*/
  • คมชัดลึก
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-06-16
  • จำนวนเรื่อง : 1057
  • จำนวนผู้ชม : 2273801
  • จำนวนผู้โหวต : 865
  • ส่ง msg :
  • โหวต 865 คน
<< เมษายน 2015 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันจันทร์ ที่ 20 เมษายน 2558
Posted by คมชัดลึก , ผู้อ่าน : 2203 , 19:11:15 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

 
                         คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ได้ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วเสร็จและกำลังเสนอให้สภาปฏิรูปแห่งชาติพิจารณาในรอบแรก เพื่อที่จะนำไปปรับแก้อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งมีสาระสำคัญที่คนไทยควรรับรู้และทำความเข้าใจ จึงได้สรุปประเด็นที่ถูกบัญญัติไว้เพื่อให้สามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น เพื่อให้ทุกคนร่วมกันติดตามพิจารณาไปพร้อมกับแม่น้ำทั้ง 5 สาย ที่มีหน้าที่โดยตรงตามที่ คสช.กำหนดไว้
 
                         บททั่วไป กำหนดให้ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวไม่สามารถแบ่งแยกได้ โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย ซึ่งพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขใช้อำนาจผ่านทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรีและศาล
 
                         นอกจากนี้ ยังบัญญัติให้คุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล รวมถึงให้ความคุ้มครองประชาชนชาวไทยไม่ว่าเหล่ากำเนิด เพศหรือศาสนาใด
 
                         โดยส่วนสำคัญของหมวดนี้อยู่ที่ มาตรา 7 ที่แต่เดิมบัญญัติว่ากรณีที่ไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใด ให้วินิจฉัยไปตามประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเท่านั้น ครั้งนี้มีการเขียนให้ชัดเจนว่า "กรณีเกิดปัญหาดังกล่าว ให้สภาผู้แทนราษฎร รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาลฎีกา ศาลปกครองสูงสุด หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดได้"
 
                         ภาค 1 พระมหากษัตริย์และประชาชน
 
                         หมวด 1 พระมหากษัตริย์ กำหนดให้พระมหากษัตริย์ทรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ โดยทรงเป็นพุทธมามกะและทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก และทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพไทย พระมหากษัตริย์ทรงเลือกและทรงแต่งตั้งประธานองคมนตรี 1 คน และองคมนตรีอื่นอีกไม่เกิน 18 คน เพื่อทำหน้าที่ถวายความเห็น และทำหน้าที่อื่นตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด
 
                         การเลือก การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่งให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย โดยประธานรัฐสภาเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการในการแต่งตั้งประธานองคมนตรี หรือให้ประธานองคมนตรีพ้นจากตำแหน่ง และให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งหรือให้องคมนตรีอื่นพ้นจากตำแหน่ง ทั้งนี้คุณสมบัติขององคมนตรีประการหนึ่งคือต้องไม่แสดงการฝักใฝ่ในพรรคการเมืองใดๆ
 
                         กรณีที่พระมหากษัตริย์ไม่ประทับอยู่ในราชอาณาจักรหรือทรงบริหารพระราชภาระไม่ได้ จะได้ทรงแต่งตั้งผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้สำเร็จราชการ และให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ กรณีที่พระมหากษัตริย์ไม่สามารถทรงแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการได้ ให้คณะองคมนตรีเสนอชื่อผู้ที่สมควรต่อรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบ ในกรณีที่ไม่มีสภาผู้แทนราษฎรให้วุฒิสภาทำหน้าที่รัฐสภา
 
                         ทั้งนี้ ระหว่างที่ไม่มีผู้สำเร็จราชการให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้สำเร็จราชการไปพลาง หรือหากผู้สำเร็จราชการปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ให้ประธานองคมนตรีทำหน้าที่เป็นผู้สำเร็จราชการไปพลาง
 
