• หยาดกวี
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : bhothikaset@thaimail.com
  • วันที่สร้าง : 2008-08-18
  • จำนวนเรื่อง : 681
  • จำนวนผู้ชม : 2149803
  • ส่ง msg :
  • โหวต 644 คน
พระครูเกษมทัศนคุณ (สมชัย เขมทสฺสี)
กาพย์ โคลง กลอน กลอนกลบท คติธรรม สารคดี ฟื้นฟูระบบนิเวศ และพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/kondee007
วันอังคาร ที่ 25 สิงหาคม 2552
Posted by หยาดกวี , ผู้อ่าน : 15206 , 15:49:02 น.  
หมวด : วรรณกรรม/กาพย์กลอน

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน หยาดกวี โหวตเรื่องนี้

 

 

 

 

ประวัติพระบรมธาตุสวี โดยสังเขป

 

(พระธาตุกาวีปีก)

 

สถานที่ตั้ง วัดพระธาตุสวี

 

หมู่ที่ ๑ ตำบล สวี อำเภอ สวี

 

จังหวัด ชุมพร

..........

 

ประวัติพระธาตุสวี

 

ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก ว่าที่ร้อยตรี ปฐวี ปรัตคจริยา ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม

 

ประวัติความเป็นมา

 

          จากเอกสารการค้นคว้า และคำบอกเล่าต่อ ๆ กันมา ปรากฏว่า

 

ประมาณปี พ.ศ. ๑๘๐๓ กองทัพอโยธยาโดยการนำของท้าวพิชัยเทพ

 

เรืองพวา   (ท้าวอู่ทองหรือพระเจ้าไชยเสน) ได้กรีฑาทัพลงมารุกราน

 

อาณาจักรไทย ศรีธรรมาโศกราชในสมัยของพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช

 

ที่ ๘ ซึ่งเสด็จนำทัพไปป้องกันข้าศึกทางเหนือ และได้ปะทะกันที่เมือง

 

กำเนิดนพคุณ (อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) กองทัพทั้ง

 

สองฝ่ายต่างรบพุ่งกันเป็นสามารถ และไม่สามารถเอาชนะกันได้โดย

 

เด็ดขาด จึงทำสัญญาสงบศึกต่อกัน พระเจ้าศรีธรรมาโศกราชก็เสด็จนำ

 

ทัพกลับ เมืองนครศรีธรรมราช ขณะที่พักรี้พลอยู่ ณ วัดร้างเก่าแก่แห่ง

 

หนึ่ง ในเขตอำเภอสวีในปัจจุบัน มีเจดีย์ชำรุดพังทลายเป็นที่สังเกตได้

 

มีกาฝูงหนึ่งมาจับกลุ่มวีปีก (กระพือปีก) อยู่ที่กองอิฐเจดีย์นั้น ส่งเสียง

 

ร้องเซ็งแซ่เป็นที่รำคาญแก่ไพร่พล และแม่ทัพนายกอง พระเจ้าศรีธรรมา

 

โศกราชจึงให้ทหารไล่กา ฝูงนั้น แต่กาไม่ยอมบินหนียังคงบินวนเวียน

 

กลับมาที่กองอิฐเจดีย์นั้นและวีปีกส่งเสียงร้องสนั่น พระเจ้าศรีธรรมา

 

โศกราชเห็นเป็นการผิดปกติ และทอดพระเนตรเห็นกาเผือกตัวหนึ่งอยู่ใน

 

ฝูงด้วย จึงให้ทหารรื้อกองอิฐเจดีย์ ปรากฏพบฐานเจดีย์ใหญ่ เมื่อขุดภาย

 

ในองค์พระเจดีย์นั้น ได้พบผอบทองคำบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระเจ้า

 

ศรีธรรมาโศกราชจึงรับสั่งให้แม่ทัพนายกองระดมกำลังพลทหาร ทำการ

 

บูรณะเจดีย์จนเสร็จเรียบร้อย นำเอาผอบพระบรม-สารีริกธาตุบรรจุไว้ตาม

 

เดิม โปรดให้จัดงานสมโภชเจดีย์ ๗ วัน ๗ คืน พระราชทานนามเจดีย์นั้น

 

ว่า พระบรมธาตุกาวีปีก ต่อมาคำว่า ปีก ถูกตัดหายไปเรียกกันว่า

 

พระธาตุกาวี ครั้นนานเข้าคำจึงกร่อนลงไปกลายเป็น พระธาตุสวี” 

 

 

มาบัดนี้ ทางจังหวัดชุมพร และกรมศิลปากร กับ สำนักงานพระพุทธศาสนา

 

 

แห่งชาติ ได้ให้ใช้ชื่อใหม่ว่า " วัดพระบรมธาตุสวี" ตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ เป็น

 

 

ต้นไป

 

