• JOMO
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : jompeg@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2009-02-09
  • จำนวนเรื่อง : 316
  • จำนวนผู้ชม : 721833
  • ส่ง msg :
  • โหวต 66 คน
สบายดี ลพบุรี...สดใส ไทยแลนด์เดอร์...Jomo - Smooth Asia
บันทึก ความนึกคิด บนทางเดินหลากหลายในไซเบอร์
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/jomo
วันเสาร์ ที่ 8 มกราคม 2554
Posted by JOMO , ผู้อ่าน : 2148 , 15:59:49 น.  
หมวด : ศิลปะ/วัฒนธรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

วันเด็กแห่งชาติมีที่มาอย่างไร
ที่ประชุมองค์การสหประชาชาติเสนอให้มีการจัดวันเด็กแห่งชาติขึ้น เด็กๆมีความสำคัญต่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศในอนาคต มีประเทศขานรับกว่า ๔๐ ประเทศ วันเด็กแห่งชาติมีขึ้นเมื่อวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมตั้งแต่ปีพศ๒๔๙๘ จนปี ๒๕๐๖จึงเปลี่ยนเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมสีบเนื่องจนปัจจุบัน จอมพลสฤษดิ์ ธนรัตถ์ได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้เห็นความสำคัญของเด็กๆ ริเริ่มตั้งคำขวัญสำหรับเด็กปีละครั้งโดยเริ่มเมื่อปีพศ๒๕๐๒ หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีท่านถัดๆไปก็ได้ถือเอาแบบอย่างเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตถ์ ๒๕๐๒ - ๒๕๐๖
คำขวัญแรกคือ
๒๕๐๒  ขอให้เด็กไทยในสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความก้าวหน้า
๒๕๐๓  ขอให้เด็กไทยในสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความสะอาด
๒๕๐๔  ขอให้เด็กไทยในสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า  จงเป็นเด็กที่อยู่ในระเบียบวินัย
๒๕๐๕  ขอให้เด็กไทยในสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า  จงเป็นเด็กที่ประหยัด
๒๕๐๖  ขอให้เด็กไทยในสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า  จงเป็นเด็กที่มีความขยันหมั่นเพียรเป็นที่สุด

จอมพลถนอม กิติขจร ๒๕๐๗ - ๒๕๑๖

๒๕๐๗  (งดจัดงานวันเด็ก)
๒๕๐๘  เด็กจะเจริญต้องรักเรียนและเพียรทำดี
๒๕๐๙  เด็กที่ดีต้องมีสัมมาคาราวะ มานะบากบั่นและสมานสามัคคี
๒๕๑๐  อนาคตของชาติจะสุขใส หากเด็กไทยแข็งแรง เรียนดี มีความประพฤตเรียบร้อย
๒๕๑๑  ความเจริญและความมั่นคงของชาติไทยในอนาคต ขึ้นอยู่กับเด็กที่มีวินัยมีความเฉลียวฉลาด และรักชาติยิ่ง
๒๕๑๒  รู้เรียน รู้เล่น รู้สามัคคี เป็นความดีที่เด็กพึงจำ
๒๕๑๓  เด็กประพฤติดีและศึกษาดี ทำให้มีอนาคตแจ่มใส
๒๕๑๔  ยามเด็กจงหมั่นเรียนเพียรกระทำดี เติบใหญ่จะได้มีความสุขความเจริญ
๒๕๑๕  เยาวชนฝึกตนดี มีความสามารถ
๒๕๑๖  เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ

นายสัญญา ธรรมศักดิ์ ๒๕๑๗ - ๒๕๑๘

๒๕๑๗  สามัคคีคือพลัง
๒๕๑๘  เด็กคือทายาทของชาติไทย ต้องร่วมใจ ร่วมพลังสร้างความดี

มรว.คึกฤทธิ์ ปราโมช

๒๕๑๙  เด็กที่ต้องการเห็นอนาคตของชาติรุ่งเรืองจะต้องทำตัวให้ดี มีวินัยเสียแต่บัดนี้

นายธานินทร์ กรัยวิเชียร
๒๕๒๐  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเยาวชนไทย

พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
๒๕๒๑  เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติมั่นคง
๒๕๒๒  เด็กไทยคือหัวใจของชาติ
๒๕๒๓  ขยัน อดทน ประหยัด คือคุณสมบัติของเด็กไทย

พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
๒๕๒๔  มีวินัยซื่อสัตย์ รู้ประหยัด เคร่งครัดคุณธรรม
๒๕๒๕  ขยัน ศึกษา ไฝ่หาความรู้ เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์ คือคุณสมบัติของเด็กไทย
๒๕๒๖  รู้หน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด มีวินัย และคุณธรรม
๒๕๒๗  รักวัฒนธรรมไทย ใฝ่ดี มีความคิด สุจริต ใจมั่น
๒๕๒๘  สามัคคี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม
๒๕๒๙  นิยมไทย ใช้ประหยัด ใจซื่อสัตย์ ถือคุณธรรม
๒๕๓๐ 
นิยมไทย ใช้ประหยัด ใจซื่อสัตย์ ถือคุณธรรม
๒๕๓๑  นิยมไทย ใช้ประหยัด ใจซื่อสัตย์ ถือคุณธรรม

พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ
๒๕๓๒ 
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจซื่อสัตย์ ถือคุณธรรม
๒๕๓๓ 
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจซื่อสัตย์ ถือคุณธรรม

นายอานันท์ ปัญญารชุน
๒๕๓๔ 
รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำชาติพัฒนา
๒๕๓๕ 
สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม

นายชวน หลีกภัย
๒๕๓๖ 
ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม
๒๕๓๗ 
 ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม
๒๕๓๘ 
สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม

นายบรรหาร ศิลปอาชา
๒๕๓๙ 
มุ่งหาความรู้ เชิดชูความเป็นไทย หลีกไกลยาเสพติด

พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
๒๕๔๐ 
รู้คุณค่าวัฒนธรรมไทย ตั้งใจใฝ่ศึกษา ไม่พึ่งพายาเสพติด

นายชวน หลีกภัย
๒๕๔๑ 
ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย
๒๕๔๒ 
ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย
๒๕๔๓  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย
๒๕๔๔  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย

พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
๒๕๔๕  เรียนให้สนุก เล่นให้มีความรู้ สู่อนาคต ที่สดใส
๒๕๔๖  เรียนรู้ตลอดชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี
๒๕๔๗  รักชาติ รักพ่อแม่ รักเรียน รักสิ่งดี ๆ อนาคตดีแน่นอน
๒๕๔๘  เด็กรุ่นใหม่ต้องขยันอ่าน ขยันเรียน กล้าคิด กล้าพูด
๒๕๔๙  อยากฉลาด ต้องขยันอ่าน ขยันคิด

พลเอกสรยุทธิ์ จุลานนท์
๒๕๕๐  มีคุณธรรมนำใจ ใช้ชีวิตพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข
๒๕๕๒  สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
๒๕๕๓  ฉลาดคิด จิตบริสุทธิ์ จุดประกายฝัน ผูกพันรักสามัคคี
๒๕๕๔  คิดสร้างสรรค์ ขยันใฝ่รู้ เชิดชูคุณธรรม
๒๕๔๕  รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ

ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาประมาณห้าสิบปี ลองมาทบทวนแนวนโยบายที่ผู้นำของประเทศได้แนะนำสู่ลูกหลานไทยเรื่องอะไรกันบ้าง

ยุค ๒๕๐๒ - ๒๕๑๖ ประเทศเราอยู่ในยุครัฐบาลทหารมาตลอด ผู้นำสมัยนั้นมุ่งหวังแนวปฏิบัติของเด็กไทยคือ รักก้าวหน้า, รักสะอาด, มีระเบียบวินัย, ประหยัด, ขยัน, รักเรียน, มีสัมมาคาราวะ, สมานสามัคคี, รู้เรียน-รู้เล่น-ฉลาด, (เด็กรุ่นนี้มีผู้นำทหารดูแลบ้านเมือง ท่านก็เน้นให้เรียน ให้เรียบร้อยให้เก่ง ให้ฉลาด)