                         การสืบสันตติวงศ์ให้เป็นไปตามกฎมนเทียรบาล เมื่อราชบัลลังก์ว่างลง กรณีที่พระมหาษัตริย์ทรงแต่งตั้งพระรัชทายาท ให้คณะรัฐมนตรีแจ้งให้ประธานรัฐสภารับทราบ เพื่อเรียกประชุมสภาและเชิญองค์พระรัชทายาทเป็นพระมหากษัตริย์สืบไป แต่กรณีที่พระมหากษัตริย์ไม่ได้ทรงแต่งตั้งองค์พระรัชทายาทให้คณะองคมนตรีเสนอพระนามผู้สืบราชสันตติวงศ์ตามกฎมนเทียรบาลต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้รัฐสภาเห็นชอบ ซึ่งจะเสนอพระนามพระราชธิดาก็ได้
 
                         หมวด 2 ประชาชน ส่วนที่ 1 ความเป็นพลเมืองและหน้าที่พลเมือง ประชาชนชาวไทยในฐานะที่เป็นพลเมืองต้องเคารพปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ไม่กระทำการที่ทำให้เกิดความเกลียดชังระหว่างคนในชาติหรือศาสนา หรือไม่ยั่วยุให้เกิดการเลือกปฏิบัติ  เป็นปฏิปักษ์ หรือใช้ความรุนแรงระหว่างกัน โดยพลเมืองต้องมีหน้าที่ปกป้องพิทักษ์รักษา ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหาษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีหน้าที่รับราชการทหาร เสียภาษี ใช้สิทธิทางการเมืองโดยสุจริต ช่วยเหลือราชการ ช่วยเหลือป้องกันและขจัดการทุจริต
 
                         ส่วนที่ 2 สิทธิเสรีภาพของบุคคล ตอนที่ 1 บททั่วไป การใช้อำนาจขององค์กรรัฐต้องคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ แต่บุคคลจะใช้สิทธิเสรีภาพในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองไม่ได้ ซึ่งหากผู้ใดพบเห็นการกระทำดังกล่าวสามารถร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาด และสั่งให้เลิกการกระทำดังกล่าวได้
 
                         ตอนที่ 2 สิทธิมนุษยชน คุ้มครองให้บุคคลเสมอกันในกฎหมาย ไม่เลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งความแตกต่างด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศสภาพ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย สุขภาพ สถานะของบุคคล สถานะทางเศรษฐกิจ สังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม ความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติต่อรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ประเด็นที่น่าสนใจคือมีการบัญญัติคำว่า “เพศสภาพ” ขึ้นเป็นครั้งแรก
 
                         บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย โดยบัญญัติหามทรมานทารุณกรรม หรือลงโทษด้วยวิธีโหดร้ายไร้มนุษยธรรม เว้นแต่เป็นการลงโทษตามคำพิพากษาของศาล หรือตามที่กฎหมายบัญญัติ การจับกุมคุมขังต้องมีหมายศาล หรือมีเหตุอื่นตามที่มีกฎหมายบัญญัติ
 
                         การดำเนินคดีอาญาต้องสันนิษฐานว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิด และคุ้มครองไม่ให้มีการถูกบังคับให้การที่อาจทำให้ตนเองต้องได้รับโทษทางอาญา (ห้ามทรมาน หรือบังคับให้รับสารภาพ)
 
                         กำหนดให้บุคคลได้รับความคุ้มครองจากการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากข้อมูลส่วนบุคคลโดยผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และมาตรานี้ก็เป็นครั้งแรกเช่นกันที่บัญญัติคุ้มครองสิทธิข้อมูลส่วนบุคคลผ่านระบบไอที
 
                         คุ้มครองสิทธิเสรีภาพสื่อ โดยบัญญัติให้บุคคลมีเสรีภาพในการแสดงความเห็นและเผยแพร่ความคิดเห็นของตนโดยการพูดการเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น แต่สามารถถูกจำกัดได้ในกรณีที่คุ้มครองบุคคลอื่น หรือป้องกันมิให้เกิดความเกลียดชังระหว่างคนในชาติหรือศาสนา หรือการใช้ความรุนแรงระหว่างกัน (ห้าม Hate speech)
 
                         คุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรม โดยให้เข้าถึงได้โดยง่ายและโดยเร็ว และได้รับการเยียวยาในกรณีที่มีการละเมิด ส่วนเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ทุพพลภาพ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส มีสิทธิได้รับความคุ้มครองในกระบวนการยุติธรรมอย่างเหมาะสม
 
