• kasemsakk
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : kasemsakk@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-01-25
  • จำนวนเรื่อง : 85
  • จำนวนผู้ชม : 116128
  • ส่ง msg :
  • โหวต 48 คน
Blog นี้ไม่มีชื่อ(นะ)
ความคิด ชีวิต ในแบบของผมเอง
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/kasemsakk
วันอังคาร ที่ 30 พฤศจิกายน 2553
Posted by kasemsakk , ผู้อ่าน : 3750 , 02:11:28 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 6 คน

แน่นอนว่าหลายคนคงมีหลายความรู้สึก หลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยในกรณียุบพรรคประชาธิปัตย์เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายนที่ผ่านมา

หลายคนดีใจ
หลายคนเฉยๆ
หลายคนก็ไม่พอใจ

ผมว่ากรณีหลังเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะครับ

และจะยิ่งน่ากลัวกว่า ถ้ามีการนำความไม่พอใจ ไปขยายผลด้วยการตัดตอนคำวินิจฉัยไปเปรียบเทียบกับคำวินิจฉัยเก่าๆ โดยเฉพาะการยุบพรรคการเมืองใหญ่ๆ ในอดีต มาจุดชนวนความขัดแย้งอีกครั้ง

และผมเริ่มเห็นเค้าลางนั้นแล้วครับ!

-----------------------------------------

วันนี้ ผมเห็นหัวข่าวนี้มาจากทวิตเตอร์ของผม

"แฉอายุความคดียุบพรรคเก่าๆ "เกิน 15 วัน ทุกคดี""

เข้าไปอ่านแล้วก็พบว่า เป็นเว็บไซต์ที่มีความคิดเห็นสนับสนุนแนวทางของ แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) โดยมีการนำตารางจากเว็บไซต์มติชน มานำเสนอ

หัวข้อข่าว (คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่)


ตารางประกอบข่าว จากมติชนออนไลน์ (คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่)

และพยายามชี้ให้เห็นว่า กรณียุบพรรคในอดีตนั้น มีการส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยภายหลัง 15 วันทั้งหมด แต่เหตุใดศาลจึงไม่นำเรื่องนี้มาพูดถึง

------------------------------------------

เมื่อลองไปดูที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2550 รวมถึงคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ (รวมถึงตุลาการรัฐธรรมนูญ) ก็จะพบข้อเท็จจริงดังนี้

- ในคำวินิจฉัยที่ผ่านมา พบว่าพรรคการเมืองที่ถูกยุบ กระทำความผิดตามมาตรา 237 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 "มาตรา 94 และ 95 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2550"

สังเกตการเน้นนะครับ

เมื่อลองไปดูในมาตรา 94 และ 95 ของพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญฯ บัญญัติไว้ว่า

"มาตรา ๙๔ เมื่อพรรคการเมืองกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ อาจถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมือง

(๑) กระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ หรือกระทำการตามที่รัฐธรรมนูญให้ถือว่าเป็นการกระทำเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจโดยวิธีการดังกล่าว

(๒) กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา หรือระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งมีผลทำให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

(๓) กระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ

(๔) กระทำการอันอาจเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร หรือขัดต่อกฎหมายหรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
...

มาตรา ๙๕ เมื่อปรากฏต่อนายทะเบียน หรือเมื่อนายทะเบียนได้รับแจ้งจากคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองและได้ตรวจ สอบแล้วเห็นว่าพรรคการเมืองใดกระทำการตามมาตรา ๙๔ ให้นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งต่ออัยการสูงสุด พร้อมด้วยหลักฐาน เมื่ออัยการสูงสุดได้รับแจ้งให้พิจารณาเรื่องดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในสาม สิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ถ้าอัยการสูงสุดเห็นสมควร ก็ให้ยื่นคำร้องเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคการเมืองดังกล่าว ถ้าอัยการสูงสุดไม่ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้นายทะเบียนตั้งคณะทำงาน ขึ้นคณะหนึ่งโดยมีผู้แทนจากนายทะเบียนและผู้แทนจากสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐาน แล้วส่งให้อัยการสูงสุดเพื่อยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไป ในกรณีที่คณะทำงานดังกล่าวไม่อาจหาข้อยุติเกี่ยวกับการดำเนินการยื่นคำร้อง ได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่แต่งตั้งคณะทำงาน ให้นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจยื่นคำร้องเอง
..."

