
วิหคพลัดถิ่น วันที่ : 27/08/2007 เวลา : 20.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/vihokpludtin
..'AVihok's Family@Mafia War

ตามลิ้งค์ท่านมาจาก สหายพี่มุสิกะ ฯ

ยาววววววววว พรืด หากท่านพี่จะเคาะย่อหน้า ลงมาสองครั้ง จะอ่านง่ายนะเจ้าคะ

คารวะสหายแห่งท่านพี่มุสิกะ 1 หลอดเบียร์

[ !!!! ]


ความคิดเห็นที่ 11 (0)
ปุ๊บปั๊ป วันที่ : 25/08/2007 เวลา : 16.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/champions

มาเยี่ยมค่ะ

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
มุสิกะตะวัน วันที่ : 22/08/2007 เวลา : 11.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mataharee

เป็นอย่างงัย บ้าง หายไปหลายวัน

เข้ามาเยี่ยมเด้อ พี่หมี

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
นารถ_บูรพา วันที่ : 10/08/2007 เวลา : 20.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/dinhinzai
 ต้องมุ่งหน้าหา ดวงตะวัน ....ไม่งั้นก็ "แพ้"  แม้แต่เงาตัวเอง

มาร่วมสนับสนุนการกระจายอำนาจไปสู่มือประชาชนครับ

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
LIBERTY วันที่ : 31/07/2007 เวลา : 16.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/libertyposci


เห็นด้วยกับข้อความดังกล่าวข้างต้นและยังได้รับความรู้เพิ่มเติมจากเดิมอีกด้วย ว่างๆช่วยกรุณาแวะมาชมบล็อกมือใหม่อย่างเราด้วยนะค่ะจะได้ปรับปรุงน่ะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
ประชาชน2535 วันที่ : 23/07/2007 เวลา : 01.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/prachachon

ขออนุญาตท่านฝาก link นะคะ

ท่าทีกรรมกรต่อร่างรัฐธรรมนูญ
http://www.oknation.net/blog/prachachon/2007/07/23/entry-2

ขอบคุณท่านค่ะ รักษาสุขภาพนะคะ

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
เมธา วันที่ : 19/07/2007 เวลา : 11.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/talkwithMetha

http://www.oknation.net/blog/talkwithMetha/2007/04/02/entry-6

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
ประชาชน2535 วันที่ : 19/07/2007 เวลา : 08.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/prachachon

แวะมาเยี่ยม ด้วยความระลึกถึงค่ะ รักษาสุขภาพด้วย และขออนุญาตฝาก link นะคะ

http://www.oknation.net/blog/prachachon/2007/07/19

ขอบคุณคับ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
chaitham วันที่ : 10/07/2007 เวลา : 17.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/erp
ChaiTham

แวะมารู้จัก และเรียนเชิญแวะไปเยี่ยมนะครับ

จิตสำนึกสาธารณ ของเยาวชน ที่หายไปกับรอยล้อประวัติศาสตร์
http://www.oknation.net/blog/change/2007/07/10/entry-1

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
jintavaree วันที่ : 08/07/2007 เวลา : 10.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jintavaree

thankyou verymuch.

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
ครส. วันที่ : 06/07/2007 เวลา : 16.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/humanrights

มาเยี่ยมครับ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
มหาเนชั่น วันที่ : 06/07/2007 เวลา : 15.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mhanation

ถ้ามีภาพประกอบจะดีมากนะ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< กรกฎาคม 2007 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        [ Add to my favorite ] [ X ]