*/
  • katiya
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2008-04-21
  • จำนวนเรื่อง : 196
  • จำนวนผู้ชม : 308370
  • จำนวนผู้โหวต : 44
  • ส่ง msg :
  • โหวต 44 คน
เยาวชนของประชาชาติ

ยาซีน หัวใจของอัลกุรอาน

View All
<< เมษายน 2009 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันศุกร์ ที่ 3 เมษายน 2552
Posted by katiya , ผู้อ่าน : 2241 , 16:01:35 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติงานระหว่าง บ้าน โรงเรียน มัสยิด

เปิดงานด้วยกับการอัญเชิญ พระมหาคัมภีร์อัลกุร-อาน

คุณครูทวี รอมาลี กรรมการมัสยิดฝ่ายการศีกษา ประธานเปิดงาน

อ.ปาหนัน  ศรีสมบัติ หัวหน้าโครงการกล่าวเปิดงาน

เป็นโครงการของโรงเรียนฟัรฏูอีนมัสยิดอัต-ตักวาเชียงใหม่ ร่วมกับผู้ปกครอง เยาวชน คระครู กรรมการฝ่ายการศึกษา ๔ มัสยิด ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์ประสานงานภาคเหนือ แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย    โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ร่วมกันคิดร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหา ในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรม โดยใช้สามสถาบันเข้ามาช่วยกันแก้ปัญหา ในภาวะสังคมที่มีการแข่งขันกันสูง  ซึ่งจะเห็นได้ว่า เยาวชนหรือผู้ปกครองในยุคปัจจุบัน ไม่ได้เห็นความสำคัญของการเรียนศาสนา เห็นเพียงแต่เป็นบางส่วนในชีวิตของเยาวชนเท่านั้น และที่สำคัญ เพื่อให้มัสยิดเป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่ความรู้ในทุก ๆ ด้านในชุมชนมุสลิม  โดยทางโรงเรียนฟัฏฏูอีนมัสยิดอัต-ตักวา  พิจารณาเห็นว่า โครงการลักษณะเช่นนี้จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนที่ประสานความร่วมมือกัน ช่วยกันหาทางแนวทางในการเกื้อกลูกันทั้ง สามสถาบัน และน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาที่มีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันและสภาพแวดล้อมในสังคมมุสลิมได้ในระดับหนึ่ง

ทางโรงเรียนฟัรฏูอีน มัสยิดอัต-ตักวา  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้ จะสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนสังคมมุสลิม ในการหาแนวทางแก้ไข ความร่วมมือ ในส่วนต่าง ๆ ได้ประสานทำงานในเรืองการศึกษา สร้างคุณธรรม จริยธรรม สืบทอดสู่รุ่นต่อรุ่น โดยจะเห็นได้จาก ความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้ จาก มัสยิดต่าง ๆ ในกลุ่มเป้าหมาย โครงการนี้เป็นโครงการที่พี่น้องในพื้นที่ ให้ความสนใจ 

โดยได้ด้วยความร่วมมือ หลักคือ  คณะกรรมการมัสยิดฝ่ายการศึกษา ๔ มัสยิด คณะครู ผู้ปกครอง เด็ก เยาวชน  ในทั้ง ๔ ชุมชนมุสลิม  ขอขอบคุณ อาจารย์ สุชาติ เศรษฐมาลินี ที่ช่วยให้คำปรึกษาและช่วยถอดบทเรียน ขอขอบคุณ อาจารย์ปรีดี นูกูล ครูใหญ่ โรงเรียนฟัรฏูอีนมัสยิดเฮดายาตุล อิสลามบ้านฮ่อ   อีหม่ามมุสตอฟา  หะซัน อีหม่ามมัสยิดช้างเผือก อ.ซอและห์  แสวงศิริผล ทำการแทนอีหม่ามมัสยิดช้างคลาน คุณอิดริด ราฮามันคุณชุมพล  ศรีสมบัติ  คุณมาเรียม วรรณนา  คุณจำเรียง  สุริยะ  น.ท.สมคิด  ลัทธิศักดิ์  คุณนพดล  นามวงค์พรหม  อาจารย์วิเชียร  ลาตีฟ   คุณอนันต์  ใบนานา อาจารย์มุฮัมหมัด  รอมาลี  และอีกหลายท่านที่ไม่ได้ออกนาม ต้องขออภัยมา ณ.ที่นี้ด้วย