สังเกตว่า "ไม่มีการระบุกำหนดเวลาที่นายทะเบียนพรรคการเมือง" ส่งเรื่องต่อให้อัยการสูงสุดดำเนินการต่อไป (มีแต่เพียงการกำหนดเวลาให้อัยการสูงสุดดำเนินการให้เสร็จ

- ส่วนกรณีของพรรคประชาธิปัตย์ในครั้งนี้ เป็นความผิดตามมาตรา 82 ประกอบมาตรา 42 เป็นเหตุให้ยุบพรรคตามมาตรา 93 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2550

มาตรา 82 บัญญัติไว้ว่า

“มาตรา ๘๒ พรรคการเมืองที่ได้รับเงินสนับสนุนต้องใช้จ่ายเงินสนับสนุนให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในส่วนนี้ และส่วนที่ ๕ การใช้จ่ายของพรรคการเมือง และจะต้องจัดทำรายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบปีปฏิทิน ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง และยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป และให้นำความในมาตรา ๔๒ วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม

(มาตรา ๔๒ วรรคสอง) เมื่อครบระยะเวลาการรายงานตามวรรคหนึ่งแล้ว หากพรรคการเมืองใดยังไม่ได้รายงานให้นายทะเบียนมีอำนาจสั่งให้หัวหน้าพรรค การเมืองรายงานภายในระยะเวลาที่กำหนด ถ้าพ้นกำหนดระยะเวลาแล้วยังมิได้รายงานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งดำเนินการเพื่อให้มี การยุบพรรคการเมืองนั้น”

ส่วนมาตรา 93 บัญญัติไว้ว่า

“มาตรา ๙๓ ในกรณีที่พรรคการเมืองใดมีเหตุต้องเลิกตามข้อบังคับพรรคการเมืองแต่พรรคการเมืองนั้นยังมีสมาชิกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่ หรือในกรณีที่พรรคการเมืองใดไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง หรือมาตรา ๘๒ ให้ยุบพรรคการเมืองนั้น

เมื่อปรากฏต่อนายทะเบียนว่าพรรคการเมืองใดมีเหตุตามวรรคหนึ่ง ให้นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ความปรากฏต่อนายทะเบียน เมื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นกับพรรคการเมืองตามคำร้องของนายทะเบียน ให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้ยุบพรรคการเมืองนั้น

…”

สังเกตว่า “มีการระบุระยะเวลาที่นายทะเบียนพรรคการเมือง” จะส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญ คือต้องส่งใน 15 วัน หลังจากความปรากฏ

และนี่เอง ที่เป็นเหตุให้ศาลรัฐธรรมนูญ มีคำวินิจฉัยออกมาว่า “พ้นระยะเวลาในการยื่นคำร้อง” และทำให้พรรคประชาธิปัตย์รอดในคดียุบพรรคครั้งนี้

------------------------------------------

อย่างที่บอกไว้แล้วล่ะครับ สิ่งที่น่ากลัวก็คือ “การนำข้อมูลหลายๆ อย่าง มาอย่างละเล็กละน้อย ประติดประต่อเป็นข้อมูลเท็จ” ทำไปเผยแพร่และ “ปั่นหัว” ให้เกิดความวุ่นวายอีกครั้ง

หวังว่า สื่อมวลชน รวมทั้งหน่วยงานที่เกียวข้อง จะต้องเผยแพร่แง่มุมทางกฎหมาย รวมถึงอธิบายคำวินิจฉัยนี้ให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจ

ไม่เช่นนั้น วิกฤตการเมืองครั้งใหม่ คงเกิดอีกไม่ไกลแน่นอนครับ!
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 21 (0)
น.ส.คะน้า วันที่ : 30/11/2010 เวลา : 22.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chatsha
" May the force be with you. "

จริงๆคนในมติชนก็ย่อมรู้เป็นอย่างดีว่าเหตุผลที่แท้จริงคืออะไร ศาลท่านตัดสินจากกม.บทไหน วรรคไหน พ.ศ.อะไร ไม่มีทางที่บุคลากรในองค์กรสื่อระดับนี้ จะไม่รู้... !!

