• ปกรณ์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : kobkab034@yahoo.com
  • วันที่สร้าง : 2007-03-31
  • จำนวนเรื่อง : 267
  • จำนวนผู้ชม : 644451
  • ส่ง msg :
  • โหวต 75 คน
ปกรณ์
ร่อนตะแกรง แถลงไข ไฟใต้
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/kobkab
วันพุธ ที่ 23 กรกฎาคม 2557
Posted by ปกรณ์ , ผู้อ่าน : 41295 , 07:46:12 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

 

          เวลาประมาณ 19.45 น.วันอังคารที่ 22 ก.ค.57 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 โดยมีเนื้อหาทั้งสิ้น 48 มาตรา มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

          ทั้งนี้ ในส่วนของคำปรารภ ได้มีการอธิบายถึงสถานการณ์ความขัดแย้งแตกแยกในบ้านเมืองจนนำมาสู่การเข้าควบคุมอำนาจการปกครอง พร้อมระบุถึงแนวทางที่จะดำเนินการ กล่าวคือใช้เวลาสร้างบรรยากาศแห่งความสงบเรียบร้อยและปรองดอง เพื่อนำความสุขที่สูญหายไปนานกลับคืนสู่ประชาชน และปฏิรูปกฎเกณฑ์

          บางเรื่องที่เคยเป็นชนวนความขัดแย้ง ไม่ชัดเจน ไร้ทางออกในยามวิกฤติ ขาดประสิทธิภาพหรือไม่เป็นธรรมให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชนในชาติ ซึ่งควรใช้เวลาไม่ยาวนาน หากเทียบกับเวลาที่จะต้องสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ถ้าปล่อยให้สถานการณ์ผันแปรไปตามยถากรรม

สนช.220-สกัดคนจากพรรคการเมือง

          สำหรับเนื้อหาในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวนั้น ในมาตรา 6 กำหนดให้มีสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนไม่เกิน 220 คน โดยพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิด และมีอายุไม่ต่ำกว่า 40 ปีตามที่ คสช.ถวายคำแนะนำ

          ทั้งนี้ ในมาตรา 8 ได้กำหนดลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดยข้อหนึ่ง ระบุว่า ห้ามผู้ที่ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมืองภายในระยะเวลา 3 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น สนช. ซึ่งข้อห้ามนี้ไม่มีในรัฐธรรมนูญชั่วคราวและ สนช.เมื่อปี 2549

ครม.36คน-คสช.ปลดนายกฯตรงไม่ได้

          ในมาตรา 19 กำหนดให้ สนช.มีมติเสนอชื่อนายกรัฐมนตรี และให้ประธาน สนช.นำชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ขณะที่รัฐมนตรีที่ประกอบขึ้นเป็นคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีได้อีกไม่เกิน 35 คน ตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ โดยครม.มีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน ดำเนินการให้มีการปฏิรูปในด้านต่างๆ และส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ

          สำหรับกรณีที่จะให้นายกฯพ้นจากตำแหน่งนั้น ให้ประธาน สนช.ถวายคำแนะนำตามมติของ สนช.ที่เสนอโดย คสช.

กำหนดวิธีสรรหาสภาปฏิรูป250คน

          มาตรา 27 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราว ได้กำหนดให้มีสภาปฏิรูปแห่งชาติ มีหน้าที่ศึกษาและเสนอแนะเพื่อให้เกิดการปฏิรูปในด้านต่างๆ รวม 11 ด้าน ได้แก่ การเมือง การบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การปกครองท้องถิ่น การศึกษา เศรษฐกิจ พลังงาน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สื่อสารมวลชน สังคม และอื่นๆ

          ทั้งนี้ สภาปฏิรูปแห่งชาติประกอบด้วยสมาชิกจำนวนไม่เกิน 250 คน โดยพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิด และมีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี ตามที่ คสช.ถวายคำแนะนำ

          สำหรับที่มาของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ บัญญัติไว้ในมาตรา 30 คือ ให้ คสช.ดำเนินการคัดเลือกด้วยวิธีการดังนี้

          1.จัดให้มีคณะกรรมการสรรหาบุคคลด้านต่างๆ รวม 11 ด้านที่ต้องการปฏิรูป ด้านละ 1 คณะ และให้มีคณะกรรมการสรรหาประจำจังหวัดแต่ละจังหวัดเพื่อสรรหาจากบุคคลซึ่งมีภูมิลำเนาในจังหวัดนั้นๆ

          2.ให้ คสช.แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาแต่ละด้านจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้และประสบการณ์เป็นที่ยอมรับของบุคคลในด้านนั้นๆ

          3.ให้คณะกรรมการสรรหาดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเป็นที่ประจักษ์ในแต่ละด้าน แล้วจัดทำบัญชีรายชื่อเสนอต่อ คสช.

          4.การสรรหาบุคคลตามข้อ 3 ให้คำนึงถึงความหลากหลายของบุคคลจากกลุ่มต่างๆ ในภาครัฐภาคเอกชน ภาคสังคม ภาควิชาการ ภาควิชาชีพ และภาคอื่นที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ การกระจายตามจังหวัด โอกาสและความเท่าเทียมกันทางเพศ รวมทั้งผู้ด้อยโอกาส

          5.ให้คณะกรรมการสรรหาประจำจังหวัดประกอบด้วยบุคคลตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา

          6.ให้ คสช.คัดเลือกบุคคลที่เห็นสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจากบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาตามข้อ 1 เสนอไม่เกิน 250 คน โดยในจำนวนนี้ให้คัดเลือกจากบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาประจำจังหวัดเสนอจังหวัดละหนึ่งคน

36กมธ.ยกร่าง รธน.-ห้ามคนการเมือง

          ส่วนการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวร บัญญัติไว้ในมาตรา 32 ให้มีคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ยกร่างรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย กมธ. 36 คน ซึ่งประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติแต่งตั้งจาก 1.ประธาน กมธ.ตามที่ คสช.เสนอ 2.ผู้ซึ่งสภาปฏิรูปแห่งชาติเสนอ จำนวน 20 คน 30.ผู้ซึ่ง สนช. ครม. และ คสช.เสนอฝ่ายละ 5 คน

          ทั้งนี้ กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด มีอายุไม่ต่ำกว่า 40 ปี และห้ามเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เว้นแต่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใน คสช. สนช. และสภาปฏิรูปแห่งชาติ อีกทั้งต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรือดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมืองภายในระยะเวลา 3 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

คงอำนาจหัวหน้า คสช.เหนือรัฐบาล

          รัฐธรรมนูญชั่วคราว มาตรา 42 ยังกำหนดให้ คสช.ยังคงอยู่ต่อไป และสามารถประชุมร่วมกับ ครม.เพื่อร่วมพิจารณาหรือแก้ไขปัญหาใดๆ ได้เป็นครั้งคราว

          ส่วนอำนาจของ คสช.บัญญัติไว้ในมาตรา 44 ระบุว่า ในกรณีที่หัวหน้า คสช.เห็นเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปในด้านต่างๆ การส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ หรือเพื่อป้องกัน ระงับ หรือปราบปรามการกระทำอันเป็นการบ่อนทำลายความสงบเรียบร้อยหรือความมั่นคงของชาติ ราชบัลลังก์ เศรษฐกิจของประเทศ หรือราชการแผ่นดิน ไม่ว่าจะเกิดขึ้นภายในหรือภายนอกราชอาณาจักร

          ให้หัวหน้า คสช.โดยความเห็นชอบของ คสช. มีอำนาจสั่งการระงับยับยั้ง หรือกระทำการใดๆ ได้ ไม่ว่าการกระทำนั้นจะมีผลบังคับในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหาร หรือในทางตุลาการ และให้ถือว่าคำสั่งหรือการกระทำ รวมทั้งการปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว เป็นคำสั่งหรือการกระทำ หรือการปฏิบัติที่ชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญนี้และเป็นที่สุด ทั้งนี้ เมื่อได้ดำเนินการดังกล่าวแล้ว ให้รายงานประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและนายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็ว

นิรโทษกรรมยึดอำนาจการปกครอง

          ส่วน 2 มาตราสุดท้าย คือมาตรา 47 และ 48 นั้น ในมาตรา 47 บัญญัติให้บรรดาประกาศและคำสั่งของ คสช.ชอบด้วยกฎหมายและชอบด้วยรัฐธรรมนูญและเป็นที่สุด ขณะที่มาตรา 48 เป็นการนิรโทษกรรมการเข้าควบคุมอำนาจการปกครองของ คสช. ทั้งในส่วนของหัวหน้า คสช. คณะ คสช. และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งก่อนและหลัง 22 พ.ค.57 หากการกระทำนั้นผิดต่อกฎหมาย ให้ผู้กระทำพ้นจากความผิดและความรับผิดโดยสิ้นเชิง

////////////////////////////////////////////

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ หน้า 1 ฉบับวันพุธที่ 23 ก.ค.57

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
พล.ท.นันทเดช วันที่ : 23/07/2014 เวลา : 19.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nunrimfar
พลโทนันทเดช เมฆสวัสดิ์

อ่านย่อไม่ได้ครับ ขาดอารมณ์เดียวจะไปกันใหญ่

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
BlueHill วันที่ : 23/07/2014 เวลา : 12.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

ได้รัฐบาลประชาธิปไตยเมื่อไหร่
คสช.คงวางมือ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< กรกฎาคม 2014 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    [ Add to my favorite ] [ X ]