เด็กนักเรียนกับความฝันของหนู

การดำเนินกิจกรรมแบ่งเป็น  ๓ ช่วง
ช่วงที่ ๑ 
 ตัวแทนกลุ่มครูผู้สอนฟรัฏูอีนจาก ๔ มัสยิดในเทศบาลนครเชียงใหม่  พบปะพูดคุยกับบรรดาผู้ปกครองคณะกรรมการมัสยิด ซึ่งเปิดประเด็นการเสวนาเกี่ยวกับ “โรงเรียนฟรัฏูอีนในปัจจุบันด้านการพัฒนาการดำเนินการเรียนการสอน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค์ต่าง ๆ ที่มี และได้มีการพูดคุยกับผู้ปกครองให้เห็นถึงความสำคัญของการส่งบุตรหลานมาศึกษาศาสนาภาคฟรัฏูอีน เพื่อเป็นการปลูกฝั่งและหล่อหลอมจิตใจให้เป็นผู้มีความภาคภูมิใจในความเป็นมุสลิม

 

ช่วงที่ ๒  แบ่งกลุ่ม ผู้ปกครองเป็น ๔ กลุ่ม ๆ ละ ๑๐ คน และกลุ่มนักเรียนฟรัฏูอีน เป็น ๔ กลุ่ม จาก ๔มัสยิดร่วมกันระดมความคิด ซึ่งกลุ่มผู้ปกครองจะเน้นในเรื่องของปัญหา บุตรหลาน ปัญหาของครูผู้สอน โดยส่วนมากจะเป็นคำติชม และให้ข้อแนะนำต่าง ๆ กัน การเรียนการสอนในมุมมอง ที่ผู้ปกครองคาดหวังและเสนอแนะ
 ส่วนนักเรียนฟรัฏูอีนระดับอายุตั้งแต่ ๔-๗ ปี  จะเป็นกิจกรรมระบายสี    เด็กอายุ  ๘-๙ ปี เป็นการวาดภาพ “โรงเรียนฟรัฏูอีนในฝันของฉัน” ส่วนเด็กเยาวชน อายุ ตั้งแต่ ๑๐-๑๒ ปี เป็นการให้เขียนเรียงความในหัวข้อ “ฟัรฏูอีนในฝันของฉัน ซึ่งแต่ละกิจกรรม มีการมอบรางวัลและนำผลงานมาติดโชว์ไว้ได้ชื่นชมถึงความสามารถและความคิดของเยาวชนมุสลิม ๔ มัสยิด

ช่วงที่ ๓  เป็นช่วงกิจกรรมเกมส์กีฬาพื้นบ้านหลายประเภท โดยให้ตัวแทนแต่ละมัสยิดเข้าร่วมแข่งขันแต่ละชนิดกีฬา  กิจกรรมนี้เป็นการส่งเสริมให้มีความรู้รัก สามัคคี และมีสุขภาพ พลานมัยที่ดี มีสุขภาพจิต และสุขภาพกายที่สมบรูณ์ แข็งแรง   และอนุรักษ์กีฬาพื้นบ้านของไทยให้สืบไป

ผลสำเร็จของการจัดทำโครงการฯ นี้ จะมีประโยชน์เอนกอนันต์  อันเนื่องจากองค์ประกอบในหลาย ๆ ด้าน รวมทั้งความร่วมมือ ความสามัคคี ความต่อเนื่องของโครงการที่ควรให้มีการหมุนเวียนกันแต่ละมัสยิด หรือชุมชนมุสลิม  จัดทำโครงการที่มีประโยชน์เช่นนี้ขึ้น  เพื่อให้ทุกคนในชุมชนสังคมมุสลิม  ทุกคนเกิดจิตสำนึก และตระหนักถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันในองค์กรชุมชน  อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ประกอบไปด้วย คุณธรรม จริยธรรม และสุขภาวะทางกาย-ทางใจ ที่ดีสืบไป

รายงานจากพื้นที่ โดย นายชุมพล  ศรีสมบัติ

ศูนย์ประสานงานภาคเหนือ

แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย (สสม.)


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
คนกินแดด วันที่ : 06/04/2009 เวลา : 16.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kalim

เป็นโครงการที่สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนดี
ขอให้ตั้งใจทำให้ประสบความสำเร็จ สำหรับ คณะกรรมการ ที่ร่วมกัน ทั้ง 4 มัสยิด

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน