• หยาดกวี
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : bhothikaset@thaimail.com
  • วันที่สร้าง : 2008-08-18
  • จำนวนเรื่อง : 681
  • จำนวนผู้ชม : 2077129
  • ส่ง msg :
  • โหวต 644 คน
พระครูเกษมทัศนคุณ (สมชัย เขมทสฺสี)
กาพย์ โคลง กลอน กลอนกลบท คติธรรม สารคดี ฟื้นฟูระบบนิเวศ และพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/kondee007
วันเสาร์ ที่ 5 ธันวาคม 2552
Posted by หยาดกวี , ผู้อ่าน : 1611 , 22:11:55 น.  
หมวด : นักข่าวอาสา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน หยาดกวี โหวตเรื่องนี้

นายวรินทร์ เทียมจรัส

สมาชิกวุฒิสภา

ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ถวายพระครูเกษมทัศนคุณ เจ้าคณะอำเภอสวี

จังหวัดชุมพร เพื่อได้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้ที่อำเภอสวี จังหวัดชุมพร เพื่อ

เป็นที่สักการะบูชา อันเป็นอุดมมงคลอันสูงสุด

เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.

โดยได้ประกอบพิธี ณ อาคารรัฐสภา ๒ ชั้น ๓

กำหนดการ

“มอบพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแก่หน่วยงานต่างๆ” ครั้งทึ่ ๙

จัดโดย คณะกรรมาธิการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา

ในวันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๒

เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา

ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ  ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒

ขั้นตอนพิธีมอบพระบรมสารีริกธาตุ

-         ศาสตราจารย์พิเศษประสพสุข บุญเดช ประธานวุฒิสภา จุดธูปเทียนบูชา

 

       พระรัตนตรัย

-         กล่าวอาราธนาศีลโดย นายวรินทร์ เทียมจรัส เลขานุการคณะกรรมการ

 

       และประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณา ติดตาม ตรวจสอบ ส่งเสริม

 

       กิจการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม และกฎหมาย

-         ศาสตราจารย์เกียรติคุณตรึงใจ บูรณสมภพ ประธานคณะกรรมาธิการการ

 

      ศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา กล่าวรายงาน

-         ศาสตราจารย์พิเศษประสพสุข บุญเดช ประธานวุฒิสภา กล่าวเปิด

 

      โครงการและมอบพระบรมสารีริกธาตุให้แก่สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้

 

      แทนราษฎร ศาล โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลจังหวัด และทุกอำเภอ

 

      ทั่วประเทศ โดยพระสงฆ์สวดชยันโต

-         อธิบายให้ความสำคัญและปิดโครงการโดย นายวรินทร์ เทียมจรัส

  เลขานุการคณะกรรมาธิการ และประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณา

 

  ติดตามตรวจสอบ ส่งเสริมกิจการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลป-

 

  วัฒนธรรมและกฎหมาย

พระบรมสารีริกธาตุ

นมัสการพระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์

กมลาฉันท์ ๑๒

     นมะสัพพะสรรเพชญ   พระเสด็จอุบัติการณ์

                   มหิสีมหาศาล                    จิรกัลป์อนันตัง

                           บริสุทธิพุทโธ            ณ พระโพธิบัลลังก์

                    อภิวาทพระตัณหัง-             กรวีระอาจอง

                           วรพุทธเมธัง-             กรยิ่งพระยศยง

                    หิตะกอปรประโยชน์ทรง       ชินสรณังกร

                            ชินสีห์พระทีปัง-         กรผู้ชุตินธร

                    จิตสัตว์ประภัสสร                เพราะพระทีปปัญญา

                             วรพุทธโกณฑัญ-       ญะนิกรประโมกขา

                    พระพิสิฐบุรุษนา-                มพระพุทธมงคล

                              พระสุมนพุทธา         สุธิราสุมนมน

                     พระพิบูลรตีชน                  ชินพุทธเรวัต

                              วรพุทธโสภิต           คุณบูรณสมบัติ

                      พระอโนมทัสส์ชัต             พระบุรุษชนุตมา

                              พระปทุมพุทโธ         ชุติโลกอาภา

                       วรพุทธนามนา-                รหสารถีการ

                               ปทุมุตรพุทธา          ชคนาถแก่นสาร

                        บมีผู้เปรียบปาน               พระสุเมธสุเมธี

                                พระสุชาตะผู้เลิศ      พระประเสริฐ ณ ธาตรี

                         ปิยทัสสิชินสีห์                นรติสย์พิสิฐา

                                ชินอัตถะทัสสี           พระทวีกรุณา

                          พระประณุทอันธา            วรธัมมะทัสสี

                                 นรเทียบพระสิทธัต    ถะเสมอบห่อนมี

                           วรุตมสุเมธี                    ชินติสสะธีรา

                                   ชินปุสสะพุทโธ       วรธรรมทัตตา

                            พระวิปัสสิพุทธา             บมีเปรียบจะปานปูน

                                   พระสิขีพระสัตถา     สหสาพระเกื้อกูล

                             ชินนเวสสภูพูน              ปีติเขมสุขา

                                    กกุสันธสัมพุท-       ธมนุษยวาหา

                               พระสุโพธิโกนา-          คมนาสวารัติ

                                     วรพุทธกัสสป        สิริครบคุณาวัฒน์

                                อธิราชสิทธัต-            ถะมหาภิเนษกรมณ์

                                      สุพระโพธิโลกุตร  วรพุทธโคดม

                                 ตริยางคบังคม            บทรัชนิเนนทร

                                       คุณธรรมคุณาธรรม อนุรักษ์คุณากร

                                  อรุชาสุธาภรณ์            บริรักษ์ประจำกาล

                                        นิรุปัทวาได          พิษภัยมีพ้องพาน

                                   อุปสรรค์สลายลาญ     สุขสันตร์นิรันดร์เทอญ.