          และก่อนที่พระเจ้าศรีธรรมาโศกราชจะเสด็จยกทัพกลับทรงห่วงใย

 

พระบรมธาตุจะไม่มีผู้ดูแลรักษา จึงสั่งเรียกบรรดาทหารในกองทัพ ซึ่งกำ

 

ลังนอนหลับสนิทในขณะนั้น  มีนายทหารคนหนึ่งชื่อ  เมือง  ขานรับ

 

พระองค์ จึงมีรับสั่งถามว่า ต้องการจะอยู่ดูแลรักษาพระบรมธาตุแห่งนี้

 

ไหม นายเมืองขานรับอาสาพระองค์จึงสั่งให้นายทหารตัดศีรษะนาย

 

เมืองเซ่นสรวงบูชาไว้ในศาลเพียงตา ศาลนี้เรียกว่าศาลพระเสื้อเมือง

 

ให้เป็นผู้เฝ้ารักษา พระบรมธาตุในปัจจุบัน ศาลนี้ยังมีคนทั่วไปให้ความ

 

เคารพนับถือโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวจีน

 

          ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

(พ.ศ. ๒๓๗๕) เกิดเมืองสวีขึ้น พระธาตุแห่งนี้จึงได้ชื่อว่า พระธาตุสวี 

 

อย่างเป็นทางการตั้งแต่นั้น(ปัจจุบันประกาศใหม่ให้ชื่อว่าวัดพระบรมธาตุสวี)

 

 

ประกาศเปลี่ยนชื่อวัด ตั้งแต่ วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖

 

          ความสำคัญต่อชุมชนภายในพระบรมธาตุสวี มีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุ

 

อยู่ในเจดีย์ จึงเป็นโบราณสถานทางศาสนาที่ประชาชนในท้องถิ่นให้ความ

 

เคารพในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองของชุมชนอำเภอสวีและอำเภอ

 

ใกล้เคียง

 

          ลักษณะทางสถาปัตยกรรม องค์เจดีย์พระบรมธาตุเป็นรูประฆังคว่ำ ลักษณะ

 

เดียวกับพระบรมธาตุเมืองนครศรีธรรมราช แต่มีขนาดเล็กกว่า ความกว้าง

 

รอบองค์พระธาตุ วัดได้ ๒๐ เมตร และมีความสูง ๑๘.๕ เมตร ปัจจุบันองค์

 

พระบรมธาตุได้มีการบูรณะใหม่โดยใช้กระเบื้องโมเสกปิดองค์พระเจดีย์แต่ยัง

 

คงรูปทรงเดิมและมีการสร้างกำแพงแก้วรอบองค์พระบรมธาตุ

 

          กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเรียบร้อยแล้ว เส้นทาง

 

เข้าสู่วัดพระบรมธาตุสวี จากสี่แยกปฐมพรไปตามทางหลวงหมายเลข ๔๑ ประมาณ

 

กิโลเมตรที่ ๓๗ กลับรถใต้สะพาน แม่น้ำสวี แล้วแยกซ้ายไปตามถนนลาดยาง

 

ระยะทางประมาณ ๑ กิโลเมตร ก็จะถึงพระบรมธาตุสวี โบราณสถานทางศาสนาที่มี

 

ค่าคู่บ้านคุ่เมือง

 

          ที่มาของข้อมูล : วัดพระบรมธาตุสวี และสำนักงานโบราณคดี

 

และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช

 

          ประวัติพระบรมธาตุสวี นี้ ได้จัดทำเป็นแผ่นพับ เพื่อแจกแก่ผู้มากราบไหว้

 

นมัสการพระบรมธาตุสวี

 

          จัดทำโดย ว่าที่ร้อยตรี ปฐวี ปรัตคจริยา ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม

 

และครอบครัว ถวายให้กับวัดพระบรมธาตุสวีเพื่อเป็นสาธารณกุศล

 

          ชาวอำเภอสวี ขอขอบพระคุณ ว่าที่ร้อยตรี ปฐวี ปรัตคจริยา ปลัดจังหวัด

 

สมุทรสงคราม ที่กรุณารวบรวมประวัติส่งให้มาเพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อไป.

 

บทกาพย์ยานี ๑๑ เพื่ออวยพรให้ท่านปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม

 

ถึงว่าที่ร้อยตรี ปฐวี ปรัตคจริยา

 

ไปไหว้ องค์พระธาตุ   ประวัติศาสตร์ เมืองสวี  

 

ริมฝั่ง แม่นที             ประวัติมี รวบรวมมา      

 

ปลัด ปฐวี                ประวัตินี้ ท่านค้นหา       

 

รวบรวม เป็นบรรณา    แจกศรัทธา ผู้มาชม      

 

ขอบุญ กุศลนี้           ขอพึงมี ความสุขสม      

 

พ้นโศก ทุกข์ระทม     เสด็จกรมฯ พึงอวยชัย    

 

ประสงค์ สิ่งใดได้       ผลกราบไหว้ พระธาตุใส 

 

ศักดิ์สิทธิ์ พิชิตชัย      อวยพรให้ เจริญเทอญ.   

 

...หยาดกวี...

 

๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๒

 

 

แ้ก้ไขเพิ่มเติม เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖

 
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
ครูติ๋ว วันที่ : 24/02/2010 เวลา : 23.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/romrawin
 รักความไทย ใส่ใจคนรอบข้าง

ครูติ๋วอยู่บางสะพานใหญ่ค่ะ
ไม่ทราบประวัติอะไรเลยค่ะ
ขอบคุณค่ะที่นำเรื่องราวดีดีมาฝาก

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
หยาดกวี วันที่ : 26/08/2009 เวลา : 00.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kondee007

สวัสดี เหล็กไฟตบ เรื่องนี้ต้องช่วยกันเสก ช่วยกันยก ช่วยกันบูชา และให้ความสำคัญดังที่ท่านว่ามานั้น

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
เหล็กไฟตบ วันที่ : 25/08/2009 เวลา : 23.47 น.

กราบนมัสการ พระอาจารย์ครับ

เท่าที่สังเกต จังหวัดไหนที่มีพระบรมสารีริกธาตุ เขาจะมีความภาคภูมิใจและให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งจนเป็นที่รู้จักแก่บรรดาสาธารณชนทั่วไปเกือบทั้งประเทศ

จะทำอย่างไรดี พระอาจารย์ครับ ประชาชนทั่วไปถึงจะมี สัญญา ที่พองโต เมื่อได้ ผัสสะ กับประโยคที่ว่า "พระธาตุสวี"

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
หยาดกวี วันที่ : 25/08/2009 เวลา : 21.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kondee007

เจริญพร สายลมสีขาว ที่เข้ามาชม ขอให้มีความสุขยิ่งๆขึ้นไป
เจริญพร
...หยาดกวี...

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
หยาดกวี วันที่ : 25/08/2009 เวลา : 21.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kondee007

สวัสดี กันตวีโร พระธาตุสวี มีตำนานน่าสนใจมาก

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
-สายลมสีขาว- วันที่ : 25/08/2009 เวลา : 20.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/windwhite
น้ำตาสร้างหัวใจ น้ำใจสร้างผู้คน

นมัสการคะ

ขอบคุณมากนะคะ ที่มาปันเรื่องดีๆ วันก่อนนี้ข้าพเจ้าก็พึ่งจะไปถวายพระธาตุมาเช่นกัน และเนื่องจากคนในครอบครัวต่างก็สนใจเรื่องพระธาตุไม่น้อย ... อนุโททนา สาธุ

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
กันตวีโร วันที่ : 25/08/2009 เวลา : 20.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tomnon
คิดดี เขียนดี ชีวีมีสุข

กราบนมัสการพระอาจารย์ครับ
...ได้ความรู้มากครับ
...เพิ่งรู้ครับ ว่าที่ชุมพร มีพระธาตุ
ขอกราบลาครับ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
หยาดกวี วันที่ : 25/08/2009 เวลา : 19.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kondee007

สวัสดี พิมญดา พระบรมธาตุสวี ๑ ใน ๓ ของพระธาตุภาคใต้(พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช, พระบรมธาตุไชยา, พระบรมธาตุสวี)

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
พิมญดา วันที่ : 25/08/2009 เวลา : 19.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pimyda
แม่ญิง^_^ชอบฝัน...อันเสรี..ดนตรีกังวานผ่านศิลป์อักษร..

มารับรู้ประวัติพระธาตุค่ะ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
หยาดกวี วันที่ : 25/08/2009 เวลา : 16.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kondee007

ท่านสุวิริโย พอดีท่านปลัดจังหวัดสมุทรสงครามให้แผ่นพับมาเพื่อแจกแก่ผู้มาไหว้พระธาตุ เลยเอาลงเว็บไซท์เลย จะได้อ่านกันทั่วไป.

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
สุวิริโย วันที่ : 25/08/2009 เวลา : 16.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/19
 พระภูธรกับบทกลอน, หลักธรรม, การเมือง, และเรื่องอื่นๆอีกมากมาย...

พระธาตุที่ถูกลืม... วันหนึ่งคนไทยจะต้องรู้จักว่าพระธาตุสวีอยู่ตรงไหนของประเทศไทย ผมเชื่อเช่นนั้นครับ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

เพลงผ้า

เพลงผ้าไหม ซึ่งเป็นศิลปะการทอผ้าของชาวลานนาที่รักษาวัฒนธรรมไว้เป็นอย่างดี ข้าพเจ้าได้นำเพลงไพเราะมาให้ท่านได้รับฟังกัน

View All
<< สิงหาคม 2009 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          [ Add to my favorite ] [ X ]