ยุค ๒๕๑๗ - ๒๕๓๑ ช่วงลูกผสมระหว่างรัฐบาลทหาร และรัฐบาลพลเรือนช่วงที่หนึ่ง เด็กไทยในสายตานายกคือ สามัคคี, สร้างความดี, มีวินัย, รักชาติ-ศาสน์-กษัตริย์, เคร่งครัดคุณธรรม. อดทน.ประหยัด, นิยมไทย (จะเห็นว่าเด็กยุคนี้ต้องผ่านความวุ่นวายทางการเมืองและเรื่องปัญหาทางเศรษกิจ)

ยุค ๒๕๓๒ - ๒๕๕๔ ช่วงลูกผสมระหว่างรัฐบาลทหาร และรัฐบาลพลเรือน(รัฐสภา)ช่วงที่สอง
ยุคนี้ความสับสนซับซ้อนทางการเมืองและทางเศรษฐกิจสังคมก็มีมากขึ้น นายกไทยอยากให้เด็กเป็นอย่างไรกันบ้าง...
ยึดมั่นประชาธิปไตย, รักษาสิ่งแวดล้อม, สีบวัฒนธรรมไทย, ร่วมพัฒนา, หลีกยาเสพติด, คิดสร้างสรรค์, กล้าคิดกล้าพูด, คุณธรรมน้ำใจ, ชีวิตพอเพียง, รอบคอบ, รู้คิด
(ท่ามกลางความเจริญทางวัตถุ อิทธิพลจากการค้าระหว่างประเทศ ความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ความสับสนซับซ้อนาทางการเมือง มองดูข้อคิดข้อแนะนำของผู้นำต่อเด็กๆแล้ว พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายคงต้องร่วมกันทบทวนคำขวัญทั้งหมด และผนึกกำลังสร้างเด็กๆให้สามารถฟันฝ่าสร้างสรรค์อนาคตให้ประเทศเราต่อไป)

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
กอบธรรม วันที่ : 06/02/2011 เวลา : 20.15 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/anakkumlangbai
ก่อนเกิดใครเป็นเรา? ...เมื่อเกิดแล้วเราเป็นใคร? ...ใครที่ว่าไม่นานก็ฝังบ้าง เผาบ้าง ..ไม่เชื่อให้ญาติคอยสังเกตุไว้ได้เลย.

สวัสดีครับ

หายไปนานสบายดีนะครับ.

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
รวงข้าวล้อลม วันที่ : 09/01/2011 เวลา : 08.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/roungkaw
กัลยาณมิตร    เป็นสิ่งหาง่ายเสมอ   แค่รู้จักคำว่า....ให้....และคำว่า...รับ 

อยากให้สื่อ เปิดเพลง เด็กเอ๋ยเด็กดี แบบคล้ายๆ เป็นโฆษณาตัวหนึ่ง ที่เปิดบ่อยๆอะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
รวงข้าวล้อลม วันที่ : 09/01/2011 เวลา : 08.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/roungkaw
กัลยาณมิตร    เป็นสิ่งหาง่ายเสมอ   แค่รู้จักคำว่า....ให้....และคำว่า...รับ 

อยากให้สื่อ เปิดเพลง เด็กเอ๋ยเด็กดี แบบคล้ายๆ เป็นโฆษณาตัวหนึ่ง ที่เปิดบ่อยๆอะค่ะ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

เลือดนักสู้

การต่อสู้เป็นศิลป์ เราต้องสืบสานวัฒนธรรมการต่อสู้เอาไว้ บางครั้งเพื่อเกรียติยศ บางครั้งเพื่อความอยู่รอด

View All
<< มกราคม 2011 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          [ Add to my favorite ] [ X ]


อะไรคือจุดอ่อนของสังคมไทย
การศึกษาไม่ดี คนไม่รู้ หลอกง่าย
900 คน
การขี้โกง คนมีกิเลส มักมากเป็นหลัก เงินตราเป็นใหญ่
540 คน
กฏหมาย คนไม่เคารพซึ่งกันและกัน มักง่าย วินัยต่ำ
140 คน
ความไม่เท่าเทียมกัน คนเห็นแก่ตัว ชิงดีชิงเด่น เหยียบย่ำกัน จนรวยเหลื่อมล้ำ
63 คน

  โหวต 1643 คน