นายมะเนาะ  ยูเด็น ผู้ประพันธ์ และมอบให้แก่คณะอนุกรรมาธิการพิจารณา

     ติดตาม ตรวจสอบ ส่งเสริมกิจการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม

     และกฎหมาย เพื่อเผยแพร่กิจการพระพุทธศาสนา

นายวรินทร์ เทียมจรัส

สมาชิกวุฒิสภา

เลขานุการคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม

วุฒิสภา ได้อธิบายความสำคัญของพระบรมสารีริกธาตุ ให้ผู้เข้ารับได้ฟังกัน

โดยท่านได้ย้ำให้แต่ละอำเภอที่ได้รับอัญเชิญไป ให้ประดิษฐานในที่อันเหมาะสม

สำหรับของสูง ทั้งเพื่อเป็นอุดมมงคลแก่ผู้เคารพกราบไหว้บูชา ต่อไป.

นายจุมภฏ พัฒนาศักดิ์ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(นิติศาสตร์)

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต กรุงเทพฯ

ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอาคารรัฐสภา ๒ มาถ่ายรูปหน้ารัฐสภา

ก่อนที่จะอัญเชิญไปสู่อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

ถ่ายรูปร่วมกับคณะชาว อำเภอโนนไทย จ.นครราชสีมา ที่ได้เข้าอัญเชิญ

พระบรมสารีริกธาตุด้วยกัน ของเช้าวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๒

ถึงอำเภอสวี จังหวัดชุมพร แล้ว
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
ลุงธัช วันที่ : 26/12/2009 เวลา : 16.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/konnapo46

กราบนมัสการพ่อหลวงงามๆสามครั้งที่ได้อาราธนาสิ่งที่สูงค่าเป็นอย่างยิ่งที่มาสู่เมืองสวีเป็นนิมิตหมายว่าต้งแต่นี้ต่อไปความเจริญอันสูงส่งจะมาสู่เมืองสวีอย่างแน่นอนน่ะครับผม

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
เป็นต่าง วันที่ : 07/12/2009 เวลา : 19.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pentang
"มุมหนึ่งเหมือนหนึ่งจะใช่ มุมใหม่มองใหม่ไม่เหมือน"

"ขอให้เป็นต่าง โชคดี มีสุข"

สาธุ สาธุ สาธุ ค่ะพระคุณเจ้า

"เป็นต่าง" ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
เพียงเรา วันที่ : 06/12/2009 เวลา : 20.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/on2512
ด้วยแห่งห้วงหัวใจ มีเพียงเรา ที่ไม่มีเขา

นมัสการค่ะท่านอาจารย์
เพียงเราไม่มีโอกาส ขอกราบคารวะ
มา ณ ที่นี้นะคะ

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
ครูเซียงหนู วันที่ : 06/12/2009 เวลา : 13.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chansan

กราบคารวะด้วยศรัทธา
ขออนุโมทนากับพระเดชพระคุณ
พระผู้เกื้อหนุนจุนเจือเพื่อสรรพชีวิต
มุ่งผลสัมฤทธิ์ ให้ทุกดวงจิตเป็นมิตรธรรม..
................
ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับผม
มากราบพระอาจารย์ หยาดกวี

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
หยาดกวี วันที่ : 06/12/2009 เวลา : 07.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kondee007

ขอให้เป็นต่าง โชคดี มีสุข

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
เป็นต่าง วันที่ : 06/12/2009 เวลา : 01.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pentang
"มุมหนึ่งเหมือนหนึ่งจะใช่ มุมใหม่มองใหม่ไม่เหมือน"

นมัสการพระคุณเจ้า
ขอกราบพระบรมสารีริกธาตุด้วยคนนะคะ

อัญชลี วันทา อภิวาท
อัญชลี วันทา อภิวาท
อัญชลี วันทา อภิวาท
อัญชลี วันทา

"เป็นต่าง" ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
หยาดกวี วันที่ : 05/12/2009 เวลา : 22.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kondee007

ครับ ท่านลานเทวา นมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ครับ เพื่อเป็นมงคล ครับ โชคดีนะ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ลานเทวา วันที่ : 05/12/2009 เวลา : 22.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/phutanow
 .......ทุกบทคำนำนัยยะ   เถอะเจ้าจงชำระ   มันด้วยใจ.........

นมัสการ ครับ อาจารย์


แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

เพลงผ้า

เพลงผ้าไหม ซึ่งเป็นศิลปะการทอผ้าของชาวลานนาที่รักษาวัฒนธรรมไว้เป็นอย่างดี ข้าพเจ้าได้นำเพลงไพเราะมาให้ท่านได้รับฟังกัน

View All
<< ธันวาคม 2009 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    [ Add to my favorite ] [ X ]