วิธีการนำเสนอนั้น ไร้เทียมทานมากๆ เรียกแขก (ควายๆ) ให้หลงเชื่อ ทำแบบนี้เท่ากับว่ามติชน ได้ช่วยทำลายความน่าเชื่อถือขององค์กรตุลาการบ้านเมืองตนเอง เรื่องจรรยาบรรณสื่อนั้นคงไม่ต้องพูดกัน เพราะมันคงต่ำเตี้ยเรี่ยดินอยู่แล้ว ทำลายได้แม้แต่สถาบันหลักในแผ่นดินที่ตัวเองได้ทำมาหากิน แบบนี้มันสุดจะชั่วเกินบรรยายจริงๆ

ความคิดเห็นที่ 20 (0)
ภาษาหลากสี วันที่ : 30/11/2010 เวลา : 21.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pasalarksee
นิดนรี

เรื่องกฏหมายนี่ ต้องให้ดูในรายละเอียดจริงๆ บางทีมันซับซ้อนจนยากที่จะเข้าใจ
แต่สื่อที่จงใจบิดเบือนประเด็นนี่สิ .. น่าเบื่อจริง มติโจร

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
arexy13 วันที่ : 30/11/2010 เวลา : 15.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/myarexy13

จิตวิญญาณของความเป็นสื่อมันคงหายไปตามน้ำลด

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
ข้าราชบริพาร วันที่ : 30/11/2010 เวลา : 13.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/teshin

สื่อแบบนี้ ยิ่งเขียน มันยิ่งโชว์ความโง่

ที่แย่ ก็คือ มีคนกลุ่มหนึ่ง พร้อมที่จะโง่ ตามสื่อแบบนี้

สังเกตุได้เลยครับ ว่าข่าวสารที่มาจากพวกสื่อแดงนั้น

ล้วนมุ่งให้เกิด อคติ และ ความแตกแยก

โดยใช้ประโยชน์จากการเขียนข่าวโง่

ส่งตรงไปให้คนโง่ อ่าน

พอถึงเวลา เกิดอะไรขึ้นมา

มันไม่เคยคิดที่จะรับผิดชอบ สิ่งที่มันได้เขียนไป

ปล.นึกไม่ออกว่าใครโง่กว่าใคร

คนเขียนข่าวมติชน หรือคนชอบอ่านมติชน ?

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
ภูใบตอง วันที่ : 30/11/2010 เวลา : 13.23 น.

มติโจร นี่หรือ คือสื่อ
ถ้าเป็นทีวีช่องแดง จะไม่แปลกใจเลย

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
สายชลบนวลี วันที่ : 30/11/2010 เวลา : 13.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Ekateds

ข้อสงสัยครับ
อีกคดี 258 ล้านบาทนี่ผิดมาตราไหนครับ
มาตราเดียวกันหรือเปล่าครับ

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
สายชลบนวลี วันที่ : 30/11/2010 เวลา : 12.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Ekateds

ก็อย่างว่าล่ะครับ
กฏหมายคนละมาตรา
แค่กำหนดโทษคล้ายกัน

แต่สื่อหลายๆ สื่อมักจะบิดเบือนเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของตนครับ

กับอีกหลายๆ อย่าง ซึ่งประชาชนคนตาดำๆ ไม่เคยทราบ
ก็มักจะไม่บอก

บอกแค่ฟ้องยุบพรรค
เหมือนยุบ ทรท
แต่ไม่บอกว่า ทรท มาตราอะไร
ปชป มาตราอะไร

กรรมจริงๆ

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
ระพิน วันที่ : 30/11/2010 เวลา : 12.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/rapin

เรียน ท่านผู้เจริญ
มีอดีตนายกฯ ท่านหนึ่ง บอกว่า
"ผมไม่เห็นด้วยกับกฏหมายข้อนี้ แต่วันนี้ เมื่อกฏหมายข้อนี้ บังคับใช้ ผมยอมรับ แต่ เมื่อไหร่มีโอกาส ผมจะไปแก้ไขกฏหมายข้อนี้ "

ถ้าวันนี้ ทุกคน เคารพในสิ่งที่ร่วมตั้งกติกากันมาในเวลาหนึ่ง ไม่ว่าชอบหรือไม่ แบบ อดีตนายกฯ ท่านนี้ ปัญหาบ้าบอแบบนี้ จะไม่เกิด ..ลองไปคิดนะครับ หัดยอมรับกติกาเสียบ้าง ไม่แพ้หรอก


อ้อ ท่านเสียไปแล้วครับ ท่านชื่อ "ศาสตราจารย์ (พิเศษ) พลตรี หม่อมราชวงศ์ คึกฤทธิ์ ปราโมช" ครับ

ปล. มติชน เก่งตลอดเวลาศาลตัดสิ้นแล้ว หรือยังไม่ได้ตัดสิน แต่เวลา พวกพ้อง ฟ้องร้องใคร เห็นแพ้ทุกที ไม่ใช่ไม่เก่งกฏหมาย แต่ใช้กฏหมายในทางทำร้ายผู้อื่น ผลเลยออกมาอย่างที่เห็นๆๆทุกครั้ง ฮ่าๆมติชน

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
แมงมุมสีขาว วันที่ : 30/11/2010 เวลา : 12.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kridthakun

ชัดเจนครับ....
จะห้ามได้หรือครับ กับการบิดเบือนข้อเท็จที่เกิดขึ้น

คงเป็นหน้าที่สื่อมวลชนทุกแขนง ช่วยกันเสนอความจริง
และ สื่อมวลชนก็ต้องตรวจสอบซึ่งกันและกันด้วย
เพราะสื่อมวลชนบ้างคน บ้างกลุ่มชอบเสนอความจริงด้านเดียว และเสนอข้อมูลที่บิดเบือนที่ทำให้ใครบ้างคน หรือบ้างกลุ่มได้ประโยชน์

แมงมุมสีขาว

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
พี่ใหญ่เอง วันที่ : 30/11/2010 เวลา : 12.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sipichai
ลูกคนจีน

เห็นด้วยกับความเห็นที่ 8 คุณNeti ครับ
การแก้รัฐธรรมนูญ ถ้าได้ทำประชามติทั่วประเทศ ให้คน 60 กว่าล้านคนแสดงความจำนง ผมเองคนหนึ่งก็รับได้ครับ
แต่......อย่างที่คุณ Neti ว่า "เรื่องความเหลวแหลก สกปรก เลวต่ำทราม ชั่วร้าย โกงกินไม่เเลือก ฯลฯ" ล้วนเกิดจากนักการเมืองที่เลวทั้งสิ้น
ดังนั้น การแก้ไข ก็ต้องแก้ที่ ต้นเหตุ คือ ตัวนัการเมืองเองนั่นแหละ
เรา..ประชาชนต้องออกมาเรียกร้องให้มากๆ ถ้ามิเช่นนั้น ก็คงต้องก้มหน้ารับกรรมต่อไปเถอะ ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย เอ๊ย

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
ต้นหญ้าในป่าใหญ่ วันที่ : 30/11/2010 เวลา : 12.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ponder

vote! สุดจะบิดเบือนจิงๆเลย เเก๊งเดิมๆ

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
ต้นหญ้าในป่าใหญ่ วันที่ : 30/11/2010 เวลา : 12.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ponder

ไม่ได้ดั่งใจก็เผาเมือง....ไม่ได้ดั่งใจก็เเฉหรือใส่ความ...ไม่ได้ดั่งใจก็คุ้ยเเคะตั้งประเด็นกัน....คนไทยหรือเปล่า.

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
ต้นหญ้าในป่าใหญ่ วันที่ : 30/11/2010 เวลา : 12.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ponder

ไม่ได้ดั่งใจก็เผาเมือง....ไม่ได้ดั่งใจก็เเฉหรือใส่ความ...ไม่ได้ดั่งใจก็คุ้ยเเคะตั้งปรธฌโ็นกัน....คนไทยหรือเปล่า.

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
neti วันที่ : 30/11/2010 เวลา : 12.04 น.

ความเป็นจริง การจะยุบพรรคหรือไม่ ไม่เห็นเกี่ยวกับประชาชนเลย จะยุบประชาชนเหมือนเดิม ไม่ยุบประชาชนเหมือนเดิม อยู่ที่การตัดสิทธิ์นักการเมืองเป็นสำคัญ หากนักการเมืองพรรคนี้ที่เป็นผู้บริหารพรรคถูกตัดสิทธิ์ 2 ยุค ผมว่าประเทศไทยคงเบาขึ้นเยอะ คงมีนักการเมืองใหม่ ๆ ที่ดี ๆ เข้ามาอีกมาก เพราะพวกนี้มันเป็นนักการเมืองตลอดชีวิตทำให้ประเทศชาติและประชาชนมีแต่ล่มจมสร้างแต่ความหายนะ โดยเฉพาะการคอรัปชั่นปล้นบ้านโกงเมืองที่เป็นสาเหตุทุก ๆ อย่างให้ประเทศชาติและประชาชนเป็นอย่างนี้ หากนักการเมืองดีเพียง 50-60% การเมืองไทยจะดีตามไปด้วย แล้วจะได้รัฐบาลที่ส่วนใหญ่ดีด้วย แล้วก็จะทำให้ประเทศชาติและประชาชนดีขึ้นด้วยอย่างแน่นอน โดยไม่ต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมายมากมายอะไร บ้านเมืองจะดีหรือไม่ดีอย่างไร อยู่ที่นักการเมืองจะดีหรือชั่วอย่างไร หากบ้านเมืองมีแต่ถอยหลังประชาชนมีแต่ยากจนทุกข์ยากเดือนร้อน นั่นหมายถึงการเมืองประเทศแย่ เพราะนักการเมืองชั่วต่ำทราม หรือใครว่าที่ประเทศเป็นอย่างนี้เพราะกฎหมายรัฐธรรมนูญที่มาจากรัฐประหาร ไม่เกี่ยวกับนักการเมืองชั่วเลวต่ำทรามแต่อย่างใด แม้แต่นายกรัฐมนตรียังโกหกตัวเองกลางรัฐสภาอันทรงเกีรยติเลย คำพูดที่ว่าผิดพลาดทางเทคนิค คล้ายกับคำพูดที่ว่าผิดโดยสุจริตกลางศาล ไม่เพียงโกหกตัวเอง ยังโกหกต่อประชาชนทั้งประเทศอีกด้วย ไม่มีนักการเมืองในประเทศที่มีอารยะเช่นอังกฤษเขาทำกัน เมื่อเกิดผิดพลาดต้องรับผิดชอบทางการเมือง ไม่ใช่ไปโทษคณะกรรมการฯที่ตัวเองตั้งขึ้นมา ใช่ว่าเขาจะมีอำนาจเสนอกฎหมายเข้าสภาเมื่อไร หากนายกรัฐมนตรีผิดพลาดอย่างนี้ แล้วจะไว้ใจให้บริหารประเทศชาติที่ต้องรับผิดชอบกับประชาชนมากมายถึง 60 กว่าล้านคนได้อย่างไร เราเสี่ยงกันไปหรือไม่ ที่ได้นายกรัฐมนตรีที่ไม่รับผิดชอบผลการกระทำของตัวเองอย่างนี้

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
คมเย็น วันที่ : 30/11/2010 เวลา : 11.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/komyen

พวกงี่เง่าทั้งหลายไม่สนใจกฎหมาย
หรือความผิดถูกชั่วดีใดๆหรอกครับ
ยังไงก็จะหาทางมาเผาบ้านเผาเมืองอีก

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
ChaiManU วันที่ : 30/11/2010 เวลา : 11.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chaimanu
   ทำงานให้สนุก  เป็นสุขกับการทำงาน    

คนเหล่านั้นพร้อมที่จะเชื่อข้อมูลเหล่านี้อยู่แล้วซะด้วยสิิ

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
ข้าราชบริพาร วันที่ : 30/11/2010 เวลา : 11.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/teshin

รูปเจ้าของกระทู้สวยงามมากครับ

ผมเองก็มีบัตรแบบนี้อยู่ใบนึง

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
ข้าราชบริพาร วันที่ : 30/11/2010 เวลา : 11.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/teshin

ท่านเจ้าของกระทู้โปรดใช้ชื่อกระทู้ใหม่ว่า

" ตีแสกหน้า มิตชน และ สื่อ แดง ความจริงด้านเดียว

ดิสเครดิตศาล กับกรณียุบพรรค "

น่าจะเหมาะสมกว่านะครับ

ขออนุญาติโหวต และเอาไปแชร์ต่อ เรื่องนี้สำคัญมากๆ

ต่อความน่าเชื่อถือของสถาบันศาลไทย

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
NiiiiZ วันที่ : 30/11/2010 เวลา : 10.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/NiiiiZ

เอาความจริงมาแค่ครึ่งเดียว แล้วก็ไม่ยอมอธิบายให้หมด

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
ทนายได้ความ วันที่ : 30/11/2010 เวลา : 08.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/khong-beng

ถามว่าท่านวินิจฉัยนอกตัวบทกฎหมายหรือเปล่า.....
ตัวเลขก็สวยงามนะ 4-2
อายุความนับเมื่อใด...อย่างไร...
กกต.หลายท่านก็มาจากผู้พิพากษามิใช่หรือ..
และยังมีท่านอัยการชั้นผู้ใหญ่อีกด้วย
แล้วพลาดได้อย่างไร...น่าคิดจริง ๆๆ
ทุกคนประเมินผลลัพธ์ หรือฟันธงว่า......ยก.....
แต่วิธีการยก.......นั้นยก..อย่างไรเท่านั้นเอง
มันเป็นกรณีปัญหาเกี่ยวกับอายุความอีกแล้ว
อายุความในคดีอาญานั้นเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แต่ถ้าเป็นอายุความในคดีแพ่งคู่กรณีต้องหยิบยกขึ้นมาต่อสู้เอง มิฉะนั้นศาลจะมิรับวินิจฉัยให้
แล้วถามว่าทำไม..ศาลไม่วินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมายก่อน ตาม ป.วิ.แพ่ง มาตรา 24 ประกอบ ป.วิ.อาญา มาตรา 15 ในที่สุดคดีนี้ก็สรุปว่า...ยก..ไม่ยุบ.............และโปรดติดตามภาค 2 ต่อไป....

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
จิวแป๊ะทง วันที่ : 30/11/2010 เวลา : 08.12 น.

มติชนกลายร่างเป็นอสุรกายเต็มตัวแล้ว เรื่องแบบนี้ผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายก็จะมองประเด็นออก แต่ผู้ที่ไม่รู้มีมากกว่า เพราะฉะนั้นพวกที่จ้องจับแพะชนแกะก็จะฉวยโอกาศบิดเบือนไปตามความต้องการของตัวเอง โดยไม่สนใจว่ามันจะสร้างความพินาศให้บ้านเมืองสักเพียงไหน สรุปมติชนเหลือแต่กากที่หิวเงินจนยอมขายทุกอย่างแม้กระทั่งเกียรติและศักดิ์ศรีที่เคยมี.

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

น้ำตาหงส์แดง

ฮาๆ ครับ

View All
<< พฤศจิกายน 2010 >>
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

[ Add to my favorite ] [ X ]


คุณคิดว่า สถานีข่าวใด ดีที่สุดในเมืองไทย
Nation Channel
14 คน
ASTV News1
12 คน
TrueVisions News24
3 คน
Newsline Channel
1 คน
อื่นๆ
16 คน

  โหวต 46 คน