                         ตอนที่ 3 สิทธิพลเมือง ให้สิทธิมารดาในการรับสวัสดิการตามควรจากนายจ้างก่อนและหลังการคลอดบุตร ขณะที่เด็กและเยาวชน ได้รับความคุ้มครองไม่ให้มีการแสดงหาประโยชน์ใดๆ ที่เป็นภัยต่อจิตใจ สุขภาพและการพัฒนาการ สำหรับเด็ก เยาวชน สตรี คนที่อายุเกิน 60 ปี และไม่มีรายได้เพียงพอ คนพิการย่อมมีสิทธิได้รับสวัสดิการ สิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ
 
                         ส่วนเรื่องสิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชน ได้รับความคุ้มครองจะสั่งปิดไม่ได้ หรือการห้ามเสนอข่าวหรือแทรกแซงสื่อก็ทำไม่ได้เช่นกัน ส่วนการตรวจข่าวหรือบทความจะทำได้เฉพาะระหว่างประเทศอยู่ในสภาวะสงคราม ทั้งนี้มีการบัญญัติห้ามผูกขาดหรือครอบงำสื่อ และห้ามผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองถือหุ้นสื่อ "ไม่ว่าทางตรงหรือให้ผู้อื่นถือแทน" ขณะที่รัฐจะให้เงินหรือทรัพย์สินหรือสิทธิประโยชน์อื่นเพื่ออุดหนุนกิจการสื่อมวลชนของเอกชนมิได้ การซื้อโฆษณาจะทำได้ต้องมีกฎหมายที่บัญญัติขึ้นมาเฉพาะ และให้มีกฎหมายตั้งองค์การวิชาชีพสื่อมวลชนด้วย
 
                         คุ้มครองเสรีภาพทางวิชาการ สามารถวิเคราะห์คำพิพากษา คำวินิจฉัย คำสั่งของศาลได้โดยสุจริต และพลเมืองมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธ เว้นแต่อาศัยบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะในกรณีชุมนุมในที่สาธารณะ
 
                         ส่วนที่ 3 การมีส่วนร่วมทางการเมือง ให้สิทธิพลเมืองในการรับรู้และแสดงความเห็นประกอบการตัดสินใจจัดทำนโยบายสาธารณะ และองค์กรของรัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนมาร่วมแสดงความเห็น และ พลเมืองไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นคนสามารถเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐต่อสภา และในการพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าว สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา ต้องให้ผู้แทนของผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมายชี้แจงหลักการของกฎหมายและร่วมเป็นกรรมาธิการพิจารณากฎหมายด้วย
 
                         พลเมืองมีสิทธิต่อต้านโดยสันติวิธีซึ่งการกระทำใดๆ ที่เป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจการปกครองประเทศโดยวิธีการที่มิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้
 
                         ส่วนที่ 4 การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ หน่วยงานของรัฐ องค์การเอกชน องค์การพัฒนาเอกชน ที่ใช้เงินแผ่นดิน ต้องเปิดเผยข้อมูลที่ดำเนินการเพื่อให้พลเมืองได้ตรวจสอบ และ พลเมืองมีสิทธิในการร้องขอข้อมูลและติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง การใช้จ่ายเงินแผ่นดิน การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐ การรับบริจาคและการใช้จ่ายเงินของพรรคการเมือง การใช้จ่ายของบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีธุรกรรมกับหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ และให้ความคุ้มครองกับพลเมืองและสื่อมวลชนที่ให้ข้อมูลโดยสุจริตต่อองค์กรตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ
 
                         กำหนดให้มีสภาตรวจสอบภาคพลเมืองในแต่ละจังหวัด โดยมีหน้าที่ตรวจสอบการกระทำของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เจ้าหน้าที่รัฐ ในเขตจังหวัดนั้นๆ
 
                         ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 20,000 คน สามารถเข้าชื่อร้องขอต่อประธานวุฒิสภาให้มีมติถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่น ตัดสิทธิทางการเมืองหรือสิทธิในการดำรงตำแหน่งอื่น
 
 
 
 
 
--------------------
 
(มีอะไรในร่างรัฐธรรมนูญใหม่ (1) : โดย...อรรถยุทธ บุตรศรีภูมิ)


แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน